Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESETest

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Test

Descripción:
idioma k

Autor:
Mireya
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
28/09/2023

Categoría:
Idiomas

Número preguntas: 30
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
1. Maykan yuyayta ashtawan alli yuyay kan. Runakunaka allimi yachana kanchik Runakunaka sumakta tantarishpami kawsana kanchik Runakunaka mana tantarinachu kanchik Runakunaka mana yapata yachanallachu kanchik.
2. Maykan shimita alli killkashka kan Somac punlla Sumak poncha Sumak puncha Sumac punlla.
3. Runakunaka imashinata kawsana kanchik. Apanakushpa kawsana kanchik Mikushpa kawsana kanchik Tantarishpa kawsana kanchik Chikanyashpa kawsana kanchik.
4. Maykan yuyayta yallishka pachata rikuchin Papatañuka wasipi mikurkani Papatañuka wasipi mikuni Papatañuka wasipi mikushun Papatañuka wasipi mikusha.
5. Maykan yuyayta shamuk pachata rikuchin. Ñuka allpapi sarata tarpurkani Ñuka allpapi sarata tarpuni Ñuka allpapi sarata tarpushunchik Ñuka allpapi sarata tarpurkanchik.
6. Maykan yuyayta kunan pachata rikuchin. Kanpa yayaka sumakta tushunami Kanpa yayaka sumakta tushun Kanpa yayaka sumakta tushunka Kanpa yayapa sumakta tushurka.
7. Yachana wasipika imakunatatak yachachina kanchik. Yachana wasipika pukllanata yachachina kanchik Yachana wasipika killkanata yachachina kanchik Yachana wasipika llankanata yachachina kanchik Yachana wasipika yanapanata yachachina kanchik.
8. Imashinata allpa mamataka rikurayana kanchik. Yurakunata rupachishpami rikurayana kanchik Chuspikunata wañuchishpami rikurayana kanchik Achka hampikunata churashpami rikurayana kanchik Yurakunata tarpushpami rikurayana kanchik.
9. Imashinatak yayamamawanka kawsana kanchik Yayamamawanka kuyarishpa kawsana kanchik Yayamamawanka puñushpa kawsana kanchik Yayamamawanka piñarishpa kawsana kanchik Yayamamawanka pukllashpa kawsana kanchik.
10. Yachachikkunaka imashinatak yachachina kanchik. Yachachikkunaka kallpashpa yachachina kanchik Yachachikkunaka samashpa yachachina kanchik Yachachikkunaka kuyashpa yachachina kanchik Yachachikkunaka kamishpa yachachina kanchik.
11. Ñukaka kaya punchami wasiman ………. Rinkichik Rishunchik Rinchik Risha.
12. Ñawpa pachapika shuk hatun runa………. ninja. Tiyashkami Tiyanami Tiyankami Tiyarkamari.
13. Ima pachapita chawpi punchaka mikunki Kimsa pacha chishipi mikuni Chunka ishkay pachapi mikuni Sukta pacha chishipi mikuni. Chunka pachapi mikuni.
14. Ima pachapita tutamantaka mikunki. Kanchis pachapi mikuni. Kimsa pacha chishipi mikuni Chunka ishkay pachapi mikuni Chunka pachapi mikuni.
15. Kamu shimika imatatak nisha nin Imatapash rikuna sumak antami kan Killkashkata pankakunata charikmi kan Sumaklla mikuna alli murumi kan Imapash asinayaykunata rikunami kan.
16. Ñukapa ushushi ______________ markashpa puñuchirkani. wukay wukay Wakakushpa Wakashpa Wakakukpi.
17. Antawa shimika imatatak nisha nin. Runakunata apashpa hawata purik Runakunata apashpa allpata purik Runata apashpa allpata purik wiwa Imatapash apashpa kawsak wiwa.
18. Antaru shimika imatatak nisha nin Runakunata apashpa allpata purik kurushina anta Imatapash apashpa, hawata rik kurushina anta Kurushina, shuni yanuk anta Allpata llukak suni kurushina wiwa.
19. Ima raymitak tiyashka Tushuy raymi Wayusa raymi Kuyaraymi Inti raymi.
20. Kay raymipika imamantatak llakilla yallishkakuna. Nanaymanta Unkuymanta Wakchamanta Kullkimanta.
21. Ima killapita kay raymika chayan kashka Aya killapi kapak killapi Pawkar Killapi Inti killapi.
22. Kay raymipika imakunatallatak rurankuna kashka Sawarin, mikun, puñun Yanun, machan, wakan Tushun, mikun, takin Tushun, puñun, tarpun.
23. Wasika imatatak nisha nin Mikuna uku Kawsana uku Puñuna uku Pukllana uku.
24. Alli killkawan killkashka yuyayta akllapay. Hawata rikushpami may allita purini Hahuata ricushpami maita alli purini Hahuata rikushpami maita alli puryni Jawata rikushpami maita alli purini.
25. Antanka shimika imatatak Nisha nin Chuchikuna shuwak, hawata rik ankatami nin Imatapash apashpa utka rik antatami nin Allpata purik antatami ninkuna Runakunata apashpa ankashpa rik antatami nin.
26. Paktachipay. Ñuka mama mana yachana wasiman churakpika, mana killkanata……………… karkani. Yachaymanchú Yachakchú Yachanichu Yachayman.
27. shuk runa ninan kullkita charikpika imshinatak ninchik Yanapak runa Kullkiyuk runa Alli runa Charik runa.
28. Kay yuyay “shimika rimakun makika rurakun”, imatatak Nisha nin Alli kayta rikuchin Pachata mishanata rikuchin Ninan llankakta rikuchin Alli ruranata rikuchin.
29. Kay imashi imashita kutichipay: “Yakuman yaykuni mana hutkuni, ninaman yaykuni mana rupani, imatak kani” Rumi Caspi Llantu Intí.
30. Maykan yuyayta, tapuchik yuyay kan. Kunanmi ñuka mama shamuna Manachu kayna shamurkanki Manapacha chay waykuman rishachu Mana nikpimi, mana rirkani.
Denunciar test Consentimiento Condiciones de uso