option
Mi Daypo

3. Protecció

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
3. Protecció

Descripción:
Riscos Derivats de les C.S. CGFS PRP

Autor:
Leukos
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
15/01/2021

Categoría:
Letras

Número preguntas: 40
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Les ampolles de gas d'alumini: Són recipients amb capacitat igual o inferior a 150 litres Han d'estar construïdes amb una sola peça. Totes les respostes anteriors són correctes.
Els arnesos es consideren: Un mitjà integral de protecció. Un mitjà parcial de protecció Cap de les respostes anteriors és correcta.
Una aspiració localitzada es considera: Un EPI Una protecció col·lectiva Cap de les respostes anteriors és correcta.
Els atrapaments en les cintes transportadores, poden ser: En el tambor de cua i en el tambor de cap En les eslingues Totes les respostes anteriors són correctes.
Que pot desprendre una bateria d'un carretó automotor en càrrega? Gasos inflamables Triòxid nítric, altament tòxic Cap de les respostes anteriors és correcta.
S’entén per cabal: La quantitat de fluid que travessa una secció donada per unitat de superfície. La quantitat de fluid que travessa una secció donada per unitat de temps. La quantitat de fluid que travessa una secció donada per unitat de força.
El casc de protecció es considera: Un mitjà integral de protecció Un mitjà parcial de protecció Cap de les respostes anteriors és correcta.
Els EPI que només ofereixin una protecció limitada en el temps contra les agressions químiques o contra les radiacions ionitzants es consideren de categoria: I II III.
ls cascos de protecció es consideren de categoria: I II III.
Quina categoria d'EPI ha de superar una garantia de qualitat en la seva fabricació? Categoria III Totes Categoria II i III.
La cinemàtica estudia el moviment: Sense tenir en compte les forces que el provoquen I té en compte les forces que el provoquen Cap de les respostes anteriors són certes.
En les cintes transportadores ens podem trobar el risc de caigudes de persones des de la cinta? No Si No. Només de caure sobre la cinta.
El codi P3 en un filtre de partícules significa: Capacitat d'alta absorció Capacitat de mitjana absorció Capacitat de baixa absorció.
Una ampolla de gas de color vermell, vol dir que conté: Un gas inflamable o combustible Un gas tòxic. Un gas corrosiu.
Les cordes per transportar càrregues tindran un coeficient de seguretat de com a mínim: Trieu-ne una: 5 8 10.
Les cremes de protecció i les pomades es consideren: Protectors de la pell Un mitjà integral de protecció. Totes les respostes anteriors són correctes.
En un material la deformació plàstica: Es produeix posteriorment a la deformació elàstica Es produeix anteriorment a la deformació elàstica. Totes les respostes anteriors són correctes.
Quina categoria d'EPI ha de superar l'examen CE tipus? Categoria I i II Totes Categoria II i III .
Un gas comprimit és un gas o barreja de gasos amb una temperatura crítica: Menor o igual a –30 ºC Menor o igual a –20 ºC Cap de les respostes anteriors és correcta .
Un gas tòxic és aquell en el qual el límit de màxima concentració tolerable durant vuit hores/dia i quaranta hores/setmana, (TLV), és: Superior a 50 ppm. Inferior a 50 ppm. Inferior a 40 ppm.
De forma general en les grues torre, cal interrompre les operacions quan la velocitat del vent superi els: 60 km/h 70 km/h 80 km/h.
Els guants de jardineria es consideren EPI de categoria: I II III.
La hipoacúsia és: Un element de l'orellera Un tipus de protector auditiu Una malaltia professional. .
En instal·lacions pneumàtiques podem assegurar que: Les pressions normals de treball no són tan elevades com en la hidràulica i, per tant, el perill és menor. Les pressions normals de treball són més elevades que a hidràulica i, per tant, el perill és major. Cap de les respostes anteriors és correcta.
La marca CE l'han de portar visible els EPI de categoria: I II i III Totes les respostes anteriors són correctes.
En un muntacàrregues pot existir el risc de contacte elèctric indirecte? No Aquest risc no, però si el de caiguda, atrapament i altres riscos mecànics. Si.
El nitrogen és un exemple de gas: Inert. Combustible. Cap de les respostes anteriors és correcta.
Les exigències mínimes relatives a l’elecció i utilització dels EPI es fixen en la Directiva 89/656/CEE, de 30 de novembre, transposada al dret intern espanyol pel: RD 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per als treballadors d’equips de protecció individual RD 486/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per als treballadors d’equips de protecció individual RD 1215/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per als treballadors d’equips de protecció individual.
Les plataformes elevadores porten un dispositiu per indicar si la inclinació és correcta? Si, s'anomena pendioflexometre. Si, i alguns són acústics No.
Les plataformes elevadores porten baranes en el seu perímetre a una alçària mínima de: 1,10 metres 1,00 metres 0,90 metres.
Potència és: La capacitat d’una màquina de realitzar un determinat treball per unitat de temps. La capacitat d’una màquina de realitzar una determinada força per unitat de superfície. La capacitat d’una màquina de realitzar una determinada velocitat per unitat de temps.
La pressió a què estan emmagatzemats els gasos en les ampolles és: Superior a 200 bars Inferior a 200 bars En funció del gas contingut. .
La prevenció intrínseca consisteix en: Evitar els perills o reduir els riscos en el mateix disseny de la màquina. Evitar els perills produïts per la màquina dins el lloc de treball. Evitar els riscos produïts per la màquina dins el lloc de treball.
La primera llei de Newton ve a dir que: F=m·a Si un cos fa una força sobre un altre, aquest últim reacciona amb una força del mateix mòdul, de la mateixa direcció i de sentit contrari. Perquè existeixi l’equilibri la suma de forces i la suma de moments han de ser nul·les.
En la utilització d'un carretó automotor cal protecció auditiva? Si, és d'ús obligatori No, impedeix un sentit. Cap de les respostes anteriors és correcta.
El risc que presenta un filtre d'admissió d'aire d'un compressor és: Principalment el d'explosió El d'incendi El soroll en alguns casos .
Es procedirà a la substitució del cable quan el nombre de fils trencats superi el: 8% 18% 10%.
A la relació: tensió de límit elàstic/tensió de treball, l'anomenem: Coeficient preventiu Coeficient mècanic. Coeficient de seguretat.
En el transport d'ampolles per part de l'usuari: Es farà sempre amb carretons porta-ampolles. En poques distàncies es pot fer per rodament. Es farà per arrossegament o amb carretons porta-ampolles.
La tulipa en una ampolla de gas té com a missió: Regular la pressió de treball. Protegir l'aixeta Totes les respostes anteriors són correctes.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor