option
Mi Daypo

Examen Bioquimica 2019

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Examen Bioquimica 2019

Descripción:
Examen de Bioquimica 2019

Autor:
Miquel
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
26/01/2021

Categoría:
Ciencia

Número preguntas: 50
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
La estructura en hoja plegada β Es exclusiva de les proteines fibrosas Es exclusiva de les protenes globulars La presenten proteines amb abuandancia de aminoàcids bàsics Ninguna resposta es correcta.
El colesterol es Lípid consituient de membranes celulars animals Mol·lecula precursora de àcids biliars Mol·lècula precursora de hormonas esteroideas Totes són correctes.
El RNA transferent presenta Una estructura tridimensional en forma de trèbol Presenta enllaços dèbils estabilitzant la seva estructura Conté uracil i citosina Totes són correctes.
Las enzimas son Basicament proteines globulars Totes les enzimas tenen estructura cuaternaria Basicament son proteines fibroses b i c son correctes.
La entrada de glucosa en el eritrocit Es mitjançant un transport mediat passiu Es mitjançant un simport amb Na+ Es mitjançant un antiport amb Na+ Es un transport actiu primari.
El omeprazol és un fàrmac que Inhibeix la bomba de protons de l'estomac Estimula la bomba de protons de l'estomac Es un inhibidor competitiu de la xantina oxidasa Inhibeix la bomba de Na+ - K+.
En cas de inhibició no competitiva La velocitat de catalasis disminueix després de la unió del inhibidor La velocitat de catalasis augmenta després de la unió del inhibidor La enzima té centre actiu per el sustrat i centre pel inhibidor a i c són correctes.
Vitaminas hidrosolubles La B6 interve en reaccions de transaminació La biotina intervé en reaccions redox El àcid ascorbiotic intervé en reaccions redox La vitamina B2 intervé en reaccions d'oxidació.
Les isoenzimas o isozimas Son enzimas que poden realitzar varies reaccions diferents Són enzimas alosteriques que es troben en la mitocondria Son enzimas que presenten diverses conformacions pero que catalitzan una reacció Tot lo anterior és fals.
El enllaç de pont d'hidrogen és Exclusiu per la mol·lecula d'aigua S'estableix entre el aigua i qualsevol altre mol·lecula S'estableix entre un àtom electronegatiu i el hidrogen, sempre que aquest estigui unit covalentment a un altre àtom electrongatiu S'estableix entre qualsevol àtom electronegatiu i el hidrogen.
El enllaç hemiacetalic és un enllaç Intramolecular Està format entre dos o més mol·lecules d'hidrat de carboni La seva formació suposa la perdua d'una mol·lecula d'aigua b i c són correctes.
En referencia als triacilglicerols Són lípids neutres Són lípids de reserva energetica Són lípids estructurals a i c són correctes.
Els glucoesfingolipids estan formats per Esfigosina + àcid gras + fosfat + amino alcohol Esfigosina + 2 àcid grasos + fosfat + unitats d'hidrat de carboni Esfigosina + àcid gras + unitats d'hidrat de carboni Esfigosina + àcid gras + fosfat + unitats d'hidrat de carboni.
L'aigua és Una mol·lecula anfipatica Una mol·lecula anfotera Una mol·lecula anfibolica Totes són correctes.
Les proteines G Són proteines que enllaçan nucleotids de guanina Són proteines que presenten 3 subunitats Són proteines implicades en la transducció de senyals hormonals Totes són correctes.
La reacció de la piruvat deshidrogenasa és Una descarboxilació oxidativa És una reacció de carboxilació És una reacció de isomerizació Necessita com coenzima la vitamina B6.
El cicle de krebs és Anfipatic Anfibolic Anfoter Totes són correctes.
Són reaccions anaplerotiques del cicle de krebs Piruvat deshidrogenasa Piruvat carboxilasa Piruvat descarboxilasa Piruvat sintetasa.
Els complexes de la cadena respiratoria mitocondrial que bombejen electrons son I, III, IV I, II, III II, III, IV Els electrons no es bombejen.
La succinat deshidrogenasa és El complex II de la cadena respiratoria mitocondrial Es una enzima de la glucolisis Es una enzima de la matriu mitocondrial Totes són falsas.
Alguns aminoàcids són mol·lecules que intervenen en la sintesí de Alguns neurotransmissors En la degradació del grup hemo En la síntesis del grup hemo a i c són correctes.
Les proteines són molecules combustibles Sol en la seva part carbonada El grup amino genera poca energia Les proteines es poden acumular en el muscul esqueletic com material combustible La ingesta masiva de proteines pot provocar amiloidosis.
Els NADH citosolics si arriben a la cadena respiratoria mitocondrial a través de la llançadera de glicerol fosfat generen 2,5 ATPs 1,5 ATPs 3,5 ATPs 4,5 ATPs.
Són reaccions irreversibles de la gluconeogénesis Glucosa 6-fosfatasa Fosfoenolpiruvaato carboxiquinasa Fructosa 1,6-bifosfatasa Totes són correctes.
La glucolisis com via metabolica Es realitza en el citoplasma La poden realitzar totes les celules del nostre organisme Com via metabolica en conjunt és un proces irreversible Totes són correctes.
Respecte a la regulació de la fosfofructoquinasa 1 Està inhibida per AMP Està estimulada per ATP Està inhibida per ATP Està inhibida per AMPc.
La rama oxidativa de les pentoses fosfat Té com objecte generar glucosa 6-fosfat Té com objecte generar NADPH Té com objecte generar glicerol 3-fosfat Té com objecte generar intermediaris glucolitic .
El cervell és un òrgan que No pot exportar glucosa a la sang Careix de glucosa 6-fosfatasa No pot captar lípids de la sang Totes són correctes.
La glucogeno fosforilasa hidrolitza Sol enllaços α 1,4 Sol enllaços α 1,6 Enllaços α 1,4 i α 1,6 Enllaços β 1,4.
La glucogeno sintasa és una enzima que Uneix glucoses lliures amb enllaços α 1,4 Uneix UDP glucosa a una resta de glucogen amb enllaços α 1,4 Uneix ADP glucosa a una resta de glucogen amb enllaços α 1,4 Uneix UDP glucosa a una resta de glucogen amb enllaços α 1,6.
Regulació alosterica de la fosforilasa muscular El AMP estimula a la fosforilasa b El ATP estimula a la fosforilasa a El AMPc estimula a la fosforilasa b El UDP estimula a la fosforilasa b.
La insulina és una hormona que Estimula la gluconeogénesis Estimula la glucogenolisis Inhibeix la glucogenosíntesis Estimula la glucogenosíntesis.
Els àcids grasos lliures són trasportadros en el plasma per Quilomicrones Álbumina Hemoglobina HDL.
La hidrolisis de triacilglicerols es sensible a hormones tals com Adrenalina Glucagón Insulina a i b són correctes.
La proteina portadora de grups acil (ACP) És una proteina implicada en la síntesis de àcids grasos És una proteina implicada en la degradació de àcids grasos És una proteina con un grupo reactivo SH igual que el del CoA a i c són correctes.
El malonil-CoA és una mol·lecula clau en la síntesi d'àcids grasos S'obté a partir de propionil-CoA S'obté a partir de acetil-CoA La seva síntesi la catalitza la acetil-CoA carboxilasa b i c són correctes.
Els cossos cetonics Són mol·lecules energetiques en estat de dejú Se sintetitzan en les mitocondrias hepàtiques Poden ser utilitzades pel cervell Totes són correctes.
El múscul esqueletic és un orgàn que no pot exportar glucosa Té la enzima glucosa 6-fosfatasa Careix de glucosa 6-fosfatasa La glucosa 6-fosfatasa no té relació amb la exportació de glucosa Totes són falsas.
La fenilcetonuria és una patologia deguda a Defecte en la degradació de purinas Defecte en la síntesis del grup hemo Defecte en la degradació de fenilalanina Defecte en la síntesis de colesterol .
Són àcids grasos esencials Linoleic i oleic Linoleic i araquidonic Linolenic i linoleic linolenic i oleic.
Nivells de AMPc La insulina puja els nivells La adrenalina puja els nivells El glucagó puja els nivells b i c són correctes.
Un pacient després d'una intervenció quirurgica pot tenir uns nivells elevats de glucosa degut: A una situació de estres A la degradació important del glucogen A uns nivells de adrenalina elevats Totes són correctes.
Les HDL són lipoproteines riques especialment en Proteines Colesterol Triacilglicerols Fosfolipids.
El colesterol és una mol·lecula cuya degradació completa produeix CO2 i H2O Àcid uric Hormones esteroideas Totes son falsas.
Los quilomicrones són lipoproteines que Transporten triglicerids sintetitzats en el fetge Transporten triglicerids ingerits en la dieta Estan implicats en la degradació del colesterol Totes són falsas.
Son enzimes del cicle de l'urea Argininsuccinasa Arginasa Carbamilfosfat sintetasa I Totes són correctes.
Són aminoàcids cetogenics aquells cuya part carbonada es degrada fins Intermediaris del cicle de Krebs Ornitina Acetil-CoA i acetoacetil-CoA Succinil-CoA.
En un estat de dejú aviat Hi ha augment del cicle de Ala-glucosa Hi ha augment del cicle de Cori Hi ha síntesis de cossos cetonics important a i b són correctes.
Un pacient diabetic insulino dependent no tractat presenta en plasmaº Hiperglúcemia Cetoacidosis Hipertrigliceridémia Totes són correctes.
La hidroximetilglutaril-CoA reductasa És una enzima de la degradació del colesterol És una enzima de la síntesis de cossos cetonics És una enzima de la síntesis de colesterol És una enzima de la síntesis de àcids grasos .
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor