option

Cuestionario ABP

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Cuestionario ABP

Descripción:
Enfermeria (Preguntas en catalán)

Autor:
Xemnas
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
10/06/2021

Categoría:
Universidad

Número preguntas: 131
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
‘VALORACIÓ ABCDE’ Evitar la pérdida de calor forma parte de la secuencia: Trieu-ne una: (D) Valoración neurológica (A) Vía aérea (E) Exposición (C) Circulación .
‘VALORACIÓ ABCDE’ En el reconocimiento de la secuencia (C) debemos: Trieu-ne una: Todas son correctas Administrar fluidos para reponer el volumen si es necesario Observar al paciente Valorar la presencia de sangrado. .
‘VALORACIÓ ABCDE’ ¿En qué consiste la secuencia ABCDE? Trieu-ne una: En el reconocimiento de forma ordenada del paciente con examen físico y monitorización Asegurar que la vía aérea sea permeable Todas son ciertas Observación del estado de las pupilas .
‘VALORACIÓ ABCDE’ En la evaluación de la respiración (B), debemos tener en cuenta: Trieu-ne una: La expansión torácica Valorar el patrón respiratorio Oír la respiración Valorar el estado de la vía aérea .
‘VALORACIÓ ABCDE’ El orden de la valoración primaria es: Trieu-ne una: Exposición, Respiración, Vía aérea, Estado neurológico, Circulación Exposición, Estado neurológico, Vía aérea, Respiración, Circulación Exposición, Vía aérea, Respiración, Circulación, Estado neurológico Vía aérea, Respiración, Circulación, Estado neurológico, Exposición .
‘VALORACIÓ ABCDE’ En la valoración del estado neurológico se debe (D):Trieu-ne una: Valorar la administración de fluidos Realizar una glicemia capilar Colocar soporte respiratorio Colocar un acceso venoso .
‘VALORACIÓ ABCDE’ Durante la valoración de la respiración (B) debemos: Trieu-ne una: Observar si se ha producido cianosis Realizar la maniobra Frente-Mentón Colocación de tubo de Mayo Ver, oír y sentir .
‘VALORACIÓ ABCDE’ Dentro de las posibles acciones en la secuencia (A) Vía aérea se encuentran: Trieu-ne una: Valorar si hay una respiración abdominal Todas son ciertas Colocación de guedel Monitorizar la saturación de oxígeno .
‘VALORACIÓ ABCDE’ Valorar si el paciente utiliza algún tipo de prótesis que pueda suponer un potencial riesgo corresponde a la secuencia: Trieu-ne una: (C) Circulación (B) Respiración (E) Exposición (A) Vía aérea .
‘CODI PPT’ Quan el SEM activa el codi PPT envia informació codificada des del lloc de l’accident al Centre de Coordinació Sanitària (CECOS) i aquest es qui transmet aquesta informació a l’hospital d’una manera organitzada. A que fa referència la codificació ALFA: Trieu-ne una: Zona del cos on l’individu presenta la lesió. La respiració, si el pacient respira amb normalitat o presenta maneig invasiu de la via aèria. L’estat hemodinàmica, si té pols central o no. Tipus d’accident. .
‘CODI PPT’ Assenya-la l’opció correcta referent als accidents de trànsit: Trieu-ne una: Constitueixen la principal causa de mort de la població més jove, entre 15 i 34 anys. Després del suïcidi constitueixen la segona causa de mort en la gent més jove, entre 15 i 34 anys. (Dades extretes de l’anàlisi de la mortalitat de Catalunya 2017. En el grup de 15 a 34 anys la primera causa de mort són les causes externs) Cap de les respostes és correcta. Gairebé la meitat es produeixen en la llar, seguits d’aquells originats al carrer. .
‘CODI PPT’ Què entenem per pacient politraumatitzat? Trieu-ne una: Aquell pacient que presenta diverses lesions. Aquell pacient que presenta múltiples fractures. Aquell pacient que presenta almenys una lesió traumàtica capaç de comprometre la vida de l’individu Aquell pacient que presenta una lesió neurològica. .
‘CODI PPT’ Quan estem realitzat la valoració inicial d’un pacient politraumatitzat, una de les primeres intervencions en la valoració primària és valorar el nivell de consciència, perfer-ho utilitzem l’escala Glasgow. Si ens trobem amb un pacient amb obertura d’ulls espontània, resposta verbal confusa i que localitza el dolor, el Glasgow serà de: Trieu-ne una: 11 12 10 13.
‘CODI PPT’ Referent a la mortalitat del pacient politraumatitzat, sabem que segueix una distribució en tres pics, parlem del tercer pic quan: Trieu-ne una: Es produeix la mort als dies o les setmanes degut a la sèpsia o la fallada multiorgànica. Es produeix la mort en les primeres hores de l’accident, dependrà de la primera assistència sanitària. Es produeix la mort en els primers minuts després de l’accident, degut a lesions de grans vasos. Quan es produeix la mort a les 3 hores d’haver-se produït l’accident. .
‘CODI PPT’ La valoració del pacient politraumatitzat “in situ” es duu aterme realitzant, en primer lloc, una valoració primària o inicial i, posteriorment, una revaluació o valoració secundària. Quin pas, dels que a continuació s’indiquen, no es duu a terme en l’avaluació primària? Trieu-ne una: Circulació. La ventilació de la via aèria. Comprovació de lesions superficials a nivell de l’espatlla. (Això correspon a l'avaluació secundaria on es realitza una exploració de tot l’individu per registrar qualsevol tipus de lesió que no sigui de gravetat, després d’haver estabilitzat al pacient) Assegurar la via aèria. .
‘CODI PPT’ Seguint el criteri d’anatomia de la lesió, en quin cas podríem activar el codi PPT? Trieu-ne una: Totes les respostes son falses Fractura de maluc D d’una pacient de 75 a l’aixecar-se del llit sense compromís circulatori. Accident laboral que comporta una amputació del dit gros de la mà. Caiguda d’un ciclista a poca velocitat però presenta tòrax inestable. (Com a criteris d’anatomia de la lesió el codi PPT contempla el tòrax inestable) .
‘CODI PPT’ Una de les actuacions més important en la cura del pacient politraumàtic és el “trànsfer del pacient” des de la llitera del SEM al centre receptor, quina de les següents respostes és la correcta: Trieu-ne una: Es retiraran els materials d’immobilització (matalàs de buit, collaret cervical) abans de passar a la llitera de l’hospital i posteriorment sota del pacient posarem la tauleta espinal per mantenir el cos alineat. Es passarà el pacient d’una llitera a una altra mitjançant la taula de transferència, després de desfer el matalàs de buit. Posarem la taula espinal sobre la llitera de l’hospital i després procedirem al trànsfer amb el matalàs de buit, sense retirar el buit. Desfarem el buit del matalàs abans de passar-lo a la llitera del box de l’hospital, per facilitar la mobilització del pacient. .
‘CODI PPT’ Durant la valoració inicial identificarem i valorarem els problemes que comprometen la vida del pacient, la primera actuació serà: Trieu-ne una Observar moviments respiratoris, valorar la necessita d’oxigenoteràpia. Comprovar la permeabilitat de la via aèria. (A: airway: valorar la permeabilitat de la via aèria i control cervical.) Comprovar els moviments respiratoris i col·locar-li el guedel i ventilar amb l’ambú per tenir concentracions del 100% d’oxigen. Col·locar-li oxigen a alt flux per mantenir saturacions per sobre de 95%. .
‘CODI PPT’ En quin d’aquest tipus d’accident hauríem d’activar codi PPT si som la infermera i anem soles a l’ambulància juntament amb el tècnic (coneguda com ambulància ÍNDIA): Trieu-ne una: Caiguda de ciclista amb bicicleta, mentre estava parat però presenta trencament de tíbia i peroné. (Fa referència a un pacient polifracturat, però el tipus de lesió no contempla politrauma perquè estava parat) Extracció de l’individu de l’automòbil de 5 minuts. (El temps ha de ser superior a 20 minuts.) Col·lisió d’un vehicle a 20 km/h per nucli urbà. Caiguda de > 4m. .
VALORACIÓ SECUNDÀRIA Quina de les següents actuacions prioritzaries dins de la valoració secundària d’ un pacient politraumatizat que és troba a l’ àrea d’ urgències?: Trieu-ne una: Entregar les pertinences de pacient a seguretat. Parlar i acompanyar a la familia Realitzar un correcte control cervical del pacient. (El control cervical es realitza a l’avaluació primària) Estabilitzar possibles fractures que haguem identificat .
VALORACIÓ SECUNDÀRIA En Pep ha patit un politraumatisme greu. Un cop passats els primers minuts, el Pep s'ha estat estabilitzat, quines activitats d’ infermeria realitzaries posteriorment? Trieu-ne una: Realitzar la cura de les ferides i /o erosions que pugui tenir Esbrinar i confirmar els seus antecedents Facilitar-li la comunicació i fer-ne escolta activa Totes les opcions son certes .
VALORACIÓ SECUNDÀRIA Al box de crítics d’ urgències, tens una noia de 28 anys que ha patit un accident de motocicleta. Degut a la seva inestabilitat hemodinàmica s’ha procedit a la intubació. Un cop està estable, quines activitats d’infermeria creus que duries a terme: Trieu-ne una: Sondatge vesical, sondatge nasogàstric i realització de la cura i desinfecció de totes les ferides que presenti. Assistir al metge en aquelles tècniques més invasives que hagi de realitzar al box i valorar el Glasgow cada 30 minuts Cap resposta és correcta, tots aquests procediments no es realitzaran fins que la pacient no sigui a la UCI. Realitzar la cura de les erosions i ferides que presenti. Col·locació de sonda vesical i sonda nasogàstrica, i ajudar al metge en aquells procediments més invasius que hagi de realitzar si s’escau. .
VALORACIÓ SECUNDÀRIA Quan el Pep (el nostre pacient de l'ABP) torna del TAC et diu que té molt de dolor a l’EIE. Quines actuacions realitzaries per ajudar-lo a reduir aquest dolor? Trieu-ne una: Valoraries la intensitat del dolor i li explicaries al pacient que és normal aquest dolor degut a la fractura que presenta. Alinear millor l’extremitat i realitzar un embenat a la zona on és troba la fractura oberta. Comprovar que l’extremitat tingui pols distal, valorar tipus de dolor i intensitat segons l’escala de valoració del dolor (EVA), administració de l’analgèsia i posteriorment retirar la fèrula per alleujar al pacient. Valorar el tipus de dolor i intensitat segons l’escala de valoració del dolor (EVA), administració de l’analgèsia pautada i comprovar que l’extremitat estigui ben immobilitzada i correctament alineada .
VALORACIÓ SECUNDÀRIA Quina de les opcions no està inclosa en la valoració secundària d’infermeria del pacient amb un politraumatisme?: Trieu-ne una: Avaluació del dolor Avaluació i cura d’altres lesions externes Administració profilaxis antitetànica (ATT) si s’ escau Avaluació permeabilitat via aèria .
VALORACIÓ SECUNDÀRIA Per traslladar en Pep (el nostre pacient politraumatitzat i critic )a realitzar el TAC haurem de tenir en compte previament: Trieu-ne una: Informar al pacient de la prova que se li realitzarà, preparar la bossa de trasllat i comprovar que la bala d’ oxigen estigui plena, i avisar al camiller i al metge que ens han d’acompanyar al TAC. Cap resposta és correcta Informarem al pacient de la prova que se li realitzarà, prepararem la bossa de trasllat, comprovarem que la bala d’ oxigen estigui plena i avisarem només al camiller (el metge no es necessari perquè el Pep no està intubat) per a que ens acompanyi al TAC. Informarem al pacient de la prova, retirarem el collaret cervical, per a que no interfereixi en el TAC, prepararem la bossa de trasllat i la bala d’ oxigen, comprovarem que estigui completa, i avisarem al camiller i al metge per anar cap al TAC.
VALORACIÓ SECUNDÀRIA Treballes al servei d’ urgències d’ un hospital receptor de codi PPT, i et traslladen d’ un altre hospital un pacient que ha patit un accident: Trieu-ne una: Canalitzes una tercera via perifèrica, perquè les anteriors són de petit calibre Cap resposta és correcta. Canvies el collaret cervical rígid que duu el pacient per un de tou per afavorir-ne la seva comoditat. Realitzes una valoració completa del pacient, començant per cap-coll i fins arribar a les zones més distals del cos. .
VALORACIÓ SECUNDÀRIA Ets un infermer/a que treballes a la UCI, i t’arriba un pacient de 36anys des d’ urgències, intubat, amb diverses fractures costals, portador d’un drenatges toràcic. T’expliquen que la causa és una caiguda accidental des de 4m d’alçada mentre treballava. Trieu-ne una: Li comentaràs al metge que avisi a la nutricionista per a que valori al pacient i poder iniciar la NPT el més aviat possible. (Sempre es prioritza la via més fisiològica possible en temes de nutrició, per tant utilitzaríem la NE a través de la SNG) Mantindràs el drenatge toràcic a la mateixa alçada que és troba el punt d’ inserció per afavorir-ne el drenatge. Aplicaràs àcids grassos en totes les superfícies més prominents del cos, però evitaràs col·locar una superfície dinàmica per prevenir el risc d’ úlceres per pressió, ja que és tracta d’una persona jove. Realitzaràs valoracions periòdiques de les zones més distals per identificar possibles necrosis secundàries a les drogues vasoactives. .
VALORACIÓ SECUNDÀRIA Quan rebem un pacient al servei d’ urgències després de patir un accident de trànsit, quina resposta creus que és la correcta referent a la família: Trieu-ne una: Preguntar al SEM si la família està avisada i si estan de camí. O bé, si aquests estan a la sala d’espera, un cop estabilitzat el pacient anar a informar-los de la situació, i explicar-los-hi que fins que no el traslladin a la UCI no el podran veure A urgències i quan es tracta d’ un pacient crític, aquesta tasca no és competència d’ infermeria. Informar a la família en quan puguem, però afavorir que no passin a veure al pacient, per evitar l’ impacte que els hi pugui ocasionar després d’haver sofert un accident de trànsit. Hem de preguntar al SEM si la família esta avisada i si estan de camí.I si aquests estan a la sala d’espera, un cop estabilitzat el pacient anar a informar-los per a què rebin la informació necessària. .
VALORACIÓ SECUNDÀRIA Quins altres proves complementàries creus que serien necessàries realitzar-li al Pep (el nostre pacient del cas ABP), un cop ja està estabilitzat a urgències? Trieu-ne una: Un ECG, sediment d’orina i tòxics, proves creuades i Rx més específiques de les EEII Un ECG i una RNM ( ressonància magnètica) Proves creuades, Rx de les EEIII, ECG, i espirometria per avaluar la capacitat pulmonar Proves creuades, RNM i sediment d’ orina i toxics .
INTUBACIÓ RÁPIDA Digues quina de les següents afirmacions és la INCORRECTA: Trieu-ne una: Cap resposta és incorrecta. L’objectiu de la seqüència d’intubació ràpida és optimitzar la tassa d’intubació i minimitzar el risc de complicacions. Una de les intervencions a realitzar en l’etapa de postintubació és iniciar la capnografia, així com la oximetria de pols i valorar la sedació, analgèsia i paràlisi muscular. Durant la pre-oxigenació s’intenta arribar a saturacions el més properes al 95%, ja que això ens permet en l’adult sa entre 3-5 minuts d’apnea. .
INTUBACIÓ RÁPIDA Durant la fase de posició i protecció és important saber que: Trieu-ne una: Per evitar la regurgitació del contingut gàstric es pot utilitzar la pressió cricoidea per comprimir l’estómac (Una de les maniobres descrites per evitar la regurgitació és la pressió cricoidea, en la seqüència d’intubació rápida el seu ús és freqüent tot i que hi ha controversia a l’hora de realizar la laringoscòpia i la visualització directa.) Cap resposta es correcta. Aquesta etapa s’ha de realitzar abans de la realització de la inducció i paràlisi. La maniobra a realitzar a tothom per alinear els tres eixos és l’extensió del coll i l’elevació del mentó. (La maniobra per alinear els tres eixos serà l’extensió del coll i elevació del mentó, si no hi ha trauma a nivell cervical.) .
INTUBACIÓ RÁPIDA Quines de les següents afirmacions respecte a la Seqüència d’Intubació Ràpida és INCORRECTA? Trieu-ne una: En l’etapa de Postintubació després de la col·locació del tub endotraqueal i la verificació de la posició, es procedirà a la fixació del tub i connexió a la ventilació mecànica. Els fàrmacs més utilitzats per la inducció són: barbitúrics, misceláneos, benzodiacepines, opioides i anestèsics dissociatius. S’administrarà a tots els pacients atropina ev. en la fase de pretractament, per evitar la la bradicàrdia. L’objectiu de la fase de pre-oxigenació és desplaçar el nitrogen que es troba en els alvèols i reemplaçar-lo per oxigen. .
INTUBACIÓ RÁPIDA Quan preparem el material per a realitzar una intubació ràpida haurem de comprovar que disposem del següent material: Trieu-ne una: Totes les respostes són correctes Tubs endotraqueals de diferents diàmetres i el laringoscopi amb pales de mides diferents. Cànules orofaringes, nasofaringes i mascaretes facials de diferents mesures. Carro d’aturades, i carro de via aèria difícil. .
INTUBACIÓ RÁPIDA Pel que fa referència als fàrmacs utilitzats en l’etapa d’inducció i paràlisi hem de saber que: Trieu-ne una: Totes les respostes són incorrectes. La succinilcolina és l’únic agent no despolaritzant que disposem en el mercat com a relaxant muscular. La dosificació de l’Etomidat és de 0.3 mg/kg de pes i que té un temps inici entre 15 i 45 segons. Després de l’administració d’aquests fàrmacs no és necessari l’administració de S. FCO ja que s’administren sempre diluïts. .
INTUBACIÓ RÁPIDA De les següents afirmacions digues quina és la CORRECTA: Trieu-ne una: Els fàrmacs utilitzats en la fase de premedicació són: lidocaïna, fentanil i atropina. El rocuroni és l'únic relaxant muscular que es recomana utilitzar en la seqüència d’intubació ràpida. El fàrmac d’elecció a l’hora de realitzar la inducció és el midazolam. (El fàrmac d’elecció a l’hora de realitzar la inducció és l’etomidato, tot i que el midazolam també es pot fer servir.) Cap resposta és correcta .
INTUBACIÓ RÁPIDA Quines són les etapes a seguir durant la seqüència d’intubació ràpida? Trieu-ne una: Cap resposta és correcta. Preparació, Pre-oxigenació, Pretractament, Parálisis i inducció, Posicionament del tub, Protecció i posició, i Postintubació. Preparació, Pre-oxigenació, Pretractament, Parálisis i inducció, Protecció i posició, Posicionament del tub i Postintubació. Pre-oxigenació, Pretractament, Parálisis i inducció, Preparació, Protecció i posició, Posicionament del tub i Postintubació. .
INTUBACIÓ RÁPIDA De les intervencions que la infermera realitzarà durant la seqüència d’intubació ràpida: Trieu-ne una: El més important és valorar els signes vitals després de la pre-mediació per vigilar els signes d’alarma com la bradicàrdia, taquicàrdia i la pressió arterial. (La valoració dels signes vitals ha d’estar present no només en l’etapa de pre-medicació sinó durant tota la seqüència d’intubació ràpida) No és necessari la valoració de l’estat de consciència de la persona amb l’escala Glasgow durant la fase de preparació Cap resposta és correcta. En la fase de posicionament del tub endotraqueal la infermera haurà de realitzar l’auscultació pulmonar un cop estigui el tub introduït. .
INTUBACIÓ RÁPIDA Què significa les sigles “SOAPME” dins de l’etapa de preparació de la seqüència d’intubació ràpida? Trieu-ne una: Succió, oxigen, via aèria, preparació i monitoratge Cap resposta és correcta Succió, via aèria, oxigen, fàrmacs i monitoratge Succió, oxigen, via aèria, fàrmacs i equips addicionals .
TVP Quins són els tres factors que composen la triada relaciona amb la trombosis venosa profunda (TVP). Trieu-ne una: Estasi venosa, lesió de la paret arterial, hipercoagulabilitat Estasi venosa, lesió de la paret venosa, hipercoagulabilitat Estasi venosa, lesió de la paret venosa, hipocoagulabilitat Estasi venosa, lesió de la paret arterial, hipocoagulabilitat .
TVP Quina d’aquestes afirmacions es certa en relació amb la trombosis venosa profunda? Trieune una: La incidència disminueix amb l’edat. És redueix el risc amb la immobilització. L' obesitat no és un factor de risc. És la causa més freqüent d’embolisme pulmonar. .
TVP Quina prova diagnòstica es pot utilitzar per al diagnòstic de la trombosis venosa profunda? Trieu-ne una: Ecografia doppler Gasometria arterial Radiografia de tòrax Radiografia de torax i gasometria arterial .
TVP Com s’anomena la triada relacionada amb la trombosis venosa profunda? Trieu-ne una: Totes les respostes son falses Triada de Cushing. (i. La triada de Cushing (signes de mort cerebral): hipertensió arterial, bradicàrdia i alteracions respiratòries. ) Triada de Virchow Triada de Beck .
TVP Dels següents pacients hipotètics: quin té menys risc de trombosis venosa profunda? Trieune una: Pacient amb una neoplàsia mieloproliferativa. Pacient enllitat a conseqüència de les seqüeles d’un ictus. Cirurgia ortopèdica de maluc realitzada a un senyor de 70 anys. Cirurgia oftalmològica de cataractes. .
TVP Quins dels següents són signes de trombosis venosa profunda? Trieu-ne una: Dolor Dispnea Edema i tumefacció unilateral Bradicàrdia .
TVP Un pacient ingressat a UCI té més factors de risc associats per a presentar una trombosis venosa profunda. Quin dels següents són factors associats al pacient crític? Trieu-ne una: Sedació farmacològica Totes les respostes son certes Ús de catèter venós central Ús de medicació vasoconstrictora .
TVP Quin dels següents podria ser el pla de tractament per prevenir una trombosis venosa profunda a una persona amb factors de risc? Trieu-ne una: Administrar heparina, immobilització i elevació del extrem distal de la cama. Administració d’heparina, mobilització i decliu de l’extrem distal de la cama. Administració d’heparina, mobilització i elevació del extrem distal de la cama. Ús de compressió pneumàtica intermitent, immobilització i elevació del extrem distal de la cama. .
TVP Totes les següents són mesures preventives de la TVP excepte una: Trieu-ne una: Deambulació precoç postoperatòria Compressió pneumàtica intermitent. Agonistes de la vitamina K Heparina de baix pes molecular. .
TVP La trombosis venosa profunda és una complicació potencial del pacient enllitat. Quina d’aquestes mesures va encaminada a la seva prevenció? Trieu-ne una Mantenir-se en posició Fowler alta Immobilització Deambulació tardana. Mobilització precoç amb exercicis actius i passius .
TVP Durant les primeres 24h d’ingrés d’un pacient a la UCI diagnosticat d’accident vascular cerebral (AVC) hemorràgic quina de les següents mesures profilàctiques de TVP s’utilitzarà? Trieu-ne una: Acenocumarol Heparina de baix pes molecular. Compressió pneumàtica intermitent. Inhibidor indirecte del factor Xa: Fondaparinux .
FAMÍLIA PACIENT CRÍTIC Una recomanació pel tracte de les famílies de pacients ingressats a UCI serà: Trieu-ne una: L'infermera pot informar sobre el diagnòstic i pronòstic del pacient ingressat a UCI Informar cada dia de les necessitats i evolució del pacient a nivell d'infermeria amb un llenguatge comprensible per als familiars. Totes les respostes son correctes El metge és el responsable de donar tota la informació del pacient als familiars. .
FAMÍLIA PACIENT CRÍTIC Quines planificacions faries per a incloure en la cura a les famílies dels pacients d'UCI? Trieune una: Informar sobre el funcionament i les normes de l'UCI. Cobrir les necessitats emocionals i socials de la família, coneixent-la mitjançant genogrames i ecomapas. Totes les resposts son certes Assessorar en l'administració de cures: necessitats bàsiques i acompanyament. .
FAMÍLIA PACIENT CRÍTIC La reacció dels membres de la família d'un pacient ingressat en UCI pot ser: Trieu-ne una: Por, ansietat i depressió. Totes les respostes son certes L'experiència és més estressant per als familiars que per al propi pacient. Un canvi de rols en la família, algunes vegades, desatenent les seves pròpies necessitats bàsiques. .
FAMÍLIA PACIENT CRÍTIC Què pot informar la infermera als pacients i familiars ?Trieu-ne una: Totes les respostes son certes Explicar el que li preguntin, encara que el tema no sigui propi de la seva professió Informació sobre les cures d'infermeria i els aspectes propis de la professió. Diagnòstic i pronòstic de la malaltia del pacient. .
FAMÍLIA PACIENT CRÍTIC Quina és la necessitat més valorada pels familiars del pacient d'UCI?Trieu-ne una: Sentir-se informats. Companyia al pacient. Portes obertes, sense limitació d'horaris. Comoditat .
FAMÍLIA PACIENT CRÍTIC Una relació terapèutica familiars-personal sanitari estarà basada en:Trieu-ne una: Veracitat, empatia i comoditat. Informació, empatia, diagnòstic i pronòstic. Informació, veracitat i comoditat Comoditat, sinceritat i diagnòstic. .
FAMÍLIA PACIENT CRÍTIC Com es defineix el projecte HU-CI? Trieu-ne una: Grup de recerca multidisciplinària format per metges i infermeres per a millorar l'atenció en les UCI incloent en ells als familiars. Grup de recerca multidisciplinària compost per sanitaris, familiars i pacients, arquitectes, interioristes, psicòlegs, etc, per a millorar i humanitzar l'atenció en les UCI dels pacients i famílies. Totes les respostes son incorrectes Grup multidisciplinari que estudia i fomenta la cura al pacient en l'UCI. .
FAMÍLIA PACIENT CRÍTIC Quins objectius té el projecte HU-CI?Trieu-ne una: Informar la població general les normes, horaris i atenció de les UCI Humanitzar i difondre la vigilància intensiva difonent-los a la població general. Totes són correctes. Fomentar la formació tècnica dels sanitaris. .
PROBLEMES POTENCIALS Quin tipus d’aïllament haurem d’aplicar a UCI en cas de que el pacient sigui portador d’una BMR? Trieu-ne una: Aïllament respiratori Aïllament per contacte Aïllament per contacte i gotes. Aïllament protector .
PROBLEMES POTENCIALS En l’aïllament per contacte quines mesures hem de tenir en compte: Trieu-ne una: Higiene de mans, guants, mascareta quirúrgica, bata neta, material clínic d’ús exclusiu, porta tancada i restricció de vistes. Higiene de mans, mascareta quirúrgica, porta tancada i visites restringides Higiene de mans, mascareta d’alta filtració, porta tancada i restricció de vistes Higiene de mans, guants, bata neta, material clínic d’ús exclusiu, porta tancada i restricció de vistes .
PROBLEMES POTENCIALS Minimitzar els tres factors que més influeixen en l’aparició de BMR en pacients crítics(1 -La utilització adequada dels antibiòtics; 2- La detecció precoç de BMR i la prevenció de la seva disseminació; 3- L’eliminació de reservoris) és l’objectiu de les recomanacions de quin projecte? Trieu-ne una: ITU Zero Bacterièmia Zero Resistència Zero Ulceras zero .
PROBLEMES POTENCIALS Segons el projecte Resistència Zero, s’entén com a BMR: Trieu-ne una: Bacteries que la seva resistència tingui rellevància clínica i epidemiològica. Totes les respostes son falses Bacteries que son resistents a tots els grups d'anttibiotics d'ús habitual Bacteries noves i que han aparegut als entorns assistencials els últims 5 anys .
PROBLEMES POTENCIALS El projecte “Resistència Zero” proporciona:Trieu-ne una: Recomanacions guia per a reduir la taxa de pacients en els que s’identifica un o més bacteris multirresistens d’origen nosocomial IntraUCI Mesures per a reduir les bacterièmies per catèter Pautes d’obligat compliment per a reduir les infeccions del tracte urinari Recomanacions per a augmentar i millorar l’ús d’antibiòtics a UCI .
PROBLEMES POTENCIALS Les infeccions per bacteris multiressistents estan relacionades amb:Trieu-ne una: Ús de catèters femorals Menor freqüència d’ús d’analgèsics Estança mitja a UCI més llarga, increment de costos i morbimortalitat Cap de les anteriors és certa .
PROBLEMES POTENCIALS Forma part del decàleg STOP BMR del projecte Rz: Trieu-ne una: Incloure en la higiene diària del pacient colonitzat/infectat per BMR productes que continguin Clorhexidina al 4% Totes les respostes son certes Avaluar diàriament la necessitat de portar sondatge vesical Buscar de forma activa la presència de BMR en els pacients ingressats a UCI diariament durant tota la seva estança. .
PROBLEMES POTENCIALS Algun dels BMR més coneguts són: Trieu-ne una: Pseudomones aureginosa MR Staphylococcus aureus meticil resistant (MRSA) Totes los respostes son certes Acinetobacter-baumanii MR .
PROBLEMES POTENCIALS Entre els factors associats a alt risc de ser portador de bacteris multirresistents trobem:Trieu-ne una: Pacient institucionalitzat (centre penitenciari, sociosanitari, residència...) Pacient amb insuficiència renal crònica que va a hemodiàlisi o fa diàlisi peritoneal Ingrés hospitalari previ de més de 5 dies en els anteriors 3 mesos Totes les respostes son certes .
TRASLLAT INTRAHOSPITALARI Ens pre-alerten d’un pacient politraumatizat que ha patit un traumatisme toràcic, ens hem d’assegurar que al box estigui preparat: Trieu-ne una: L’ecògraf i l’aparell per fer radiografies portàtils. No és necessari preparar cap material per a fer una prova d’imatge ja que es traslladarà al pacient al TAC L’ecògraf L’aparell per fer radiografies portàtil .
TRASLLAT INTRAHOSPITALARI En referència a la transferència estructurada del pacient, quina seria la opció més correcta?: Trieu-ne una: Recomanacions – Nom del pacient – identificar-se com a professional – Estat hemodinàmic. Estat hemodinàmic – Nom del pacient – identificar-se com a professional – Diagnòstic. Identificar-se com a professional – Nom del pacient – Estat hemodinàmic – Recomanacions. Descripció del problema – Estat hemodinàmic – Nom del pacient – Recomanacions. .
TRASLLAT INTRAHOSPITALARI En relació al trasllat intrahospitalari del pacient crític és cert que. Trieu-ne una: Només es pot fer si el pacient està en situació estable i sense necessitat de drogues vasoactives Totes les anteriors són certes L’efecte advers més freqüent que s’hi associa és l’aturada càrdio-respiratòria El protocol de trasllat ha d’incloure un llistat de verificació .
TRASLLAT INTRAHOSPITALARI En relació al trasllat intrahospitalari del pacient crític és cert que:Trieu-ne una: Només es pot fer si el pacient està en situació estable i sense necessitat de drogues vasoactives. T’assegures que l’equip de trasllat que acompanya al pacient està format per una infermera i un zelador. L’efecte advers més freqüent que s’hi associa és l’aturada càrdio-respiratòria. La comunicació ineficaç entre l’equip és una font freqüent d’efectes adversos associats al trasllat. .
TRASLLAT INTRAHOSPITALARI Ens trobem en una valoració inicial d’un pacient politraumatitzat al que se li està realitzant un bodyTAC objectivant una lesió en columna espinal. Se sospita d’una lesió medul·lar, pel que es decideix fer una RMN urgent. Hem de fer la transferència física del pacient des del TAC a la RMN. Quin personal sanitari serà necessari per a fer la transferència? Trieu-ne una Cel·ladors, enfermer/a, auxiliar, metge Cel·ladors, enfermer/a, metge Cel·ladors, enfermer/a, auxiliar Cel·ladors, enfermer/a, radiòleg, metge .
TRASLLAT INTRAHOSPITALARI Ens trobem en l’arribada d’un pacient politraumatitzat , portat en ambulància SEM SVB (Suport Vital Bàsic) convencional. En avisar al personal mèdic del servei, refereixen que estan a una altra urgències i que trigaran 5 minuts en acudir. Mentrestant, el personal SEM SVB descarrega el pacient a la camilla i us fa la transferència verbal . Quina és la actuació immediata que heu de realitzar de manera prioritaria? Trieu-ne una: Fer un ECG Col·locar dues vies perifèriques de gran calibre Comprovar la via aèria Monitoritzar al pacient .
TRASLLAT INTRAHOSPITALARI Abans de traslladar una pacient a quiròfan des del box de crítics, amb una fractura de fèmur al que s’està acabant de transfondre un primer concentrat d’hematies, quina acció no és correcta. Trieu-ne una: Verifiquem que el monitor de transport disposi de bateria suficient Ens assegurem de que banc de sang estigui al corrent del canvi de localització del pacient Comprovem la disponibilitat d’oxigen que hi ha a la bala de transport Prepararem només el maletí de trasllat composat per un amb ambú i Guedel .
TRASLLAT INTRAHOSPITALARI Durant el trasllat d’un pacient amb un volet costal des d’urgències a la UCI, quins són els paràmetres imprescindibles que hem d’anar valorant constantment: Trieu-ne una: Freqüència cardíaca, glucèmia, saturació Oxigen, Tensió Arterial i Escala de Glasgow Frequencia cardíaca, Frequencia respiratòria, saturació oxigen, temperatura Freqüència cardíaca, glucèmia, saturació Oxigen, Tensió Arterial i Escala de Glasgow, diuresis Freqüència cardíaca, Freqüència respiratòria, saturació Oxigen, Tensió Arterial .
TRASLLAT INTRAHOSPITALARI Un cop reps la informació del pacient, (politraumatitzat) per part de CECOS, quin recurs activaries o personal sanitari, amb les dades proporcionades?Trieu-ne una: Servei de Cirurgia, UCI, Traumatologia, Radiologia, Anestesia. Servei de Cirurgia, UCI, Traumatologia, Radiologia, Anestesia. Servei de Cirurgia, UCI, Traumatologia, Radiologia, Anestesia. Servei de traumatologia, UCI, Anestèsia, Radiologia Servei Anestèsia, Cirurgia, Traumatologia, Radiologia Servei d’UCI, Anestèsia, Cirurgia, Radiologia, Cardiologia. .
TRASLLAT INTRAHOSPITALARI En relació al trasllat intrahospitalari del pacient crític el paper de la infermera es basa en:Trieu-ne una: Emplenar un llistat de verificació abans, durant i després del trasllat Només es pot fer si el pacient està en situació estable i sense necessitat de drogues vasoactives. Realitzar control de constants abans del trasllat Comprovar les connexions de les bombes de perfusió i drenatges. .
TRASLLAT INTRAHOSPITALARI Procedim a traslladar un pacient al TAC durant la valoració inicial d’un pacient politraumatizat. És imprescindible que ens assegurem de que durant el trasllat tinguem el següent material: Trieu-ne una: Monitor Baló autoinflable - Ambú Bala d’oxigen Totes son correctes .
TRASLLAT INTRAHOSPITALARI Davant la pre-alerta de que en 15 minuts arriba al Box de crítics un pacient politraumatizat, és imprescindible tenir preparat: Trieu-ne una: Una camilla/llit gran Tauló espinal de plàstic radiotransparent Matalàs de Buit Camilla de cullera .
VMNI MIX Quina de les següents afirmacions és certa en relació a la VMNI? Trieu-ne una: La interfase nasal és la més indicada en la VMNI del pacient amb insuficiència respiratòria aguda. Totes les respostes son falses. Es considera que una mascareta està ben fixada si la força de les corretges de subjecció al pacient no permeten passar-hi un dit per sota. Es aconsellable que els pacients estiguin a dieta absoluta mentre duri el tractament amb VMNI. .
VMNI MIX Sobre les modalitats de ventilació mecànica no invasiva (VMNI) saps que. Trieu-ne una: Els ventiladors específics no son capaços de tolerar fuites Totes son certes Si augmentem la EPAP, hem d’augmentar la IPAP per tal de no reduir la pressió suport La pressió suport correspon a la PEEP quan utilitzem ventiladors no específics de VMNI .
VMNI MIX Quan un pacient rep tractament amb VMNI modalitat BiPAP. Trieu-ne una: Si el respirador te doble tubuladura, hi ha una vàlvula exhalatòria per evitar la reinhalació de gas ric en CO2. Es produeix una pressió positiva continua a la via aèrea i aquesta pressió és constant durant tot el cicle respiratori. Per millorar la tolerància, s’ha d’evitar pressionar la mascareta excessivament, encara que això comporti un cert grau de fuites. Poses una SNG al pacient per tal de prevenir l’aparició de distensió gàstrica. .
VMNI MIX La Maria de 81 anys inicia VMNI amb modalitat BiPAP. Trieu-ne una: Li poses la dentadura postissa que porta abans d’iniciar la teràpia per tal d’evitar les fuites. Li poses la sonda nasogàstrica abans d’iniciar la teràpia per tal d’evitar distensió gàstrica. Li treus la dentadura postissa que porta abans d’iniciar la teràpia per tal d’evitar les fuites. Saps que la millora en el pH, el bicarbonat i el nivell de consciencia després de 1/2 hora de VMNI es considera un predictor d’èxit de la teràpia. .
VMNI MIX Quina de les següents interfases no està indicada en la VMNI del pacient amb insuficiència respiratòria aguda? Trieu-ne una: De casc ja que el risc de barotrauma en aquest casos és molt elevat Facial ja que el risc d’úlceres per pressió no permet la seva utilització Facial ja que l’espai mort és molt gran i impedeix un correcte intercanvi de gasos Nasal.
VMNI MIX Et disposes a valorar la possibilitat d’iniciar el procés de weaning al teu pacient que va requerir intubació per un procés sèptic. Quina d’aquestes situacions contraindicarien el weaning? Trieu-ne una: pH de 7,35 a la gasometria arterial El pacient precisa de drogues vasoactives a dosis baixes El pacient te una temperatura de 38,5ºC. Totes son certes .
VMNI MIX Et disposes a iniciar VMNI a un pacient utilitzant com a interfase la mascara facial. Saps que. Trieu-ne una: La interfase està ben posada perquè permet passar tres dits per sota de les cintes de subjecció L’elecció de la interfase anirà en funció de la patologia i anatomia del pacient. Has de protegir els ulls de la irritació ocular només en el cas d'utilitzar màscara facial Un cop iniciada la teràpia no podrem retirar la mascara fins passades 24 hores .
VMNI MIX Quina d’aquestes situacions contraindicarien el weaning? Trieu-ne una: Deliri del pacient Febrícula pH 7,40 Perfusió de Dopamina a dosis baixes .
VMNI MIX Quina de les següents afirmacions és certa en relació a les interfases per la VMNI. Trieu-ne una: Un cop escollit el tipus d’ interfase es recomana no canviar-la per tal d’optimitzar la teràpia Si dubtem entre dues talles consecutives d’interfase, per exemple mitjana i petita, sempre escollirem la més gran. Es considera que una mascareta està ben fixada si la força de les corretges de subjecció al pacient permeten passar-hi dos dits per sota. La intolerància del pacient a la interfase no pot obligar mai a suspendre la teràpia .
VMNI MODALITATS A quina modalitat específica de BIPAP, el pacient marca la FR però es programa una FR mínima? Trieu-ne una: Mode S Mode FR Mode T Mode S/T .
VMNI MODALITATS Quina d’aquestes modalitats ventilatòries són de ventilació mecànica no invasiva? Trieu-ne una: BIPAP i CPAP Cap és certa Oxigenoteràpia d’alt fluxe Totes són certes .
VMNI MODALITATS L’EPAP és. Trieu-ne una: La pressió negativa a la fase expiratòria La pressió positiva a la fase expiratòria Igual que la IPAP La pressió support .
VMNI MODALITATS Dins de la modalitat BIPAP, existeixen diferents modes ventilatoris entre els quals trobem. Trieu-ne una: Mode S (Espontani), Mode S/T (Espontani/temps) I Mode T (temps) Mode controlat Mode Assistit/controlat Mode d’alt fluxe .
VMNI MODALITATS A la BIPAP s’assisteix activament la respiració proporcionant. Trieu-ne una: Dos nivells de pressió Un nivell de pressió continua Tres vegades el volum d’una inspiració Una FR fixa sempre .
VMNI MODALITATS Per a fer teràpia CPAP podem utilitzar diferents dispositius, quin dels següents és adequat per a CPAP. Trieu-ne una: Vàlvula de Boussignac Ventilador VMNI específic Totes són certes Whisperflow .
VMNI MODALITATS La pressió positiva programada a la fase inspiratòria en VMNI, fa referència a. Trieu-ne una: IPAP CPAP BIPAP Pressió support .
VMNI MODALITATS En la modalitat CPAP, podem dir que. Trieu-ne una: CPAP=PEEP IPAP= PS+CPAP CPAP= PS-IPAP, Totes són certes .
VMNI MODALITATS Les pressions que s’indiquen al gràfic, a quina modalitat ventilatòria fan referència? Trieune una: CPAP AVAPS CV BiPAP .
VMNI COMPLICACIONS Quina de les següents no és una complicació de la VMNI? Trieu-ne una: Les lesions per humitat Distensió gàstrica Sequedat de mucoses Lesions del timpà .
VMNI COMPLICACIONS Quina de les següents cures d'infermeria no es necessària per evitar complicacions del pacient amb VMNI? Trieu-ne una: Revisar els nivells d'aigua de les tubuladures. Evitar la contaminació del sistema, canviant cada 72 h els filtres antibacterians. Rentat cada 72h de les màscares. Revisar els nivells d'aigua de l'humidificador usant les mesures d'esterilitat necessàries. .
VMNI COMPLICACIONS Quin dels següents cuidatges aconseguiran disminuir la taxa de complicacions derivades de l'ús de la VMNI? Trieu-ne una: Utilitzar sempre el mateix tipus d'interfase per evitar per evitar les upp Instil·lació de llàgrimes artificials o pomada epitelitzant per prevenir la conjuntivitis Instaurar SNG al moment d'iniciar la teràpia per prevenir la distensió abdominal percussió toràcica (clapping) cada 8 hores per millorar la mobilització de secrecions .
VMNI COMPLICACIONS Una de les complicacions potencials que poden afectar l'eficàcia i efectivitat de la VMNI és. Trieu-ne una: totes son certes la sequedat bucal Les fuites La distensió abdominal. .
VMNI COMPLICACIONS Un símptoma de la bona resposta a la VMNI és. Trieu-ne una: Augment de la PCO2 Augment de la freqüència respiratòria per sobre de 25 rpm. Disminució de la freqüència respiratòria per sota de 25 rpm. Augment de la FiO2 dos hores després d’iniciada la terapia .
VMNI COMPLICACIONS Les úlceres per pressió ocasionades per la màscara de la VMNI poden deure's a. Trieu-ne una: Totes són correctes. Una protecció adequada de la zona de la màscara Un ajust folgat de l'arnès Una grandària inadequada de la màscara. .
VMNI COMPLICACIONS Es una complicació potencial de la VMNI quan s'utilitza el HEMLET. Trieu-ne una: Hipercàpnia Trombosi de la vena axil·lar Broncoaspiració alimentícia Cefalees .
VMNI COMPLICACIONS Quina de les següents complicacions és dona més freqüentment per l'ús de la VMNI? Trieune una: La irritació ocular La desorientació Distensió gàstrica Ulceres per pressió a l'orifici nasal per la SNG .
VMNI COMPLICACIONS La distensió abdominal durant la VMNI. Trieu-ne una: Apareix quan les pressions sobrepassen la pressió de l'esfínter esofàgic. Es complica quan amb l'entrada d'aire, el pacient empassa les secrecions oronasals. Apareix quan les pressions inspiratòries que s apliquen són majors de 25 cm H20 Es complica quan amb l'entrada d'aire, el pacient empassa les secrecions oronasals. .
WEANING Entre els factors relacionats amb el fracàs de l’extubació al pacient critic adult trobem tots els següents, excepte un. Trieu-ne una: Debilitat muscular Sedació perllongada Ansietat Cam-icu negatiu.
WEANING Els paràmetres ventilatoris actuals del senyor Jordi ingressat a UCI ens permetran realitzar un test de ventilació espontània, excepte un. Trieu-ne una: Glasgow >11 FiO2 60% Saturació O2 95% FR 15 rpm .
WEANING Les següents modalitats ventilatòries ens permeten fer una prova de tolerància a la ventilació espontània, excepte una. Trieu-ne una: O2 en T Pressió suport (7 cmH20) CPAP (5 cmH20) Assistida controlada.
WEANING Quina actuació d’infermeria realitzarem davant una extubació no programada? Trieu-ne una: Situarem el pacient en decúbit supí, aquesta posició facilitarà la ventilació espontània. És important mantenir la nutrició enteral per evitar una hipoglicèmia. Connectarem la sonda nasogàstrica a una bossa en decliu per evitar la broncoaspiració. Mantindrem la perfusió de clorur mòrfic, el pacient no pot tenir dolor. .
WEANING Quin dels següents punts ens farà pensar en un fracàs del procés de weaning? Trieu-ne una: Freqüència cardíaca de 96bpm Saturació d’oxigen 95% Glasgow 14 Utilització de la musculatura accessòria.
WEANING Quins dels següents paràmetres hem de controlar durant el weaning? Freqüència respiratòria, freqüència cardíaca, nivell de consciència Temperatura, freqüència respiratòria, glicèmia capil·lar. Nivell de consciència, freqüència respiratòria, reactivitat pupil·lar Tensió arterial, gasometria arterial, diüresis horària .
WEANING Quines cures d’infermeria es portaran a terme durant el procés de weaning? Trieu-ne una: Valorar que l’estat de consciència del pacient sigui l’adequat per col·laborar durant el procés. Comprovar el pneumotaponament mantenint-lo desinflat per facilitar la ventilació espontània. Utilitzar contenció mecànica de membres superiors per evitar l’autoextubació. Durant el procés de weaning no serà necessària l’aspiració de secrecions, el pacient les expectorarà. .
WEANING Quines conseqüències pot portar una extubació no programada? Trieu-ne una: Amb una extubació no programada augmenta la taxa de reintubació, augmenta el risc de pneumònia associada a la ventilació mecànica sense augment de la mortalitat. Amb una extubació no programada augmenta la taxa de reintubació, la de pneumònia associada a la ventilació mecànica amb augment de la mortalitat. Només en cas d’extubació accidental per maniobres hi ha un augment de la taxa de reintubació Si es tracta d’una autoextubació no aporta conseqüències .
WEANING Quan estarà contraindicat l’inici del weaning? Trieu-ne una: Temperatura de 37,5ºC pO2 de gasometria arterial de 85 mmHg pH de 7,2 Absència de deliri .
VMNI MIX Quina de les següents afirmacions és certa en relació a la VMNI? Trieu-ne una: La interfase nasal és la més indicada en la VMNI del pacient amb insuficiència respiratòria aguda. Totes les respostes son falses. Es considera que una mascareta està ben fixada si la força de les corretges de subjecció al pacient no permeten passar-hi un dit per sota. Es aconsellable que els pacients estiguin a dieta absoluta mentre duri el tractament amb VMNI.
VMNI MIX Sobre les modalitats de ventilació mecànica no invasiva (VMNI) saps que. Trieu-ne una: Els ventiladors específics no son capaços de tolerar fuites Totes son certes Si augmentem la EPAP, hem d’augmentar la IPAP per tal de no reduir la pressió suport La pressió suport correspon a la PEEP quan utilitzem ventiladors no específics de VMNI.
VMNI MIX Quan un pacient rep tractament amb VMNI modalitat BiPAP. Trieu-ne una: Si el respirador te doble tubuladura, hi ha una vàlvula exhalatòria per evitar la reinhalació de gas ric en CO2. Es produeix una pressió positiva continua a la via aèrea i aquesta pressió és constant durant tot el cicle respiratori. Per millorar la tolerància, s’ha d’evitar pressionar la mascareta excessivament, encara que això comporti un cert grau de fuites. Poses una SNG al pacient per tal de prevenir l’aparició de distensió gàstrica. .
VMNI MIX La Maria de 81 anys inicia VMNI amb modalitat BiPAP. Trieu-ne una: Li poses la dentadura postissa que porta abans d’iniciar la teràpia per tal d’evitar les fuites. Li poses la sonda nasogàstrica abans d’iniciar la teràpia per tal d’evitar distensió gàstrica. Li treus la dentadura postissa que porta abans d’iniciar la teràpia per tal d’evitar les fuites. Saps que la millora en el pH, el bicarbonat i el nivell de consciencia després de 1/2 hora de VMNI es considera un predictor d’èxit de la teràpia. .
VMNI MIX Quina de les següents interfases no està indicada en la VMNI del pacient amb insuficiència respiratòria aguda? Trieu-ne una: De casc ja que el risc de barotrauma en aquest casos és molt elevat Facial ja que el risc d’úlceres per pressió no permet la seva utilització Facial ja que l’espai mort és molt gran i impedeix un correcte intercanvi de gasos Nasal.
VMNI MIX Et disposes a valorar la possibilitat d’iniciar el procés de weaning al teu pacient que va requerir intubació per un procés sèptic. Quina d’aquestes situacions contraindicarien el weaning? Trieu-ne una: pH de 7,35 a la gasometria arterial El pacient precisa de drogues vasoactives a dosis baixes El pacient te una temperatura de 38,5ºC. Totes son certes.
VMNI MIX Et disposes a iniciar VMNI a un pacient utilitzant com a interfase la mascara facial. Saps que. Trieu-ne una: La interfase està ben posada perquè permet passar tres dits per sota de les cintes de subjecció L’elecció de la interfase anirà en funció de la patologia i anatomia del pacient. Has de protegir els ulls de la irritació ocular només en el cas d'utilitzar màscara facial Un cop iniciada la teràpia no podrem retirar la mascara fins passades 24 hores .
VMNI MIX Quina d’aquestes situacions contraindicarien el weaning? Trieu-ne una: Deliri del pacient Febrícula pH 7,40 Perfusió de Dopamina a dosis baixes.
VMNI MIX Quina de les següents afirmacions és certa en relació a les interfases per la VMNI. Trieu-ne una: Un cop escollit el tipus d’ interfase es recomana no canviar-la per tal d’optimitzar la teràpia Si dubtem entre dues talles consecutives d’interfase, per exemple mitjana i petita, sempre escollirem la més gran. Es considera que una mascareta està ben fixada si la força de les corretges de subjecció al pacient permeten passar-hi dos dits per sota. La intolerància del pacient a la interfase no pot obligar mai a suspendre la teràpia.
VMNI MODALITATS A quina modalitat específica de BIPAP, el pacient marca la FR però es programa una FR mínima? Trieu-ne una: Mode S Mode FR Mode T Mode S/T .
VMNI MODALITATS Quina d’aquestes modalitats ventilatòries són de ventilació mecànica no invasiva? Trieu-ne una: BIPAP i CPAP Cap és certa Oxigenoteràpia d’alt fluxe Totes són certes.
VMNI MODALITATS L’EPAP és. Trieu-ne una: La pressió negativa a la fase expiratòria La pressió positiva a la fase expiratòria Igual que la IPAP La pressió suport.
VMNI MODALITATS Dins de la modalitat BIPAP, existeixen diferents modes ventilatoris entre els quals trobem. Trieu-ne una: Mode S (Espontani), Mode S/T (Espontani/temps) I Mode T (temps) Mode controlat Mode Assistit/controlat Mode d’alt fluxe.
VMNI MODALITATS A la BIPAP s’assisteix activament la respiració proporcionant. Trieu-ne una: Dos nivells de pressió Un nivell de pressió continua Tres vegades el volum d’una inspiració Una FR fixa sempre.
VMNI MODALITATS Per a fer teràpia CPAP podem utilitzar diferents dispositius, quin dels següents és adequat per a CPAP. Trieu-ne una: Vàlvula de Boussignac Ventilador VMNI específic Totes són certes Whisperflow.
VMNI MODALITATS La pressió positiva programada a la fase inspiratòria en VMNI, fa referència a. Trieu-ne una: IPAP CPAP BIPAP Pressió suport.
VMNI MODALITATS En la modalitat CPAP, podem dir que. Trieu-ne una: CPAP=PEEP IPAP= PS+CPAP CPAP= PS-IPAP, Totes són certes.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor