option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: 230224
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
230224

Descripción:
gdgdgsdvdf

Autor:
230224
OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación: 23/06/2024

Categoría: Personal

Número Preguntas: 70
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Tipus d'oac (marqui incorrecta) permanents mobils en linia no permanents.
quina no es funcio dels efectius d'oac atendre els ciutadans que es presentin a l'oac recollir denuncies redactar atestats d'acord amb les directrius rebudes supervisio de la tramitacio de les D10.
en relacio amb els llibres oficials d'oac, quin llibre ja no es troba en format fisic? entrada i sortida de detinguts menors telefonemes identificacions detinguts major d'edat.
funcions oac (marqui la incorrecta) confeccionar diligencies i triptics atendre els requeriments de l'autoritat judicial gestionar i alimentar els arxius propis i aliens repartir el servei a l'inici del torn.
quin format utilitzarem per comunicar les gestions pendents en un atestat: ho deixarem anotat en un full en blanc li enviarem un correu al company utilitzarem l'apartat notes amb les gestions pendents ho pujarem a l'atestat com un arxiu.
qui es l'interlocutor amb judicatura i fiscalia del partit judicial de la abp amb relacio a la instrucció d'atestats de detinguts? efectius oac cap oac responsable de torn de l'oac cap del grup d'investigació.
que ha de reflectir-se en la primera plana del llibre d'identificacions: diligencies d'identificacio practicades pels funcionaris les dades que manifesta la persona a identificar i l'exposició del motiu de l'identificacio les dades de les persones que han visitat als detinguts el resum del contingut de la novetat legislativa.
quins son el tipus d'oac? permanents i mobils mobils i fixes mobils, permanents i no permanents no hi ha tipus, son iguals.
defineixi oac: dependencies policials on reben denuncies i s'instrueixen atestats policials que se'n deriven oficines on es posen recursos oficines de l'ajuntament del municipi on es fan tot tipus de gestions oficials d'atencio al ciutada.
quin llibre te com a finalitat assabentar tots els membres sobre les directrius del cap d'oac i les incidencies de caracter organitzatiu que puguin afectar el desenvolupament del servei i que han de ser conegudes o resoltes durant els torns de servei posteriors? llibre de telefonemes llibre d'identificacions llibre de visites llibre de novetats.
conjunt d'actes i documents fetes al llarg de la instruccio de l'atestat i ordenades per ordre cronologic, d'acord amb el moment en que cada acta s'ha incorporat al contingut de l'atestat; annex diligencies cos atestat minuta.
com a regla general on s'haura de prendre declaracio a les persones denunciades per un delicte lleu. Aquesta premissa inclou excepcions: A.Quan a criteri de l'instructor sigui convenient escoltar en declaracio a la persona denunciada B.Quan la persona denunciada ho demani expressament C.Quan és un delicte contra la integritat fisica D.A i B son correctes.
Relatiu a les declaracions dels testimonis en seu policial, la resposta correcta és: poden anar acompanyats d'un lletrat que no pot intervenir durant la declaració. A mes, els testimonis estan obligats legalment a declarar la veritat, sino incorren un delicte de fals testimoni els testimonis no podran consultar apunts o llegir, ha de ser un relat espontani sempre han d'anar acompanyats d'un lletrat no hi ha cap estand per recollir la declaracio d'un testimoni.
Per no generar una nova fitxa al NIP quines dades seran necessaries comprovar al llibre de visites? mitja filiacio filiacio completa cognoms i l'any de naixement no es necessari el compliment del llibre de visites.
quina informacio ha d'introduir l'agent de recepcio en el llibre de visites? nom i direccio de la persona nom de la persona, persona/dependencia a visitar, motiu de la visita nomes el motiu de la visita nom de la persona i hora d'entrada.
si una persona ja consta en la base de dades del NIP quina opcio s'ha de seleccionar? crea persona nova actualitzar dades eliminar registre antic persona existent.
quina es una de les funcions de l'agent de recepcio en moments de gran afluencia? Atendre nomes les visites programades Recollir denuncies de baixa intensitat tancar la comissaria derivar a la gent a GUB.
una vegada ates per l'agent de l'oac amb relacio al llibre de visites qui sera el responsable de marcar la sortida a l'aplicacio llibre de visites? cap oac agent de recepcio responsable de torn agent de l'oac que ha ates la denuncia.
quina denuncia de les que es detallen a continuacio NO es poden programar a l'aplicacio informatica "cita previa"? denuncia de danys denuncia de lesions denuncia de calumnies denuncia d'ocupacio .
Denuncies per internet, quina denuncia no es una de les opcions que hi ha per fer-la per internet? Perdua d'objectes Robatori dins de vehicle Ocupacio lleu d'immoble DEnuncia de danys.
tipus de requeriments que es poden rebre a recepcio administratius penals autoritzacio a menors totes son correctes.
Requisits per sol·licitar la supressio d'antecedents policials: Hagi caigut sentencia judicial absolutoria i sigui ferma quan s'hagi produit la prescripcio de la infraccio penal quan s'hagi acordat l'indult o rehabilitacio de la responsabilitat criminal totes son correctes.
que es un atestat policial segons l'art 292 LECrim? Document judicial en el qual es registren les gestions policials document policial en el qual es reflecteix el coneixement d'un fet il·licit i les gestions practicades un informe de les accions dels jutges en un cas penal registre de denuncies rebudes per la policia.
quines parts componen un atestat policial cos atestat i diligencies cos atestat i actes cos atestat i annexos annexos i diligencies.
quines caracteristiques i propietats te un atestat policial segons l'art 297 LECrim: valor legal de denuncia i no necessita ratificacio en judici valor legal de denuncia i requereix la ratificacio en judici de l'agent de policia per a ser prova testifical prova testifical sense ratificacio de l'agent no te valor legal.
quina es la funcio de l'instructor en un atestat policial? redactar materialment l'atestat ordenar tota l'actuació derivada de l'atestat i signar les diligencies corresponents supervisar l'arxiu de l'atestat representar a la victima en el judici.
quina figura representa una persona que posa en coneixement de la policia un fet constitutiu d'infraccio penal sense estar perjudicat ni obligat a denunciar? victima testimoni perit denunciant.
que s'ha de fer si un menor de 14 anys preten denunciar als seus pares o tutors? la denuncia no es recull en presencia d'ells i es contacta amb la DGAIA per a l'assistencia la denuncia es recull sempre en presencia dels pares es requereix la presencia d'un advocat la denuncia es rebutja fins que el menor tingui 14.
qui es el perit en context d'un procediment judicial? persona que actua com a testimoni ocular persona amb coneixements especialitzats que ajuda a valorar els fets representant legal de la victima agent de policia encarregat de redactar l'atestat.
quina es la finalitat de mantenir instruccions homogenies per a l'ompliment de determinades diligencies en un atestat polciial? per a seguir les normes de la llei d'enjudiciament criminal per a evitar inconsistencies i assegurar els requisits basics per a reduir el temps de redaccio de les diligencies per a permetre la modificacio de les diligencies sense necessitar de signatura.
que s'ha d'evitar en redactar les diligencies en un atestat policial? usar termes tecnics dividir les diligencies entre dos fulls escriure en un sol idioma incloure detalls innecessaris.
quina es una manera d'iniciar un atestat policial? minuta policial diligencia de tramit declaracio de drets compareixença.
per que es prefereix actualment la minuta policial en lloc de la compareixença formulada per agents de policia? perque es mes rapida perque te el mateix valor juridic i es mes practica perque permet mes detalls perque no requereix la signatura del compareixent.
quan s'utilitza una diligencia d'inici en un atestat policial? quan un ciutada vol ampliar la seva denuncia quan es necessita transcriure una compareixença quan es dete a un menor quan la notitia criminis es coneguda per mitjans diferents de la compareixença.
quin tipus de diligencies recull les gestions policials ordenades per l'instructor d'un atestat? diligencies d'inici diligencies de tramit diligencies obligatories diligencies de recepcio.
quina de les següents no es una diligencia de tramit obligatoria? diligencia de lectura de drets del detingut diligencia de deixar sense efecte una detencio diligencia de recepcio diligencia de participacio.
quin document s'ha de diligenciar si una persona sol·licita iniciar un procediment d'habeas corpus? acta de compareixença minuta policial formulari n01 document pd01.
quin es el proposit d'una diligencia de recepcio d'un atestat? per a anotar el resultat d'un inspeccio ocular per a registrar el traspas de responsabilitat entre torns de treball per a documentar la detencio del sospitos per a descriure el proces d'identificacio d'una persona.
que s'ha de fer si una persona compareixent utilitza un idioma diferent dels oficials a catalunya? no se li permet fer compareixença es transcriu en l'idioma orginal s'utilitza un traductor i es documenta la seva filiacio es fa constar en l'idioma oficial.
que es una diligencia d'informe policial? un informe elaborat per qualsevol membre del cos policial per a resumir el treball un document on es registren els fets de manera detallada un informe redactat per l'instructor de l'atestat per a resumir o aclarir els actes i linies de recerca policial seguides formulari estandar utilitzant totes les diligencies.
quan es necessari redactar una diligencia de participacio sempre que es redacta un atestat nomes en atestats complexos amb la intervencio de sis o mes agents en qualsevol diligencia quan intervenen mes de 6 agents.
finalitat de diligencia generica documentar qualsevol fet puntual rellevant per a l'atestat que no encaixi en altres tipus de diligencia registrar els antecedents policials del detingut resumir les accions de la recerca policial enumerar els agent que van participar en l'atestat.
quina es la relacio entre diligencia d'antecedents i diligencia de tramesa diligencia d'antecedents es pot redactat independentment de la de tramesa la diligencia d'antecedents sempre ha de completar-se quan es redacta la de tramesa.
proposit principal de la diligencia de tramesa registrar els antecedents penals dels implicats detallar els fets rellevants de manera sintetica i resumir la instruccio enumerar els objectes confiscats facilitar la identificacio als agents.
en la diligencia de tramesa quina informacio s'ha d'incloure en l'apartat "signifiquin"? antecedents penals detingut descripcio detallada dels objectes confiscats cites judicials pendents motiu de la instruccio, estat de les persones relacionades i gestions pendents.
quins documents s'han d'enumerar en l'apartat "s'adjunta" de la diligencia de tramesa? nomes documents medics tots els documents que formen part de l'annex de l'atestat antecedents penals cites judicials i multes pendents.
Proposit d'altressi? Iniciar nou atestat Corregir errors materials o formals detectats despres de finalitzar i tancar l'atestat antecedents penals Enumerar agents que van participar en la recerca.
quin tipus de documents es consideren annexos d'un atestat? informes medics proves documentals, informes medics, qualsevol document rellevant actes de declaracio documents oficials emesos per la policia.
diferencia entre minuta policia i compareixença no hi ha, son iguals minuta policial la redacten els ciutadans i la compareixença els policies la minuta policial la redacten els agents per a reflectir la seva actuacio, mentre que la compareixença es per declaracions de ciutadans compareixença es per casos sense detencio.
nom de l'acta per a formalitzar la lectura de drets a una persona detinguda major d'edat N01 N01b.
que ha d'escriures en l'apartat "informacio sobre els motius de la detencio"? descripcio detallada dels fets justificacio legal de la detencio nom de l'agent que va realitzar la detencio res.
en quina situacio es permet l'us de la lletra negreta en un atestat per ressaltar nomes els noms i consideracions rellevants per escriure dades per ressaltar qualsevol informacio per subratllar frases importants.
com han d'anar segellats els atestats i els triptics? en la seva cara escrita a la part inferior del marge esquerre de forma vertical en la seva cara escrita a la part superior del marge dret en la seva cara escrita part inferior marge dret on vulgui el policia.
quina informacio identificativa ha de constar sempre en el primer ful dels atestats? num atestat, num atestat ampliatori, lloc instruccio, num instructor, num secretari, data i hora nom detingut, data naixement i nacionalitat adreça detingut, num telef i signatura secretari tipus de delicte, nombre de testimonis i nom de l'advocat.
com s'ha d'escriure els noms i cognoms en els documents relacionats amb l'atestat nom amb la primera lletra majuscula i la resta en minuscula i cognom en majuscula nom amb majuscula i cognom amb minuscula nom en minuscules i cognom en majuscula tot en majuscules.
quin dret te un detingut en relacio amb el seu advocat? pot entrevistar-se reservadament amb el seu advocat fins i tot abans de la primera declaracio en seu policial l'advocat no pot intervenir en la declaracio no te dret a entrevistar-se reservadament nomes pot parlar amb l'advocat en presencia policial.
que s'ha de fer si la declaracio es prolonga molt en el temps o la persona mostra simptomes de cansament? suspendre la declaracio i reflectir la suspensio en l'acta no suspendre la declaracio sota cap circumstancia ignorar els simptomes continuar sense importar l'estat de la persona.
quin tipus de delictes son la gran majoria dels fets penals diaris que aten l'oac i les dotacions policials en via publica? delictes de transit delictes de violencia de genere delictes contra la seguretat ciutadana delictes contra el patrimoni.
tipus d'acta per a constatar els danys produits en immobles A31 A33 A32 A34.
que es recomana fer si existeix la possibilitat de danyar alguna prova per manipulacio? precintar, abalisar la zona o apartar-la a un lloc segur manipular les proves amb cura no fer res deixar les proves com estan.
acta de lectura de drets de persona detinguda menor d'edat N01 N01b.
de quantes pagines consta l'acta de lectura de drets de la persona detinguda? tres, se li ha de facilitar copia de les dues primeres a la persona detinguda tres, se li ha de facilitar copia de les tres pagines al detingut dos, no se li ha de facilitar copia no se li ha de facilitar copia de cap pagina.
que fa falta per presenciar denuncia en dependencies policials? abans d'anar a dependencies cal demanar cita previa cal demanar cita previa i tornar a introduir totes les dades totes les denuncies es podran tramitar de forma presencial sense cita previa.
en l'OAC com es fa la recepcio de denuncies civils? a. es poden recollir depenent dels acords que hagin arribat els comandaments amb el partit judicial b. s'han d'abstenir, en un principi, de recollir denuncies que tingui per objecte plantejar una reclamacio civil c. a i b son correctes se l'adreçara al jutjat d'instruccio en funcions de guardia.
criteris de redaccio de documents policials llenguatge administratiu, us de la tercera persona, frases curtes amb idees clares i evitant cultismes llenguatge col·loquial, us de la tercera persona ,frases curtes amb idees clares i us de cultismes llenguatge administratiu, us de la tercera persona, frases curtes amb idees clares i us de cultismes redaccio lliure.
que volen dir les sigles APC agenda programada de citacions agenda policial central agenda persones citades agenda personal completa.
com s'anomena el nou sistema de gestio i tramitacio de peticions dels ciutadans? SAQ suggeriments, agraiments i queixes de la PG-ME SAQ sistema d'agraiments i queixes de la PG-ME els dos son correctes no existeix cap sistema de tramitacio per aquest tipus de peticions.
a quin apartat es relacionen els diferents documents que formen part de l'atestat apartat S'ADJUNTA apartat ES LLIUREN apartat ES PRESENTEN apartat DOCUMENTS.
Maxim responsable de l'atestat i qui ordena tota actuacio que se'n derivi.. secretari instructor cap oac jutge d'instruccio.
les diligencies de tramit poden ser, entre d'altres.. de citacio de declaracio d'oferiment d'accions totes les anteriors.
Denunciar Test