option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Antropoloxía da educación.
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
Antropoloxía da educación.

Descripción:
Primero carrera USC.

Autor:
Yo :)
OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación: 07/06/2024

Categoría: Historia

Número Preguntas: 30
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Entre as Metáforas da Educación das que temos falado en clase temos a Metáfora Condutista. As outras son: A Educación como Iniciación, a Educación como Ruta. Metáfora biolóxica, sociolóxica e a Educación como Iniciación. A Educación como Guía, a Metáfora Botánica, e a Educación como Iniciación. A Metáfora Botánica, A Metáfora Configuracionista, e a Educación como Guía.
As variables que inflúen na ecoloxía da poboación rural son: Paisaxe, movementos migratorios, sistema de produción, estilos de vida social. Sistema de produción, paisaxe, factores psico-sociais e movementos migratorios. Sistema de produción, factores psico-sociais, movementos migratorios e factores bioloxicos. Paisaxe, sistema de producción, modelo familiar, patrons relacionais.
O tipo de Acuturación que alude ós préstamos ou intercambios culturais ten recibido o nome de: Aculturación amistosa. Aculturación pirata. Aculturación vinculante. Aculturación fráxil.
O tipo de Aculturación que alude aos préstamos ou intercambios culturais ten recibido o nome de: Á nova etnoloxia. Ó estruturalismo. Ó romanticismo. Ó funcionalismo antropolóxico.
Clifford Geertz amosa na Antropoloxia da Educación un: Enfoque interaccionista. Enfoque simbólico. Enfoque hermenéutico. Enfoque nomotético.
Nas modalidades do ecosistema humano, o mesosistema supón: O conxunto de microsistemas e macrosistemas en interrelación. O conxunto de microsistemas e as suas vinculacións básicas. O conxunto de microsistemas e as súa mútuas interrelacións. O conxunto de microsistemas e exosistemas en interacción estratéxica.
Un traballo moi relevante para a Antropoloxía da Educación foi o de Margaret Mead, a cal fixo uso, na defensa do poder configurativo da cultura, do estudo do: Sistema educativo non formal de grupos étnicos dominantes. Sistema educativo informal de tribos primitivas. Sistema educativo formal na comunidade tribal. Sistema educativo informal para cada familia.
Cando tratamos da Enculturación demos en falar dunha serie de MEDIOS para transmitir eficazmente a Cultura. Nos seguintes hai un dos que non falamos: Organización. A dimensión mental. Dixitalización. Tecnoloxía.
A corrente coñecida como "difusionismo" afirma que: A historia humana explicase difundindo os feitos e realizacións dos pobos. A historia humana explicase a través de círculos culturais. A historia humana explicase a través de narracións culturais. A historia humana explicase difundindo os mitos e os fitos de cada cultura.
Unha contribución de Franz Boas á Educación é que: As causas ambientais son básicas na formación da personalidade. Todas as alternativas son válidas. O índice de Desenvolvemento Infantil non está suficientemente determinado pola herdanza. A busca de éxito na educación formal ten que incluír unha dimensión de adaptación.
A Antropoloxía da Educación que se basea na educación como factor de socialización e transmisión cultural é unha Antropoloxía da Educación: Socioloxía. Cultural. Científica. Filosófica.
Segundo o Estruturalismo, as Culturas son: Sistemas de signos compartidos. Sistemas de estruturas compartidas de grupo. Sistemas lineais de crenzas e signos compartidos. Estruturas de crenzas compartidas.
Unha das seguintes alternativas reflicte un dos supostos a ter presentes na orientación do Interaccionismo Simbólico: O 'eu' é un constructo individual que se amosa transcendente na exploración psicoanalítica. Os significados do mundo son propios e codifícanse no seo da familia. Os símbolos marcan as pautas da vida cotiá para as persoas en interacción. A mente humana medra e cambia segundo a calidade e extensión das interaccións.
As etapas do estudo etnográfico son: Delimitación do Campo, Ordenación de temas, Estudo do tema, Conclusión. Delimitación do Campo, Estudo do Tema, Investigación de Campo, Conclusión. Ordenación do Campo, Delimitación do Campo, Investigación de Campo, Conclusión. Exploración do Campo, Investigación do Campo, Ordenación Temática, Conclusión.
A Etnoloxía é: O estudo de como e por que as sociedades humanas se asemellan no xeito de pensar e actuar, no pasado e no presente. A descrición sistemática das ideas e comportamentos dos membros dunha cultura. A descrición das sociedades humanas baixo una perspectiva cultural baseada no xeito de pensar e actuar. O estudo de como e por que as sociedades humanas pensan de xeito igual ou diferente as crenzas e os símbolos.
Cando afirmamos que a educación ten unha perspectiva teleolóxica, referímonos a que: Busca un obxectivo e desenvolver intervención socioeducativa. Busca unha meta especificamente humana, que realza a aprendizaxe. Busca metas e obxectivos propios do homo sapiens. Busca unha finalidade e persegue o perfeccionamento, a optimización.
A actividade intelectual e a teoría son o que Karl Popper denominou: Mundo 1. Mundo 2. Mundo 3. Mundo 4.
O que se propón o Estruturalismo é, xustamente: Establecer modelos de acción social baseados no sistema de participación que asocia distintos elementos. Establecer modelos de acción social baseados no sistema de cultura que relaciona os diferentes elementos. Establecer modelos de acción cultural baseados en indicadores de natureza individual. Establecer modelos de acción individual baseados en patróns educativos que permiten a súa valoración no tempo.
No proceso de Aculturación: Os patróns culturais dun ou ambos grupos poden cambiar pero ambos se manteñen como entidades separadas. As pautas culturais dun ou varios grupos sofre alteracións no momento do primeiro contacto. As pautas culturais dos grupos que conviven entrecrúzanse e resultan en entidades simétricas. Os patróns culturais dos grupos que se relacionan apenas cambian no tempo.
Na Ecoloxía da Poboación Urbana os elementos estruturais son: Enerxía e Materiais, Propiedades Físicas, e Demografía. Demografía, Migracións, e Tecnoloxía Dixital. Transporte, Enerxía, e Demografía. Enerxía Servizos, e Tecnoloxía.
Xa sabemos que a Cultura tende a ser semellante dunha xeración a outra. Tal continuidade mantense grazas ao proceso de: Aculturación. Endoculturación. Deculturación. Endoculturación.
Temos dito que a Etnografía pódese entender: Como Técnica e como Método. Como Método e como Produto. Como Teoría e como Método. Como Teoría e como Técnica.
Como sabes, no proceso de estudo etnográfico cómpre seguir algunhas normas antropolóxicas. Identifica deseguido dúas (2) desas normas: Observar as relacións entre economía e contexto, e usar o coñecemento do medio que sexa pertinente. Converter en estraño o que é familiar, e dar por supostas cousas extraordinarias. Deixar de lado estereotipos, e usar o coñecemento da teoría social. Afastar preconceptos sobre persoas ou situacións, e observar as relacións entre nativos e investigadores.
Como sabes, no proceso de estudo etnográfico cómpre seguir algunhas normas antropolóxicas. Identifica deseguido dúas (2) desas normas: Observar as relacións entre economía e contexto, e usar o coñecemento do medio que sexa pertinente. Converter en estraño o que é familiar, e dar por supostas cousas extraordinarias. Deixar de lado estereotipos, e usar o coñecemento da teoría social. Afastar preconceptos sobre persoas ou situacións, e observar as relacións entre nativos e investigadores.
O estudo da cultura como sistema de significados e significantes compartidos é propio da: Antropoloxía estruturalista. Antropoloxía funcionalista. Antropoloxía simbólica. Antropoloxía semiótica.
Cal dos seguintes posicionamentos debe evitar o/a Etnógrafo/a na Observación Participante? Intervir nas accións para acadar realidades obxectivas. Aprender a adoptar a perspectiva do grupo. Intentar ver a escena desde fóra a fin de facerse cunha perspectiva que non inclúa só a dos observados. Aprender a ser un membro do grupo.
A imposibilidade de non comunicar expresaría o: Axioma meta-informacional. Axioma meta-comunicacional. Axioma meta-relacional. Axioma meta-referencial.
O "Renacemento" como etapa de Transculturación enténdese como: A afluencia de grupos humanos masivos doutra cultura, non importando que esta sexa de maior ou menor desenvolvemento. O grupo autóctono que adopta algunhas formas de vida, conceptos ou valores da cultura máis avanzada. O contacto no que un dos grupos ocupa un territorio coa intención de implantar o seu dominio político. O contacto con formas culturais desaparecidas do mesmo pobo e doutro antigo cuxa cultura é tomada como modelo.
"Personalidade Modal" da que falaba Ruth Benedict enténdese como: Configuración propiamente adquirida e internalizada. Estrutura configuracional da personalidade singular. Estruturación aprendida de modos ou patróns condutuais. Configuración peculiar, aprendida e internalizada.
Entre as seguintes alternativas hai unha que no se corresponde coas orientacións teóricas e as correntes de investigación etnográfica e Educación: Nova entografía. Realismo etnográfico. Etnografía clásica. Interaccionismo simbólico.
Denunciar Test