option
Mi Daypo

3. Estructura empresarial

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
3. Estructura empresarial

Descripción:
Gestió de la Prevenció CFGS PRL

Autor:
Leukos
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
14/01/2021

Categoría:
Letras

Número preguntas: 33
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
El diagrama que permet la visualització ràpida de la situació i permet relacionar les causes per la seva importància i les relacions entre elles s'anomena: Diagrama d’Ishikawa. Diagrama de flux de treball. Diagrama pla. Cap de les respostes proposades és correcta.
Quin d’aquest professionals no és imprescindible que participi en l’elaboració dels procediments operatius? El/la gerent. El/la comandament directe del treballador. El/la tècnic/a de seguretat. El/la treballador/a implicat.
Relaciona les següents etapes del disseny organitzacional amb els postulats que defensaven Els aspectes afectiu i social influeixen per elevar la moral dels treballadors Cal ajustar la producció als requeriments concrets reduint despeses d'emmagatzematge Concepte "home-màquina".
Quin d’aquests no és un procediment preventiu? Avaluació de riscos. Senyalització de seguretat. Participació dels treballadors. Totes les que es proposen ho són.
Les comunitats de béns i les societats civils no es poden considerar com empreses, ja que són societats no mercantils. Vertader Fals.
Quina d'aquestes informació pot ubicar-se en els documents annexos a un procediment?? Forma de fer la divulgació del procediment Persones que han intervingut en la seva elaboració Propostes de modificacions del document Revisions efectuades en el document Totes les respostes proposades són correctes.
L’escola de Relacions humanes d’Elton Mayo Es caracteritza per la buscar la màxima eficiència a través de la divisió del treball Implica l’aportació en el camp de l’organització d’empresa de conceptes propis de la psicologia i sociologia. Es caracteritza per organitzar els treballadors en grups de treball amb accés a la informació sobre el treball de l’empresa Totes les respostes proposades són correctes.
En simbologia ASME utilitzada en la confecció de diagrames una demora es representa... Amb un cercle. Amb un fletxa. Amb un quadrat. Amb una forma de D.
Si en el disseny d'un lloc de treball augmenten les funcions del treballador per tal de motivar-lo parlem de: simplificació del lloc de treball Enriquiment del lloc de treball Ampliació del lloc de treball Disseny del lloc de treball basat en equips.
Ubiqueu les diferents fases en l'elaboració, implantació i seguiment dels procediments de treball Fase primera Fase segona Fase tercera Fase quarta.
Relacioneu les següents característiques amb el tipus de forma jurídica que defineix: La seva representació del capital es fa en llibretes de participació Transmissibilitat caracteritzada pel dret d'adquisició preferent El seu límit màxim de capital és de 120.202 euros.
Relacioneu els següents enunciats, amb el tipus de gràfic de representació dels processos de producció, corresponent. El gràfic que tan sols utilitza dos símbols ASME: operació i inspecció, és ... El gràfic que mostra la trajectòria d’un producte o procediment utilitzant tots el símbols ASME: operació, inspecció, transport, espera i emmagatzematge, és ... El gràfic que és un plànol de la fàbrica o secció, en què s’indica la distribució de les màquines, equips i els llocs de treball, per estudiar els moviments i millorar les distàncies, és ... El gràfic què serveix per fer una distribució adequada en planta, per reduir moviments i per estudiar la càrrega física de treball, és ... El gràfic en què es registren les activitats respectives d’operaris i màquines segons una escala de temps comuna per mostrar la correlació entre elles, és ... El gràfic que, per prendre dades, utilitza una càmera filmadora amb un mesurador de temps, és ...
Són principis ergonòmics i d'economia de moviments segons l'OIT, els relatius a: La utilització del cos humà La distribució del lloc de treball Els requisits ergonòmics de les màquines Totes les respostes proposades són correctes.
La cultura empresarial és el conjunt de coneixements i capacitats adquirides pel capital humà d'una empresa. Vertader Fals .
Les societats limitades nova empresa, com qualsevol altra empresa, han de modificar els seus estatuts sempre que canviïn la seva activitat econòmica. Vertader Fals.
Relacioneu els següents postulats o aspectes amb l'etapa de l'evolució del disseny organitzacional Divisó Als treballadors no solament els motiven els diners, s'ha de posar èmfasi en aspectes com la motivació, la comunicació, la participació... Formulació de principis de departamentació i d'autoritat funcional Només es produeix allò que es necessita.
Quin dels següents procediments, segons la seva naturalesa, no és una activitat per el control de riscos? Senyalització de seguretat Inspeccions i revisions de seguretat Permisos per a treballs especials Vigilància de la salut.
L’estructura documental preventiva més usual és la constituïda per: El manual de prevenció, els manuals de procediments i els manuals d’instruccions i normes de seguretat i finalment, els registres. Vertader Fals.
S'han de documentar per escrit segons la proposta de l'INSHT les següents instruccions de treball Operacions en espais confinats Totes les respostes proposades són correctes Condicions tèrmiques extremes Aturades i posades en marxa d'instal.lacions.
Relacioneu els següents procediments preventius indicant si són generals o específics Protecció col·lectiva Senyalització Inspeccions Control salut Control auditories Gestió EPI Control documentació Emergències.
Quina d’aquestes no és una pauta d’actuació per tal d’elaborar els procediments de treball en una organització? Identificar tots els treballs de l’empresa. Identificar quins requisits personals ha de tenir el treballador que realitza la tasca. Establir els procediments escrits i fixar les pràctiques de treball Especificar controls per verificar l’eficàcia dels procediments.
En una determinada empresa s’han identificat una sèrie d’elements relatius a la cultura d’aquesta organització. Analitzeu aquests elements i determineu si, cadascun d'aquests elements, fa referència a una cultura tradicional o una cultura moderna i competitiva. AIXÒ NOMÉS ÉS UNA FEINA NO T’IMPLIQUIS: no cal que t’impliquis més enllà del mínim indispensable. Si ho fas no obtindràs cap reconeixement; si no ho fas no obtindràs tampoc cap sanció PARTICIPAR I DELEGAR: delega i fes participar als membres de l'equip de treball; de manera que els objectius siguin compartits. NO SUPERVISIS LA FEINA DELS TEUS SUBORDINATS, I NO T’IMMISCUEIXIS SI NO ÉS ABSOLUTAMENT INDISPENSABLE; NO SERVIRÀ DE RES I ALGUN DIA ELL POT SER EL TEU CAP: Tots som companys; avui jo faig una tasca directiva, però demà poden canviar les tornes, i pots ser tu qui estiguis en el meu lloc, per tant, és millor ser prudent, tot i que pugui implicar també ser condescendent amb els incomplidors. GESTIONA LES PERSONES EN FUNCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES PERSONALS: a l'hora de gestionar les persones tinguen en compte les seves capacitats i qualitats quan defineixis les funcions i tasques que realitzen.
En l’Administració d’empresa podem destacar diferents formes històriques d’organitzar el treball, els principals exponents del corrent de l’Organització Científica del Treball i de les Relacions Humanes són Frederick Taylor i Elton Mayo, respectivament Del llistat d’elements que es cita a continuació ordena en cada columna els que fan referència als postulats de l'Organització Científica del Treball o de l'Escola de Relacions Humanes. Augment de la productivitat amb una adequada organització industrial, centrada en les condicions materials i tècniques de la producció Millora de la productivitat a través de l’atenció al factor humà. Mecanicisme: treballador com a component d’una màquina que és l’empresa. Operari com un engranatge d’una màquina condicionat també per pautes socials. (influència idees mecanicistes) Salari i poder com elements motivadors Recompenses i sancions socials (principalment el reconeixement) com a factors motivadors A més d’incloure els requisits objectius de la producció s’han de satisfer els requisits subjectius dels empleats respecte a la satisfacció social en el seu lloc de treballés d’incloure els requisits objectius de la producció s’han de satisfer els requisits subjectius dels empleats respecte a la satisfacció social en el seu lloc de treball Mètodes científics i precisos: atenció a les condicions materials i tècniques de producció (horaris, temps,…) L’obrer no té cap iniciativa sobre la seva feina: es produeix una divisió estricta entre la concepció i execució del treball. L’obrer no te cap poder per decidir sobre com fer la seva feina. Importància de la participació dels treballadors, per assolir l’autorealització dels treballadors que influirà en el seu rendiment.
En el disseny departamental organitzat com a estructura divisional per productes o serveis l'inconvenient el trobem en: La manca de comunicació departamental La falta d'adaptació de l'entorn Les desavinences internes El problema de competència entre les diferents divisions.
Relacioneu els següents enunciats amb la resposta correcta, segons corresponguin a la part formal o informal de l'organització d'una empresa: Procediment de control d'accessos a l'empresa Relació d'amistat entre el gerent i el comptable de l'empresa Interès dels comercials de l'empresa en disposar vehicle d'empresa Document on la Direcció de l'empresa mostra el seu compromís amb la millora de les condicions de Seguretat i Salut en l'empresa.
El diagrama que permet registrar les activitats respectives d’operaris i màquines segons una escala comuna per mostrar la correlació entre ells s’anomena: Diagrama home-màquina. Diagrama diversos homes-màquina. Diagrama diversos homes- diverses màquines. Totes les respostes proposades són correctes. .
Relaciona les següents formes jurídiques amb la seva responsabilitat Societat limitada Societat Limitada nova empresa Empresari individual Societat Laboral Societat Anònima Societat civil.
La Comunitat de béns és una societat mercantil Vertader Fals .
Parlem de petita empresa tenint en compte el nombre d'empleats a partir de: 9 treballadors 10 treballadors 11 treballadors 12 treballadors.
Relaciona les següents funcions de direcció, pel que fa a la coordinació, amb el nivell que les desenvoluparà Polítiques organitzatives Motivació i lideratge Supervisió de primera línia.
Quina d'aquestes no és una pauta d'actuació per tal d'elaborar els procediments de treball en una organització? Identificar tots els treballs de l'empresa Identificar quins requisits personals ha de tenir el treballador que realitza la tasca Establir els procediments escrits i fixar les pràctiques de treball Especificar controls per verificar l'eficàcia dels procediments.
L'economista Max Weber considera la burocràcia com una cosa positiva, perquè establia les regles per prendre decisions, una cadena de comandament clara i la promoció de les persones d'acord amb les seves capacitats i experiència. Vertader Fals.
Relacioneu les següents descripcions amb el tipus d'organització que es pot utilitzar per ubicar l'òrgan preventiu dins de l'estructura de l'empresa. És adient per a funcions concretes preventives: de disseny d’accions puntuals i específiques, d’implantació i de control. Ha estat valorat positivament en funcions de qualitat, de millora contínua i com cercles de seguretat en permetre una participació directa del treballador implicat. Els que fan les funcions preventives no tenen autoritat directa sobre els treballadors, però poden actuar a qualsevol nivell jeràrquic saltant-se la línia jeràrquica establerta. És recomanable que jeràrquicament depenguin directament de la direcció. Comporta que tots els comandaments han de tenir coneixements preventius suficients per desenvolupar aquesta funció. La direcció, a part de tenir coneixements, ha de participar activament de la cultura preventiva i impulsar-la.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor