Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESECurs Pilot Professional de Drons. AESA.

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Curs Pilot Professional de Drons. AESA.

Descripción:
Banc de Preguntes Examen Categoría Oberta A1/A3

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
24/04/2023

Categoría:
Test de conducir

Número preguntas: 78
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
1. Abans d'efectuar una operació en categoria “oberta” es requereix: A) Una autorització operacional de l'autoritat competent (en el cas de l'estat Espanyol, AESA). B) La certificació de l'aeronau no tripulada i una llicència de pilot a distància. C) Una avaluació del risc operacional o una declaració operacional que es presentés a l'autoritat competent (en el cas de l'estat espanyol, AESA). D) Obtenir les qualificacions de pilot a distància i registrar-se com a operador d'UAS al sistema de registre de l'autoritat competent (en el cas d'Espanya, AESA).
2. Quina de les següents és una aeronau NO tripulada? A) Planadors B) Helicòpters dels serveis d'emergències mèdiques. C) Aeromodels pilotats per control remot. D) Parapents i paracaigudes.
3. Abans de cada vol, el pilot a distància ha de fer una comprovació general dels principals elements de l'UAS. Quina és la funció principal d'aquesta comprovació? A) Assegurar que les bateries estan completament carregades. B) Assegurar que l'UAS es troba en bones condicions i és segur per volar. C) Assegurar que el comandament i el control funciona correctament i no hi ha interferències. D) Assegurar les bones condicions de la càmera per fer fotografies.
4. Les afirmacions següents són correctes, excepte: A) El vol amb aeronaus no tripulades sobre concentracions de persones és permès en categoria “oberta” amb una autorització operacional prèvia d'AESA. B) El vol amb aeronaus no tripulades sobre concentracions de persones no està permès a la categoria “oberta”. C) El vol amb aeronaus no tripulades de dimensió característica màxima inferior a 3 m volant en mode VLOS, excepte sobre concentracions de persones, pertany a la categoria “específica”. D) El transport de persones amb aeronaus no tripulades pertany a la categoria “certificada”.
5. Està permès el sobrevol de persones no participants en l'operació a la categoria “oberta”? A) Sí, en subcategoria A1 amb UAS que porten marcat de classe C0 i UAS, en el cas de Construcció Privada, que tinguin un MTOM inferior a 250 g i una velocitat operativa màxima inferior a 19 m/s. B) Sí, però només quan s'opera a les subcategories A1 i A2. C) No, el sobrevol de persones no participants en l'operació està sempre prohibit. D) No, únicament està permès quan s'opera a la categoria “específica”.
6. En general, fins on puc volar l'aeronau no tripulada a la categoria “oberta”? A) A la distància indicada a les instruccions facilitades pel fabricant de l'UAS. B) A una distància màxima de 2 km des de la posició del pilot a distància, llevat de zones muntanyoses on s'ha de reduir a 1 km. C) A una distància màxima de 200 m des de la posició del pilot a distància. D) A una distància a la qual el pilot a distància pugui mantenir en tot moment l'aeronau no tripulada dins l'abast visual.
7. Per què és útil tenir un registre de defectes i manteniments de l'UAS? A) Per obtenir estadístiques de costos de manteniment per hora de vol. B) Per, en cas de vendre l'UAS, informar el nou comprador. C) Per a la identificació de defectes recurrents. D) Per a la identificació del cost total de manteniment i reparació.
8. Quina de les mesures següents és útil per evitar les interferències al senyal? A) Actives els sensors òptics de l'UAS. B) Apagar el receptor del sistema global de navegació per satèl·lit (“GNSS”, per les sigles en anglès de “global navigation satellite system”). C) Volar en qualsevol freqüència disponible. D) Usar les freqüències recomanades per operar amb UAS.
9. En cas que en estar volant una aeronau no tripulada un ciclista s'aturi a observar l'operació just a sota, com he d'actuar? A) Desplaçar l'aeronau no tripulada per evitar una situació de sobrevol del ciclista. B) Augmentar l'alçada màxima de l'operació per mantenir una distància segura amb el ciclista. C) Esperar en vola estacionari fins que el ciclista abandoni la zona. D) Informar el ciclista que està sent sobrevolat per una aeronau no tripulada. Banc.
10. Quan passa una situació anòmala durant una operació amb UAS, què cal tenir en compte de manera general? A) Tots els UAS són diferents, i el pilot a distància ha de comprovar les indicacions recollides al material guia ("GM", per les sigles en anglès de "Guidance Material") EASA abans d'operar. B) En cas d'una situació anòmala, els procediments són coneguts i sempre són els mateixos per a tots els UAS. C) Tots els UAS són diferents i el pilot a distància s'ha de familiaritzar durant el vol amb les característiques de l'aeronau no tripulada que figuren a les instruccions facilitades pel fabricant de l'UAS. D) Tots els UAS són diferents i el pilot a distància s'ha de familiaritzar abans de volar amb les característiques de l'aeronau no tripulada que figuren a les instruccions facilitades pel fabricant de l'UAS.
11. Els UAS tenen limitacions de vol a causa de les condicions ambientals (rangs de temperatura d'operació, resistència màxima al vent, resistència a pluja, etc.), ¿On pot consultar aquesta informació el pilot a distància? A) A la pàgina web d'AESA. B) A les instruccions facilitades pel fabricant de l'UAS. C) A la pàgina web del distribuïdor de l'UAS. D) A qualsevol fòrum de pilots a distància.
12. Durant un vol en categoria “oberta”, l'UAS pot transportar mercaderies perilloses? A) Sí, fins a assolir la massa màxima a l'enlairament ("MTOM") de l'aeronau no tripulada. B) No, llevat que tingui un permís especial. C) Sí, fins a 250 g de mercaderia perillosa. D) No, està prohibida en categoria “oberta”.
13. Quants satèl·lits són necessaris per obtenir-la en tres dimensions d'una aeronau no tripulada? A) El nombre de satèl·lits és indiferent. B) Un mínim de 4. C) Un o dos són suficients. D) Un mínim de 3.
14. Què és un una llista de control i com es fa servir per a operacions amb UAS? A) Una llista on el pilot a distància anota les inspeccions (passades o futures). Aquesta llista és utilitzada en cas d'accident per justificar el manteniment correcte de l'UAS. B) Una llista on s'anoten els llocs on s'ha operat l'UAS. Aquesta llista és utilitzada en cas de repetir localització per evitar una segona avaluació de l'entorn. C) Una llista estructurada d'elements necessaris, tasques assignades o punts a considerar que se solen utilitzar per fer les preparacions i comprovacions prèvies al vol. D) Una llista on el pilot a distància indica que va fer totes les comprovacions de l'UAS necessàries. Aquesta llista és utilitzada en cas d'accident per justificar davant les Forces i els Cossos de Seguretat (FFCCS) i l'asseguradora que s'han realitzat les comprovacions necessàries.
15. Quin dels aspectes següents NO està relacionat amb la seguretat aèria durant les comprovacions prèvies al vol? A) La idoneïtat de les condicions mediambientals. B) La MTOM de l'aeronau no tripulada. C) El nivell de càrrega de la bateria, si el UAS està alimentat exclusivament amb electricitat. D) La idoneïtat de la zona d'operacions prevista (ex. obstacles, presència de persones no participants, etc.).
16. Per què el Reglament d'Execució (UE) 2019/947 limita l'alçada de vol a la categoria “oberta”? A) Els UAS podrien interferir amb el trànsit aeri general per sobre de l'alçada màxima permesa. B) La propagació de les ones de ràdio està limitada per la manca d'aire per sobre de l'alçada màxima permesa. C) Els núvols comencen a desenvolupar-se per sobre de l'alçada màxima permesa i dificulten el contacte visual amb l'aeronau no tripulada. D) Els vents per sobre de l'alçada màxima permesa són massa forts per als UAS utilitzats a categoria “oberta”.
17. Quins són els requisits de registre en categoria “oberta”? A) Registre de les aeronaus no tripulades amb una superior a 150 kg. B) Registre únicament d'aquells operadors que utilitzen UAS amb fins comercials. C) Registre de tots els UAS per part de tots els pilots a distància. D) Registre d'operadors que utilitzen aeronaus no tripulades amb una MTOM de 250 g o més, o aeronaus no tripulades amb una MTOM inferior a 250 g però que estiguin equipades amb un sensor capaç de capturar dades personals.
18. En el cas d'un gir-avió, quin nom rep el moviment realitzat al voltant de l'eix perpendicular al pla dels rotors? A) Acceleració. B) Guinyada. C) Capcineig. "Cabeceo" D)Lloreig. "Alabeo".
19. Amb quina freqüència cal actualitzar la informació del sistema de geoconsciència? A) Després de rebre una notificació de canvis B) Abans de cada vol, si així ho requereix la zona geogràfica de l'UAS on es faci l'operació. C) Després de cada vol. D) Un cop a la setmana.
20. He de guardar i fer una còpia de seguretat de les dades del vol (telemetria) per tal de ________ el vol. A) Analitzar. B) Identificar les imatges obtingudes durant. C) Informar AESA sobre. D) Repetir.
21. El consum d'alcohol pot afectar negativament el pilot a distància a l'hora de fer una operació d'UAS? A) Sí, sempre. B) Només quan voli en espai aeri controlat. C) No, el consum d'alcohol no afecta els pilots a distància. D) Sí, però només quan el nivell d'alcohol a la sang és superior a 0,5 g/I.
22. Quin dels punts següents s'haurien de comprovar en avaluar la zona d'operacions previstes abans d'iniciar un vol amb UAS? 1. Existència de zones amb herba; 2. Existència de torres elèctriques; 3. Existència de camions; 4. Existència d'arbustos; A) 1 i 2. B) 3 i 4. C) 2 i 3. D) 2 i 4.
23. En relació amb el volum operacional i amb altres usuaris de l'espai aeri, els obstacles, el terreny i les persones la participació de les quals no sigui constant, la consciència situacional d'un pilot a distància consisteix en: A) La capacitat del pilot a distància d'operar un UAS més enllà de l'abast visual (BVLOS). B) La capacitat del pilot a distància de volar assistit per un observador de l'espai aeri. C) La capacitat del pilot a distància d'operar un UAS utilitzant dispositius de visió en primera persona (FPV, per a les sigles en anglès de First-Person View). D) La capacitat del pilot a distància de percebre, entendre i actuar davant de qualsevol risc a l'entorn de l'operació.
24. Quina de les afirmacions següents sobre fer operacions de UAS sobre concentracions de persones és correcta? A) A la categoria “oberta” està prohibit. B) Està permès quan les persones són participants en l'operació. C) Està permès amb el consentiment previ de les persones presents a la zona d'operacions. D) Està permès quan es vola almenys a 120 m del punt més proper a la superfície terrestre.
25. Quina és la màxima distància permesa durant el vol d'un UAS del punt més proper a la superfície terrestre? A) 165 peus (50 m) B) 330 peus (100 m) C) 400 peus (120 m) D) 495 peus (150 m).
26. Tenint en compte la privadesa i protecció de dades, es poden fer fotografies de persones amb un UAS? A) Sí, complint amb la normativa aplicable. B) Únicament amb una autorització operacional prèvia per part d'AESA. C) Sí, usant un UAS que sigui de la teva propietat tens completa llibertat per usar-lo com consideris oportú. D) No, està completament prohibit fer fotografies de persones alienes a l'operació.
27. Per què és important comprovar i acomplir les activitats de manteniment a l'UAS després de cada vol? A) Per assegurar que l'UAS segueixen estant en condicions per fer un nou vol amb seguretat. B) Perquè continuï sent vàlida la pòlissa d'assegurança contractada. C) Per estalviar temps de comprovació en el vol següent. D) Per minimitzar els costos de reparació.
28. EI Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) aplica a les operacions amb A) Sí, en cas que l'UAS pugui capturar dades personals. B) Sí, però no aplica per a operacions de UAS a la categoria “oberta”. C) Sí, sempre aplica. D) No, no hi ha relació entre les operacions d'UAS i la protecció de les dades personals.
29. Si estic volant una aeronau no tripulada que porta mercat de classe C1 a la subcategoria A1, quina de les afirmacions següents és correcta? A) Puc sobrevolar concentracions de persones, així com persones aïllades no participants. B) Puc sobrevolar concentracions de persones i raonablement intentaré no fer-la volar per sobre de persones no participants. C) Puc sobrevolar concentracions de persones i he de mantenir en tot cas una distància horitzontal segura d'almenys SO m amb persones no participants. D) Puc sobrevolar persones no participants, però mai concentracions de persones.
30. Realitzar vols en mode de visió en primera persona (“FPV”, per les sigles en anglès de “First-Person View”): A) Es permet únicament en subcategoria A3. B) No és permès en categoria “oberta”. C) És permès si el pilot a distància és assistit per un observador d'aeronau no tripulada. D) Està permès si es fan servir ulleres de realitat virtual.
31. Com s'apliquen les restriccions de l'espai aeri a les operacions de UAS? A) L'actualització de la funció de geoconsciència és responsabilitat de l'operador de UAS quan sigui aplicable segons el lloc previst de l'operació. B) No són aplicables a causa de la baixa altura de vol dels UAS. C) L'actualització de la funció de geoconsciència és una responsabilitat del pilot a distància abans de cada operació. D) El pilot a distància ha de comprovar i actualitzar cada setmana.
32. Quan l'entorn operatiu és muntanyós o hi ha obstacles (ex. arbres, edificis, etc.), quin és el millor mètode per comprovar la presència de persones no participants? A) El pilot a distància ha d'avisar en veu alta que començarà l'operació amb UAS. B) El pilot a distància ha de recórrer i comprovar visualment la zona d'operacions prevista. C) El pilot a distància ha de fer servir senyals d'advertiment al voltant de la zona d'operacions prevista. D) El pilot a distància ha de fer una simple comprovació visual de la zona d'operacions prevista.
33. Un pilot a distància pot definir exactament l'alçada d'una aeronau no tripulada al vol? A) Un pilot a distància per mitjà d'observació visual, sense l'ajuda d'instruments, difícilment podrà definir exactament l'alçada d'una aeronau no tripulada al vol. B) Un pilot a distància amb experiència mitjançant observació visual, sense l'ajuda d'instruments, pot definir exactament l'alçada d'una aeronau no tripulada en vol. C) Qualsevol pilot a distància per mitjà d'observació visual, sense l'ajuda d'instruments, pot definir exactament, l'alçada d'una aeronau no tripulada en vol, atès que és inherent a la naturalesa humana. D) Un pilot a distància amb bona capacitat visual per mitjà d'observació visual sense l'ajuda d'instruments pot definir exactament l'alçada d'una aeronau no tripulada en vol.
34. Des del punt de vista de factors humans, quina és la llista de verificació per comprovar la capacitat adequada del pilot a distància abans de fer un vol? A) l'M OK (Malaltia Metabolisme Oftalmologia Coneixement) B) l'M WELL (Insulina Medicació Prudència Emocions Lents de contacte Lesions) C) l'M GOOD (Insulina Metabolisme Glucèmia Oftalmologia Ortopèdia Dislèxia). D) I'M SAFE (Malaltia Medicació Estrès Alcohol Fatiga Emocions).
35. Quines de les condicions següents requereixen el registre d'un operador de UAS? 1. L'edat dels pilots a distància superior a 16 anys; 2. La utilització d'aeronaus no tripulades amb una massa màxima d'enlairament (MTOM) superior a 250 g; 3. La utilització de UAS no considerades joguines i equipades amb una càmera 4. La realització d'operacions de UAS en entorns poblats; 5. La utilització d'aeronaus no tripulades amb una massa màxima a l'enlairament (MTOM) inferior a 250 g una velocitat màxima superior a 90 km/h. A) 2, 3 i 4. B) 1, 3 i 5. C) 2, 3 i 5. D) 1, 3 i 4. 36.
36. Quina de les següents NO és una responsabilitat del pilot a distància per fer vols en categoria “oberta”? A) Obtenir informació pertinent actualitzada per a la zona d'operacions prevista de les zones geogràfiques de UAS. B) Garantir que tots els altres membres del personal que executin tasques de suport de les operacions estan familiaritzades amb les instruccions facilitades pel fabricant de l'UAS i tenen les competències adequades per fer l'operació. C) Tenir les competències adequades de pilot a distància corresponents a la subcategoria en què vulgui efectuar les operacions i portar una prova d'aquestes competències durant la utilització de l'UAS. D) No exercir les tasques sota els efectes de substàncies psicoactives alcohol o quan no està en condicions d'exercir les tasques a causa de lesions, cansament, medicació, malaltia o altres causes.
37. Puc ser responsable en cas de produir danys a terceres parts que es puguin ocasionar durant i per causa de l'execució de l'operació amb UAS? A) Només en cas de no complir la normativa aeronàutica. B) No, no en seria el responsable. C) Sí, puc ser-ne responsable. D) Només en cas de provocar danys a altres aeronaus.
38. Quina de les afirmacions següents és correcta? A) El Reglament d'execució (UE) 2019/947 de la Comissió no és aplicable a operacions de UAS sobre terreny de titularitat privada. B) El Reglament d'execució (UE) 2019/947 de la Comissió defineix concentracions de persones com una reunió de 12 o més persones. C) El Reglament d'Execució (UE) 2019/947 de la Comissió concentracions de persones com a reunió de 100 o més persones. D) El Reglament d'execució (UE) 2019/947 de la Comissió no és aplicable a les operacions de UAS en un espai interior tancat.
39. Pel que fa a la consciència situacional, quin dels següents és un procediment que sempre s'ha de fer abans d'iniciar un vol? A) Comprovar que el pilot a distància té totes les competències necessàries per volar. B) Comproveu que les bateries estan carregades al màxim i l'estructura de l'aeronau no tripulada no té danys. C) Comprovar el funcionament correcte del sistema de propulsió de l'aeronau no tripulada. D) Observar l'entorn operatiu, comprovar la presència d'obstacles i comprovar si hi és present alguna persona no participant.
40. Per què cal reemplaçar les bateries o altres components danyats en un UAS? A) Perquè, altrament, el rendiment de l'aeronau no tripulada es veu disminuït i la velocitat màxima es redueix. B) Perquè, altrament, el risc de tenir un accident augmenta considerablement. C) Perquè, altrament, cap asseguradora renovarà la pòlissa. D) Perquè, altrament, la vida útil de l'aeronau no tripulada es veu disminuïda i s'ha de reemplaçar més aviat.
41. Un pilot a distància enregistra vídeos i presa de fotografies de persones en un lloc públic. Això està permès? A) Sempre que el temps d'enregistrament de cada persona sigui inferior a 5 s. B) No, és explícitament prohibit pel reglament de protecció de dades. C) Sí, sempre que aquestes persones no siguin l'objecte dels vídeos i fotografies. D) Sí, sempre que les imatges i vídeos no siguin compartits a internet.
42. Quina de les següents es pot considerar un vol de UAS negligent o imprudent? A) A prop d'una zona on es duen a terme operacions d'emergència. B) En condicions de temps ennuvolat. C) En entorn poblat. D) A prop de zones geogràfiques de UAS.
43. Quines tasques de manteniment s'han de fer en finalitzar cada operació? A) Netejar l'aeronau no tripulada, carregar les bateries i inserir una targeta de memòria nova. B) Comprovar possibles danys, netejar l'aeronau no tripulada i extreure'n les bateries. C) Comprovar possibles danys, netejar l'aeronau no tripulada i inserir una targeta de memòria nova. D) Comprovar possibles danys, treure la targeta de memòria i carregar les bateries.
44. És aconsellable assegurar els UAS? A) Només quan l'UAS sigui utilitzat per a fins comercials. B) Sí, fins i tot quan la llei no ho exigeix. C) Només en el cas de giro-avions. D) No, no és útil assegurar els UAS.
45. Abans d'iniciar un vol amb UAS, cal comprovar si a la zona d'operacions prevista hi ha: A) Penya-segats. B) Arbustos o herba alta. C) Torres elèctriques o aerogeneradors. D) Tolls o rierols.
46. Què ÉS El RGPD? A) El Registre General de Pilots a Distància. B) Reglament General de Pilots de Drons. C) Reglament General de Protecció de Drons. D) Reglament General de Protecció de Dades.
47. Abans d'iniciar un vol amb UAS, cal comprovar si a la zona d'operacions prevista hi ha: A) Arbustos o herba alta. B) Nius d'aus. C) Carreteres o camins. D) Tolls o rierols.
48. En quina subcategoria o subcategories de la categoria "oberta" es permeten les operacions amb UAS amb marcatge de la classe C3? A) A1, A2 i A3. B) Només A3. C) A1 i A3. D) Només A1.
49. Què cal tenir en compte a l'hora de planificar la durada d'un vol d'un UAS pel que fa a les. limitacions d'autonomia? A) La durada de vol planificada pot ser igual a la màxima. B) No es pot aterrar l'aeronau no tripulada abans que expiri la durada de vol planificada. C) La durada màxima de vol pot ser planificada de manera optimista. D) La durada de vol planificada ha de ser inferior a la màxima.
50. Durant les comprovacions prèvies al vol, el pilot a distància NO ha de comprovar: A) Els plans de vol de l'aviació tripulada a l'espai aeri circumdant de la zona d'operacions prevista. B) L'entorn i l'espai aeri circumdant, incloses les possibles activitats d'altres usuaris de l'espai aeri. C) En aeronaus no tripulades d'ala fixa de construcció privada, la localització correcta del centre de gravetat. D) En giro-avions, el correcte muntatge de les hèlixs.
51. Un pilot a distància pot definir exactament la distància entre un obstacle i l'aeronau no tripulada? A) Un pilot a distància mitjançant observació visual, sense l'ajuda d'instruments, difícilment pot definir exactament la distància entre un obstacle i l'aeronau no tripulada. B) Un pilot a distància amb bona capacitat visual per mitjà d'observació visual sense l'ajuda d'instruments pot definir exactament la distància entre un obstacle i l'aeronau no tripulada. C) Un pilot a distància amb experiència per mitjà d'observació visual, sense l'ajuda d'instruments, pot definir exactament la distància entre un obstacle i l'aeronau no tripulada. D) Qualsevol pilot a distància per mitjà d'observació visual, sense l'ajuda d'instruments, pot definir exactament la distància entre un obstacle i l'aeronau no tripulada, atès que és inherent a la naturalesa humana.
52. Durant un vol amb UAS, quin dels supòsits següents es pot arribar a convertir en una situació d'emergència? A) Aparició inesperada d'un eixam d'abelles. B) Existència d'arbres alts i arbusts. C) Pèrdua d'enllaç de comandament i control. D) Aparició d'una persona no participant a la zona d'operacions.
53. Quina informació d'una predicció meteorològica pot ser important per a una operació amb UAS (entre d'altres)? A) Fase lunar i altura de l'onatge. B) Nivells d'ozó i pol·len. C) Visibilitat i pressió atmosfèrica. D) Temperatura, vent, humitat i precipitacions.
54. Es poden veure afectades les capacitats d'un pilot a distància en fer un vol nocturn? A) Les capacitats del pilot a distància disminuiran només en el cas que aquest tingui son, fatiga o estrès produït per volar de nit. B) Les capacitats augmenten, ja que de nit el pilot a distància estarà més alerta davant de qualsevol canvi a la zona d'operacions. C) Les capacitats del pilot a distància no es veuen afectades per volar de nit. D) Les capacitats del pilot a distància disminuiran de nit, ja que la percepció és menor a causa de la baixa visibilitat.
55. Tots els següents són moviments realitzats per una aeronau, excepte: A) Lloreig B) Rotació. C) Capcineig D) Guinyada.
56. Qui és el responsable de no violar les limitacions de l'espai aeri durant un vol en mode de visió en primera persona (FPV per les sigles en anglès de First-Person View?). A) El pilot a distància és el responsable del vol i, per tant, també és el responsable de no violar les limitacions de l'espai aeri. B) L'observador de l'aeronau no tripulada, ja que és qui vigila el correcte vol de l'aeronau no tripulada. C) Els UAS tenen ajudes tècniques que eviten que es puguin violar les limitacions de l'espai aeri, per la qual cosa el responsable és el fabricant de l'UAS. D) L'operador de càmera és el responsable de la correcta i segura realització del vol.
57. En relació amb la notificació de successos ocorreguts durant l'operació amb UAS, totes les afirmacions següents són correctes, excepte: A) Qualsevol operador de UAS informarà l'autoritat competent de qualsevol incidència relacionada amb la seguretat. B) Un operador de UAS només haurà de notificar a l'autoritat competent, accidents en què hagi estat involucrada una aeronau tripulada. C) EASA i l'autoritat competent han d'adoptar les mesures que considerin necessàries per tractar qualsevol problema de seguretat sobre la base de les dades obtingudes. D) Quan EASA o l'autoritat competent adoptin mesures de seguretat, es notificarà a totes les parts interessades.
58. En finalitzar un vol amb UAS, com s'han de guardar les dades del vol de manera correcta? A) En un disc dur o un servidor emmagatzemat de manera segura. B) En paper, dins un lloc segur. C) En una aplicació disponible per a telèfon mòbil. D) En un calaix.
59. Quina és la definició de l'acrònim anglès "VLOS""' A) Operació amb abast visual limitat. B) Operació més enllà de l'abast visual. C) Operació dins de l'abast visual. D) Operació fora de l'abast visual.
60. Quines són les freqüències d'enllaç de dades més freqüents utilitzades per a aeronaus no tripulades? A) 25 GHz i 40 GHz. B) 2,4 GHz i 5,8 GHz. C) 100 MHz i 150 MHz. D) 15 GHz i 30 GHz.
61. Quin dels punts següents s'haurien de comprovar en avaluar la zona d'operacions previstes abans d'iniciar un vol amb UAS? 1. Existència de carreteres; 2. Existència de zones amb herba; 3. Existència de camins; 4. Existència d'arbustos; A) 1 i 3. B) 2 i 3. C) 3 i 4. D) 1 i 4 Banc.
62. On es pot trobar informació meteorològica apropiada per preparar un vol amb UAS? A) A la pàgina web oficial d'EASA. B) A través de proveïdors de dades meteorològiques específiques. C) En qualsevol aplicació meteorològica per a telèfons mòbils. D) Al servei de meteorologia local.
63. Quin dels següents NO es considera una mercaderia perillosa? A) Substàncies corrosives. B) Gasos. C) Sòlids o líquids inflamables. D) Eines mecàniques.
64. Com pot aprendre un pilot a distància a controlar l'aeronau no tripulada de manera segura durant totes les fases del vol? A) Visitar fòrums de pilots a distància. B) Veient vídeos a internet. C) Familiaritzar-se amb les instruccions facilitades pel fabricant de l'UAS. D) Estudiant manuals a la pàgina web d'AESA.
65. En cas de pèrdua de l'enllaç de comandament i control, el pilot a distància ha de: A) Intentar recuperar l'enllaç apropant-se a l'UAS. B) Llegir les instruccions facilitades pel fabricant de l'UAS a la recerca de solucions. C) Canviar la bateria de la unitat de comandament. D) Apagar motors.
66. Si estic volant una aeronau no tripulada que porta marcat de classe C0 a la subcategoria A1, quina de les afirmacions següents és correcta? A) Puc sobrevolar persones no participants però en cap cas concentracions de persones. B) No puc sobrevolar concentracions de persones i he de mantenir en tot cas una distància horitzontal segura d'almenys 50 m amb persones no participants. C) Puc sobrevolar concentracions de persones i he de mantenir en tot cas una distància horitzontal segura d'almenys 50 m amb persones no participants. D) No pot sobrevolar concentracions de persones i raonablement intentaré no fer-la volar per sobre de persones no participants.
67. Quins components han de comprovar-se a la recerca de danys o fatiga després de cada vol? A) Hèlixs i bateries. B) Cambra i gimbal. C) Placa o adhesius identificatius. D) Sistemes de limitació d'energia d'impacte.
68. Per què és important comprovar la proximitat de camins a la zona d'operacions prevista abans d'iniciar un vol amb UAS? A) Per evitar el sobrevol de persones no participants. B) Per evitar col·lisions amb els fanals o senyals. C) Per sobrevolar el camí usant-lo com a referència D) Per evitar que les persones que circulin pel camí surtin fotos i vídeos.
69. Com afecta el consum d'alcohol al comportament i les capacitats del pilot a distància? A) Millora la consciència situacional. B) Millora la capacitat de visualitzar l'UAS. C) Augmenta la capacitat de reacció durant loperació. D) Augmenta el temps de resposta.
70. Quin dels punts següents és un risc per a la seguretat operacional? A) Sistema geofencing de l'UAS. B) Interferència al senyal de ràdio. C) Assistència d'un observador d'aeronau no tripulada. D) Operacions de UAS dins de l'abast visual (VLOS).
71. Què s'entén per concentració de persones? A) Reunions en què les persones no es poden allunyar a causa de la seva densitat. B) Tres o més persones sempre representen una concentració de persones. C) Un grup de persones que es mou de manera conjunta. D) Un carrer comercial és una concentració de persones, independentment de l'hora del dia i l'anuència.
72. Després de fer amb un UAS una fotografia d'una persona no participant a l'operació i aquesta em demana que l'esborri. Què hauria de fer? A) És la meva fotografia i no tinc obligació d'esborrar-la. B) Només tinc l'obligació d'esborrar la fotografia si m'ho ordena l'autoritat competent. C) Tinc l'obligació d'esborrar la fotografia si no hi ha cap excepció aplicable. D) La puc esborrar més tard, quan la descarregueu al meu ordinador.
73. Dels punts següents, quina informació s'ha de guardar en finalitzar un vol? A) 2 i 3. B) 1 i 3. C) 3 i 4. D) 2 i 4.
74. Completa la frase següent de forma correcta. Una llista de control prèvia al vol... A) És usada per les Forces i Cossos de Seguretat (FFCCS) per comprovar que el pilot a distància compleix amb la normativa aplicable. B) Es fa servir per informar les persones no participants sobre l'operació de UAS que es té previst realitzar. C) És usada per un pilot a distància per assegurar que l'operació amb UAS es realitza de manera segura i de conformitat amb els requisits aplicables. D) És usada únicament per pilots a distància professionals abans de les operacions.
75. Pel que fa a assegurances, quina de les afirmacions següents és correcta? A) Totes les activitats que es facin amb UAS estan automàticament cobertes per l'assegurança de responsabilitat civil davant de tercers. B) En cap cas és necessària una assegurança per volar un UAS. C) És obligatori disposar d'una assegurança específica per volar un UAS. D) S'han de verificar sota quines condicions s'aplica l'assegurança de responsabilitat civil davant de tercers als vols amb UAS.
76. El 6 de juny de 2021, es podrà volar una aeronau no tripulada sense marcat de classe a la categoria "oberta"? A) No, només els UAS amb marcatge de classe podran volar legalment. B) Sí, es podran fer servir en les mateixes condicions que els UAS amb marcatge de classe. C) Sí, es podran seguir usant baixes certes condicions. D) Sí, només cal col·locar una etiqueta a l'aeronau no tripulada amb el marcatge de classe que es vulgui.
77. ¿On es pot esperar que amb més probabilitat es defineixin zones geogràfiques de UAS? A) A llacs i rius. B) A les proximitats d'aeroports i heliports. C) A zones rurals. D) En zones muntanyenques.
78. En cas que el pilot a distància estigui assistit per un observador d'aeronau no tripulada als efectes de mantenir l'aeronau no tripulada en mode VLOS i mantenir un rigorós control visual de l'espai aeri que envolta l'aeronau no tripulada per tal d'evitar qualsevol risc de col·lisió amb una aeronau tripulada, qui és el responsable de la seguretat de l'operació d'UAS? A) En qualsevol cas, el pilot a distància continua sent el responsable de seguretat de l'operació. B) En operacions en mode de visió en primera persona (FPV), per les sigles en angles de First- Person View), l'observador d'aeronau no tripulada és el responsable de la seguretat de l'operació. C) La seguretat de l'operació depèn de l'MTOM de l'aeronau no tripulada. D) La responsabilitat és compartida entre el pilot a distància i l'observador d'aeronaus no tripulada.
Denunciar test Condiciones de uso