option
Mi Daypo

Farmacologia 2n quatri

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Farmacologia 2n quatri

Descripción:
Infermeria

Autor:
nurse
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
14/04/2021

Categoría:
Ciencia

Número preguntas: 113
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
En relació al tipus d’insulines, quina de les següents associacions es la correcta: Insulina Lispro-Anàleg de la insulina humana d’acció intermèdia Insulina Glargina-Anàleg de la insulina humana d’acció ràpida Insulina NPH-Anàleg de la insulina humana d’acció ultra ràpida Insulina Aspart - Anàleg de la insulina humana acció lenta Insulina Detemir - Anàleg de la insulina humana d’acció lenta.
En quina de les següents patologies NO estan indicats els antagonistes del calci? Angina de pit Insuficiència cardíaca Profilaxis de migranya HTA Arritmies.
Davant d’un pacient anginós tractat amb nitrats per la prevenció de l’angina de pit, quina de les següents afirmacions és vertadera? El tractament ha de ser de forma continua per mantenir la seva eficacia Instruir al pacient a triturar els comprimits d’alliberació sostinguda per facilitar la deglució Per a la prevenció de l’atac agut de l’angina de pit, la via d’administració d’elecció és la transdèrmica Cal anar variant la zona d’aplicació dels pegats de nitroglicerina per evitar l’aparició d'erupcions cutànies totes les afirmacions anteriors són correctes.
Loperamida té propietats: Neutralitzants de l’acidesa gàstrica Antidiarrèiques Laxants Antiemètiques Antiulceroses.
Els antidepressius tenen els següents efectes farmacològics excepte: Ansiolític-sedant Analgèsic Antimaniac Antihistamínic Antidepressiu.
En relació a l’ús de les heparines, quina de les següents afirmacions es la correcta? És un antiagregant plaquetari que s’administra per via parenteral La Enoxaparina és una heparina de Baix pes molecular (HBPM) Cal fer proves o controls de laboratori per ajustar les dosis d’HBPM En cas de sobredosis, no hi ha antídot Totes les afirmacions anteriors son correctes.
L’associació d’un vasoconstrictor als anestèsics locals comporta: Una disminució de l’efecte anestèsic Una disminució de la velocitat d’absorció de l’anestèsic Augmentar la dosi de l’anestèsic Un augment de la toxicitat sistèmica de l’anestèsic Una disminució del temps d’acció de l’anestèsic.
Quin és el fàrmac d’elecció en el tractament agut de la angina de pit? Nitroglicerina via intravenosa Mononitrat d’isosorbide via oral Dinitrat d’isosorbide via sublingual Dinitrat d’isosorbide via oral A i C són correctes.
En relació al tratament al ferro, assenyala la resposta correcta: L’absorció oral del ferro disminueix quan s’administra amb aliments L’absorció oral del ferro augmenta si s’administra simultàniament amb vit C El sulfat ferrós es el fàrmac que s’absorbeix millor per via oral Pot produir enfosquiment de la femta durant el tractament Totes les resposten són correctes.
Quina de les següents associacions fàrmac - grup farmacològic és correcta? Verapamil - Antagonista dels receptors de l’angiotensina II (ARA II) Atenolol - Vasodilatador directe Nifedipina - Antagonista del calci Alsikiren - Blocador alfa-adrenèrgic Losartan - Inhibidor enzim conversiu de l’angiotensina (IECA).
Quin dels següents fàrmacs s’utilitza com antiarítmic? Dobutamina Labetalol Nitroglicerina Amilorida Amiodarona.
Amb el tractament de la digoxina quina de les següents interaccions poden produir un efecte tòxic? Antiàcids Amiodarona Colestiramina Antibiòtics betalactàmics Vitamina B12.
Quina d’aquestes associacions grup terapèutic fàrmac és correcta? Antiemètic - Colestipol Estatines - Simvastatina Fibrats - Acarbosa Resines d’intercanvi iònic - Colestiramina Les associacions B i D són correctes.
Els medicaments emprats en el tractament de l’asma són: Estimulants beta-adrenèrgics Anticolinèrgics Teofil·lina Corticoides inhalats Totes les respostes són correctes.
Els anticonceptius hormonals poden ser: Estrògens Progestàgens Un progestagen Antiandrògens A i B combinats o en monoteràpia.
Quin d’aquests fàrmacs es pot utilitzar com anticonceptiu d’emergència? Anastrazol Fulvestrant Raloxicè Alendronat Levonorgestrel.
En relació als bifosfonats, indica quina de les següents afirmacions és correcta: Es recomana administrar-los de matí i estar 30 minuts en bipedestació Un dels seus efectes adversos és l’augment de risc de tumors Només es poden administrar via oral No són d’elecció en el tractament de la osteoporosis Són medicametns osteoformadors per activació dels osteoblasts.
El síndrome de Cushing és un efecte advers característic del següent fàrmac: Progesterona Dexametasona Hormona de creixement Aldosterona Vasopressina.
Quina de les següents reaccions adverses pot estar relacionada amb el grup terapèutic dels inhibidors de l’Enzim Conversiu de l’Angiotensina (IECA)? Pèrdua de la visió Disminució de la memòria Hiperpotassèmia Tos seca Les respostes C i D són correctes.
Quin dels següents efectes adversos es pot associar amb l’ús dels bifosfonats? Esofagitis Necrosis òssia del maxil·lar Fractura atípica Fibril·lació auricular Totes les respostes anteriors són correctes.
Quina de les següents afirmacions sobre els blocadors beta-adrenèrgics és correcta? Són fàrmacs inotrops i cronotrops positius Tots els blocadors beta-adrenèrgics són fàrmacs cardioselectius Són fàrmacs indicats pel tractament de la insuficiència cardíaca El seu principal efecte advers és la taquicàrdia Són fàrmacs totalment contraindicats en pacients MPOC i diabètis.
Salmeterol é un fàrmac que pertany al grup de: Anticolinèrgics Base xàntica Beta-2 agonistes d’acció llarga Beta-2 agonistes d’acció curta Glucocorticoides.
Quin dels següents fàrmacs és un fibrinolític? Acenocumerol Àcid acetilsalicílic Clopidogrel Dabigatran Tenecteplasa.
Les sulfonilurees: Retarden l’absorció dels hidrats de carboni Disminueixen la ressitència a la insulina La metgormina és el fàrmac prototip d’aquest grup Són els hipoglucemiants d’elecció en cas de diabetis gestacional La glicazida és un fàrmac d’aquest grup.
En quant als anticoagulants cumarínics, assenyala la resposa correcta: El seu mecanisme d’acció és inhibir la trombina Són fàrmacs molt segurs i tenen pocs efectes adversos Gràcies a l’INR es poden fer ajustos de dosis individualitzats No interaccionen amb els aliments Són anticoagulants per que inhibeixen el factor Xa.
Pel que fa al tractament de la gota: La colquicina està indicada per l’atac agut de la gota L’al·lopurinol està indicat per l’atac agut de la gota L’al·lopurinol està indicat per la prevenció de la gota crònica Els AINEs estàn indicats per la prevenció de la gota crònica La resposta A i C són correctes.
A l’eix hipotàlem- hipòfisi: La prolactina estimula les glàndules suprarenals Les hormones efectores s’alliberen de l’hipotàlem La comunicació entre la hipòfisi i la neurohipòfisi es fa mitjançant hormones missatgeres La TSH estimula l’alliberació de la FSH Les hormones efectores inhibeixen la seva pròpia síntesi a nivell hipotalàmic i hipofisiari (feedback negatiu).
El mecanisme d’acció dels antiàcids és: Inhibició de la secreció àcida Neutralització de l’àcid en la llum gàstica Protecció de la mucosa gàstrica Protecció de la mucosa gàstrica.
La Finasterida és: Un antiinflamatori Una anticoagulant Un progestagen Un fàrmac antiandrogen Un estrogen.
Els factors que determinen l’efectivitat del tractament de la teràpia inhalatòria son: Quantitat d’aerosol produïda Flux inspiratori Mida partícula Tèncina d’inhalació Totes són correctes.
El tractament d’elecció de l’asma lleu/moderada en un pacient amb símptomes permanents és: Beta2 adrenèrgic inhalat d’acció curta segons necessitats Beta2 adrenèrgic inhalat d’acció llarga + bromur d’ipratropi Beta2 adrenèrgic d’acció llarga a dosis altes Bromur d’ipratropi + glucocorticoide inhalat a dosis baixes Beta2 adrenèrgic inhalat d’acció curta + glucocorticoide inhalat a dosis baixes.
En quina de les següents patologies NO estan indicats els ARA-II? Insuficiència Cardíaca Nefropatia Diabètica HTA Prevenció Post Infart Arrítmies.
La carbidopa i la benseracida són: Antiparkinsonians directes Antimuscarínics centrals Inhibidors perifèrics de la dopa-descarboxilasa Coadjuvant del tractament amb L-dopa Tant C com D.
Quin dels següents fàrmacs està indicat pel tractament de l’anèmia megaloblàstica: Epoetina Ferro Eltrombopag Àcid fòlic Romiplostin.
Amb el tractament de la digoxina quines de les següents interaccions poden produir un efecte tòxic? Antibiòtics betalactàmics Vitamina B12 Colestiramina Verapamil Antiàcids.
De les següents relacions fàrmac-indicació indica quina és la correcta: Lactulosa - Asma Pantoprazol - Úlcera gatroduodenal Loperamida - Restrenyiment Ciclesonida - Rinitis al·lèrgica Prucaloprida - Esofagitis de reflux.
Quin dels següents fàrmacs està indicat per l’atac agut de gota? Lesinurad Al·lopurinol Benzbromarona Colquicina Febuxostat.
És un diurètic de la nansa de Henle: Hidroclorotiazida Amilorida Triamtrè Espironolactona Furosemida.
Els anticolinèrgics es poden utilitzar en les següents malalties excepte: Diarrea Parkinson Asma Còlic renal Glaucoma.
El bicarbonat sòdic és un: Antiàcid sistèmic Antihistamínic H2 Protector de la mucosa gàstrica Antiàcid no sistèmic Inhibidor de la bomba de protons.
Salbutamol és un fàrmac que pertan al grup: Anticolinèrgics Beta2 agonistes d’acció llarga Beta2 agonistes d’acció curta Base xàntica Glucocorticoides.
De les següents reaccions adverses pròpies dels IECA, assenyala quina és la que es produeix amb major incidència: Tos Hipotensió Cefalees Exantema cutani Diarrea.
Els anticolinèrgics estan contraindicats en: Adenoma de pròstata Glaucoma Insuficiència hepàtica Asma bronquial A i B són certes.
Els agonistes beta2 adrenèrgis estan indicats en: Tractament hipotensió Tractament de la incontinència urinària Tractament de les arítmies Tractament de broncospasmes Tractament de l’hipertensió.
Les heparines de baix pes molecular: Són capaces d’interaccionar amb la trombina de la mateixa manera qu eho fan les heparines no fraccionades Es pot administrar per via subcutpania i intramuscular segons calgui Activen la antitrombina II amb la mateixa potència que les heparines no fraccionades Permeten administracions cada 24 hores Presenten més risc d’hemorràgia que les heparines no fraccionades.
Els tractaments llargs amb corticoesteroides NO produeixen: Hipeglucèmia Úlcera pèptica Atrofia de l’escorça suprarenal Millora de la cicatrizació de les ferides i de la fragilitat capil·lar Osteoporosis.
Quins fàrmacs NO s’utilitzen per al tractament de la malaltia de Parkinson? Amantadina Inhibidors de la COMT Agonistes dopaminèrgics Inhibidors de la MAO B Antagonistes de la dopamina.
Quan se li ha d’administrar un fàrmac gastroprotector al pacient que rep tractament amb un antiinflamatori no esteroïdal? Mai, ja que no hi ha cap evidències científica que demostri l’eficàcia de la gastroprotecció en aquesta situació En cas de que el pacient tingui més de 60-70 anys i també estigui rebent tractament amb un fàrmac anticolinèrgic En cas de que prengui, concomitantment, un fàrmac anticoagulant Quan hagi estat tractata anteriorment amb antiinflamatoris no esteroïdals Sempre, dona que els antiinflamatoris no esteroïdals són els fàrmacs que produeixen reaccions adverses greus a nivell gastrointestinal.
Són recomanacions al pacient de la prevenció dels efectes secundaris associats als corticoides inhalats: Rentar la boca amb aigua després de cada administració Emprar càmeres espaiadores quan s’utilitzin inhaladors en pols Tractar la candidiasis de manera profilàctica amb antifúngics Cap de les anteriors es correcta A, B i C són correctes.
Quins dels següents fàrmacs és un inhibidor directe de la renina? Nifepidina Hidrolorotiazida Aliskiren Furosemida Verapamil.
L’antitussigen sense activitat opiode és: Metadona Dihidrocodeïna Morfina Codeïna Dextrometorfà.
En relació a l’heparina sòdica, quina de les següents afirmacions és correcta? S’administra per via endovenosa És un fàrmac antifibrinolític Només s’administra per via subcutània Mai no necessita cotnrols d’hemostàsia (proves de laboratori) per ajustar les dosis Les afirmacions A i B són ocrrectes.
En el tractament de l’espasticictat quin aresposta és INCORRECTA: El Baclofen és millor tolerada que la Tizanidina i el Diazepam El Diazepam actua a nivell del recepts GABA El Baclofen actua a nivell pre i post sinàptic La Tizanidina disminueix l’alliberament de glutamat La Toxina Botulínica només s’administra per injecció local.
L’antiagregant plaquetari que actua inhibint la COX és: Clpidogrel Àcid acetilsalicílic Àcid tranexàmic Warfarina Apixaban.
El Formoterol és un fàrmac: Mucolític Antiemètic Antitussigen Broncodilatador Inhibidor de la secreció àcida.
Les anèmies es tracten amb: Ferro quan és una anèmia microcítica-hipocroma Vitamina B12 quan és anèmia megaloblàstica Amb folats i ferro quan tenen VCM normal i normocítica Totes les anèmies es tracten amb ferro A, B i C són certes.
Senyala un mètode directe de determinació de l’adherència al tractament: Comptar els coprimits Pesar els inhaladors Test de Morisky-Green Anàlisis de femtes Test d’Haynes-Sackeet.
Quin dels següents fàrmacs es pot utilitzar pel tractament de l’anticoncepció d’emergència? Ulipristal Danazol Tamoxifèn Etinilestradiol Norgestrel.
Els nitrats es poden trobar en diferents formes farmaceutiques. Assenyala la resposta correcta: A l’hora d’administrar els comprimits de nitroglicerina d’acció perllongada, cal prendre-ho amb un got d’aigua i partit si és necessari En quant als pegats de nitroglicerina s’han de posar sempre al mateix braç, per evitar confusions Quan s’administren en forma de pegats, cal descansar unes 10 hores sense pegat, preferentment durant la nit Les formes sublinguals poden administrar-se en casos de crisis anginoses agudes cada 5-10 minuts Les respostes C i D son correctes.
Els antidespressius en general: Tenen un efecte immediat (hores-dies) Tenen un marge de dosificació ben establert per sota del que no hi ha resposta No hi ha problemes siel tractament no es fa de manera continuada Són poc tòxics ja que a major eficàcia menor toxicitat Totes son certes.
El tractament farmacològic d’elecció de la DMII és la metformina: Però fa augmentar el pes del pacient I es pot associar a altres fàrmacs quan no s’aconsegueix un bon control glicèmic I és ben tolerada en tots els casos No és cert que la metformina sigui el tractament d’elecció per a la DMII Però provoca hiperglucèmies degudes a l’estimulació de l’alliberament d’insulina.
Assenyala la resposta incorrecta : L’hormona paratiroidea intervé en el metabolisme del fòsfor L’hormona Paratiroidea intervé en l’eliminació del calci Als bifosfonats també sels anomena fàrmacs resortius L’absorció de calci pot ser inhibida pels glucocorticoides La calcitonina provoca una disminució de la resorció òssia.
Quin és el fàrmac hipoglucemiant oral d’elecció per un pacient obès amb diabetes Mellitus tipus II? Pioglitazona Sitagliptina Repaglinida Metformina Glibenclamida.
El fàrmac d’elecció en el tractament del shock anafilàctic és: Histamina Adrenalina Levarterenol Isoproterenol Tant A com B.
Quin és l’atídot específic de l’acenocumarol en cas de sobredosis? Idarucizumab Vitamina K Alteplasa Flumazenil Sulfat de protamina.
Quin dels següents fàrmacs és un anticoagulant oral directe? Àcid acetilsalicílic Acenocumarol Heparina sòdica Dipiridamol Rivaroxaban.
Els fàrmacs utilitzats per al tractament de l’hipotiroidisme secundari: Les principals reaccions adverses són bradicàrdia i somnolència Es pot administrar directament la T4 (levotiroxina) Solen ser tractament de curta durada, 10 dies com a màxim Solen ser les sals de iode a dosis altes Són fàrmacs amb un ampli marge terapèutic i pràcticament no interaccionen amb cap fàrmac.
Per al tractament de la gota cal: Administrar únicament un AINE, ja que la colquicina té un marge terapèutic estret Combinar colquicina amb àcid acetilsalicílic Combinar colquicina amb naproxè Augmentar consum de proteïnes Administrar al·lopurinol.
Quin dels següents fàrmacs s’utilitzen per a la inducció de l’anestesia general? Propofol Isofluorà Enfluorà Òxid nitrós Halotà.
L’almagat es: Inhibidor de la bomba de protons Antihistamínic H2 Antiàcid sistèmic Antiàcid no sistèmic Protector de la mucosa gàstrica.
El tractament farmacològic de la insuficiència cardíaca indica que és CORRECTA: Els IECA són de segona elecció en el tractament Standard Els diürètics s’utilitzen segons símptomes Els beta-blocadors s’utilitzen sempre en tots els nivells d’insuficiència cardíaca A i B Totes són correctes.
Si un pacient està prenen Digoxina, amb quin dels següents fàrmacs cal vigilar seva associació per risc d’incrementar la toxicitat de la Digoxina? Esplerenona Candesartan Lisinopril Indapamida Atenolol.
Quin dels següents fàrmacs és un antiemètic indicat per tractar les nàusees i esl vòmits associats al mareig per moviment? Granisetrón Difenhidramina Rabeprazol Colestiramina Cetirizina.
Quina de les següents associacions fàrmac - grup farmacològic és correcta? Liraglutida - Anàlegs del GLP-1 Repaglinida - Inhibidors de les alfa-glucosidases Vildagliptina - Glitazones Acarbosa - Inhibidors de la DPP-4 Exenatida - Biguanidnes.
El calci és essencial per: La conducció venosa La construcció de la matriu òssia L’hemostàsia La contracció muscular Totes són correctes.
La tirotropina es: Hormona mixta sintetitzada a la neurohipòfisis Hormona mixta sintetitzada a l’adenohipòfisi Hormona missatgera sintetitzada a l’adenohipòfisi Hormona missatgera sintetitzada a la neurohipòfisis Hormona efectora sintetitzada a l’adenohipòfisi.
En el tractametn de la osteoporosi postmenopàusica, quin dels següents fàrmacs actuen estimulant la formació de l’ós (osteoformador? Bazedoxifè Teriparatida Calci i Vitamina D Àcid Alendrònic Denosumab.
Els glucocorticoides: Són antiinflamatoris, antial·lèrgics i immunodepressors Donen debilitat muscular i osteoporosi en tractaments de llarga durada Poden provocar efectes oposats sobre el sistema nerviós central, tant eufòria com depressió Augmenten l’acidesa gàstrica Totes les respostes són correctes.
Assenyala la resposta FALSA respecta el tractament de la diabetis: Els anàlegs de la insulina tipus glargina s’administren un cop al dia Les sulfonilurees són fàrmacs que poden donar augment de pes i augmenten el risc d’hipoglucèmies Amb el tractament amb insulines NPH es recomana fer un ressopó per evitar hipoglucèmies nocturnes El primer esglaó en el tractament de la diabetis és la utilització dels antidiabètics orals Els derivats incretínics augmenten la secreció d’insulina pancreàtica.
Quin dels següents és l’anestèsic local d’acció més ràpida? Procaïna Lidocaïna Tetracaïna Bupivacaïna Benzocaïna.
Quina de les següents afirmacions sobre els blocadors beta-adrenèrgics és correcta? Són fàrmacs inotrops i cronotróps positius El seu principal efecte advers es la taquicàrdia Són fàrmacs totalment contraindicats en pacients MPOC i diabètics Són fàrmacs indicats per al tractament de la Insuficiencia Cardiaca Tots els blocadors beta-adrenèrgic són fàrmacs cardioselectius.
Quin dels següents fàrmacs és un antipsicòtic típic? Risperidona Olanzapina Clozapina Pimozina Haloperidol.
Referent a les insulines: La insulina detemir és la que presenta un inici d’acció més ràpid La insulina Lispro és un analeg d’insulina d’acció ràpida La insulina NPH és la més indicada quan s’utilitza una bomba d’insulina Són el tractament de primera elecció en la diabeteis Mellitus tipus II Els anàlegs de la insulina tenen l’inconvenient de provocar lipodistròfia a la majoria de pacients.
Pel que fa al tractament de la hipercolesterolèmia, quina de les segÜents afirmacions és correcta? L’àcid nicotínic és l’únic fàrmac que ha demostrat disminuir la morbimortalitat cardiovascular Els fibrats són els fàrmacs d’elecció A un pacient amb hipercolesterolèmia, sempre se li han de prescriure mesures dietètiques i tractament farmacològic alhora per disminuir els seus nivells de colesterol Si un pacient no presenta cap malaltia cardiovascular prèvia, cal valorar-li el seu risc cardiovascular per conèixer si cal iniciar-li tractament farmacològic hipolipemiant S’ha de tenir present que les estatines poden disminuir les transaminases, fet que implica suspendre el tractament.
Els bifosfonats són fàrmacs Per al tractament de la osteoporosi Que s’han de prendre amb els àpats per evitar problemes gàstrics Anàlegs de la vitamina D Per al tractament de la incontinència urinària Que es donen en monoteràpia per al tractament de la osteoporosi.
Quina de les següents relacions fàrmac - indicació és la correcta? Domperidona - Nàusees i vòmits Montelukast - Restrenyiment Àcid quenodesoxicòlic - Úlcera gastroduodena Metoclopramida - Àcidesa gàstrica Naltrexona - Diarrea.
De les següents relacions fàrmac - indicació indica quina és la correcta: Ciclesonida - Rinitis al·lèrgica Prucaloprida - Esofagitis de reflux Pantoprazol - Úlcera gastroduodenal Lactulosa - Asma Loperamida - Restrenyiment.
En el tractament farmacològic de la insuficiència cardíaca indica quina és la resposta correcta: Els IECA són de segona elecció en el tractament estàndard Els diürètics s’utilitzen segons símptomes Els beta-blocadors s'utilitzen sempre en tots els nivells d’insuficiència cardíaca Les respostes A i B són correctes Totes les respostes són correctes.
Assenyala la resosa correcta: Dosis elevades i continues d’anàlegs de la GnRH poden inhibir la secreció de FSH i LH La tirotropina (TSH) se secreta a l’hipotàlem L’oxitocina s’emmagatzema a l’adenohipòfisis L’hormona adenocrotricotropa (ACTH) se segrega a l’escorça suprarenal La prolactila s’allibera a la neurohipòfisi.
L’hipotiroïdisme es caracteritza per: Un augment de la TSH Una disminució de T3 i T4 Tendència a obesitat, dislipèmia i retenció de líquids Pot ser primari o secundari Totes les respostes són correctes.
Quina de les següents associacions fàrmacs - indicació és correcta? Clortalidona - angina pit Atenolol - Hiperplàsia benigna de pròstata Amlodipino - Hipertensió en pacients diabètics Hidroclorotiazida - hipotensió severa Enalapril - Insuficiència cardíaca.
Per quina de les següents vies d'administració es pot administrar un glucocorticoide? Via oral Via parenteral Via dèrmica Via inhalatòria Totes les anteriors vies d’administració són correctes.
Escull la resposta correcte: Les sals de bicarbonat s’administren durant els menjars Els antiàcids s’han d’administrar 1 hora abans dels menjars La ranitidina s’administra amb el dinar L’omeoprazol s’ha d’administrar 1 hora abans d’esmorzar El sucralfat s’ha d’administrar 1 hora desp´res dels menjars.
Quin fàrmac s’administra conjuntament amb Levodopa? Trihexifenidil Lisurida Bromocriptina Selegilina Carbidopa.
Quina de les següents associacions fàrmac - grup farmacològic és correcta? Espironolactona - Blocador B-adrenèrgic Ranolazina - Antagonista dels receptors de l’angiotensina II Diltiazem - Antagonista del calci Carvedilol - Diürètic tiazídic Losartan - Inhibidor de l’enzim convertidor d’Angiotensina.
En l’hipotiroÏdismes, quina de les següents afirmacions és correcta? La Levotrioxina (o L-Tiroxina o L-T4) està contraindicada en el tractament de l’hipotiroÏdisme La Levotiroxina s’administra a dosis estàndard en tots els pacients La Levotiroxina (T4) s’ha d’utilitzar amb precaució en pacients amb malaltia cardiovascular Les hormones tiroidees són el sfà`rmacs d’elecció en les dietes d’aprimament Les respostes B i C són correctes.
Quins dels següents fàrmacs s’utilitza per tractar l’hipertiroïdisme? Liotironina Propiliouracil Tioureilens Carbimazol Levotiroxina.
De les següents associacions fàrmac - indicació quina és correcta? Loperamida - Esofagitis de reflux Prucalopirida - Diarrea Ranitidina - Rinitis al·lèrgica Omeprazol- Úlcera gastroduodenal Racecadotril - MPOC.
Respecte a l’acenocumarol, quina de les segúents afirmacions és correcta: És un fàrmac antiagregant plaquetari Està indicat en pacients amb hemorràgia activa El seu antídot és la vitamina K Té una acció ràìda i curta que el fan idoni per casos d’urgència Totes les afirmacions són correctes.
Quina és l’estratègia terapèutica d’elecció per a l’erradiació de l’Helicobacter Pylori? Omeprazol+clindamicina+amoxicilina Omeprazol+claritromicina+amoxicilina Omeprazol+cloxacilina+amoxicilina Omeprazol+ciprofloxacina+metronidazol Omeprazol+ceftazidima+amoxicilina.
Indica quina de les següents afirmacions és correcta: El Ferro s’utilitza en el tractament de l’anèmia megaloblàstica o perniciosa La vitamina B12 s’utilitza en el tractament de l’anèmia microcítica L’àcid fòlic i la vitamina B12 s’utilitzen en la prevenció de defectes del tub neural en dones en edat fèrtil que hagin planificat un embaràs La vitamina B12 està indicada en l’anèmia ferrpènica L’àcid fòlic s’utilitza en el tractament de l’anèmia ferropènica.
En quant als psicofàrmacs, assenyala l’afirmació correcta: Cap afirmació es correcta Els IMAO no presenten interaccions amb aliments Els fàrmacs neurolèptics són utilitzats per millorar processos d’aprenentatge, memòria i intel·ligència Els fàrmacs nootrops són tranquil·litzants majors Els antidepressius augmenten els efectes de la noradrenalina i de la serotinina.
Quin dels següents fàrmacs pot incrementar la toxicitat de la Digoxina? Enalapril Espironolactona Labetalol Furosemida Valsartan.
En quant a les estatines per al tractametn de la hipercolesterolèmia, assenyala la resposta falsa, trieu-ne una: Actuen inhibint l’absorció de colesterol a nivell intestinal Són el fàrmac d’elecció V Presenten interaccions amb molts fàrmacs, ja que es metabilitzen a partir del citocrom p 45 Els efectes adversos més freqüents són la cefalea i les miàlgies La semivastatina i pravastatina són les que tenen més evidència clínica.
Amb el tractament amb digoxina, quina d eles següents interaccions poden produir intoxicacions: Antibiòtics betalactamics Herba de sant Joan Fibra alimentaria Colestiramina Antiàcids.
Quin és l’antídot específic de l’acenocumarol en cas de sobredosi? Alteplasa idarucizumab Vitamina K Flumazenil Sulfat de protamina.
Quin dels següents fàrmacs s’utilitza com a antiarrítmic? Dobutamina Amilorida Amiodarona Nitroglicerina Labetalol.
En cas de bradicàrdia, s’utilitza: Salbutamol Adrenalina Acetilcolina Atropina Ipratropium.
Quina de les segÚents associacions fàrmac - efecte advers és la correcta? Sitagliptina - Infeccions respiratòries Lixisennatida - Increment de pes Glicazida - Hiperglucèmies greus Metformina - Infeccions urinàries Nateglinida - amputacions extremitats inferiors.
En el tractament de l’hipertiroïdisme, quina de les següents afirmacions és correcta? Els símptomes poden reduir-se amb tiroxina exògena El carbimazol inhibeix la síntesi d’hormones tiroïdals El tractament d’elecció és la L-tiroxina El iode radioactiu no està indicat en el tractament definitiu Totes les afirmacions anteriors són correctes.
La oxitocina és: Una hormona estimulant de l’úter S’allibera durant l’embaràs Provoca hemorràgia per disminució del to uterí Inhibeix la secreció làctica B i C són certes.
Quin dels següents fàrmacs pertany al grup terapèutic de les resines d’intercanvi iònic? Fenofibrat Simvastatina colestiramina Gemfibrozil Ezetimiba.
Són recomanacions al pacient en la prevenció dels efectes secundaris associats als corticoides inhalats: Rentar la boca amb aigua després de cada administració Emprar càmeres espaiadores quan s’utilitzen inhaladors en pols Tractar la candidiasis de manera profilàctica amb antifúngics Cap de les anteriors es correcta Totes són correctes (A,B i C).
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor