option
Mi Daypo

2. Marc jurídic de la prevenció

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
2. Marc jurídic de la prevenció

Descripción:
Gestió de la Prevenció CFGS PRL

Autor:
Leukos
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
14/01/2021

Categoría:
Letras

Número preguntas: 28
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Consulteu la Llei sobre Infraccions i sancions de l'ordre social (LISOS) i classifiqueu els següents incompliments empresarials en funció de la seva gravetat (infracció lleu, infracció greu, infracció molt greu) segons la classificació que es fa en aquest text legal (arts. 11, 12 i 13). Empresari que no efectua les avaluacions de riscos establertes en la normativa La falta de neteja del centre de treball que no suposa un risc greu per a la salut Superar els límits d'exposició a agents nocius que poden generar riscos greus i imminents No observar les normes de protecció de la seguretat i salut dels menors Empresari que no ha realitzat el pla de prevenció de riscos laborals de l'empresa Falta de notificació a l'autoritat competent d'un accident de treball lleu L'incompliment per part de l'empresar dels drets de participació dels treballadors.
És un organisme de tipus internacional dins de l'àmbit de la Seguretat i salut laboral Trieu-ne una: L'Organització Internacional del Treball (OIT) L'Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball. L'Organització Mundial de la Salut (OMS). Totes les respostes proposades són correctes .
La Secretaria permanent de l'OIT a Ginebra rep el nom de Oficina Internacional del treball Consell d'Administració Conferència Internacional del treball Cap de les respostes proposades és correcta.
La responsabilitat penal d'un tècnic de prevenció, per la qual pot ser condemnat per un delicte contra la seguretat dels treballadors, és compatible amb la responsabilitat laboral per incompliment del contracte de treball, per la qual pot ser acomiadat del seu lloc de treball. Vertader Fals.
El conveni de l'OIT més rellevant en matèria de prevenció de riscos laborals és El conveni 102 sobre seguretat social El conveni 97 sobre treballadors immigrants El conveni 155 sobre seguretat i salut dels treballadors i medi ambient de treball El conveni 136 sobre protecció contra els riscos d'intoxicació per benzè.
Les entitats que col·laboren amb la Seguretat social en la gestió de les contingències d'accidents de treball i malalties professionals i en la prestació econòmica d'incapacitat derivada de contingències comunes, s'anomenen: Serveis de prevenció Associacions patronals Mútues d'accidents de treball Totes les respostes són correctes.
Respecte a la responsabilitat penal en l'àmbit de l'acció preventiva, un jutge pot aplicar l'article 316 del Codi Penal sense que sigui necessari cap resultat lesiu Vertader Fals.
La responsabilitat penal És la que consisteix en l'aplicació de normes penals És la que consisteix en les sancions que pot imposar l'autoritat laboral a l'empresari És la que ostenta l'empresari i el permet sancionar al treballador en cas d'incompliment del contracte de treball És la que té una naturalesa jurídica civil.
Pot ser penalment responsable d'un delicte contra la seguretat en el treball L'empresari El personal encarregat o directiu L'administrador d'una societat Les tres respostes proposades són correctes.
Els convenis procedents de l'OIT són obligatoris? Sempre i en tot cas en els països membres de l'OIT Els països membres de l'OIT han de fer la preceptiva transposició al seu dret intern Han de ser necessàriament ratificats per les respectives autoritats estatals En realitat, els convenis de l'OIT són sempre de voluntària aplicació.
El Reglament de Serveis de Prevenció És conseqüència d'una obligació legal imposada per l'article 6 de la Directiva Marc Representa la base pel desenvolupament dels procediments de seguretat Té la seva base en l'obligació de desenvolupar la LPRL que estableix l'art. 6 d'aquest text legal Totes les respostes proposades són correctes.
De les següents normes europees i/o internacionals, quines s'apliquen directament al nostre país sense necessitat de transposició o de ratificació? Els reglaments de la Unió Europea Les directives de la Unió Europea Els Convenis de la OIT Totes s'apliquen directament sense necessitat de transposició o ratificació.
L'incompliment per part del treballador de les seves obligacions en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals suposen un incompliment contractual i poder ser causa d'acomiadament Vertader Fals.
La Inspecció de Treball pot iniciar les seves actuacions Per iniciativa pròpia o d'ofici Per petició raonada d'altres òrgans administratius o judicials Per denúncia de qualsevol ciutadà Les tres respostes proposades són correctes.
La peça bàsica del dret comunitari en matèria preventiva, que fa referència a les obligacions dels empresaris i els drets dels treballadors en aquesta matèria és El Reglament 2062/94 que crea l'Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball La Directiva marc 89/391/CEE La Recomanació 66/484/CEE destinada a fomentar la formació professional Cap de les respostes proposades és correcta.
La responsabilitat professional del tècnic de prevenció, pot implicar Responsabilitat administrativa , penal, civil i disciplinària laboral Responsabilitat penal, civil i laboral Responsabilitat penal i civil Responsabilitat civil i laboral.
Quin tipus de norma jurídica és la LPRL? Una llei orgánica Un reglament Una llei de bases Una llei ordinària.
Una conducta negligent de l'empresari que no produeix un accident de treball No pot ser sancionada, és necessari l'existència d'una intencionalitat per part de l'empresari , no n'hi ha prou amb una actuació imprudent per a que pugui ser sancionat No pot ser objecte de cap sanció penal, ja que s'exigeix que hi hagi un resultat danyós per a la salut del treballador originada per l'actuació negligent de l'empresari Pot ser objecte de sanció penal, ja que es castiga la conducta negligent de l'empresari , sense necessitat que hagi causat uns danys en el treballador Cap de les respostes proposades és correcta.
De les següents normes europees i internacionals, indiqueu quina s'aplica al nostre país sempre i quan hi hagi hagut una preceptiva (obligatòria) transposició al nostre dret intern Els reglaments de la Unió Europea Les directives de la Unió Europea Els Convenis de l'OIT Totes s'apliquen directament sense necessitat de transposició o ratificació.
Indiqueu quina de les següents afirmacions no és correcta Un dels objectius principals de l'OIT és millorar les condicions de vida i de treball a totes les nacions del món. Una de les tasques fonamentals dintre de l'objectiu de l'OIT és millorar la protecció dels treballadors contra qualsevol malaltia, afecció i lesions provocades pel seu treball. L'Estructura de l'OIT és essencialment tripartita. L'OIT és l'organisme europeu encarregat de promoure la millora de la seguretat i salut dels treballadors.
A nivell de dret intern quina és la norma que estableix el marc jurídic i institucional de la prevenció de riscos laborals? El Reglament de Serveis de Prevenció La Llei de l'Estatut dels Treballadors La Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL, en endavant) El Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball.
Segons la LISOS, es consideren infraccions administratives molt greus La falta de neteja del centre de treball Incomplir el deure de confidencialitat en tot allò relacionat amb la vigilància de la salut No comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura de l'empresa quan aquesta no realitzi una activitat considerada com a perillosa Incomplir l'obligació de formar i informar els treballadors.
Quin dels següents organismes laborals va ser creat per la LPRL l'any 1995 Comissió Nacional de Seguretat i salut en el treball La Inspecció de treball i seguretat social L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el treball El Departament de treball.
Quina de les següents responsabilitats legals no pot ser imputada al tècnic de prevenció? Responsabilitat administrativa Responsabilitat penal Responsabilitat civil Responsabilitat laboral.
La responsabilitat laboral o disciplinària És la que consisteix en l'aplicació de normes penals És la que consisteix en les sancions que pot imposar l'autoritat laboral a l'empresari Es correspon amb la potestat que ostenta l'empresari i el permet sancionar al treballador en cas d'incompliment del contracte de treball És la que té una naturalesa jurídica civil.
Una directiva que estableixi un nivell de seguretat concret en un producte determinat És directament aplicable als estats membres , tenint un efecte directe integrant-se en l'ordenament jurídic estatal Exigeix els estats membres que modifiquin la seva normativa per tal que estableixi que cap producte tingui un nivell de seguretat menor que el que s'estableix Exigeix als estats membres que modifiquin la seva normativa poden concretar-se un nivell de seguretat diferent del que marca la directiva, ja que no tenen caràcter vinculant ni són obligatòries Cap de les respostes proposades és correcta.
Les infraccions administratives en matèria de prevenció de riscos laborals no poden ser castigades Quan ha transcorregut un any des de la data del fet causant Quan han transcorregut cinc anys en el cas de les infraccions molt greus Poden ser castigades sempre Després de dos anys en el cas de les lleus i quatre anys en el de les greus.
La responsabilitat que pot exigir un treballador que hagi patit unes lesions perquè l'empresari no li ha proporcionat els mitjans de protecció individuals necessaris per a realitzar una feina, serà Responsabilitat civil derivada de sentencia penal, ja que prèviament el treballador sempre hauria de formular una denuncia penal contra l'empresari Responsabilitat contractual, ja que deriva del contracte de treball Responsabilitat extracontractual, ja que deriva del deure general de l'empresari de no generar cap tipus de dany Totes les respostes són possibles.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor