option
Mi Daypo

1. Condicions de seguretat i tècniques d'anàlisi de riscos

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
1. Condicions de seguretat i tècniques d'anàlisi de riscos

Descripción:
Riscos Derivats de les C.S. CGFS PRP

Autor:
Leukos
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
15/01/2021

Categoría:
Letras

Número preguntas: 40
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Tria la resposta correcta. Pel que fa a les condicions de treball, podem afirmar: El soroll en el lloc de treball, és una condició de treball Les condicions de treball són un amplíssim conjunt de factors que envolten el treball Les dues respostes anteriors són certes.
Tria la resposta correcta. S'entén el concepte de salut, des del punt de vista mèdic L'estat de benestar físic, mental i social complet i no merament l'absència de dany o malaltia L'absència de malalties Un dret de les persones, com un assoliment social o com un resultat econòmic.
Tria la resposta correcta. Entenem per treball? La realització d'activitats que estan dirigides a obtenir resultats que satisfacin les seves necessitats materials i espirituals El treball és el conjunt de condicions que poden provocar un accident de treball Cap de les repostes anteriors és certa .
Tria la resposta correcta. L'afirmació: La salut és l'estat de benestar físic, mental i social complet i no merament l'absència de dany o malaltia, correspon a: La definició que la l'Organització Mundial de la Salut (OMS) de la salut La definició de salut segons el punt de vista social La definició de salut segons e punt de vista mèdit.
Tria la resposta correcta. Podem afirma que: El treball és dolent per la salut El treball mai perjudica la salut La salut és necessaria pel treballador.
Tria la resposta incorrecta.Les condicions de treball poden ser? Només poden ser: de seguretat i organitzatives Poden ser: de seguretat, mediambienatals, de càrrega de treball i organitzatives Les condicions de treball sempre incideixen en la salut.
Tria la resposta correcta. Pel que fa a la càrrega de treball Les condicions organitzatives solen afectar a la càrrega física Les condicions organitzatives poden afectar la càrrega física Les dues respostes anteriors són certes.
De les següents afirmacions quina és la correcta? Les alteracions en la conducta són: Una patologia del treball de les condicions de treball Un factor de risc de les condicions de treball Una conseqüència de les condicions de treball sobre la salut.
Escull la resposta correcta: Un accident laboral, és? És un incident amb capacitat de causar lesions al teballador Un succés anormal qu no ocasiona lesions al treballador Les dues afirmacions anteriors són falses.
De les següents afirmacions quina és la incorrecta? Marble va afirmar que el 75% dels accidents afectava a una minoria de treballadors La insatisfacció en el treball debilitat el sistema nerviós i facilita l'aparició de transtorns psico-socials La fatiga laboral és un paràmetre fàcilment mesurable amb les noves tècniques estadístiques.
El risc laboral és? Un perill segur pel treballador un accident laboral És la possibilitat de patir un dany derivat del treball.
La diferència bàsica entre accident i malaltia professional recau en què: La malaltia professional no pot ser prevista en canvi un accident sempre es pot preveure La malaltia professional es pot manifestar al llarg del temps, pot ser controlada i prevista Cap de les dos afirmacions anteriors és certs.
Tria la resposta correcta. Pel que fa a les tècniques de prevenció i de protecció, podem afirmar: Les tècniques de prevenció estan dirigides a actuar sobre els riscos abans de què es produeixi un accident Tot i la diferència doctrinal entre tènciques de prevenció i protecció, està admès que dins de l'expressió"acció preventiva" s'inclogui actuacins preventives i de protecció Les dues afirmacions anteriors són certes.
Pel que fa a les tècniques preventives i operatives, podem afirmar que: La investigació d'accidents és una tècnica analítica Les actuacions sobre el disseny del lloc de treball són tècniques operatives Les dues afirmacions anteriors són certes.
Pel que fa a les disciplines preventives, podem afirmar: La seguretat en el treball té per objecte estudiar tot el relacionat amb l'aparició d'accidents de treball i també eliminar o reduir les seves possibles conseqüències La higiene en el treball té per objectiu estudiar les diferents exigències o demandes de els tasques i del medi ambient a les corresponents capacitats fisiològiques. L'ergonomia s'ocupa de la prvenció dels danys causats pels riscos d'origen psicosocial.
Pel que fa als mètodes d'anàlisi de riscos: El mètode ABC és un mètode específic d'anàlisi Un exemple de mètode simplificat és el mèto HAZOP El mètode Strohm necessita 5 factors per fer l'avaluació .
Pel que fa als mètodes d'avaluació de riscos: El mètode de valoració simple considera la freqüència el quocient entre els accidents esperats i el temps El mètode FINE estableix tres tipus de conseqüències: lleugerament danyós, danyós i extremadametn danyós El mètode Steel empra quatre factors: la freqüència, la probabilitat, la perdua màxima probable i el nombre de persones exposades.
Sobre les inspecciones de seguretat, indica la resposta correcta El seu objectiu és identificar els riscos. Avaluar-los i definir mesures correctores Una eina principal és el check list Les dues afirmacions anteriors són certes.
El que diferencia l'AMFEC de l'AMFE, és: L'AMFEC, considera els els errors humans com possibles modes d'error, i AMFE no L'AMFEC no analitza la criticitat dels riscos estudiant-los de forma numèrica Les dues afirmacions anteriors són certes.
L'anàlisi de riscos mitjançant l'arbre d'erros (AAE) Es diferencia de l'AMFE, perquè l'AAE, admet la possibilitat d'error per múltiples causes bàsiques Un esdeveniment bàsic o terminal, es representa mitjançant un rectangle Els esdeveniments en el mètode AAE es representen tots igual, per un quadrat.
En la investigació d'accidents, segons la LPRL: Obliga a l'empresari a investigar només els accidents greus i mortals Obliga a investigar els accidents que puguin provocar pèrdues superiors al 20% de la facturació anual de l'empresa Obliga a investigar tots els accidents .
De les següents afirmacions, quina és la correcta? La inspecció d'equips i parts crítiques va dirigida a evitar accidents. En aquesta inspecció s'estudia les parts crítiques com components de màquines, materials,...que ofereixen més possibilitat d'ocasionar una pèrdua important quan es desgasten. La inspecció formal i la de parts crítiques es diferencien bàsicament, en què la informal és sempre suficient i no necessita ser completada La inspecció planejada: es realitza de manera completament aleatòria i sense cap planificació.
Pel que fa a la investigació d'accidents. Tria la resposta correcta: Un dels seus objectius, és trobar culpables Un dels seus objectius és trobar culpables i poder acomiadar les treballadors i/o caps responsables dels accients Cap de les respostes anterios és certa .
Pel que fa les investigacions d'accidents. Podem afirmar: La investigació en línia es fa sistemàticament en la mateixa línia de treball La investigació en lína té per objectiu adoptar mesures correctores delr eisc i informar la direcció de l'empresa Les dues afirmacions anteriors són certes.
Contesta l'afirmació incorrecta en el check list: S'han de plantejar preguntes amb una possible resposta dual però excloent, és a dir, la resposta a la qüestió plantejada només pot ser SI o NO El qüestionari es pot referir a quatre agents: sobre l'agent material, a l'entorn ambiental, a les característiques personals dels treballadors i a l'organització. Ambdues afirmacions anteriors són falses .
Pel que fa a la metodologia d'actuació en una investigació: Primer es determinen les causes i desprès es processen les dades Es processen sempre primer les causes i desprès les dades L'arbre causal és una metodologia d'investigació d'accidents .
Quan estudiem les notes del crèdit2 b1 de la paf1, estem estudiant: La desviació típica L'individu Una variable.
En la següent taula, podem afirmar que el valor de la desviació típica és: 1,98 2,8 Totes les respostes anteriors són falses .
Pel que fa a la mitjana geomètrica, podem afirmar que: Podem dir que correspon a l'arrel enèsima dels productes dels valors individuals. On N correspon al nombre total d'individus de la mostra És una mesura que pretén tenir en compte el pes o la importància de cada valor respecte dels altres Si tenim els següents valors 1,3,9 el valor de la mitjana geomètrica és:27.
Indica la resposta correcta: L'histograma és una línia que uneix els punts mitjans dels costat superios dels rectangles de l'histograma de freqüències El polígon de freqüències s'obte a partir del histograma Les dues afirmacions anteriors són falses.
Si tenim una distribució de valors agrupats en els intervals següents, el recorregut és: 7 10 20.
Tria la resposta correcta pel que fa a la investigació d'accidents: Els factors individuals personals mai seran una causa d'accident El registre en una investigació, és una eina útil, però en cap cas obligatòria En l'arbre causal, un fet ocasional es representa per un cercle .
En Joan, no va preparar la prova final del crèdit2b1. El dia de l'examen es trobava malament i no tenia el cap molt clar. En Joan va suspendre no va superar la prova del crèdit 2b1. Davant d'aquesta situació, estem en una relació: Relació d'independència Relació de disjunció Relació de conjunció.
Pel que fa als índexs de sinistralitat: L'índex de freqüència ens indica el nombre de jornades que es perden per accident laboral per cada mil hores treballades L'índex de gravetat coincideix amb el nombre total d'accidents amb baixa L'índex de freqüència relaciona el nombre d'accidents registrats amb baixa en un període de temps amb el nombre mitjà de persones exposades al risc considerat .
Pel que fa als índexs de sinistralitat Si el nombre d'accidents total és de 70 (amb baixa i sense) i el nombre d'hores treballades és de 10. L'Índex de freqüència general (Ifg) és 7.10(elevat a6) Si el nombre total de jornades perdudes és 80 o el nombre d'hores treballades és de 10, l'Ìndex de gravetat general és de 8.10(elevat a 3) Ambdues afirmacions són certes.
Un cop tinguem els diagrames d'índexs de freqüència de mes a mes. Això ens permetrà: Veure com evoluciona a curt termini l'índex de freqüència Si l'ìndex de freqüència d'un mes cau fora del primer interval (LI1. LS2) podrem afirmar que les condicions de seguretat han canviat significativament Ambdues afirmacions anteriors són certes.
La diferència entre del diagrama de l'índex de freqüència mes a mes i el diagrama del mes a mes acumulat està en: L'acumulat permet detectar la tendència a curt termini, ja que acumula totes les dades anteriors El de mes a mes permet detectar la tendència a curt termini Totes són falses.
Pel que fa a les condicions mediambientals, indica la resposta correcta. Engloben els contaminants químics, físics i biològics A l'igual que les condicons de seguretat, s'inclouen dins de les condicions del treball Les dues respostes anterior són certes.
L'índex de gravetat es calcula com. El nombre d'accidents amb baixa/ nombre total d'hores treballades El nombre total d'accidents amb baixa/ nombre d'hores treballades Totes les respostes anteriors són falses.
La taula d'incapacitat permanents s'utilitza per calcular el nombre de jornades perdudes en: L'índex de gravetat L'índex de durada mitjana de les baixes Les dues respostes anterios són certes .
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor