option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: ADE (MUEI) Gener 24 i Juny 23
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
ADE (MUEI) Gener 24 i Juny 23

Descripción:
test per l'examen final de ADE (MUEI). Ja està Quim, com a tu t'agrada

Autor:
AVATAR
No sóc en Quim
OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación: 14/06/2024

Categoría: Psicotécnicos

Número Preguntas: 51
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Quina de les següents afirmacions és FALSA? La responsabilitat social de les empreses és un compromís voluntari La responsabilitat social de les empreses es concreta en la creació de valor no només per als seus propietaris, sinó també per als altres grups d’interès. Les organitzacions no lucratives poden ser organismes públics. El tercer sector no és el sector serveis. .
Quina de les següents afirmacions és certa respecte a les formes jurídiques de les empreses? Les empreses individuals tributen per l’impost sobre el benefici. Actualment, la legislació permet crear una societat anònima amb un capital social de 1 €. El capital d’una societat limitada està dividit en participacions. Les societats anònimes són de responsabilitat social il·limitada. .
Quina de les següents afirmacions és FALSA respecte a les empreses amb establiments a Catalunya? La major part tenen la forma jurídica de persones físiques. La major part són PIMEs. La major part són del sector industrial. La major part de les empreses societàries són societats limitades. .
Quina de les següents afirmacions és certa respecte a la direcció de l’empresa? El consell d’administració és l’òrgan suprem de govern de les societats anònimes. En una societat limitada, les persones propietàries de l’empresa exerceixen sempre les funcions de direcció La junta general d’accionistes pot decidir la dissolució de la societat La junta general d’accionistes pren decisions per consens .
La compra d’una empresa competidora forma part d’una estratègia de creixement: De concentració horitzontal De concentració vertical De diversificació concèntrica De diversificació conglomerat .
Quina de les següents afirmacions és FALSA? L’anàlisi PESTEL permet fer una anàlisi de l’entorn de l’empresa Les 5 forces de Porter permeten analitzar l’empresa internament La matriu BCG permet analitzar en quins productes val la pena invertir d’acord a la seva posició de mercat i índex de creixement La matriu DAFO permet detectar els punts forts i dèbils dels factors interns i externs .
En referència als comptes anuals: Hi ha un model normal i un model abreujat Hi ha un model per a PIMES Hi ha un model per a microempreses Totes les respostes són certes .
Per norma general, els elements de l’immobilitzat material i intangible es valoren inicialment al seu: Preu d’adquisició Preu de mercat Preu de reposició Valor en ús .
Al balanç de situació: L’actiu s’ordena de major a menor liquiditat El passiu s’ordena de menor a major exigibilitat El passiu s’ordena de menor a major disponibilitat L’actiu s’ordena de menor a major exigibilitat .
Per a determinar un possible deteriorament de l’immobilitzat es té en compte: El cost o preu d’adquisició L’amortització acumulada L’import recuperable Totes les anteriors.
En una situació teòrica en que l’actiu està totalment finançat amb fons propis: El risc dels propietaris és nul El fons de maniobra és igual al passiu corrent No s’utilitza l’avantatge del palanquejament financer El fons de maniobra és igual a zero .
Respecte a la ràtio de liquiditat: Augmenta si cancel·lem un préstec a llarg termini que paguem amb diners de tresoreria mantenint constants les altres variables Augmenta si augmentem les existències que paguem amb diners de tresoreria mantenint constants les altres variables Augmenta si reclassifiquem deute de curt termini a llarg termini mantenint constants les altres variables Augmenta quan es cobra a un client mantenint constants la resta de variables excepte tresoreria que s’incrementa amb l’import cobrat .
Suposant ingressos financers nuls, si dividim el benefici abans d’interessos i impostos entre l’actiu total obtenim: El marge d’explotació La rendibilitat econòmica La rendibilitat financera El marge net .
En una situació d’equilibri patrimonial: L’actiu no corrent es finança íntegrament amb recursos permanents El fons de maniobra és positiu La ràtio de liquiditat és major que 1 Totes les respostes són correctes.
Respecte al pressupost de tresoreria, quina de les següents afirmacions és FALSA: El mètode directe i el mètode indirecte no sempre donen lloc al mateix resultat Permet detectar necessitats de finançament Un increment del compte de proveïdors implica un increment del cash flow del capital de treball El pagament de dividends no afecta al cash flow econòmic.
El punt d’equilibri o punt mort és el número d’unitats que s’han de vendre per a cobrir totalment: Els costos fixos Els costos variables Els costos totals Els costos directes .
La compra de matèries primeres és: Una despesa Un cost Una inversió Una amortització .
Respecte als models de costos: El Full cost literal és útil per a establir el preu de venda mínim dels productes El Full cost industrial s’utilitza per a la valoració d’estocs d’acord al Pla General Comptable El Direct cost evolucionat és el més adequat per a la presa de decisions sobre els productes Totes les respostes són correctes .
Respecte al palanquejament operatiu: És major com menors són els costos fixos Com més alt, més risc per a l’empresa Indica si el deute li és favorable a l’empresa Totes les respostes són correctes.
En un mercat amb inflació, s’obté un major consum de matèries primeres pel mètode de valoració d’existències: FIFO LIFO PMP És indiferent.
El flux de caixa d’una inversió és: La diferència entre els ingressos i les despeses derivats de la inversió La diferència entre els cobraments i pagaments derivats de la inversió El benefici derivat de la inversió Totes les respostes són correctes.
Quin mètode utilitzarem per a conèixer el valor actual d’un diner futur? Capitalització Actualització Amortització Finançament .
La TIR d’un projecte d’inversió és del 10% i el cost del capital del 8%. El VAN del projecte serà: Positiu Negatiu Igual a zero Es necessita més informació per a poder respondre.
Quina de les següents afirmacions és certa respecte al finançament? Les obligacions són parts proporcionals d’un emprèstit La quota del renting sol incloure les despeses de manteniment El salari dels treballadors és una font de finançament a curt termini Totes les respostes són certes.
Les operacions financeres de factoring: Són a curt termini Porten associada una opció de compra al final de les mateixes Són una font de finançament interna Són un descompte d’efectes.
Una de les diferències entre una societat anònima i una societat limitada és: Que en una limitada hi ha un límit a la responsabilitat, mentre que en l’anònima no n’hi ha. Que les accions d’una anònima són negociables en un mercat secundari, no és el cas en una limitada. Que l’import mínim a desemborsar a l’anònima és inferior al mínim en una limitada Totes les respostes anteriors són falses. .
Una estructura organitzativa tradicional i senzilla: Se centra en els resultats Té com a objectiu l’estalvi de costos gràcies a la dimensió Pot ser massa dependent del líder de l’organització Permet l’especialització funcional.
Quina de les següents afirmacions és certa en tots els casos? Una empresa individual és una societat amb un sol accionista Una societat limitada té un límit de capital social Una societat cooperativa de segon grau pot tenir persones jurídiques com a socis Totes les societats anònimes cotitzen a borsa.
Quin dels següents comptes no és cap actiu? Pagaments als proveïdors per avançat Comptes a cobrar Prima d’emissió Fons de comerç.
El compte “proveïdors de matèries primeres” pertany a: Patrimoni net Recursos permanents Passiu no corrent Passiu corrent.
Quina afirmació és totalment certa sobre el Compte de resultats? És una mesura de la tresoreria que l’empresa genera en un període És una relació d’ingressos, despeses, dividends i inversions de la companyia en un període determinat Dona informació sobre pagaments i cobraments a una data concreta Totes les respostes anteriors són falses.
El dia 12 de juny, una empresa ven al comptat per 500 una màquina que va costar 1.000 i està amortitzada en un 50%. L’impost de societats és del 25%. Què haurà de comptabilitzar el dia de la venda? Una reducció d’actiu no corrent de 1.000, un cobrament de 500 i un benefici de 500 Una reducció d’actiu no corrent de 500 i un cobrament de 500 Una reducció d’actiu no corrent de 1.000 i un benefici de 1.000 Una reducció d’actiu no corrent de 500, un cobrament de 500 i un benefici de 500.
Com definiries “Patrimoni net”? És la suma dels béns patrimonials de la companyia És el valor de mercat de la companyia És l’actiu menys el passiu en el balanç d’una companyia És la part alíquota de la propietat .
Quina de les següents afirmacions és certa respecte al pressupost de tresoreria? El mètode directe parteix del resultat de l’exercici El mètode indirecte parteix del resultat operatiu El mètode indirecte diferencia diversos tipus de cash flows L’expressió “cash flow” és sinònim de “posició o saldo de tresoreria” .
La rendibilitat econòmica d'una empresa depèn, entre altres coses, de: La ràtio d’endeutament de la companyia Els marges i la liquiditat de la companyia Els marges i la rotació d’actius de la companyia L’endeutament i el palanquejament financer de la companyia.
La ràtio d’acidesa és una mesura de: El cicle de caixa de l’empresa L’equilibri patrimonial de l’empresa La importància dels inventaris en la liquiditat La importància dels comptes a cobrar en la solidesa patrimonial .
En el mètode Full Costing, els costos indirectes de fabricació... No formen mai part del cost de vendes Com que són indirectes, són costos d’estructura No s’imputen mai als productes Es busca la manera d’imputar-los als productes.
Quant als costos variables comercials, quina és certa? Són costos rellevants en el càlcul del punt d’equilibri Formen part del marge industrial unitari No són mai imputables directament als productes Totes les respostes anteriors són falses.
El palanquejament operatiu... Serveix per a calcular la rendibilitat financera de la companyia És una mesura del nivell d’endeutament de la companyia És una mesura de la variació del benefici en relació a la variació de les vendes Com més proper a 1, més risc per a l’empresa.
Per a finançar una necessitat financera temporal deguda a l’estacionalitat de les vendes, l’empresa pot fer servir, preferentment: Una aportació dels socis Un deute financer a llarg termini Una pòlissa de crèdit Un finançament amb recursos permanents.
Estem fabricant a plena capacitat i un client ens demana que fabriquem 1.000 unitats d’un nou producte que no tenim actualment a la nostra cartera. L’acceptarem sempre i quan: El guany diferencial de fabricar les 1.000 unitats sigui positiu El guany diferencial per unitat de producte sigui positiu El guany diferencial per unitat de temps sigui positiu El guany diferencial per unitat de valor sigui positiu .
Tens al davant una possibilitat d’inversió i, de l’anàlisi que en facin els experts, dependrà si la dus o no a terme. Aquests experts et passaran una factura de 4.000. Com has de considerar aquesta factura a efectes de la decisió a prendre? Serà una despesa de l’any 0 Es comptabilitzarà com una inversió (un CAPEX) No la tindràs en compte a efectes d’analitzar els cash flows per a la presa de la decisió Serà una despesa de l’any 1 .
Una empresa fabrica i ven 1.000 unitats d'Alfa, 1.000 unitats de Beta i 2.000 unitats de Gamma. El compte de resultats del període és el següent (en euros): Quin ha estat el cost de les vendes del producte Alfa segons full cost industrial? 100.000 130.000 60.000 70.000.
Una empresa fabrica i ven 1.000 unitats d'Alfa, 1.000 unitats de Beta i 2.000 unitats de Gamma. El compte de resultats del període és el següent (en euros): Segons el sistema Direct Cost evolucionat, el marge de contribució net del producte Alfa és de: 80.000 75.000 70.000 45.000.
Com podem definir “estratègia” des d’un punt de vista empresarial? És allà on volem anar És la manera d’assolir els objectius És el resultat de l’aplicació de la tàctica És l’empremta que les organitzacions deixen al mercat.
La compra d’un competidor és un exemple de Estratègia de creixement vertical Estratègia de diversificació relacionada Estratègia de creixement horitzontal Estratègia de diversificació no relacionada.
Podem dir que “Compres” i “Consum de mercaderies” són el mateix? Sí, perquè tenim la factura i tots dos han quedat comptabilitzat Sí, perquè tots dos fan referència a les mercaderies que han entrat al magatzem No, perquè tenim un magatzem amb quantitats que pugen i baixen No, perquè potser no totes les compres han estat pagades a final de l’exercici i poden ser objecte de devolució.
Quina afirmació és FALSA? La rendibilitat financera depèn: Del palanquejament operatiu De la rotació dels actius Del marge d’explotació Del tipus d’interès mitjà del passiu .
On hi ha una diferència entre el descompte d’efectes i el factoring? En l’import de les operacions En qui assumeix el risc d’impagament En el tipus de necessitat financera que poden cobrir Totes les respostes són certes.
Quina de les següents afirmacions és certa? La TIR indica la rendibilitat en termes absoluts Si tinc dos projectes amb la TIR molt alta, escolliré el que tingui un payback més llarg La TIR és un indicador per a ser comparat amb el VAN La TIR és un indicador per a ser comparat amb el cost de capital.
T'ho estàs passant bé? Sí No.
Denunciar Test