option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Examen Calidad de Vida 2024
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
Examen Calidad de Vida 2024

Descripción:
Examen de caqlidad de vida

Autor:
CAFE
OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación: 13/06/2024

Categoría: Deportes

Número Preguntas: 121
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
La salut és objectibable verdader fals.
quins de les següents NO és un determinant de la salut? Atenció sanitaria Biologia humana Estils de vida Biologia dels microorganismes.
Encara que no hi ha un consens sobre quantes dimensions te la qualitat de vida, quin dels dominis següents estan inclosos en el concepte de qualitat de vida? Funció Física Funció Psicológica Funció Social Totes les anteriors.
Quin percentatge de la població adulta s'ha estimat que és fisicament inactiva? -5% 5-10% 10-15% 27.5%.
La pèrduda de força es coneix com a sarcopènia Verdader Fals.
Quanta es la taxa d'abandonament de l'habit d'activitat dísica el primer any? 5% 25% 50% 75%.
La Sara té 20 anys, i 50 pulsacions per minut i repós. Has prescrit un entrenament al 50% de la freqüencia cardiaca de reserva. Quina seria la seva freqüencia cardiaca objectiu? 125 75 50 100.
Com es pot ajudar a establir objectius a una persona (hi ha un acrònim que ens ajuda a recordar-ho? Tenint present FITT Tenint present HITT Tenint present SMART Tenint present SMASH.
Vas prescriure a Juan que vcaminés tots els dies de la setmana durant 15 minuts i ho ha complert, davant aquest fet, decideixes incloure'l dins del HALL OF FAME del gimnàs. Aquesta acció pot ser considerada com: Castig Negatiu Castig positiu Reforç positiu Reforç negatiu.
El model de canvi de comportament anomenat transteòric inicia amb la fase de contemplació: Verdader Fals.
Atetnent la llei d'ordenació de l'exercici de les professions de l'esport i activitat física a la CV els CAFD ens anomenem Preparador-a fisic com a educador fisic i/o readaptador físic Instructor fitness Entrenador personal Personal trainer.
Quins dels següents és un criteri que ha de considerar l'ergonomia? Seguretat Eficiencia Confort Totes les anteriors.
Una acció articular desaconsellada pot ser una acció que inclogui un rang de moviment extrafisiologic Verdader Fals.
Durant un moviment, de forma general, en quina fase hi ha més risc de lesió Concéntrica Excentrica Isometrica Auxotònica.
A nivell de l'articulació glenohumeral cal evitar exercicis que reproduixquen una posició de: W V I Z.
A l'hora de fer moviments de l'extremitat superior hi ha una posició que incrementa la seguretat a l'articulació glenohumeral. Quina és? Posició W Plànol de l'escapula Planol del maluc Planol de l'acromio.
Per què NO es recomana bloquejat els genolls a la fase final de l'assegut? Perque es relaxa la musculatura involucrada i incrementarà la tensió rebuda pels lligaments Perquè els meniscs rebran menys càrrega i hi ha risc de luxació perquè afavorir la desalineació rotuliana Cap de les anteriors es correcta.
L'erector espinal es considera un múscul estabilitzador primari? Verdader Fals.
L'ABÚS de la utilització del cinturó de força comporta un risc, quin? Hipotonia abdominal Pitjor tècnica d'execucio Ofegament Dolor estomacal.
Amb el nou algoritme d'avaluació preexercici de l'ACSM, quin es el primer pas que proposen dins de la valoració? Realitzar el PAR-Q Preguntar per la participació regular d'exercici Calcular els factors de risc cardiovascular Coneixer la presencia de malalties respiratories i cardiovasculars.
Robert de 18 anys et diu que té una pericarditis, abans aquesta situació has de considerar que: Roberto te un baix risc d'episodi cardiovascular Roberto té un alt risc d'episodi cardiovascular La pericarditis és un signe/simptoma de malaltia cardiovascular La pericarditis es una contraindicació per fer una prova d'exercici físic.
Manolo té 60 anys, vol començar un programa d'entrenament i et contracta per 50€ l'hora. T'indica que a la seva ultima analitica li van determinar 150mg/dl de colesterol HDL i de colesterol total 180mg/dl. Així mateix et destaca que pren una "pastilleta" per a la tensió arterial i una altra per a l'artrosi de genoll. Després de calcular els factors de risc cardiovascular determines que té: 1 2 3 4.
Quina estratificació de risc cardiovascular té Juanan que et diu que té 59 anys, 159mmHG de tensió arterial sistolica i és sedentari a més de fumador d'1 paquet de cigars els caps de setmana? Baix risc Risc moderat Alt risc Malaltia cardiovascular.
Quina es la funció de l'exercicia nomenat cat-camel? Enfortiment de la musculatura paraespinal Enfortiment de la musculatura escapular Mobilitat de l'articulació coxofemoral Mobilitat de la columna vertebral.
Una persona a qui has establert un risc de malaltia cardiovascular baix, en quina situació recomanaries un reconeixement medic i/o una prova d'esforç previa a la realització d'exercici intens? Si voleu fer exercici intens us ho recomanaré perquè es necesaci No ho recomanaré mai perque es una persona de baix risc de malaltia cardiovascular Ho recomanaré sempre, pero en particular en aquesta situació no cal No ho sé, encara que estic segura que novament ho va explicar Sergio a la sessió com a professor convidat.
La importancia del PRE-SCREENING es? Detectar riscos i/o malaltia cardiovascular Detectar contraindicacions de l'exercici físic Proporcionar informació sobre arees potencials per a entrenar Totes les anteriors son aspectes importants del pre-sceening.
Sobre el PAR-Q es cert que Forma part de la valoració de salut activa Son 7 preguntes dicotòmiques Permet desenvolupar el consentiment informat per a la practica d'exercici fisic Es un procés en que es determinen tots els factors de risc de malaltia cardiovascular.
Es poden reconeixer les caracteristiques principals del sedentarisme per: FITT PICOT SMART SITT.
El SF36 es un questionari sibjectiu de Qualitat de Vida Relacionada am la Salut Verdader Fals.
Fumar 1 cigarret en els darrers 6 mesos ha de ser considerat un factor de risc cardiovascular Verdader Fals.
La inactivitat física es defineix com Qualsevol activitat que es desenvolupi amb el múscul esquelètic que generi una despesa energetica inferior a 1.5METS La persona inactiva es aquella que no assoleix els minims d'activitat fisica establerts per les guies internacionals La persona es inactiva quan el nivell d'activitat superior es inferior a 10.000 passos La inactivitat fisica, igual que el concepte de benestar i qualitat de vida, es un concepte individual basat en l'autopercepció de la persona.
Qualsevol moviment produit pel muscul cardiac i que genera una despesa energètica es la definicio de: Activitat física Exercici fisic Esport No existeix aquesta definició.
El problema de la inactivitat fisica afecta no nomes a la població adulta. Les dades apunten a que la població adolescent es inactiva en un 81% Verdader Fals.
Lexercici s'hauria de descriure amb uns parametres minims que podem recordar sota l'acronim de: HITT FITT-PV FIPV SMART.
Quan s'entrena amb bandes elàstiques, la linia de força d'acció de la resistencia és la banda elastica Verdader Fals.
L'estudi pioner de Morris als anys 60, va concloure que: Els conductors dels autobusos tenien menys risc de patologies cardiaques Els conductors dels autobusos tenien més risc de patologia cardiaca Els controladors de tiquets tenien més risc que els conductors per l'estres associat d'haver de demanar els billets als viatgers En aquest esudi no s'hi va incloure conductors d'autobus.
A l'hora d'executar un exercici de força en màquina, cal tenir en compte que La zona lumbar ha d'estar sempre enganxada/recolzada al respaldo S'ha de posar sempre el suport en posició vertical Cal alinear l'eix mecànic (el de la màquina) perpendicular a l'eix anatómic (el de la persona) Cal alinear l'eix mecànic (el de la maquina) a l'eix anatomic (el de la persona).
Quina de les següents es una variant del pes mort? Judo Karate Sumo Cap de les anteriors.
Quin ajust faries a una persona que està en maquina de step (cardiovascular) però vol focalitzar-se a l'entrenament de glutis? Que mantingueu l'esquena ben recta Que flexioni més els genolls a la fase final del moviment Que flexione més el maluc No es pot modificar lèxercici per incrementar l'activitat de glutis.
Quines caracterísitiques ha de tenir els exercicis lumboabdominals per ser considerats dins de l'exercici per a la qualitat de vida? Que activin el menys possible la musculatura coxofemoral Que activin la musculatura agonista aproximadament 30-60% de la màxima [ ....... ] voluntaria isomètrica Que generi una carrega sobre la columna inferior a 3.500 newtons Totes les anteriors son correctes.
L'estabilitat de la zona neutra s'aconsegueix amb la interacció adequada de: Subsistema actiu, subsistema inactiu, subsistema motor Subsistema superficial, subsistema medial, subsistema profund Subsistema actius, subsistema passiu i subsistema de control Epimisi, perimisi, endomisi.
A l'hora de regular una bicicleta estàtica tindrem en compte: Que amb el pedal a les 6 i el taló en dorsiflexió màxima el genoll es trobi flexionat entre 20 i 50 graus Que amb el pedal a les 6 i el taló en posició neutra el genoll es troba lleugerament flexionat Que amb el pedal a les 6 i el taló en posició neutra el genoll es troba totalment estesa Cap de les anteriors es correcta.
A que ens referim quean diem que una persona es sedentaria? Que no fa exercici fisic Que no fa el minim d'activitat fisica recomanable per les guies internacionals Que te una despesa energetica al seu dia a dia inferior a 1.5 METs Quan es diagnosticat per un metge.
Quina de les següents representa una càrrega variable? Kettlebells o pesa rusa Plataformes de vibració Cadenes Electroestimulació.
Per seguretat, una ajuda en exercici de força s'ha de fer sempre: Verdader Fals.
Els exercicis realitzats amb el mateix pes corporal es coneixen com a calistenics Verdader Fals.
La intensitat durant l'entrenament aquatic es pot controlar mitjançant: Control de velocitat Control de percepció d'esforç Només es pot controlar si l'exercici es aeróbic mitjançant la formula 207-(0.8xedad) A y B son correctes.
L'entrenament funcional ha de ser Integrat Monomodal Uniplanar Inestable.
L'alfabetització motriu inlcou les activitats de Locomoció No locomotrius o d'estabilització Manipulació Totes les anteriors.
Lentrenament funcional sempre ha de ser específic Verdader Fals.
Jacinta de 57 anys esta realitzant la seva avaluació de condició fisica amb tu, li toca fer el test de sport o test de la milla, està a punt d'acabar-lo, però Jacinta et crida que no pot res més, que vol parar. Quina hauria de ser la teva actitud? Trucar al 112 per si li està donant un infart Motivar-la a acabar la prova perquè per a un parell de minuts que queden, és una pena haver de repetir la prova Valoro els motius que pot tenir Jacinta per aturar la prova i prenc la desició d'aturar-la o no Aturo la prova.
L'exercici de pullover pot ser considerat un exercici antiextensor (per a la columna vertebral) per tant, el recte abdominal té importancia durant aquest exercici Verdader Fals.
Per a qualitat de vida, cal mesurar sempre el 1RM directe per a poder dissenyar el programa d'entrenament de força? Verdader Fals.
Quina de les següents es una conseqüencia indesitjable dels programes de condicionamentr extrem? Lesió del peu Rabdomiòlisi Ànim, ja queda menys Cap de les anteriors.
En poblacio adulta general es recomana un minim d'exercici cardiovascular moderat de 150 minuts semanals Verdader Fals.
El PHV es un virus que pot transmetre un tipus de cancer Verdader Fals.
A quina edat el cervell està en màxima activitat i sensibilitat per a parendre? 0-2 anys 2-4 anys 4-6 anys 6-8 anys.
La triada de la inactivitat fisica pediatrica inclou el analfabetisme motriu Verdader Fals.
Que quantitat de minuts (al menys/minim) es recomana d'exercici físic moderat a vigorosos en població pediàtrrica? 30 40 50 60.
Sary es una xica de 7 anys que practica gimnastica esportiva 20 hores setmanals, no realitza cap mena d'activitat més, perque no li dona temps. Podem considerar a Saray com una xiqueta amb especialització esportiva primerenca? Si No.
En les técniques d'ajuda/spotting en l'entrenament de força amb barres les mans de la persona que ajuda estaran en posició alterna oberta Verdader Fals.
A l'hora de fer squat es recomana mirar cap al suelo per a optimitzar el rendiment durant este exercici: Verdader Fals.
Segismundo realitzarà 1 serie de 3 repeticions al 95% de 1RM en el press de banca, podria utilitzar cinturó de força Verdader Fals.
En l'entrenament funcional s'ha de mantindre el principi d'especificitat que consiteix en replicar idènticament el gest que es desitja millorar Verdader Fals.
L'entrenament d'inestabilitat només es pot realitzar amb dispositius que generen inestabilitat amb per exemple, fitball o bosu. Verdader Fals.
Ramón realitzarà un squat o sentadilla sobre bossu, com has estudiat els efectes de l'entrenament d'inestabilitat, saps que en afegir inestabilitat s'incrementarà l'activitat dels musculs antagonistes Verdader Fals.
El dèficit caloric es un factor de risc de lesió Verdader Fals.
Per a un mateix exercici en sec i en el medi aquatic la freqüencia cardiaca en el medi aquatic sera major en unes 20 pulsacions per minut Verdader Fals.
El pullover es un exercici representatius de les peses ruses/Kettlebells Verdader Fals.
Una conductora d'autobús comença a entrenar amb tu, quin dels següents exercicis consideres funcional? Pullover Curl de biceps Estiramentos isquiosural Remo mento en polea baixa.
Sobre l'exercici d'eliptica, sabem que: Redueix l'impacte Redueix la despessa calorica Redueix l'activitat del core respecte a la bicileta reclinada Totes les anteriors son correctes.
En un exercici d'elevació lateral amb manuella de 5 kg, sempre hi haurà una resistencia de 5kg durant tot l'exercici Verdader Fals.
Com a norma general, assumim que la distancia entre la escapula i les apófisis espinoses de la columna vertebral ha de ser de 17cm Verdader Fals.
L'exercici fisic cardiovascular moderat es considera en quin rang d'intensitat 10-30% de la FC de reserva 30-50% de la FC de reserva 40-60% de la FC de reserva 60-80% de la FC de reserva.
Sobre l'entrenament amb restricció de flux sanguini, la població que més es pot veure beneficiada de la seua utilització es aquella en la qual puguen assumir carregues mecàniques elevades Verdader Fals.
Roberto ha realitzat el test de Ruffier Dickson, i l'index calculat es de 3. Roberto te una baixa condició fisica: Verdader Fals.
Acudeix a tu una persona amb malaltia neoplasica indicant-te que es portadora d'un "porth-a-cath" es persona pot fer press militar amb barra? Si No.
Que antioxidants son estimulats per l'exercici fisic? Enzimatics No enzimatics Hormonals Cap de les anteriors.
Encara que pot ser personalitzat, en l'entrenament d'equilibri de persones majors es recomana crear una progressió que comença per la reducció de la base de sustentació i acaba amb la inclusió d'activitats duals. Verdader Fals.
La dinapenia en persones major s'atribuix a una perduda de fibres (unitats motius) tipus 1 principalment. Verdader Fals.
En persones d'edat avançada es recomana realitzar sobrecàrrega excèntrica de 3 a 4 sèries per a poder obtindre les adaptacions desitjades sobre la força muscular Verdader Fals.
L'exercici físic en persones amb malaltia neoplàstica sols es pot recomanar una vegada acabat el tractament i siguen considerats supervivents Verdader Fals.
Quin de les següents es una consideració que s'ha de tindre present a l'hora de realitzar exercici amb una dona embarassada Hipotermia Diabetes tipo 1 Preclampsia Cap de les anteriors.
Intensitat d'entrenament de força recomanable per a una persona embarassada 10-30% RM 30-50% RM 40-60% RM 60-80% RM.
Manuel de 67 anys presenta un Hb1AC de 7.5. Aixo representa un factor de risc cardiovascular Verdader Fals.
Respecte a l'entrenament del sol pelvic Es aconsellable la combinació de contraccions ràpides i fortes juntament amb contraccions i relaxacio prolongada en el temps per tal d'enfortir la musculatura Es aconsellable aguantar la respiració mentre es fa l'exercici Es aconsellable fer una empenta contra el sol pelvic Totes son veritables.
Les millores de salut més importants s'aprecien quan eres una persona activa i incrementes el teu exercici fisic per a ser considerat esportista Verdader Fals.
Que quantitat de passos recomanaries per a que una persona fora activa i tinguera el menor risc de malaltia cardiovascular 4000 6000 8000 10000.
La maniobra de Valsalva es adequada en dones embarassades, per a garantir l'estabilitat de l'esquena Verdader Fals.
Els exercicis de Kegel estàn dissenyats per a enfortir la musculatura del "manguito rotador" Verdader Fals.
A l'hora de progressar la duració de l'entrenament cardiovascular orientat a la millora de la vida es recomana no progressar més d'un 5% de la duració de l'exercici a la setmana Verdader Fals.
L'entrenament de flexibilitat per a la qualitat de vida ha d'incloure de 2 a 4 exercicis realitzant 1 serie de 10 a 30 segons Verdader Fals.
Una leva o politja arronyonada representa una carrega variable Verdader Fals.
La columna lumbar humana és similar (si no identica) a la columna cervical dels porcs i per això, molts estudis sobre salut vertebral se fan amb models porcins Verdader Fals.
De manera genèrica s'associa que un rang de 15-20 repeticions està relacionat amb una preominancia de les adaptacions estructurals musculars (hipertrofia muscular) Verdader Fals.
A l'hora de realitzar una valoració postural estàtica, la posició d'estudi serà la posició de Kraske Verdader Fals.
Una persona amb una miocarditis pot entrenar Verdader Fals.
Una persona amb colostomia pot entrenar, però hem de saber que no hauria de fer exercicis que li incrementen la pressió intraabdominal Verdader Fals.
Que quantitat de minuts d'exercici cardiovascular es recomanen si l'exercici es vigorós 30 60 75 100.
L'algoritme per a detectar persones amb sarcopenia comença amb un qüestionari que es diu IPAQ Verdader Fals.
L'avaluació subjectiva de la qualitat de vida (relacionada amb la salut) resideix a: Balanç/equilibri entre aspiracions i realitat de cada individu Es la percepció de manca de malaltia de cada individu Es la percepció del nivell de condició física de cada individu No es pot fer una avaluació subjectiva de la qualitat de vida (relacionada amb la salud).
Als parcs biosaludables, està la màquina que apareix en la fotografia (maquina de abdominales oblicuos girando) i que "serveix" per a fer abdominals, i sabem que es la millor possible. Verdader Fals.
La picada d'ullet de maluc (guiño de cadera) es un ajust lumbopelvic que s'ha de realitzar en l'execució de l'esquat per a incrementar la seguretat de l'exercici per a l'esquena Verdader Fals.
La millor manera de fer l'ajuda en un exercici com el curl de biceps amb barra es colocant les mans de la persona que ajuda en la barra pero sense tocarla Verdader Fals.
Parlant de curl de barra, que tipus d'agarre es realitza en un cur de barra Supi Pronat Supi tancat Pronat obert.
Existeixen les manuelles aquatiques Verdader Fals.
En l'entrenament de força en població pediatrica, la progressió de càrrega deurà ser major a la de l'adult, per exemple incrementar el pes en un 20-25% Verdader Fals.
Dissenyar un programa d'exercici en població pediàtrica de manera intervalica no te sentit Verdader Fals.
L'entrenament de força en persones d'edat avançada ha de realitzarse amb màquines guiades sempre Si No.
Sobre les recomanacions d'exercici aeròbic a l'embaràs, es important NO excedir les 140 pulsacions per minut en cap cas Verdader Fals.
El hiptrust es un exercici que permet millorar l'estabilitat glenohumeral Verdader Fals.
L'acumulació de greix a la regió del maluc es coneix com a ginecomastia i es la mes freqüent en les dones Verdader Fals.
Si quieres crear un core sólido, qué ejercicios debes incluir The big three El sit-up The big small Cualquier.
La concepción dinámica de la salud implica Que se encuentra en un cambio continuo desde positivo (gran bienestar) a negativo (gran enfermedad) Que existe una relación dinámica entre el agente causal, la enfermedad y el tratamiento Que el abordaje biológico debe ser cambiante Todas son correctas.
Dentro del modelo transteórico, se considera fase de mantenimiento aquella persona que hace al menos 6 meses de ejercicio físico de manera regular Verdadero Falso.
La zona neutra es un punto anatómico en el que la columna lumbar es más segura Verdadero Falso.
Cuál es un riesgo de ABUSAR del ejercicio de crunch abdominal para la columna lumbar? Herniación inguinal Herniación umbilical Herniación discal Herniación fascial.
De la inactividad física se puede asegurar que Causa el 9% de la mortalidad prematura Causa el 50% de la mortalidad prematura Es la primera causa de mortalidad prematura Es la segunda causa de mortalidad prematura.
La rabdomiólisis es una situación que requiere una intervención urgente a nivel médico y que es inducida por programas de ejercicios externos Verdadero Falso.
Jacinto está entrenando con la máquina cardiovascular de escaleras (escalador) pero está con muy inclinado hacia delante. Tú le preguntas porqué está en esa posición y te responde que es para incrementar la actividad en el glúteo. Tú tienes que saber que esto es Correcto Equivocado.
Realizar ejercicios calisténicos con dispositivos de suspensión está libre de riesgos porque no tienes movilizar pero externo Verdadero Falso.
Denunciar Test