option
Mi Daypo

Examen psicopato

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Examen psicopato

Descripción:
bloc 2 examen psicopatologia

Autor:
Cèlia
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
03/05/2021

Categoría:
Ciencia

Número preguntas: 40
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Les complicacions mèdiques que poden sorgir de la bulímia poden incloure, entre d'altres, les següents. Una no és, digues quina: L'esòfag s'inflama Disminució de la líbido Irregularitats en la menstruació Lanugo.
Quina malaltia produïda per un gen recessiu que determina la quantitat d'un enzim hepàtic imprescindible per la síntesi, es diu.. Potiroxènia Hepatostòsia Penilcetonúria Lituasis.
L'autisme també s'ha anomenat... la més correcte Demència infantil Síndrome de Kanner Disfunció cerebral patològica Esquizofrènia infantil.
L'anorèxia es dóna també en nois, en una proporció respecte a les noies d'un: 0.5% 1% 10% 20%.
La microencefàlia es caracteritza pel tamany reduït del cap que es presenta habitualment a... Cistinosis Fenilcetonúria Galactosèmia Frustosèmia.
Menjar farina en un trastorn de pica s'anomena Tricofàgia Amilofàgia Cautopirofàgia Coniofàgia.
En el trastorn negativista desafiant en l'apartat d"enuig / Irratibilitat" es registren tres símptomes. Un no ho és, digues quin: Sovint perd la calma Sovint està susceptible o es molesta amb facilitat Sovint està enfadat o ressentit Sovint molesta als altres deliberadament.
La gravetat corresponent al nivell d'afectació intel·lectual de 49 (IQ) correspon.. Lleu Greu Educable Moderat.
El trastorn cromosomàtic humà que cursa amb fenotipus masculí sense aparició de caràcters sexuals secundaris es diu... Turner Klinenfelter X fràgil Patau.
Les anorèxies de tipus compulsiu/purgatiu tendeixen a utilitzar tècniques específiques per aprimar-se. Una de les següents NO ho és, digues quina. Enemes Dejú prolongat Anfetamines Emètics.
Entre les causes prenatals que més afecten a la intel·ligència es troben trastorns neurocutanis, musculars, oculars, craneo-encefàlics i ossis. En aquest tipus de causes el CI es troba al voltant de... 60 45 70 50.
La desmielinització és una possible causa de deficiència intel·lectual. En quin tipus de trastorn es presenta... Postnatal Desconeguda Prenatal Perinatal.
En quin síndrome és característic les orelles grans i separades? Klinefelter Patau Turner X fràgil.
Com s'anomena el solapament o associació que sol existir entre el TDI i els altres trastorns del comportament? Coordinació Comorbilitat Conjuntació Politècnia.
Una d'aquestes característiques és típica de la síndrome de Rett. Digues quina: Aparició en els primers 4 mesos de vida Microcefàlia adquirida Contacte ocular inadequat Desenvolupament físic normal.
El concepte d'edat mental el va proposar Terman Merril Binet Weschler.
Les característiques essencials del trastorn desintegratiu infantil són 3. Una no ho és, quina. Mala coordinació del moviment del tronc Desenvolupament aparentment normal durant els 2 primers anys de vida Pèrdua clínicament significativa d'habilitats adquirides abans dels 10 anys Diferents anormalitats com l'alteració de la interacció o de la comunicació.
Segons el DSM-5 el trastorn de conducta inclou 4 apartats. Digues el que NO és: Agressió a persones o animals Destrucció de la propietat Robatori o frau Violació sexual.
En el trastorn de Rett apareixen algunes de les següents característiques després d'un període de desenvolupament normal. Una no és, digues quina: Pèrdua d'implicació social Augment de la circumferència cranial (macrocefàlia) Mala coordinació dels moviments del tronc Afectació greu del llenguatge expressiu i receptiu i retard psicomotor.
Els tractaments farmacològics més eficients pel TDAH són: Neurolèptids Benzodiapecines Amfetamines Antidepressius.
Els síndromes autistes i asperger tenen en comú certes característiques. Una no és, digues quina: Aïllament social, egocentrisme i falta d'interès pels altres Els símptomes apareixen en les primeres setmanes de vida Predomini de nens sobre les nenes Absència d'utilització pragmàtica del llenguatge com a eina de comunicació.
Els símptomes del TDAH han d'estar presents... En cap context de la vida del pacient En un context de la vida del pacient En dos o més contexts de la vida del pacient Necessàriament en tots els contextos de la vida del pacient.
Quan un nen autista diu referint-se a ell mateix "Mama, ell vol menjar caramel". Es produeix un fenòmen característic anomenat... Ecolàlia retardada Despersonalització Inversió pronominal Capacitat meta-representacional.
Algunes de les causes atribuides al trastorn de conducta es llisten a continuació. Una no és, digues quina. Trastorns neurològics que afecten al lòbul frontal Temperament difícil Ambients familiars privats afectivament Dèficit d'activitat dopaminèrgica .
El desig patològic de beure molta quantitat d'aigua s'anomena Hidrogàgia Dipsomania Monodipsia Potomania.
Els trastorns de la conducta alimentària (TCA) són una varietat de ________ que afecten des de l'anormal _______ d'una `pauta alimentària fins a seriosos problemes que posen en perill la salut mental i la pròpia vida. Malalties - administració Anomalies - adquisició Alimentària - conducta Comportamental - presentació.
Entre les complicacions mèdiques més habituals de l'anorèxia es troba: Polidipsia Poliúria Taquicàrdia Ruptura de l'estómac.
Entre els trastorns qualitatius de l'alimentació ens trobem diferents comportaments. Un no ho és, digues quin: Al·lotriofàgia Mercicisme Baixa ingesta Coprofàgia.
Com es diu el síndrome que ocasiona que el 44% dels afectats mori abans del primer mes i que només el 18% sobrepassin el primer any? Patau Edwards Down Turner.
En el TDAH ens referim a tres tipus de símptomes psicopatològics primaris. En el cas del nen que sovint interromp o es posa en les activitats dels altres, fem referència a... Hiperactivitat Impulsivitat Manca d'atenció Totes tres.
Entre les característiques dels trastorns de l'espectre autista els trastorns comicials són rars en: T. Autista T. Desintegratiu T. d'Asperger T. de Rett.
En la classificació dels trastorns alimentaris, segons criteris descriptius, quin dels següents no correspon als trastorns quantitatius? Bulímia Potomania Anorèxia Pica.
La conducta al·lotriofàgica en adults pot presentar-se en diferents trastorns. De la llista un no ho és, quin? Psicosis TDI Demències TDAH.
Les distòcies poden afectar al subjecte provocant deficiència intel·lectual i es consideren causes... Prenatals Postnatals Perinatals Desconegudes.
Dins dels símptomes cromosòmics associats al TDI, "la síndrome de Patau" la immensa majoria de casos presenten una trisomia complerta al cromosoma... 13 20 15 19.
Entre els trastorns anomenats egosintònics es troba... Trastorn per afartament Cleptomania Anorèxia mental Trastorn obsessiu compulsiu.
Entre les possibles causes del trastorn de la conducta es troba... Baix nivell de vitamina B Fenilcetonúria.
El trastorn conscient en una ingesta alimentària insuficient sense les característiques pròpies de l'anorèxia nerviosa o bulímia s'anomena... Trastorn de la conducta alimentària selectiva Trastorn d'evitació alimentària Trastorn de rebuig alimentàri Trastorn de deficiència nutritiva significativa.
Entre els símptomes psicopatològics secundaris del TDAH es troba l'escassa habilitat per resoldre problemes. A quina àrea correspon? Conducta social Acadèmica Emocional Física.
Digui quin és el símptoma primari del TDAH que indica dificultat per atendre selectivament als estímuls rellevants en una situació i a ignorar els no rellevants Precipitació Persistència Distractibilitat Hiperprosèxia.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor