option
Mi Daypo

4. Prevenció integrada a l'empresa

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
4. Prevenció integrada a l'empresa

Descripción:
Gestió de la Prevenció CFGS PRL

Autor:
Leukos
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
15/01/2021

Categoría:
Letras

Número preguntas: 25
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Indiqueu quina de les següents funcions no correspon a un Servei de prevenció aliè. Impartir formació als treballadors per a que treballin amb seguretat. Implantar d'un Pla de prevenció de riscos. Fer una avaluació de riscos. Aplicar les recomanacions de l'informe de l'avaluació de riscos.
Quina d'aquestes no és una facultat del delegat de prevenció? Realitzar una visita als magatzems de l'empresa per vigilar el compliment de les mesures de seguretat Accedir a la informació completa sobre els resultats dels reconeixements mèdics efectuats a tots els treballadors de l'empresa Cap de les respostes proposades és correcta Accedir a l'avaluació de riscos inicials feta per l'empresa en relació a un lloc de treball de nova creació.
En una empresa de 100 treballadors, el comitè de seguretat i salut ha d'estar format per: L'empresari i les seccions sindicals més representatives Dos delegats de prevenció i dos representants de l'empresa Dos delegats de prevenció i dos tècnics de prevenció Dos delegats de prevenció i el comitè d'empresa.
Són regles bàsiques de funcionament del Comitè de Seguretat i Salut Si diverses empreses desenvolupen les seves activitats de forma simultània en un mateixcentre de treball, es podran realitzar reunions conjuntes dels comitès de seguretat i salut Es podrà acordar la creació d'un comitè intercentres per aquelles empreses que tinguin diversos centres de treball dotats de comitè de seguretat i salut Totes les proposades són regles bàsiques de funcionament d'aquest organisme Es reunirà trimestralment i sempre que ho sol·liciti alguna de les seves representacions.
En les empreses que tenen una plantilla entre 31 i 49 treballadors No hi haurà cap delegat de prevenció Cap de les respostes proposades és certa El delegat de prevenció és escollit pels i entre el tres delegats de personal que exigeix l'Estatut dels Treballadors per a aquestes situacions Hi haurà 2 delegats de prevenció.
En les empreses que tenen una plantilla de fins a 30 treballadors Trieu-ne una: Cap de les anteriors és certa Hi haurà 2 delegats de prevenció Les funcions de delegat de prevenció les assumirà el delegat de personal No hi haurà cap delegat de prevenció.
El Comitè de Seguretat i Salut laboral és Un òrgan de participació i consulta en actuacions de l'empresa en matèria de prevenció de riscos laborals, paritari, amb representants dels treballadors i de l'empresa Un òrgan d'acció preventiva creat per les mútues Un òrgan administratiu encarregat de la prevenció Un òrgan representatiu dels treballadors en matèria de seguretat i salut laboral, els membres del qual són treballadors.
Entre les facultats dels delegats de prevenció s'incluen Facultats de proposta, com exigir a l'empresari l'adopció de mesures de caràcter preventiu o proposar a l'òrgan de representació dels treballadors que s'adopti l'acord de paralització d'activitats en cas de risc greu i imminent Facultats d'intervenció activa, com acompanyar els tècnics en les avaluacions de riscs, o realitzar visites als llocs de treball per exercir tasques de vigilància i control Facultats de tipus informatiu, com tenir accés a les informacions i documents relatius a les condicions de treball o ser informats dels danys produïts a la salut dels treballadors Totes les respostes proposades són correctes.
En les visites als centres de treball per comprovar el compliment de la normativa sobre prevenció, com a regla general l'inspector de treball comunicarà la seva presència a Al Comitè de seguretat i salut Als delegats de prevenció Qualsevol de les respostes proposades és correcta L'empresari.
Els delegats de prevenció Poden ordenar la paralització de l'activitat de l'empresa, en cas de risc greu i imminent S'integren al Comitè de seguretat i salut, a les empreses amb 50 treballadors o més Totes les respostes proposades són correctes Fomenten l'observança de la normativa de prevenció.
Poden participar en les reunions del comitè de seguretat i salut amb veu però sense vot Tots els subjectes que s'indiquen Els responsables tècnics de la prevenció a l'empresa Els delegats sindicals Els tècnics en prevenció aliens a l'empresa.
Indiqueu, d'aquestes situacions, quines suposen concurrència d'activitats empresarials segons la normativa (RD 171/2004) Totes les respostes proposades són correctes. Concurrència de varies empreses en un mateix centre de treball quan una d’elles actua com a empresa principal. Concurrència de treballadors de diferents empreses en un mateix centre de treball del qual és titular una empresa. Concurrència de treballadors de dues o més empreses en un mateix centre de treball.
La finalitat de la Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE) és resoldre les situacions de concurrència de treballadors de diferents empreses en un mateix centre de treball. Vertader Fals.
Completeu la següent frase: La __________ és aquella persona, física o jurídica, que per contracte realitza obres o serveis ___________________________. La _____________ és aquella persona, física o jurídica, que per contracte amb l’empresa contractista assumeix la realització d’obres o serveis. subcontractista contractista per_compte_de_l’empresa_titular_i/o_de_l’empresa_principal.
S’entén per recursos preventius el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per realitzar les activitats preventives amb la finalitat de garantir la protecció de la salut de tots els treballadors, assessorant els integrants de l’empresa i donant-los suport. Vertader Fals .
Per a que es doni un supòsit de concurrència, és necessari que hi hagi una relació jurídica entre les empreses que comparteixen centre de treball. Vertader Fals.
A la nova concepció preventiva que implanta la LPRL, la integració de la prevenció suposa que la prevenció ha de ser aplicada: A tots els processos i procediments de treball en tots els nivells jeràrquics Solament als processos en tots els nivells jeràrquics Solament als procediments en tots els nivells jeràrquics A tots els processos i procediments de treball en els nivells jeràrquics superiors.
Indica quina de les següents funcions no correspon a un Servei de prevenció aliè. Fer una avaluació de riscos. Aplicar les recomanacions de l'informe de l'avaluació de riscos. Implantar d'un Pla de prevenció de riscos. Impartir formació als treballadors per a que treballin amb seguretat.
Entenem per Servei de prevenció: Un organisme de consulta dels empresaris El format pels representants escollits pels treballadors per vetllar per la seva pròpia seguretat Aquell que vetlla per una correcta gestió del procés productiu a les empreses Aquell conjunt de medis humans i materials necessaris per a realitzar les activitats preventives a fi de garantir una adequada protecció de la seguretat i salut dels treballadors .
El servei de prevenció mancomunat es pot constituir... Quan empreses d'un mateix grup empresarial o sector productiu desenvolupin la seva activitat en un polígon industrial Tant si es tracta de diferents empreses que desenvolupin simultàniament la seva activitat en un mateix centre de treball com si són empreses d'un mateix grup empresarial o sector productiu que desenvolupin la seva activitat en un polígon industrial Quan diferents empreses desenvolupin simultàniament la seva activitat en un mateix centre de treball Cap de les respostes proposades és la correcta.
Indiqueu quina de les següents funcions no correspon a un Servei de prevenció. Fer l'auditoria del sistema de gestió de la prevenció de l'empresa. Implantar un Pla de prevenció de riscos. Impartir formació als treballadors per a que treballin amb seguretat. Fer una avaluació de riscos.
Una empresa que desenvolupi una activitat que figuri en l'Annex I com a perillosa: Depenent del nombre de treballadors ho pot assumir el mateix empresari Sempre ha de recórrer a un Servei de Prevenció Aliè Depenent del nombre de treballadors pot constituir un Servei de Prevenció Propi o no Sempre ha de constituir un Servei de Prevenció Propi.
Per constituir un servei de prevenció aliè s'han de consultar els representants dels treballadors... Sempre abans de concertar-ho Solament quan l'empresa desenvolupi una activitat perillosa Cap de les respostes proposades és la correcta Optativament a criteri de l'empresari Aquesta no ;).
Relacioneu les següents descripcions amb el tipus d'organització que es pot utilitzar per ubicar l'òrgan preventiu dins de l'estructura de l'empresa. Comporta que tots els comandaments han de tenir coneixements preventius suficients per desenvolupar aquesta funció. Els que fan les funcions preventives no tenen autoritat directa sobre els treballadors, però poden actuar a qualsevol nivell jeràrquic saltant-se la línia jeràrquica establerta. La direcció, a part de tenir coneixements, ha de participar activament de la cultura preventiva i impulsar-la. És recomanable que jeràrquicament depenguin directament de la direcció. És adient per a funcions concretes preventives: de disseny d’accions puntuals i específiques, d’implantació i de control. Ha estat valorat positivament en funcions de qualitat, de millora contínua i com cercles de seguretat en permetre una participació directa del treballador implicat.
Competències, facultats i garanties dels delegats de prevenció Els delegats de prevenció són representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció. Per a poder realitzar correctament les seves funcions tenen atribuïdes una sèrie de competències i facultats i a més a més gaudeixen de garanties per a poder exercir les mateixes sense cap interferència aliena a la seva tasca. Per tal de poder distingir-les, assenyala en el següent llistat si les accions consignades en el mateix són competències, facultats o garanties. Col.laborar amb la direcció de l'empresa en la millora de l'acció preventiva Ser informats dels danys produïts en la salut dels treballadors Apertura d'expedient contradictori en el supòsit de sanció per falta greu Disposar d'un crèdit mensual d'hores retribuïdes Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors l'acord de paralització d'activitats Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en matèria preventiva No ser acomiadat durant l'exercici de les seves funcions Control del compliment de la normativa en prevenció de riscos Realitzar visites als espais de treball per exercir una tasca de vigilància.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor