option
Mi Daypo

Coñecemento do medio I

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Coñecemento do medio I

Descripción:
Llamas for the win

Autor:
AVATAR
Psicológos en la llama
(Otros tests del mismo autor)


Fecha de Creación:
16/05/2013

Categoría:
Test de conducir

Número preguntas: 132
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Sinala a afirmación correcta con respecto da Psicoloxía Fisiolóxica: Estuda as bases biolóxicas da conducta mediante a utilización de técnicas non invasivas Estudia as relacións entre as funcións cognitivas superiores e a actividade cortical Comparte ca neurociencia o interese pola conducta Estudia as bases fisiolóxicas dos fenómenos coductuais observados en animais non humanos.
Sinala cal das seguintes liñas de investigación é característica da Psicoloxía Fisiolóxica: Efectos da administración de anfetaminas a suxeitos con diagnostico de déficit de atención Estudio da memoria de traballo en pacientes con lesión da cortiza prefrontral dorsolateral mediante resonancia magnética funcional Caracterización funcional da aprendizaxe aversiva e dos seus círculos neuroanatómicos en ratas Estudio da atención espacial mediante potencias evocados en poboación neurolóxicamente normal Estudio da fisioloxía do núcleo acumbers.
Entre os factores que contribuíron ao desenvolvemento da Psicoloxía Fisiolóxica destacan: A defensa de posturas dualista durante o Renacemento Os modelos conductistas desenvoltos a comezos do s.XX O interese de psicólogos como D.Hebb por integrar a Psicoloxía e Fisioloxía A visión da Psicoloxía desde unha perspectiva filosófica e o emprego da especulación como método de estudio da conducta O rexeitamento a utilización de técnicas propias da fisioloxía experimental para o estudio da conducta humana.
Sinala a principal contribución de Lashley ao desenvolvemento da Psicoloxía Fisiolóxica: Aplicación da técnica de ablación experimental a busca do endograma Medición da velocidade de conducción nerviosa Teoría da visión da cor Desenrolo do concepto de asamblea celular Formulación matemática da lei de conservación da enerxía.
A cirurxía esteriotáxica permite Lesionar estructuras subcorticais mediante correntes de radiofrecuencia (a) Estimular unha rexión cerebral determinada medinate a inxección de sustancias estimulantes (b) Identificar receptores específicos mediante autorradiografía (c) Implantar micorelectrodos para facer rexistros (d) a,b y d son correctas.
Sinala que técnica empregarías para medir a actividade metabólica neural en animais non humanos Marcado con ouro fluorado Rexistro unitario mediante microelectrodos Inxección de 2-desoxiglucosa radioactiva Tomografía por emisión de positróns Inxección de ácido caínico.
Sinala que afirmación é correcta con respecto da proteína Fos: (dudosa) Emprégase para rexistrar a actividade eléctrica neural Permite marcar conexións anterógradas Utilizase para estimular a actividade neural Identifica as neuronas que tiveron actividade metabólica Pode ser localizada mediante métodos autorradiográficos.
Os metodos inmunocitoquímicos: Permiten localizar péptidos mediante a exposición das seccións de tecido cerebral a anticorpos específicos marcados con tinte fluorescente Son útiles soamente para localizar proteínas Apoianse na autorradiografía para localizar neuroquímicos de interese Non poden combinarse con outras técnicas Empréganse para causar lesións excitotóxicas.
¿Cal das seguintes afirmacións e falsa? Os barorreceptores son un tipo de quimioceptores que informan do nivel de osíxeno en sangue Receptor sensorial non é o mesmo que órgano dos sentidos Hai nociceptores que só responden a estímulos nocivos térmicos Os receptores vestibulares son mecanorreceptores Os propioceptores están situados en músculos e articulación.
A codificación da intensidade podese producir por: Taxa de disparo da neurona sensorial Polo número de neuronas sensoriais activadas Polo recrutamento de receptores de distinta sensibilidade Todas son verdadeiras Todas son falsas.
¿ Cal das seguintes afirmacións e verdadeira? Os receptores da dor son os que se adaptan mais rapidamente Perda progresiva de sensibilidade ante a estimulación persistente chámase inhibición lateral Adaptación débese exclusivamente a mecanismos neurais O feito de que haxa células que inhiben a outras determina que poidamos discriminar mellor os estímulos Tódolos sistemas sensorias dispoñen de estructuras accesorias que magnifican o estímulo.
Sinala a alternativa correcta: O potencial receptor prodúcese sempre na neurona sensorial primaria A codificación neural consiste nuhha despolarización a nivel local na membrana do receptor Nos sistemas sensoriais humanos non e precisa a codificación neural No sistema somatosensorial a transducción e a codificación neural producense no receptor A duración dunha sensación codificase por un código de liñas marcadas.
Sobre os nociceptores sabese que: Sos receptores específicos que fan neurotransmisión sobre neuronas sensoriais A dor sostida transportase por receptores A-Beta A dor aguda transportase por fibras A-Delta Dispoñen de cápsula para aumentar a súa sensibilidade Todas son verdadeiras.
¿Cal das seguintes afirmación é verdadeira? Chamase dermatoma a área enervada por un nervio periférico A formación somatosensorial entra na médula polas raíces ventrais Os dermatomas próximos solapan parcialmente Todas son verdadeiras Todas son falsas.
O corpúsculo de Paccini: E un nociceptor E de adaptación rápida Atópase só na pel Ten campos receptivos pequenos E un termorreceptor.
O sistema responsable de transmitir información sobre tacto preciso a propiocepción e ó: Espinorreticular Espinotalámico Espinotectal Lemniscal e de columna dorsal Anterolateral.
O sistema anterolateral: Da información sobre dor e temperatura Esta constituido por axóns de neuronas do ganglio dorsal Consta unicamente do tracto espiñotalámico A súa decusación prodúcese no bulbo Porta información táctil precisa.
A cortiza somatosensorial primaria: Proxéctase cara o lóbulo frontal Atopase no xiro poscentral ( lóbulo parietal) Atópase no lóbulo temporal Atópase na cisura calcarina ( lóbulo occipital) Todas son falsas.
Sinala a resposta correcta: Existen receptores para os opiáceos ó longo do tracto espinorreticular As encefalinas e as endorlinas son opiáceos endóxenos Existe unha via descendente inhibitoria da dor que inclúe o núcleo xeniculado lateral, o bulbo, e a asta dorsal da médula espiñal A aspirina como a morfina actúa a nivel central Os mecanismos de alivio da dor son todos externos ó suxeito.
Os nociceptores activados por substancias abróxenas liberan ou provocan a liberación de substancias que aumentan a estimulación, entre elas atópanse: Serotonina A substancia P As prostaglandinas Os leucotrienos Todas son certas.
¿Por qué non podemos ver a cor dos obxectos a partir de certa escuridade? Pola baixa sensibilidade dos conos Polo enmascaramento da sinal de cor Polo baixo número de conos Polo predominio do sistema magnocelular Todas falsas, na escuridade podemos ver as formas e cores dos obxectos.
Sinala cal das seguintes afirmacións e correcta: O PHA-L baseado no transporte axoplasmático permte marcar as conexións anterógradas A dexenaración Walleriana utiliza os cambios estructurais neuronais que seguen a sección axónica para estudiar a morfoloxía O oro fluorado ao ser absorbido polos corpor celulares e transportado ata os botons terminais, permite estimular a actividade A utilización conxunta dunha técnica de tinción e de cirurxia estereotáxica coñecese como dobre marcaxe Para observar os axóns marcados con oro fluorado e necesario recorrer a métodos inmunocitoquimicos.
Cando nos estudios de lesión se fan inferencias sobre as bases fisiolóxicas dunha conducta debese ter en conta: Só poderemenos extraer conclusións se a lesión se produce sempore mediante a mesma técnica Como só se lesionan corpos neuronais os deficits na conducta do animal indicarán con que función se relaciona a área cerebral E necesario empregar grupos control que non sexan sometidos a intervención cirúrxica algunha Debense realizar lesións falsas a un grupo control e delimitar claramente as funcións necesarias para levar a cabo a conducta Todas son falsas.
¿ Que técnica empregarias para medir a actividade metabólica neuronal en animais non humanos? Inxección de ácido cainico Tomografía por emisión de positrons Inxección de 2-desoxiglucosa radioactiva Rexistro unitario mediante microelectrodos Marcado con oro fluorado.
En certas especies existen sistemas sensoriais moi especiais capaces de transducir enerxia: Telecinética Magnética Telepática Atómica Todas son falsas.
Indica cal das seguintes alternativas e correctas: A codificación neural consiste nunha despolarización a nivel local na membrana do receptor O potencial receptor prodúcese sempre na neurona sensorial primaria En humanos non é precisa a codificación neural No sistema somatosensorial potencial receptor e potencial xenerador son o mesmo Todas son falsas.
A codificación da intensidade pódese producir en ocasións por: Rapidez da adaptación dos receptores Polo mecanismo de receptores de distintas sensibilidades Pola representación topográfica da realidade na via Todas son verdadeiras Todas son falsas.
Sobre os nociceptores sábese que: A dor sostida transportase por fibras C A dor aguda transportase por fibras A-beta Dispoñen de cápsula para aumentar a súa sensibilidade Todas son verdadeiras Todas son falsas.
O responsable de transmitir información sobre tacto preciso e propiocepción é o: Espinotalámico Anterolateral Espinotectal Espinorreticular Lemniscal e de columna dorsal.
O corpúsculo de Maissnar: E un nociceptor E de adaptación lenta Atopase tamén no fuso muscular Ten campo receptor grande Todas son falsas.
Sinala a afirmación correcta: Os modelos conductistas contribuiron de forma notable ao desnevolvemento da Psicoloxía Fisiolóxica O estudio da memoria en humanos con dano cerebral é unha das liñas de investigación clásicas da Psicoloxía Fisiolóxica Donald Hebb introduciu o concepto de asamblea celular, ulizado posteriormente para explicar a potenciación a longo prazo. Galvini introduciu a técnica do tempo de reacción en fisioloxía Descartes criticou os modelos mecanicistas.
Sinala a principal contribución de Lashley ao desenvolvemento da Psicoloxía Fisiolóxica: Utilización da técnica de ablación experimental no estudio da aprendizaxe Medición da velocidade de conducción nerviosa Tería da visión de cor Desenvolvemento do concepto de asamblea celular Formulación matemática da lei de conservación da enerxía.
Sinala a afirmación correcta con respecto ás técnicas de rexistro da actividade nerviosa: A proteina Fos emprégase para rexistrar a actividade eléctrica neuronal O rexistro unitario emprega macroelectrodos para rexistrar a actividade dunha rexión cerebral A técnica da 2-desoxiglucosa radioactiva permite determinar o grado de actividade metabólica das neuronas A microdiálese emprégase para medir a secreción local de neurotransmisores ou neuromoduladores especificos, pero solo dura pequenos intervalos de tempo A proteina Fos pode ser localizada mediante métodos autorradiográficos.
A lesión mediante ácido kaínico: E menos selectiva ca lesión eléctrica Destrúe as neuronas estimulándoas ata a morte E unha lesión electrolítica Destrúe solo os axóns que atravesan a rexión onde se inxecta a sustancia Provoca unha lesión temporal ou reversible.
Sinala a resposta correcta con relación ao trazado de conexións: A dexenaración walleriana baséase nos cambios dexenarativos que se producen no axón distal da neurona tras unha lesión O transporte axoplasmático con PHA-L permite o trazado con conexións retrógradas A técnica de marcado transneural mediante o virus da rabia é unha técnica non invasiva que permite o estudio das redes moleculares en animais vivos Coñecese como dobre marcaxe a combinación de técnicas de marcado anterógradas e retrógradas O transporte axoplasmático retrógrado emprega sustancias químicas que absorben as dendritas ou os corpos celulares e que son transportadas polos axóns aos botons terminais.
Ao falar de modalidades sensoriais , pódense sinalar algúns principios xerais de funcionamento. Identifica cal é FALSO: Cada modalidade sensorial dispón das súas vias específicas polas que envía información a áreas cerebrais tamén específicas Cada unha das diferentes modalidades sensoriais dispón do seu conxunto de receptores especializados para a transducción As distintas modalidades responden a un rango limitado de estimulación Cada modalidade desenvolveu para resolver necesidades adaptativas en cada especie animal As distintas modalidades comparten un mesmo dispositivo de códigos ( intensidade, lugar, cualidade...).
O cortex vestibular atópase no lóbulo: Temporal Occipital Frontal Parietal Límbico.
A transducción no corpúsculo de Pacini implica: Deformación mecánica da membrana Hiperpolarización Actividade dun segundo mensaxeiro Apertura de canles da membrana dependentes da voltaxe Todas son certas.
¿En que sistemas sensoriais a mesma célula produce potenciais receptores, xeneradores e de acción? Auditivo Gustativo Visual Olfativo A e D.
¿Cal dos seguintes receptores está especialmente preparado para detectar estiramento da pel? Corpúsculo de Paccini Corpúsculo de Meissner órgano de Ruffini Discos de Merkel Bulbos terminanis de Krause.
Encóntrase especialmente en rexións moi sensibles, nas xuntas coas mucosas. Corpúsculo de Pacini Corpúsculo de Meissner Órgano de Ruffini Discos de Merkel Bulbos terminais de Krause.
Sistema anterolateral: Da esencialmente información sobre tacto-presión Composta por axóns de diámetro grande Ascende pola parte dorsal da médula Establece o seu primeiro relevo ( sinapse) xusto ó entrar na médula Todas son certas.
Unha resposta excesiva ante estímulos que se poden considerar dolorosos denomínase: Hiperalxesia Alodinia Analxesia Dor referida Todas son falsas.
A principal responsable de transmiti-la información de tacto-presión procedente das pernas é a vía: Anterolateral Espiñorreticular Da columna Dorsal Trixeminal Ningunha delas.
Completa a seguinte afirmación: Os psicólogos fisiolóxicos manteñen un enfoque... no estudo da natureza humana Dualista Monista Dualista interaccionista Animista Racionalista.
Con relación ao desenvolvemento da Psicoloxía Fisiolóxica, sinala a afirmación FALSA: O dualismo interaccionista de Descartes marcou o inicio da abordaxe naturalista dos procesos psicolóxicos O desenvolvemento de técnicas experimentais como a ablación experimental, permitiu o estudio da memoria e outras funcións de interese psicolóxico en animais A principal contribución de Lashley foi a localización da rexión cerebral responsable da memoria Galvani afirmou que a electricidade era a enerxía nerviosa Donald Hebb e o autor do concepto de asamblea celular.
Sinala a afirmación Falsa: Os circuitos cerebrais levan a cabo funcións, non conductas Ningunha rexión cerebral e por si soa responsable dunha conducta Función e conducta son sinónimos A interpretación dos estudios de lesión e complicada porque as rexión cerebrais están interconectadas As lesión falsas axudan a diferenciar entre as consecuencias do dano cirúrxico e as da lesión experimental.
A lesión mediante ácido iboténico E menos selectiva que a lesión eléctrica Destrue as neuronas estimulándoas ata a morte E unha lesión electrolítica Destrue so os axóns que atravesan a rexión don de se inxecta a substancia Provoca unha lesión temporal ou reversible.
Sinala a afirmación Falsa sobre os métodos neuroquímicos: Non poden combinarse con métodos histolóxicos Permiten localizar o ARN que interven na sintese dunha protenina mediante a hibridación in situ Poden combinarse con marcadores anterógrados e retrógrados en estudios de doble marcaxe Permiten identificar neuronas que teñenun determinado tipo de receptor Permiten localizar péptidos e proteinas específicos mediante métodos inmunocitoquímicos.
Na transducción da dor NON parece estar implicadas unha das seguintes substancias: Postranglandinas Leucotrienos Histamina Sustancia P Glutamato.
A trompa de Eustaquio está localizada No oído interno No oído medio No oído externo Na pinna Na rampa timpánica.
¿ Que parte do tálamo recibe información especialmente do colículo inferior? A comísura intertalámica Os núcleos reticulares talámicos Os nucleos de asociación O núcleo pulvinar O núcleo xeniculado lateral.
O corpúsculo de Pacini E un nociceptor E de adaptación lenta Atopase só na pel Ten campos receptores grandes E un termorreceptor.
A cortiza visual primaria Proxéctase cara o lóbulo frontal Atópase no xiro poscentral (lóbulo parietal) Atópase no lóbulo temporal Atópase no lóbulo occipital Todas son falsas.
Sinala a alternativa correcta: Potencial receptor e potencial xenerador son exactamente o mesmo A codificación neural consiste nunha despolarización a nivel local na membrana do receptor Nos sistemas sensoriais humanos non é precisa a codificación neural No sistema somatosensorial a transducción e a codificación producense en diferentes células Todas son falsas.
O sistema responsable de transmitir información sobre o tacto preciso e propiocepción é o: Espinoreticular Espinotalámico Anterolateral Espinotectal Todas son falsas.
¿Cal das seguintes afirmacións e falsa? Os corpúsculos de Pacini son mecanorreceptores Receptor sensorial e o mesmo que órgano dos sentidos Os receptores auditivos son mecanorreceptores Hai nociceptores que so responden a estímulos nocivos térmicos Os propioceptores están situados en músculos e articulacións.
A codificación dunha forma de enerxía noutra denomínase: Codificación Transducción Adaptación Conversión A/D impedancia.
A dificultade para ver máis dun obxecto chamámosle: simultanagnosia Prosopagnosia Agnosia visual Apraxia ocular Non existe tal dificultade.
O órgano tendinoso de Golgi e un: Interoceptor Propioceptor Exteroceptor Quimioceptor Todas son falsas.
O procesamento da cor prodúcese fundamentalmente na cortiza: V5 V3 V4 V1 V2.
¿ Cal das seguintes opcións e incorrecta? O sistema provocelular é mais recente na filoxénese A superficie dedicada na cortiza visual a distintas rexións da retina e proporcional á densidade dos seus campos receptores O sistema fotópico ( conos) dispón de preto de 120 millóns de receptores fronte a 6 millóns do sist. escotópico (bastóns) A chegada da luz implica hiperpolarización e diminución da neurotransmisión nas células receptoras As cores opoñentes (verde/vermello) non se poden combinar, pero fan excelente contraste.
A dificultade para seguir un obxecto coa mirada chamámoslle: Simultagnanosia Prosopagnosia Agnosia Visual Apraxia Ocular Acinesia.
¿ Cal dos seguintes emparellamentos é correcto? Sistema magnocelular-conos Sistema fotópico-bastóns Cisura calcarina-cortex visual secundario Células ganglionares-nervio óptico Blobs-Profundidade.
O brillo dos obxectos e unha característica que depende: Do peso atómico dos compoñentes Das lonxitudes de onda de luz que reflexan os obxectos Da intensidade en fotóns Da saturación da cor Todas son falsas.
O colículo superior contribúe fundamentalmente: A representación topográfica da esfera auditiva A sincronización dos ritmos circadianos A percepción da forma, movemento, profundidade e cor A dilatación da pupila Todas son falsas.
Existen diferentes vías que portan e procesan información procedente dos ollos, cal delas é responsable da orientación da atención a novos obxectos? A xeniculo-estriada A do pretectum A do núcleo supraóptico A do colículo superior Ningunha.
Os "blobs" de citocromooxidasa da cortiza estriada son sistemas celulares que procesas: Textura Rexillas de frecuencia espacial Cor Movemento Disparidade.
A información olfativa acaba en diferentes áreas da cortiza cerebral ¿ Cal delas participa especialmente na discriminación dos olores? A cortiza entorrinal A cortiza piriforme O complexo amígdaloíde O septum A cortiz temporal inferior.
No moucho ( buho), teñense atopado circuitos para detectar coincidencia ou demora no/a Oliva superior Cóclea Núcleeos cocleares Colículo superior Todas son falsas.
Axuda a detectar os sons equidistantes aos dous oidos, e que proveñen de diante/atrás ou arriba/abaixo o/a: Oliva inferior Pinna Ventana redonda Colículo superior Tálamo.
As células cilíadas externas Empregan o 90% das neuronas aferentes Son menos numerosas que as internas Teñen os seus cilios separados da membrana tectorial Teñen propiedades contráctiles Están situadas no oído medio.
Unha das seguintes estructuras é relevo da vía auditiva: Nucleos vestibulares Colículos superiores Olivas superiores Núcleos Xeniculados Laterais Ningún o é.
A venta oval é importante para a o funcionamento da cóclea debido a que: Compensa a presión exercida polo movemento do estribo Transmite a enerxía mecánica exercida polo estribo Actúa de mecanismo atenuador do son Permite localizar a fonte dos sons Todas son falsas.
A endolinfa permite a estimulación mecánica dos receptores... Da coclea para sons agudos Certas canles semicirculares Da coclea para sons graves A, B e C son certas Todas son falsas.
¿ Que células da cortiza visual primaria responden a barras con orientación no seu campo receptivo? Hipercomplexas Simples Complexas Células da disparidade Todas son falsas.
A transducción no sistema auditivo prodúcese nos receptores ciliados e implica... Variación na entrada de Na Variación na entrada de Cl Potenciais de acción en células ciliadas Cambios de concentración iónica na perilinfa Todas son falsas.
Cando falamos do sistema olfactifo unha das seguintes asociación e correcta: Glomérulo-célula ganglionar Via olfativa-cortex entorrinal Receptor olfactivo-mecanorreceptor Órgano vomeronasal-codificación dos olores Receptor olfativo-adaptación lenta.
Axuda/n a detectar a fonte de sons en moitas especies... Oliva superior Cadea de osiños Ventana redonda Colículo inferior Núcleo xeniculado medial.
Entre outros, a membrana otolítica permite a estimulación dos receptores... Do sáculo Das canles semicirculares Da cóclea para sons agudos Da cóclea para sons graves Non existe esa estructura.
No procesamento da dor, as prostaglandinas son parte do mecanismo de: Codificación da sinal dolorosa Sensación fantasma Transducción do estímulo Habituación Todas son falsas.
Sobre os tipos especiais de dor sábese que: A dor referida explicase por un proceso de desaferentización Alodinia supón sensación de dor ante estimulación non dolorosa A dor do membro fantasma explícase pola converxenca de nociceptores viscerais e cutáneos na médula A dor de orixe psicosomática e de natureza neurótica Todas son falsas.
Son mecanorreceptores: Os receptores do sabor salgado Os receptores vestibulares Os conos Os receptores olfactivos Os receptores de calor.
A canle vestibular está chea de: Aire Endolinfa Perilinfa Cortilinfa Liquido cefalorraquídeo.
Podense porvocar lesións temporais ou reversible mediante: Ablación Aspiración Incisión cirúrxica 6-Hidroxidopamina Crioxenia.
A canalización de campos receptivos depende especialmente das propiedades de... bastóns células bipolares Cortex V2 Células serotonérxicas Ningunha delas.
A denominada corrente ou cortiza "donde" atopase no: Cortex estriado Cortex parietal posterior Circunvolución Temporal Superior Cortex Cingulado Cortex Orbitofrontal.
A dificultade para executar unha secuencia progresiva de movementos por lesión no cerebelo chamásmoslle Rococinesia Disartría Dismetría Asinerxía Signo de rebote.
Integra información e orienta hacía as fontes do son: Colículo Superior Oliva Inferior Colículo Inferior Pinna Todas son falsas.
Sinala a incorrecta. A neurociencia conductual…. Combina métodos da psicoloxía experimental e da fisioloxía experimental. Utiliza principalmente técnicas invasivas Manipula a conduta Estuda preferentemente animais non humanos se ningunha das anteriores é incorrecta, sinala esta opción.
Sinala a incorrecta: A teoría dos espíritos animais sobreviviu 15 siglos Co Renacemento e a Ilustración introdúcese unha visión mecanicista do ser humano Caton obtivo por 1ª vez o EEG en coellos A teoría da electricidade animal foi introducida por Descartes Ramón y Cajal estableceu que as neuronas eran células separadas, que se comunicabannas sinapses.
A actividade metabólica dunha rexión cerebral pódese medir: Con DIL (tinte carbocianina) se é no cerebro humano. Mediante un composto de glucosa radioactiva Mediante a hibridación in situ Con oro fluorado “b” e “c” son correctas.
Sobre as técnicas inmunicitoquímicas sabemos que…. Sinala a incorrecta Permiten localicar un determinado tipo de receptor Son moi útiles para identificar o ARN implicado na síntese dunha proteína Poden localizarse neuronas que utilizan un determinado neurotransmisor utilizan anticorpos marcados radiactivamente se ningunha das anteriores é incorrecta, sinala esta opción.
¿cal das seguintes asociacións e falsa? psicoloxía fisiolóxica- fisioloxía experimental psicoloxía fisiolóxica- psicoloxía experimental psicoloxía fisiolóxica- técnicas invasivas - humanos psicoloxía fisiolóxica- técnicas invasivas - animais psicoloxía fisiolóxica- fisioloxía da conducta.
Sinala que afirmación é correcta respecto ó atlas estereotáxico: Só permite localizar con precisión estructuras corticais Emprégase despois da ciruxía estereotáxica co fin de comprobar que se lesionou arexión cerebral a estudo. Consta de debuxos correspondientes a seccións tomadas a diferentes distancias decomisura anterior (punto de referencia) O atlas estereotáxico de Talairach emprégase para localiza-las estructuras obxecto delesión na ciruxía estereotáxica en humanos as coordenadas establecidas no atlas son válidas para distintas especies.
Sinala cal das seguintes asociacións é a incorrecta Órgano tendinoso de Golgi- propiocepción Órgano de Ruffinni-febras C Terminacións nerviosas libres-nociceptores Corpúsculo de Pacini-tacto profundo (presión,vibración) Discos de Merkel-epidermis.
A intensidade dunha estimulación somestésica codifícase: Pola amplitude dos potenciais de acción nos axóns do ganglio da raiz dorsal Polo número de neuronas implicadas, exclusivamente Polo tamaño dos dermatomas Por “a” e “b” Ningunha das anteriores é correcta.
Sinala a resposa correcta sobre o sistema da columna dorsal: Conduce información de tacto, exclusivamente A neurona sensorial primaria está na médula A 1ª sinapsis ten lugar na formación reticular Todas son verdadeiras Todas son falsas.
Cal das seguintes estructuras non asociarías coa matriz da dor? SII Córtex cingulado áreas 1, 2, 3a e 3b de Brodmann ínsula Sustancia gris periacueductual.
Sobre o mecanismo de control inhibitorio nocivo difuso (DNIC) sabemos que: Explica os casos de dor referida as neuronas implicadas nel atópanse no bulbo raquídeo Funciona correctamente en pacientes con fibromialxia Está relacionado co fenómeno de alodinia Explica que un estímulo doloroso aplicado nun lugar do corpo amplifica a sensación dedor provocada noutro lugar por outro estímulo nociceptivo.
Se tivemos un forte golpe na man e sentimos alivio frotándoa, podemos deducir que: as fibras Aβ están activando as interneuronas da lámina II de Rexed o feito de frotar a man produce un fenómeno de hiperalxesia A vía da columna dorsal e o sistema anterolateral son completamente independentes Todas son verdadeiras Todas son falsas.
A conversión dunha forma de enerxía noutra denomínase codificación transducción adaptación conversión A/D impedancia.
cal dos seguintes receptores son mecanorreceptores: os vestibulares os receptores de frío os conos os gustativos os olfativos.
As bandas de Mach constitúen un bo exemplo do interese dos sistemas sensoriais... pola profundidade polo cambio pola experiencia polo lugar todas son falsas.
A principal responsable de transmitir a información de tacto-presión procedente daspernas é a vía: antereolateral espiñorreticular da columna dorsal trixeminal todas son falsas.
¿ E especialmente importante para codificar con precisión o lugar no que se produce unhaestimulación...? a taxa de disparo dos receptores o lugar no que se emprazan os receptores tamaño dos campos receptivos a velocidade de adaptación dos receptores a velocidade de condución da fibra.
Sobre a anelxesia sábese que: ( No lo tengo claro) esta provocada por leucotrienos o cerebro contén morfina existe unha vía inhibitoria descendente que inclue A sustancia negra a estimulación dos mecanorreceptores fai disminui-la sensación de dor todas son falsas.
A sustancia Gris Periacueductual forma parte dos sistema de... a transición da dor control periférico da dor codificación da dor na neurona sensorial xeración da dor referido control descendente da dor.
O efecto placebo a veces vese afectado por antagonistas opiáceos é clinicamente inapropiado explícase polo mecanismo de transducción fundaméntase nos mesmos mecanismos que a hipnose non atenúa a dor.
Los axones del nervio coclear establecen sinapsis en... Núcleos cocleares del Bulbo Complejo Olivar superior del Bulbo Colículo inferior del mesencéfalo Núcleo medial del hipotálamo Corteza auditiva primaria.
El desarrollo de la vía y la corteza auditiva... depende del funcionamiento de la cóclea Se ve afectado por la experiencia auditiva en los primeros años de vida. Alcanza su maduración plena aproximadamente a los seis años en humanos Se produce después del de la coclea Todas son ciertas.
La sordera de conducción se produce por... Daño en las células ciliadas internas Alternación en el oído medio Daño en las células ciliadas externas Daño en las neuronas aferentes Lesión en la corteza auditiva primaria.
Sobre o órgano de Corti sabemos que….Sinala a correcta: Está no oído medio Ten dúas filas de células ciliadas externas e unha de células ciliadas internas Está situado na cóclea Está situado sobre a membrana tectorial, que vibra polas ondas sonoras Está situado sobre a membrana tectorial, que vibra polas ondas sonoras.
A cortiza auditiva primaria atópase...: no lóbulo frontal no lóbulo parietal a insula de Reil no lóbulo temporal no tallo cerebral.
A igualación de presión do aire no oído medio respecto do exterior, prodúcese gracias a... trompa de Eustaquio ventá redonda ventá oval cadea de osiños tímpano.
¿Cal de estas afirmación é falsa? o reflexo estapedial prodúcese con sons de 90 dB o umbral da dor para o son é aproximadamente de 120 dB sensibilidade auditiva humana axústase especialmente ás frecuencias propias dafala (conversa) a cadea de osiños do oído medio dificulta o paso do son o reflexo estapedial é bastante eficaz pero por pouco tempo.
¿De las siguientes alternativas cual NO asociarías con las feromonas? ¿De las siguientes alternativas cual NO asociarías con las feromonas? Testosterona Agresión Nervio olfatorio principal Amigdala.
Una de las siguientes asociaciones es falsa al hablar del sistema olfativo. Glomerulo-celular mitral Vía olfativa-cortex entorrinal Coficación olfativa-patrones de actividad Órgano vomeronasal-feromonas Receptor olfativo-adaptación lenta.
Se produce la máxima concentración de receptores visuales en... ? Disco óptico Quiásma óptico Fóvea Nervio Óptico Ninguno de ellos.
¿Cual de las siguientes células transmite información visual en paralelo? Conos Células ganglionares Células amacrinas Células bipolares Ninguna de ellas.
Una de las siguientes opciones es falsa. La señal visual hace sinapsis en: Células bipolares Células ganglionares Núcleo Geniculado Lateral Quiasma Óptico Corteza Visual primaria.
La incapacidad para reconocer caras peculiares se llama... Simultaragnosia Acromatosia Agnosia visual Apraxia ocular Prosopagnosia.
¿Cual de las siguientes afirmaciones es falsa? El sistema magnocelular (escotópico) secaracteriza por... Baja resolución espacial Visión en blanco y negro Alta sensibilidad al contraste Ser más Resolución temporal baja.
La guía sensorial del movimiento voluntario depende en buena medida de la: Corteza temporal superior Área motora suplementaria Corteza parietal posterior Corteza motora primaria Todas falsas.
¿Cual de los siguientes trastornos se caracteriza por movimientos lentos de torsión de lasextremidades superiores? Corea de Huntington Ataxia Balismo Enfermedad de Parkinson Atetosis.
¿Cual de las siguientes vías tiene como función principal la regulación de algunos rítmosbiológicos? La del núcleo supraquiasmático La colicular La genículo-estriada La del pretectum Ninguna de ellas.
La melanopsina: Regula el sueño REM Es un derivado de la serotonina Es un cuarto fotopigmento producido en una variedad especial de célulasganglionares Se produce en el núcleo Supraquiasmático y regula el sueño Todas son FALSAS.
En los estadios 3 y 4 del sueño predominan... Ritmos theta Ritmos beta Ritmos alfa Ritmos delta Complejos K.
¿Cual de las siguientes substancias parece tener una especial implicación en lanarcolepsia? Melatonina Melanopsina Oxitocina Orexina Ninguna de ellas.
Cuando hablamos de ritmos biológicos y sueño, una de las siguientes afirmaciones es falsa: La mayor parte de los animales presentan ritmos biológicos En el cerebro existen estructuras marcapaso Existen factores externos (zeitgeber) capaces de ajustar o poner a cero esosmarcapasos El funcionamiento de eses marcapaso es estable a lo largo de la vida Los efectos de algunos farmacos varían según el momento del día.
Señala la alternativa incorrecta: Tacto – SI Oído – Lóbulo temporal. Sistema Vestibular – Surco intraparietal Olfato – Cortes orbitofrontal Gusto – Area paleto occipital.
Abajo se mencionan varias estructuras clave para el ciclo sueño/vigilia. Entre ellas identifica la que es FALSA. (Dudo entre la b y la d) Nucleos del rafé. Subtalamo Nucleo Gigantocelular Locus coeruleus Hipotálamo Lateral.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor