option
Mi Daypo

biologia 3 eso

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
biologia 3 eso

Descripción:
recuperació

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
16/06/2021

Categoría:
Ciencia

Número preguntas: 44
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Construeix la definició de cèl·lula a partir dels fragments que tens a continuació: que pot fer les – nutrició, relació i reproducció- es la estructura viva més sencilla; tres funcions vitals:-La cèl·lula. la relació les més "La cèl·lula i reproducció." que sencilla vitals: tres es fer estructura funcions nutrició, pot viva.
Relaciona les següents parts de la cèl·lula amb la informació corresponent: Nucli Membrana plasmàtica Citoplasma Ribosomes.
La bilis realitza la seva funció a: Al fetge A l'Estòmac L'intesti prim La vesícula biliar.
L'energia que necessita un muscul per a contraure's es aportada per__________ Les fibres musculars l'ATP la sang.
L'intercanvi gasos en els pulmons es produeix entre els capil·lars i _____________ la traquea els bronquiols els alveols pulmonars la pituitaria vermella.
Les unitats funcionals del ronyó son __________ les nefrones la pelvis renal els túbuls contornejats les piràmides de Malpighi.
El pH ácid de l'estòmac es necessari per a que _________ es produeixi la deglució actuin enzimes digestives es produeixin els moviments peristàltics es forma el suc gàstric.
Completa aquest esquema de l’organització dels organismes pluricel·lulars amb les següents paraules: òrgans, teixit, cèl·lules, aparell. < òrgans aparell cèl·lules teixit < <.
Les unitats estructurals de les proteines son ___________ les biomol·lècules els aminoàcids els nucleótids els monosacàrids.
Indica quina frase es incorrecta: A l'elevar-se el diafragma _________________ la pressió dins del pulmó es major que a l'interior es produeix la inspiració disminueix el volum pulmonar es produeix l'intercanvi de gasos entre els alveols i els capilars.
Les cèl·lules de la sang que produeixen anticossos son _____________ els linfocits els globuls vermells els hematíes les plaquetes.
Què és la nutrició? És el procés de ingerir aliments És el procés per el què els nutrients pasen a les nostres cèl·lules És el procés pel qual absorbim nutrients del menjar Es menjar.
Quins aparells impliquen la digestió? Només l'aparell digestiu Aparell digestiu, respiratori i excretor Aparell digestiu i respiratori Aparell digestiu, respiratori, excretor i circulatori.
Què és l'aparell digestiu? És l'aparell que té com a funció transformar els aliments en nutrients És l'aparell que té com a funció portar nutrients a les cèl·lules És l'aparell que té com a funció donar energia a el cos És l'aparell que té com a funció transformar els aliments en bols alimentaris.
Què és una cèl.lula? La part més gran dels éssers vius que té vida pròpia i, realitzea totes les funcions vitals. És la part més petita dels éssers vius que té vida pròpia i realitza totes les funcions vitals. És la part més petita dels éssers vius que té vida pròpia però no pot realitzar les funcions vitals.
Quines són les parts principals d'una cèl·lula animal? Citoplasma-Nucli - Neurona-Orgànuls Membrana cel·lular- Nucli- Citoplasma-Orgànuls Paret cel.lular- Nucli- Citoplasma-Orgànuls Paret cel·lular-Membrana cel·lular- Nucli-Orgànuls.
En el nucli de la cèl·lula es troba el material genètic o ADN Fals Veritat.
Quines són les característiques de les cèl·lues animals? Són microscòpiques amb paret cel·lular i algunes es poden veure a simple vista Són totes les parts que tenen vida. Són microscòpiques i estan formades per paret cel·lular, nucli i citoplasma. Són microscòpiques i estan formades per nucli, membrana, citoplasma i orgànuls.
L'orgànul especial de les cèl·lules vegetals que s'encarrega de la fotosíntesi s'anomena... clorofil·la mitocrondria citoplasma cloroplast.
Les cèl.lules es divideixen en dos grups, quins? Eucariotes i procariotes Cèl·lules vegetals i cèl·lules animals Cèl·lules animals i eucariotes Procariotes i cèl·lules vegetals.
Parts de la cèl.lula animal... Membrana cèl.lular, citoplasma, nucli i material genètic Membrana cèl.lular, citoplasma, nucli i orgànuls Membrana cèl.lular, citoplasma, nucli i bacteris Membrana cèl.lular, citoplasma, nucli, paret cèl.lular, cloroplast i vacúol.
Parts de la cèl.lula vegetal... Membrana cèl.lular, citoplasma, nucli i material genètic Membrana cèl.lular, citoplasma, nucli i orgànuls Membrana cèl.lular, citoplasma, nucli i bacteris Membrana cèl.lular, citoplasma, nucli, paret cèl.lular, cloroplast i vacúol.
Funció i característiques de la membrana cèl.lular. És permeable, està a la parts externa i protegeix l'interior de la cèl.lula És més dura que la membrana i cobreix tota la cèlula vegetal i els barteris És la part més important, s'encarrega d'enviar i organitzar les funcions dels orgànuls És un material gelatinós que està a l'interior i protegeix els orgànuls.
Funció i característiques dels ribosomes Els ribosomes són responsables de la síntesi de proteïnes i es troben en totes les cèl.lules És un orgànul de la cèl.lula vegetal líquid format per aigua, que li dona el color a les flors És la part més important, s'encarrega d'enviar i organitzar les funcions dels orgànuls És un orgànul de la cèl.lula animal líquid format per aigua, que li dona el color a les flors.
Quina part del nucli és la més important? Cromatina Reticle endoplasmàtic Ribosomes Totes són igual de importants.
Quin és el funcionament del nucli? Guarda l’ADN Transmet informació als orgànuls Controla tota la cèl·lula Totes són correctes.
___________ son estructures mancades de membrana que sintetitzen proteïnes els ribosomes els lisosomes els cilis i flagels els centrosomes.
L'orifici d'entrada de la traquea es la ........... faringe glotis epiglotis laringe.
Indica quina és la frase incorrecta: A l'elevar-se el diafragma .... la pressió dins del pulmó és més gran que a l'exterior es produeix l'intercanvi de gasos entre els alvèols i els capil·lars es produeix l'aspiració disminueix el volum pulmonar.
El màxim increment de la superfície de l'intestí prim dedicada a l'absorció s'aconsegueix gràcies a ... els plecs intestinals les microvellositats intestinals el duodè, el jejú i l'ili les vellositats intestinals.
__________ cobreixen el pulmó i eviten que aquests es freguin amb les costelles els bronquíols les pleures els bronquis els alvèols pulmonars.
Les reaccions químiques que tenen lloc dins dels éssers vius i en què es produeix ATP es coneixen com ... anabòliques catabòliques metabòliques energètiques.
____________ és una infecció bacteriana a la bufeta urinària El còlic nefrític L'hemodiàlisi La cistitis La prostatitis.
El pH àcid de l'estómac és necessari perquè ... es produeixin els moviments peristàltics actuïn enzims digestius es formi el suc gàstric es produeixi la deglució.
En quina part de el cos està ubicat el còlon descendent? A l'intestí prim En el fetge A la boca A l'intestí gros.
Les vitamines tenen una funció... Energètica Estructural Reguladora Reponedora.
Segons la piràmide nutricional, amb quina frequència s'han de pendre carn i embutits Amb poca frequencia i sols sota prescripció mèdica Frequentment, tres o quatre dies a la setmana Amb poca frequència,alguna vegada a la setman a Molta frequencia, tots els dies.
Els glúcids tenen una funció: Energètica Estructural Reguladora Reponedora.
Els lipids tenen una funció: Energètica Estructural Reponedora Reguladora.
L'absencia d'una vitamina produeix l'enfermetat coneguda com escorbut. Quina vitamina es? Vitamina C Vitamina K Vitamina D Vitamina A.
Com es classifiquen les vitamines? En hipervitminosis i hipovitaminosis En hidrosolubles i liposolubles En orgàniques i orgàniques En monosacàrids i disacàrids.
Quines molècules s'uneixen en llarges cadenes per a formar proteínes? Les vitamines Els aminoàcids Els monosacarids Els àcids grasos.
Quins aliments contenen molt almidó? l'oli, la mantega i el bacó El pa, la pasta, l'arros i la patata La carn i el peix La sal i el sucre.
Quantes kilocaries hauries de pendre (de promig)?.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor