option
Mi Daypo

2. Llocs de treball i senyalització

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
2. Llocs de treball i senyalització

Descripción:
Riscos Derivats de les C.S. CGFS PRP

Autor:
Leukos
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
15/01/2021

Categoría:
Letras

Número preguntas: 40
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Es pot entendre com a ambient calorós aquell la temperatura del qual excedeixi de: 25 ºC 27 ºC 29 ºC.
L’amplada mínima de les portes exteriors i dels corredors ha de ser de: 90 centímetres i 1 metre, respectivament. 1 metre i 80 centímetres, respectivament 80 centímetres i 1 metre, respectivament.
L’amplada de les vies per les quals puguin circular mitjans de transport i vianants ha: De permetre’n el pas simultani amb una separació de seguretat suficient. De ser com a mínim de 120 cm Cap de les respostes anteriors és certa.
Les baranes han de tenir un alçada mínima de: 60 cm 80 cm Cap de les respostes anteriors és certa.
Les cadenes són bona opció per ser utilitzades com a baranes? Sí. Degut a la seva resistència Sí. No. .
Respecte el caçat podem afirmar que per superfícies seques: La situació serà millor com més sola hi hagi en contacte amb el terra. El dibuix de la sola te molta importància La situació serà millor com menys sola hi hagi en contacte amb el terra.
El color blanc és: Un color de seguretat utilitzat en el fons de les senyals de prohibició Un color de seguretat utilitzat en el pictograma de les senyals de prohibició Cap de les respostes anteriors és certa.
El color de seguretat vermell, pot donar indicacions i precisions dins d'un significat de perill-alarma de: Evacuació. Atenció, precaució. Tornada a la normalitat.
Per un lloc de treball d'un centre de treball nou, les seves dimensions mínimes són de: 2 metres quadrats de superfície lliure per treballador 30 metres cúbics, no ocupats, per treballador Les dos respostes anteriors són certes.
Dos paràmetres importants per determinar el grau de necessitat dels elements útils per al treball previst són: La freqüència i la quantitat La freqüència i la grandària La quantitat i la grandària.
L'ús obligat dels EPI en les operacions de soldadura, és un exemple de: Norma específica Norma general No es cap norma de seguretat.
Qualsevol lloc de treball ha de disposar, com a mínim, d’una farmaciola portàtil: Correcte. Incorrecte. Correcte per treballs especials.
A les fonts d’aigua, dels llocs de treball: S’ha d’indicar si aquesta és potable o no, sempre que hi pugui haver dubtes sobre la seva salubritat S’ha d’indicar si aquesta és potable o no sempre, per raons de seguretat. Cap de les respostes anteriors és certa.
Indica l'afirmació correcta: Sempre que sigui possible, els llocs de treball han de tenir una il·luminació artificial que ha de complementar-se amb una il·luminació natural quan la primera, per ella sola, no garanteixi les condicions de visibilitat adequades Sempre que sigui possible, els llocs de treball han de tenir una il·luminació natural que ha de complementar-se amb una il·luminació artificial quan la primera, per ella sola, no garanteixi les condicions de visibilitat adequades Sempre que sigui possible, els llocs de treball han de tenir una il·luminació natural que ha de complementar-se amb una altra il·luminació natural quan la primera, per ella sola, no garanteixi les condicions de visibilitat adequades.
En els locals de treball tancats s’han de complir, en particular, les condicions següents: Els treballadors no han d’estar exposats freqüentment o contínuament a corrents d’aire la velocitat dels quals sobrepassi el límit de 0,25 m/s per treballs en ambients no calorosos. Els treballadors no han d’estar exposats freqüentment o contínuament a corrents d’aire la velocitat dels quals sobrepassi el límit de 0,50 m/s per treballs en ambients no calorosos. Cap de les respostes anteriors és certa.
Segons la definició de llocs de treball del RD 486/1997. Els llocs de treball: Són àrees sempre edificades Poden ser àrees edificades o no El RD 486/1997 no dóna cap definició de llocs de treball. Tracta de la senyalització.
Es consideren inclosos en la definició de lloc de treball: Els serveis higiènics Els locals de descans Les dos respostes anteriors són certes.
En els locals de treball tancats s’han de complir, en particular, les condicions següents: La humitat relativa ha d’estar compresa entre el 30 i el 70%, excepte en els locals on hi hagi riscos per electricitat estàtica, en què el límit inferior serà del 50% La humitat relativa ha d’estar compresa entre el 50 i el 85%, excepte en els locals on hi hagi riscos per electricitat estàtica, en què el límit inferior serà del 60% Cap de les respostes anteriors és certa.
Els locals de primers auxilis per un centre de treball nou: Han de disposar, com a mínim d'una farmaciola, una llitera i una font d’aigua potable Han d’estar a prop dels llocs de treball i han de ser de fàcil accés per a les lliteres Les dos respostes anteriors són certes.
El nivell d'il·luminació per exigències visuals moderades és de: 200 lux 100 lux Cap de les respostes anteriors és certa.
El nivell d'il·luminació per vies de circulació d’ús ocasional és de: 50 lux 100 lux Cap de les respostes anteriors és certa.
Les normes de seguretat són tècniquesconsiderades com a: Substitutòries a les mesures preventives Eliminen el risc a l'origen Cap de les respostes anteriors és certa. .
En la fase de redacció, supervisió i correcció de les normes de seguretat: Han d'intervenir els treballadors afectats en la implantació de la norma És per part de la direcció de l'empresa i del comitè de seguretat Les dos respostes anteriors són certes.
De les normes de seguretat podem assegurar que: Ens serveixen per ensenyar i complementar l'actuació professional Quantes més normes millor, més seguretat en la feina Cap de les respostes anteriors és certa.
Les portes d’accés a les escales no s’han d’obrir directament sobre els seus esglaons sinó sobre replans que: Com a mínim, han de tenir una amplada idèntica als esglaons. Com a mínim, han de tenir una amplada idèntica a la porta Com a mínim, han de tenir una amplada de 90 cm.
Per un lloc de treball nou. Les rampes han de tenir un pendent màxim del: 12 per 100 quan la seva longitud sigui menor de 3 metres 10 per 100 quan la seva longitud sigui menor de 3 metres 8 per 100 quan la seva longitud sigui menor de 3 metres.
El RD 486/1997 no és d'aplicació a: Els vaixells de pesca Les indústries pesqueres Cap de les respostes anteriors és certa.
La renovació mínima de l’aire dels locals de treball ha de ser de: 50 metres cúbics d’aire net per hora i treballador, en el cas de treballs sedentaris en ambients no calorosos ni contaminats per fum de tabac 20 metres cúbics d’aire net per hora i treballador, en el cas de treballs sedentaris en ambients no calorosos ni contaminats per fum de tabac. Cap de les respostes anteriors és certa.
Un senyal d'advertència té: Forma triangular amb pictograma negre i fons blanc Forma triangular amb pictograma blanc i fons groc Forma triangular amb pictograma negre i fons groc.
La senyalització dels equips de protecció contra incendis (extintors) s’ha de senyalitzar per: Conèixer la seva ubicació una vegada utilitzats. Poder ser vistos i ser utilitzats en cas necessari. Les dos respostes anteriors són certes.
En quina d'aquestes reglamentacions específiques es preveu aspectes de senyalització? Llei de prevenció de riscos laborals RD 485/1997 Les dos respostes anteriors són certes.
Per tal de millorar l'eficàcia de la senyalització, és convenient: Agrupar tots els senyals. No utilitzar gaires senyals pròxims entre ells Cap de les respostes anteriors és certa.
La senyalització de seguretat: No elimina el risc que senyalitza a la zona que afecta És una tècnica de seguretat complementària. Les dos respostes anteriors són certes .
De la senyalització de seguretat podem afirmar que: Val més senyalitzar el risc que protegir el treballador. Hauria de romandre mentre persisteixi la situació que la motiva. La situació que la motiva és un factor a eliminar.
De la senyalització de seguretat podem afirmar que: No es senyalitzarà en cap cas les proteccions col·lectives La senyalització més efectiva és la de senyals lluminosos Cap de les respostes anteriors és certa.
Quina és la condició per utilitzar dos senyals acústics simultàniament? Que un tingui un nivell sonor de 20 dB (A) superior Que un tingui un nivell sonor de 25 dB (A) superior. No s’hauran d’utilitzar dos senyals acústics simultàniament.
En les comunicacions verbals, com a senyals: És convenient utilitzar paraules de fonètica similar. No s'utilitzarà en cap cas veu sintètica. Cap de les respostes anteriors és certa.
En senyals gestuals: La persona que emet els senyals, denominada encarregat dels senyals, donarà les instruccions de maniobra mitjançant senyals gestuals al seu destinatari, denominat operador. La persona que emet els senyals, denominada operador, donarà les instruccions de maniobra mitjançant senyals gestuals al seu destinatari, denominat encarregat dels senyals. Cap de les respostes anteriors és certa.
La separació entre els elements materials que hi hagi en un lloc de treball d'un centre de treball nou ha de ser: Suficient perquè els treballadors puguin fer la seva tasca en condicions de seguretat, salut i benestar. 1,2 m com a mínim perquè els treballadors puguin fer la seva tasca en condicions de seguretat, salut i benestar 1 m com a mínim perquè els treballadors puguin fer la seva tasca en condicions de seguretat, salut i benestar.
Respecte el traçat de les vies de circulació podem assegurar que: Sempre que calgui per garantir la seguretat dels treballadors, ha d’estar clarament senyalitzat Ha d’estar sempre clarament senyalitzat en tots els casos Les dos respostes anteriors són certes.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor