option

C.2

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
C.2

Descripción:
El Departament d’Interior

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
19/12/2020

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 93
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
REALIZAR TEST
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Assenyala un òrgan de l'estructura administrativa de la Direcció General de la Policia: Subdirecció General d'Administració i serveis. Subdirecció General Tècnica. Subdirecció General Operativa. Àrea d'informació i Comunicació.
L'any 1736 hi havia 11 poblacions catalanes amb Esquadras de Paisanos Armados, assenyala en quina no hi eren presents? Valls. L'Ametlla del Vallès. L'Arboç. Torres de Segre.
Quina d'aquestes afirmacions és incorrecta? A les comissaries es donen els serveis policials bàsics en seguretat ciutadana. Una àrea bàsica policial pot ser una part d'una comarca. La regió policial exerceix funcions de coordinació jeràrquica sobre les àrees bàsiques policials. Dins d'una àrea bàsica policial, a part de la comissaria principal, sempre hi ha d'altres subordinades.
De quin departament depèn la Subdirecció Operativa de la Policia? Del Departament d'Interior. Del Departament de Seguretat Ciutadana. Del Departament de Medi ambient. Del Departament de Boscos i Monts.
Quin dels següents òrgans no depenen de la Prefectura de Policia? La Comissaria Superior de Coordinació Central. La Comissaria Superior de Coordinació Territorial. La Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat. Tots els òrgans anteriors depenen de la Prefectura de Policia.
Una ABP es defineix com: Una àrea territorial bàsica. Una àrea bàsica política. Una àrea de concentració poblacional. Una àrea bàsica policial.
Quin any entra en funcionament l'edifici Base de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra al carrer Bolívia de Barcelona? 1984. 1989. 1992. 1994.
El primer reglament de les Esquadres de Catalunya va ser aprovat l'any: 1717. 1817. 1876. 1931.
L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya unifica: L'Escola de Policia de Catalunya i l'Escola de Seguretat Civil de Catalunya. L'Escola de Policia de Catalunya i l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya. L'Escola de Policia de Catalunya i l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya. L'Escola de Policia de Catalunya, l'Escola de Bombers de Catalunya i l'Escola de Policies Locals de Catalunya.
De quin òrgan depèn l'Oficina de Coordinació de la Xarxa RESCAT? De l'Àrea d'Explotació de Dades. De l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. De la Direcció de Serveis. Del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.
Quina de les següents funcions no correspon a la Direcció General de la Policia? a) Exercir el comandament de les unitats policials i administratives que en depenen. b) Elaborar i formular propostes sobre l'organització general del Cos de Mossos d'Esquadra. c) Elaborar i dictar circulars i instruccions per dirigir l'activitat del cos de Mossos d'Esquadra. Tant a), com b), com c) són funcions de la Direcció General de la Policia.
Quin és l'òrgan encarregat de supervisar la gestió econòmica del pressupost de la Direcció General de la Policia? La Subdirecció General d'Administració i Serveis. El Departament d'Economia. El Gabinet del Director. El Ministeri d'Hisenda.
Dins de la Direcció General de la Policia, qui té la funció d'assistir i seguir les diligències judicials en què intervinguin membres del Cos de Mossos d'Esquadra per causes derivades dels serveis, en col·laboració amb l'Assessoria del Departament i el Gabinet? La Divisió d'Avaluació de Serveis. La Divisió d'Afers Interns. El Gabinet del Director. El Servei d'Assessorament jurídic.
Quants Serveis Territorials d'Interior hi ha? Un per província. 3. 6. 7.
El concepte de "Què volem fer" representa la voluntat del cos de ser una policia de referència en matèria de seguretat, sent un servei de qualitat que recull: La missió de la PG-ME. Els valors de la PG-ME. La visió de la PG-ME. Cap dels anteriors.
En quin any assumeixen els Mossos d'Esquadra les funcions de vigilància del trànsit? L'any 1998. L'any 1999. L'any 2000. L'any 1997.
D'acord amb el decret 2/2016, de 13 de gener, de Creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat, quina de les següents no és una competència pròpia del Departament d'Interior? Trànsit. Emergències i protecció civil. Prevenció, extinció d 'incendis i salvament. Totes ho són.
Dins del Departament d'Interior, la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació forma part de l'estructura de: La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. La Direcció General de la Policia. La Secretaria de Seguretat. La Direcció General de Protecció Civil.
Quina d'aquestes comissaries dissenya propostes estratègiques i operatives? Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat. Comissaria Superior de Coordinació Territorial. Comissaria Superior de Coordinació Central. Comissaria General d'Informació.
El màxim òrgan en matèria de seguretat és: El/Laconseller/a d'Interior. El Govern de la Generalitat. El cap superior de la policia de la Generalitat. El director de l'Escola de Policia de Catalunya.
Prestar suport en els processos d'avaluació del Cos de Mossos d'Esquadra és funció de: La Direcció General de Seguretat Pública. La Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil. La Secretaria General de Justícia. L'Escola de Policia de Catalunya.
Del Gabinet del Conseller d'Interior en depèn: L'Oficina de Protocol. L'Oficina de Comunicació. L'Oficina de la Secretaria del Conseller. Totes són correctes.
No són criteris que se segueixen a l'hora de determinar l'àmbit d'actuació d'una àrea bàsica policial: Demogràfics, índex de criminalitat i la densitat i distribució territorial, exclusivament. Demogràfics, índex de criminalitat i la densitat i distribució territorial, entre d'altres. La superfície, les vies de comunicació, la planta judicial. La conflictivitat social, la densitat i distribució territorial.
A qui correspon el comandament directe del cos de Mossos d'Esquadra? Al Major. Al President de la Generalitat. A la Direcció General de la Policia. A la Comissaria General de Relacions Institucionals.
Fins a quin any i sota quin govern es van dissoldre les Esquadres de Catalunya? L'any 1868 sota el mandat del General Primo de Rivera. L'any 1916 sota el mandat del general Prim. L'any 1746 sota el regnat d'Alfons ll. L'any 1868 sota el mandat del general Prim.
La funció de suport als comandaments regionals i la coordinació de les actuacions de les oficines de suport de les ABP correspon a: L'OS. La SRC. L'ARRO. L'ARI.
Quantes Secretaries Generals té el Departament d'Interior? 1. 2. 3. 4.
L'àmbit d'actuació d'una àrea bàsica policial està definit segons criteris: Estrictament policials. Policials i funcionals. Policials i territorials. Operatius exclusivament.
Quin d'aquests òrgans s'adscriu a una unitat? Una àrea. Una regió. Una divisió. Un grup.
De quin òrgan depèn l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya? De la Secretaria General. De la Subdirecció General de Formació. Del Gabinet Tècnic. De l'Àrea d'Avaluació i Estudis.
Assenyala una funció de la Direcció de Serveis de la Secretaria General: Coordinar la planificació en infraestructures i supervisar la seguretat i manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions del Departament. Coordina juntament amb l'Àrea TIC la definició dels requeriments funcionals dels sistemes d'informació. Gestió ordinària dels recursos humans, materials i econòmics assignats a l'àmbit territorial corresponent. Extinció d'Incendis i Salvaments. Coordina i efectua la comunicació a la població a través dels mitjans de comunicació, amb el personal de premsa de la direcció general.
L'estructura bàsica del Departament d'Interior compren: La Secretaria General d'Interior, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, la Direcció General de la Policia, la Direcció General de Protecció Civil i la Direcció General d'Administració i Seguretat. La Secretaria de Seguretat, la Secretaria General d'Interior, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, la Direcció General de la Policia, la Direcció General de Protecció Civil i la Direcció General d'Administració i Seguretat. La Secretaria de Seguretat, la Secretaria General d'Interior, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, la Direcció General de la Policia, i la Direcció General de Protecció Civil. LaSecretaria de Seguretat, la Secretaria General d'Interior, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, la Direcció General de Protecció Civil i la Direcció General d'Administració i Seguretat.
Dins de la Direcció General de la Policia, qui té la funció d'efectuar la inspecció dels diferents serveis policials? La Divisió d'afers interns. La Divisió d'Avaluació de Serveis. El Gabinet del Director. El Servei d'Assessorament Jurídic.
Quantes Direccions Generals té el Departament d'Interior? 1. 2. 3. 4.
La supervisió i execució directa de les tasques policials correspon: A les comissaries superiors. A les divisions. Als grups. A les àrees.
Dins de la Direcció General de la Policia, qui té la funció de supervisar la investigació d'activitats presumptament il·lícites o contràries a l'ètica professional realitzades pels funcionaris policials? La Divisió d'Avaluació de Serveis. La Divisió d'Afers Interns. El Gabinet del Director. ElServei d'Assessorament Jurídic.
El conjunt d'accions que la policia pot dur a terme amb la finalitat d'evitar la comissió d'actes il·lícits és la definició de la funció: Preventiva. Reactiva. Assistencial. Reactivaassistencial.
Quin organisme és l'encarregat d'impulsar l'elaboració del Pla de seguretat viària? La Comissaria General de Mobilitat. La Divisió de Trànsit. El Servei Català de Trànsit. La Direcció General de la Policia.
La Comissaria General Territorial té com a objectiu principal vetllar per l'assoliment dels objectius generals del Cos de Mossos d'Esquadra en matèria de: Seguretat ciutadana. Seguretat viària. Ordre públic. Totes són correctes.
La funció que realitza la policia amb l'objectiu d'atendre i protegir a la ciutadania és: La funció assistencial. La funció reactiva. La funció preventiva. La funció d'intimidació.
Dins de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, les funcions de la policia judicial es concreten a l'article: 12. 14. 15. 164.
En quin any es van celebrar les primeres eleccions democràtiques després del franquisme? 1975. 1976. 1977. 1978.
Assenyala un òrgan de l'estructura administrativa de la Direcció General de la Policia: Subdirecció General d'Administració i serveis. Subdirecció General Tècnica. Subdirecció General Operativa. Àrea d'informació i Comunicació.
Quin és l'òrgan consultiu i de participació superior a Catalunya en matèria de trànsit? La Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària. La Comissió lnterdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària. La Sindicatura Consultiva de Trànsit i Seguretat Viària. El Servei Territorial de Trànsit.
Quina d'aquestes comissaries generals s'encarrega de la persecució de les organitzacions criminals que no busquen una finalitat econòmica i que són un risc per a la pau social? Comissaria General d'Investigació Criminal. Comissaria General d'Informació. Comissaria General de Recursos Operatius. Comissaria General de Mobilitat.
A quina comissaria pertany el Grup Especial d'Intervenció (GEi)? Comissaria General d'Investigació Criminal. Comissaria General de Recursos Operatius. Comissaria Superior de Coordinació Territorial. Comissaria Superior de Coordinació Central.
El Servei de Processos Selectius depèn: De la Subdirecció General de Recursos Humans. Del Servei de Gestió i Coordinació de Personal. Del servei de Suport i Planificació del Personal. De l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Quin concepte recull els mètodes, els recursos, els procediments necessaris i la sistemàtica adequada d'aspectes crítics dels processos en l'operativa policial? a) Pla General de Seguretat de Catalunya. b) La Carta de Serveis de la PG-ME. c) Són correctes a) i b). d) El Sistema de Gestió de la Qualitat de la Direcció General de la Policia.
Les víctimes de quin d'aquests col·lectius no estan incloses en el Procés d'atenció a les víctimes de violència masclista, domèstica i altres víctimes vulnerables del Sistema de Gestió de la Qualitat? Les víctimes d'odi i discriminació. Víctimes de matrimonis forçats. Víctimes de tràfic d'èssers humans. Totes les anteriors hi són incloses.
Quin d'aquests òrgans està integrat a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya? L'Escola de Bombers. El Servei de Selecció, Avaluació i Seguiment. La Subdirecció General de Formació Universitària. Totes són correctes.
L'estructura bàsica del Departament d'Interior comprèn: La secretaria General d'inte rior, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvaments; la Direcció General de la Policia, la Direcció General de Protecció Civil i la Direcció General d'Administració i Seguretat. La secretaria de Seguretat, La Secretaria General d'Interior, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvaments; la Direcció General de la Policia, la Direcció General de Protecció Civil i la Direcció General d'Administració i Seguretat. La Secretaria de Seguretat, La secretaria General d'inte rior, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvaments; la Direcció General de la Policia, la Direcció General de Protecció Civil. Lasecretaria General d'interior, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvaments, La Direcció General de Protecció Civil i la Direcció General d'Administració i Seguretat.
La regió policial es defineix com l'àmbit territorial format per: Diverses comissaries delegades. Diverses Àrees Bàsiques Policials. Un conjunt de municipis limítrofs. Dues comarques limítrofes.
El Servei Català de Trànsit impulsa l'elaboració del Pla Català de Seguretat Viària cada: Trimestre. Semestre. Any. 3 anys.
El comandament de les Esquadres de Paisanos després de la Guerra de Successió va caure en mans d'un: Miquelet. Austriacista. Guerriller. Botifler.
Quina d'aquestes comissaries s'encarrega de la interlocució operativa en matèria d'investigació? Comissaria General de Mobilitat. Comissaria Superior d'Enllaç. Comissaria General d'Investigació Criminal. Comissaria General de Recursos Operatius.
Qui s'ocupa de donar suport i assistència al Conseller d'Interior en les seves actuacions en les sessions parlamentàries i actes públics? El Gabinet de Suport. El Gabinet del Conseller/a. El Gabinet d'Assistència. El Gabinet de Seguretat.
No forma part de la Regió Policial: La Sala Regional de Comandament. L'Oficina de Suport. L'Àrea Regional de Recursos Operatius. L'Àrea Central de Suport Operatiu.
Investigar, estudiar i divulgar matèries relatives a la policia i a la seguretat ciutadana és funció de: La Direcció General de Seguretat Ciutadana. El Servei Català de Trànsit. L'assessoria jurídica de seguretat pública. L'Escola de Policia de Catalunya.
En quina data proclamà l'Estat Català el president Lluís Companys? El 6 de desembre de 1977. El 12 de gener de 1934. El 6 d'octubre de 1934. El 18 de juliol de 1936.
Quina Comissaria general no depèn de la Comissaria Superior de Coordinació Central? Comissaria General d'Investigació Criminal. Comissaria General d 'Informació. Comissari General Tècnica de Planificació de la Seguretat. Comissari General de Mobilitat.
Quina denominació té la festa dels Mossos d'Esquadra? Dia de les Esquadres. Santa Patrona de les Esquadres. Festivitat de la Policia de la Generalitat. Cap de les anteriors éscorrecta.
Una Àrea Bàsica Policial està formada: Com a mínim per una comissaria. Com a mínim per dues comissaries, una principal i una delegada. Per diverses regions policials. Per tres municipis limítrofs.
En quin any s'adopten els acords que permeten el primer desplegament de substitució de les FCSEpel cos de Mossos d'Esquadra de Catalunya, en matèria de seguretat ciutadana, ordre públic i investigació? 1983. 1985. 1986. 1994.
Quin òrgan gestiona, coordina i supervisa les publicacions a la intranet i a la web de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra? La Subdirecció General de Recursos Humans. El Servei d'Assessorament Jurídic. El Gabinet del Director. La Oficina de comunicació.
L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya es crea l'any: 2004. 2005. 2006. 2007.
La funció preventiva té com a finalitat: a) Donar resposta a la comissió d'un delicte. b) Evitar la comissió d'actes il·lícits. c) Evitar que els ciutadans esdevinguin víctimes. Són correctes b) i c).
Dins la Direcció General de la Policia, a qui correspon el comandament operatiu dels Mossos d'Esquadra? Al Servei d'Assessorament Jurídic. A la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació. A la Prefectura de la Policia. A la Divisió d'Afers Interns.
Una unitat s'adscriu a: Una Comissaria General. Una Regió Policial. Una ABP. A qualsevol de les anteriors, en funció de si són centrals, regionals o d'ABP.
Durant la Guerra Civil els Mossos d'Esquadra: a) Van ser destinats al front de l'Ebre. b) Va ser l'única força armada que no va ser destinada al front. c) Es va convertir en una destinació a la rereguarda. Són correctes b) i c).
Les funcions de vigilància del trànsit per la Policia de la Generalitat a la demarcació de Lleida es va produir l'any: 1998. 1999. 2000. 2001.
Dins el Departament d'Interior, la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya forma part de l'estructura de: La Secretaria General d'Interior. La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. La Direcció General de la Policia. La Direcció General d'Administració de Seguretat.
Quina base de dades comparteixen les FSCE,Mossos d'Esquadra i Ertzaintza i que emmagatzema informació sense trascendència europea? Base de dades d'assenyalaments nacionals. Sistema automàtic d'assenyalaments nacionals. Nucli d 'informació policial. Sistema integrat Schengen.
Quin procés o processos incorpora actualment el Sistema de Gestió de la Qualitat de la Direcció General de la Policia? a) Procés de la detenció. b) Procés d'atenció al ciutadà. c) Procés d'atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica. Són correctes a) i c).
El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 té centres actius a: Barcelona i Blanes. Barcelona i Balaguer. Barcelona i Reus. Barcelona i Sabadell.
La Direcció General de la Policia depèn orgànicament del Departament: D'Interior. De Governació i relacions institucionals. De Medi ambient. De Protecció Civil i Pescanàutica.
De quin òrgan depèn el Servei de Formació en Riscos, Emergències i Protecció Civil? De l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya. De la Subdirecció General de Coordinació i Gestió d'Emergències. Dels Serveis Territorials de Protecció Civil. De la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.
El cos de Mossos d'Esquadra va rebre la medalla de Sant Jordi l'any 1962: Per la intervenció en el rescat dels passatgers d'un avió al Montseny. Per la desarticulació d'un comando terrorista. Per la tasca en la tragèdia de la riuada del Vallès. Cap és correcta.
Poden crear els municipis més d'un cos de policia local? Sí, tot i que no és habitual. Sí, els nuclis de població superiors a 10.000 habitants. La policia local s'integrarà en un cos únic. Cap és correcta.
Quin any es torna a crear el cos de Mossos d'Esquadra després de la Guerra Civil? 1945. 1950. 1972. 1983.
A quin òrgan li correspon emetre informes sobre propostes de circulars i instruccions en matèria de personal de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra? A la Subdirecció General de Recursos Humans. A la Subdirecció General d'Administració i Serveis. Al Servei d'Assessorament Jurídic. Al Gabinet del Director. .
Quina d'aquestes no és una regió policial? La de Ponent. La Central. La de Terres de l'Ebre. La de l'Empordà.
De quin òrgan forma part l'Àrea d'Instructors de Policia? De l'Escola de Policia de Catalunya. De la Subdirecció General d'Administració i Suport Acadèmic. Del Servei de Selecció, Avaluació i Seguiment. De la Subdirecció General de Formació Universitària.
D'acord amb l'article 164.5 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, les funcions del Cos de Mossos d'Esquadra són: De seguretat pública, seguretat privada i trànsit. De seguretat ciutadana, de seguretat privada i administrativa. De seguretat ciutadana, de policia administrativa i de trànsit. De seguretat ciutadana, de policia administrativa i de policia judicial.
Quina normativa regula les actuacions dels membres de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra? lnstrucccions de la Direcció General de la Policia. Ordres de servei. Procediments normalitzats de treball. Totes són correctes.
Les àrees bàsiques policials estan composades per: Unitats de seguretat ciutadana, unitats d'investigació i oficines d'atenció al ciutadà. Unitats de seguretat ciutadana i unitats d'ordre públic. Oficines d'atenció al ciutadà i unitats de policia administrativa. Unitats d'investigació i unitats de policia administrativa.
Quin d'aquests nivells organitzatius és de rang superior? Les divisions. Les comissaries superiors. Les comissaries generals. Les regions.
Quina d'aquestes àrees no forma part de la Comissaria General de Recursos Operatius? L'Àrea Penitenciària. L'Àrea de Desactivació d'Artefactes Explosius. L'Àrea d'Escortes. L'Àrea Central de Crim Organitzat.
Qui exerceix la direcció estratègica del Cos de Mossos d'Esquadra? Secretaria de Seguretat Pública. La Prefectura de la Policia. Secretaria de Seguretat. Secretaria de Protecció dels Ciutadans.
Com es defineix el Pla General de la Seguretat a Catalunya? És un instrument metodològic que conté el catàleg de les previsions, les actuacions i els mitjans relatius a tot allò que afecti o pugui afectar a la convivència i la seguretat de les persones i béns. És un pla la finalitat del qual es preveu situacions de risc i amenaces relatives a fets delictius que es poden preveure si s'analitzen prèviament. És un instrument metodològic que serveix per preveure situacions de risc en l'àmbit comarcal. És un instrument d'estudi i anàlisi de les diferents corrents sobre seguretat que s'esdevé actualment en el territori català.
De quina regió depèn l'Àrea Regional de Seguretat d'Edificis i Trasllats? De la Regió Policial Metropolitana Sud. De la Regió Policial Metropolitana Nord. De la Regió Policial Metropolitana de Barcelona. De la Regió Policial Ponent.
Quin any es va restablir el cos de les Esquadres de Catalunya? L'any 1978. L'any 1876. L'any 1929. L'any 1888.
Quin és l'òrgan encarregat del suport tècnic per a l'avaluació de les condicions psicològiques per a l'ús de les armes de foc dels cossos de policia de Catalunya? La Divisió d'Afers Interns. El Gabinet de Seguiment Psicològic. El Servei de Selecció, Avaluació i Seguiment. La Comissaria General de Planificació Tècnica.
De quina data consta l'adopció per part del Parlament de Catalunya, les bases del model policial català i on es declara la voluntat de substituir les FCSE pels Mossos d'Esquadra de Catalunya? 1985. 1980. 1950. 1721.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor