Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEFonaments de maquinari

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Fonaments de maquinari

Descripción:
FDM 2023 TEMA 07 - 08

Autor:
JJ
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
14/05/2023

Categoría:
Informática

Número preguntas: 28
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Relaciona els conceptes sobre arquitectures d'alta disponibilitat amb la seva definició. Són els que són capaços de continuar funcionant sense disminuir el rendiment encara que es produeixin fallades en diversos components. És una institució que ha fet una classificació dels CPD basada en la seva disponibilitat. Funciona com una font d’alimentació alternativa que s’activa en el moment en què hi ha un tall de corrent.
OCS o GLPI són eines de programari relacionades amb: a. L'inventari d'equips i la infraestructura de xarxa. b. Inventari i documentació del sistema c. Documentació de procediments i incidències d. Mesura del rendiment.
Un sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) serveix per al següent: a. Connectar equips que han de funcionar alhora: el SAI ens permet connectar-los de manera que els puguem encendre o apagar tots alhora. b. Repartir l’alimentació entre tots els equips d’una sala, per estalviar endolls. c. Que quan hi hagi un tall de corrent, l’equipament pugui continuar funcionant durant un quant temps perquè el SAI el continua alimentant. d. Que el nostre equipament pugui funcionar correctament i allargar la seva vida perquè el SAI hi aporta corrent continu, que és el que necessita qualsevol equipament amb components electrònics.
Relaciona els conceptes sobre arquitectures d'alta disponibilitat amb la seva definició. És un dispositiu d’alimentació que inclou almenys dues unitats iguals a dins, cadascuna capaç de proporcionar alimentació per a tot el sistema. Es basa en la utilització de múltiples discos durs connectats que es comporten com un sol disc de mida gran. Permeten independitzar i fer més segura l’associació entre servidors i els seus discos.
Relaciona els conceptes amb les seves definicions Fa referència a la informació en format escrit o d’altres tipus, utilitzat per donar suport a una eina o procés. En un CPD pot ser de disseny i de processos, i permet reduir la dependència d’una persona o grup, tot i oferint una eina de molt valor per corregir errors de manera eficient. Inclouen la humitat i la temperatura i s’han de mantenir dins uns marges específics per aconseguir un entorn fiable i amb un rendiment òptim, mitjançant la climatització. Es refereix al disseny que han de tenir els sistemes per resistir els actes hostils. S’encarrega de descriure mesures per evitar que uns atacants puguin accedir a l’edifici, recurs o informació que hi ha en mitjans físics.
Ordena els passos en el disseny del maquinari d'un servidor Definició de requeriments, aplicacions, temps d'accés i objectius empresarials Estimació de recursos necessaris amb entorn real o simulat Càlcul de components per als requeriments i estimacions prèvies Mesura del rendiment de l'equip real Ajust del maquinari segons mesures noves.
Quines de les següents són mesures que, amb una bona planificació permetre reduir els desastres i les conseqüents pèrdues de dades? a. Mesures preventives b. Mesures de detecció c. Mesures correctives d. Mesures de manteniment.
Ordena les fases de una planificació per al disseny d'un CPD CorrecteDeterminació de funcions del CPD CorrecteRequeriments del disseny Arquitectura del sistema CorrecteComponents del CPD.
Indica quines de les afirmacions sobre els components d'un CPD són certes. a. Les aplicacions dels servidors (bases de dades, servidors de fitxers, etc.) s’instal·len en tots per si algun s’avaria. b. Els sistemes de tipus servidor es caracteritzen per la no utilització o opcionalitat del GUI. c. Els racks o bastidors són un suport metàl·lic amb una amplada interna normalitzada de 19 polzades. d. Els taulers de connexions (patch panels) són connectors per a telefonia IP.
Amb els RAID 1 augmenta la velocitat d'escriptura en els discos? a. Si, però no de manera considerable. b. Si, i també augmenta la velocitat de lectura. c. No, però si augmenta la velocitat de lectura. d. No. Les operacions de lectura i d'escriptura es mantenen amb la mateixa velocitat dels discos que el componen.
Relaciona els nivells de RAID amb les seves característiques Segmenta la informació d’entrada en diferents discos sense introduir-ne redundància. Millora el rendiment però no ofereix tolerància a errades. Si un disc falla, tota la informació que emmagatzemava es perd. Permet el doble de velocitat de lectura i la mateixa d’escriptura que en un disc individual, i ofereix tolerància a errades. Ofereix segmentació de dades a nivell de bloc i també segmenta la informació de correcció d’errors. Dóna bon rendiment i tolerància als errors. És el nivell més utilitzat. Dóna segmentació a nivell de bloc amb dades de paritat repartides per tots els discos. Es creen dos segmentacions i un mirall d’aquestes. Utilitzat per duplicar i repartir les dades. Es creen diversos miralls RAID 1 i una segmentació RAID 1 a sobre d’aquests.
Ordena de menor a major el nivells que classifiquen els CPD basant-se en la disponibilitat que asseguren segons la seva composició de maquinari i programari. Components bàsics Emmagatzematge redundant Alimentació redundant Refrigeració i control ambiental redundants.
És el sistema col·lectiu de cables, canalitzacions, connectors, etiquetes i altres dispositius que cal instal·lar per establir una infraestructura de telecomunicacions genèrica en un edifici o campus. a. Cablatge estructurat b. Backbone c. Mainframe d. Sistema troncal.
Quins dels següents components NO defineixen l'arquitectura per a un centre de proces de dades? a. Arquitectura del servidor b. Arquitectura d'emmagatzematge c. Arquitectura de xarxa d. Arquitectura de programari e. Arquitectura de processador.
Com ha de ser la il·luminació en un lloc de treball? a. Ha se ser sempre natural b. Les finestres han d'estar en una posició alta c. Els focus de llum han d'anar dirigits als equips de muntatge d. Les entrades de llum, natural o artificial, no han d'enlluernar a l'operador.
Quin significat tenen les sigles LPRL? a. És un sindicat. b. Llei de prevenció de riscos laborals c. Llei de protecció front a riscos laborals d. Ninguna de les anteriors és correcta.
En el nostre lloc de treball de muntatge d'equips, a quins riscos estam més exposats? a. Aixafaments b. Atropellaments c. Talls d. Caigudes.
En el nostre lloc de treball de muntatge d'equips, quin element NO és part del nostre EPI? a. Botes reforçades b. Guants de nitril c. Casc d. Màscara.
Respecte als factors de risc relacionats amb la informàtica… a. tenen a veure amb la construcció i reparació dels ordinadors i dels components que els formen. b. es refereixen exclusivament a l’ambient al treball i no al medi ambient. c. el tractament dels residus comprèn des del reciclatge fins a l’eliminació segura dels residus. d. l’exposició a radiacions només és perillosa si són ionitzants.
Indica quines de les següents afirmacions són correctes. a. L'ordre i la neteja formen part de la prevenció de riscos laborals. b. Un foc, en un lloc de treball de muntatge d'equips, pot ser produït per escalfament excessiu d'un component electrònic d'un equip. c. La LPRL estableix els principis generals relatius a la prevenció de riscos professionals. d. La responsabilitat última de complir la Llei de Prevenció de Riscos Laborals recau sobre el treballador o operari.
Què signifiquen les sigles EPI? a. Estudi de prevenció internacional b. Equipament de protecció individual c. Equip de prevenció individual d. Ninguna de les anteriors és correcta.
L’aplicació de la senyalització és una tècnica de seguretat que… a. ... per si sola evita els accidents i que aquests es produeixin. b. ... per si sola no evita els accidents, però ajuda a impedir que es produeixin. c. ... s’aplica de manera prioritària. d. ... per si sola causa accidents de treball.
Quin organisme internacional defineix la salut com “l’estat complet de benestar físic i social i no solament l’absència d’afeccions o de malalties”? a. L'Organització Nacional de la Salut b. L'agència Europea de la Salut c. L'Organització Internacional del Trebal d. L'Organització Mundial de la Salut.
Senyala quin motius solen portar a les empreses a fer prevenció de riscos a. Motius legals b. Motius econòmics c. Motius de clima i imatge d. Motius morals.
Des del punt de vista de la prevenció i la seguretat, quina d'aquestes afirmacions és correcta? a. S'han de mantenir les eines a la vista, en una taula. b. S'han d'emmagatzemar les eines en un calaix. c. Les eines s’han de recollir en suports o lleixes que facilitin la identificació i localització d. Ha d'haver-hi diversos calaixos per a les eines en funció del tipus.
És una tècnica no mèdica i multidisciplinària que té per objecte adaptar l’entorn de les persones a les seves característiques i exigències anatòmiques, fisiològiques i psicològiques. a. Seguretat en el treball b. Higiene industrial c. Ergonomia d. Psicosociologia.
Volem descaragolar els caragols d'una caixa d'un equip. Quins passos són els correctes? a. Tallar el corrent en la font d'alimentació. Totes les fonts d'alimentació tenen un interruptor per a tallar el corrent elèctric. b. Desendollar el cable de l'ordinador i ja podem utilitzar un tornavís. c. Desendollar l'ordinador, esperar uns segons, triar el tornavís apropiat i amb aïllament elèctric i utilitzar una polsera electroestàtica adequadament. d. Cap resposta és vàlida.
Per estrènyer un cargol podem utilitzar ... a. Qualsevol tornavís b. Un tornavís adequat al cap del cargol c. Un ganivet d. Cap de les respostes és correcta.
Denunciar test Condiciones de uso