option
Mi Daypo

Hemato

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Hemato

Descripción:
introducción

Autor:
Andrea
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
31/05/2021

Categoría:
Ciencia

Número preguntas: 47
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Quin teixit transporta sang més rica en O2 que en CO2? Sang arterial Sang venosa Sang dels capil.lars.
Que hi veus? Neutròfils Eritròcits Plaquetes.
Els eritròcits vells (dsps 120 dies) són eliminats: Pels neutròfils del SMF al fetge Pels neutròfils del SMF a la melsa Pels macròfags del SMF a la melsa o fetge.
Volum normal d'eritròcits en sang: 4'5-6 x 10^12 /L 6'2 x 10^12 /L 5'2 x 10^7 /L.
Els leucòcits: No tenen nucli, es sintetitzen a la MOV, són eliminats al SMF, tots tenen funció immunitària Tenen nucli, es sintetitzen a la MOV, són eliminats al SMF, tots tenen funció immunitària No tenen nucli, es sintetitzen a la MOV, són eliminats al SMF, no tots tenen funció immunitària.
Són polimorfonuclears: Neutròfils, monòcits, limfòcits Neutròfils, eosinòfils, basòfils Limfòcits, basòfils, eosinòfils.
Són mononuclears: Basòfils i limfòcits Monòcits i basòfils Monòcits i limfòcits.
Què hi veus? Neutròfil Eosinòfil Monòcit.
Relaciona les característiques de cadascuna de les següents cèl.lules: Monòcits Basòfils Limfòcits Neutròfils Eosinòfils.
Digues quina és falsa: Les plaquetes són fragments cel.lulars (no tenen nucli) No presenten granulació Provenen de la MOV S'eliminen pel SMF.
Selecciona els percentatges de leucòcits en sang: Neutròfils Limfòcits Eosinòfils Basòfils Monòcits.
Volum total de plaquetes en sang: 450.000 /mm^3 1'3 x 10^11 /L 3'5 X 10^11 /L.
Si la fracció líquida és de color blanc conté elevada quantitat de triglicèrids conté bilirrubina (mostra icterícia) s'ha produït hemòlisi .
La fracció liquida amb anticoagulant: Sèrum Plasma.
La fracció líquida sense coagulant: Plasma Sèrum.
Digues quina de les funcions de la fracció líquida és certa -Nutrició, transport gasos i molèc, -control del calor corporal, -funció immunitària -Nutrició, transport gasos i molèc, -transport de molèc de rebuig i prot, -control del calor corporal, -funció immunitària -Nutrició, transport gasos i molèc, -transport de molèc de rebuig i prot, -control del calor corporal, -funció immunitària, -control pH (gasos).
VSG: Homes 0-18 mm/h Dones 0-15 mm/h Dones 0-18 mm/h.
La VSG es veu alterada per: L'albúmina baixa la Pz i per tant puja la VSG El fibrinogen baixa la Pz i per tant augmenta la VSG Les globulines pujen la Pz i per tant baixa la VSG.
Com afecten les # patologies en la VSG? Infecció => + globulines Probl. coagulació => - fibrinogen Anèmia => - eritros Poliglobúlies => + eritros Canvis morfològics eritròcits => + V Embaràs => + fibrinogen.
La viscositat es veu afectada per: (marca la opció certa) + HTC => - viscositat + Pz => + viscositat + HTC => + viscositat.
La osmolaritat plasmàtica depèn de les partícules dissoltes glucosa, urea, NaCl i HCO glucosa, urea, Na, potassi, calci glucosa, NaCl, calci, HCO.
La osmolaritat en una persona sana: 400 mOsm/Kg 300 mOsm/Kg 1000 mOsm/Kg.
Patologies que afecten al pH (H+): Hiperventilar Fàrmac depressor SN => hiporespiració .
En la tècnica dels 2 portaobjectes, digues quina és falsa: En un porta es deixa una gota de sang (5 ul) a l'extrem Amb l'altre porta es toca la gota en un angle de 95º i arrosseguem fins el final del primer Amb l'altre porta es toca la gota en un angle de 45º i arrosseguem fins el final del primer.
Sobre les zones d'extensió, digues quina és falsa: A la cua trobem l'acumulació de cèl.lules (distribució leucos no és real) Al cos tenim una capa, és la zona d'observació (distribució leucos real) Al cap tenim acumulació de cèl.lules.
En les extensions defectuoses es pot observar, digues la falsa: recorregut surt i gruixut (+ 45%) estriat horitzontal (porta) o vertical (velocitat) zones ben definides zones sense sang (greix).
En les tincions convencionals No cal reconèixer les diferents cèl. Cal tenir en compte el temps de contacte Cal tenir en compte el temps de rentat.
A la cambra comptaglòbuls, digues la falsa: Hi han 2 plataformes laterals de 0'1 mm més altes que la central A la plataforma central és on es coloca la sang La plataforma continual té 1 quadrícula, i la dividida té 2 quadrícules i un sol al mig Hi han 2 plataformes laterals de 0'2 mm més altes que la central.
A la cambra de neubauere improved tenim: 1r => 9 mm^2 (A) 2n => 1mm^2 (A) 3r (extrems) => 1/16 mm^2 (A) 3r (centrals) => 1/25 mm^3 (A) Petits => 1/400 mm^3 (A).
Pipetes de dilució: Perla vermella Perla blanca.
El líquid de dilució: Eritròcits Leucòcits Plaquetes.
Enumera per ordre el procés general del recompte manual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Entre les causes d'errors en els recomptes manuals, digues quina és falsa: Normalment no cal recomptar mostres patològiques per comprovar que la màquina no s'hagi equivocat En el cas del tècnic pot ser degut a no enrassar correctament, - temps actuació del líquid, no rebutjar gotes, no omplir el reticle homogeni, recompte inadequat, errors en la fórmula En el cas del material pot ser degut a la mala cal.libració de les pipetes, material brut, reticles incorrectes, líquid caducat, etc.
En el recompte indirecte de plaquetes 1 2 3.
En els recomptes automàtics, digues quina és certa: Hi ha més fiabilitat, més rapidesa, és més car Les mostres fora del rang de normalitat no són processades i s'han de comprovar manualment La màquina detecta artefactes dins les cèl.lules.
Parts del comptador hematològic Cambra diluidora Cambra de flux Dispositiu de mesura Transductor Sist. informàtic.
En el mètode de resistència elèctrica, digues la falsa: 5 senyals diferents: 1 per plaquetes, 1 per eritros, 1 per neutròfils, 1 per basòfils i 1 per monòcits/eosinòfils/limfòcits 5 senyals diferents: 1 per plaquetes, 1 per eritros, 1 per limfòcits, 1 per monòcits i 1 per neutròfils/eosinòfils/basòfils 5 senyals diferents: 1 per plaquetes, 1 per eritros, 1 per eosinòfils, 1 per limfòcits i 1 per neutròfils/monòcits/basòfils.
En els mètodes òptics o de dispersió lumínica digues la certa: El camp fosc funciona amb bombeta, quan no hi han cèl. la llum passa completament i no arriba la senyal (disc cap fosc la tapa), quan hi han cèl. desvien el feix de llum el qual arriba al fotodetector en funció de la cèl. varia l'angle. En el raig làser, quan no hi ha cèl al raig no arriba al detector, quan hi han cèl. xoquen amb el raig i el dispersen, el raig incideix en el sensor (en diagonal) i depenent de la cèl. canvia l'angle de la llum.
Tipus de comptadors Comptadors d'1 població Comptadors de 3 poblacions Comptadors de 5 poblacions Citòmetre de flux.
Comptadors de 5 poblacions, classifica els 4 canals Peroxidasa Basòfils Eritròcits i plaquetes HB.
En la presentació dels resultats, digues la certa: En el cas del llistat, en la 1ª columna tenim la variable, en la 2ª columna tenim el resultat, en la 3ª columna esta el SI i en la 4ª columna els valors de referència En els histogrames es relaciona 2 variables i situo el elements recomptats a aquest paràmetre En el cas del llistat, en la 1ª columna tenim la variable, en la 2ª columna tenim el resultat, en la 3ª columna els valors de referència i en la 4ª columna esta el SI.
Causes d'error en el recompte automàtic, digues la certa: Error degut al tècnic que manipula la màquina, com donem la mostra (cèl. precipitades => fer inversions / mostra coagulada), error el buidament dels reactius, neteja del comptador Error del comptador, en el cas de coincidència (2 cèl. pasen juntes) en el cas de que la mostra estigui coagulada Error del comptador, en el cas d'una mala interpretació de les dades, el tècnic ho ha de tornar a repetir.
L'hematopoesi és el procés de formació dels elements sanguinis, esta format per tres fases, digues quina és certa: Hepàtica: 2-3 setmanes dsps de la fecundació, cèl semblants als eritros (transporten O2) que es fabriquen al sac vitelí, l'O2 arriba a l'embrió per difusió Mesoblàstica: 1 mes dsps de la fecundació el fetge fabrica cèl semblants als eritros, 2-3 mesos el sac vitelí desapareix, el fetge fabrica cèl. fins gairebé el naixement (pocs leucos i plaq.), en el 4rt mes la MOV i la melsa Mieloide: últim trimestre de l'embaràs fins tota la vida.
Quan la MOV comença a funcionar, digues la falsa: També comencen a funcionar els ganglis limfàtics (maduren limfos) Quan naixem tots els ossos tenen MOV, quan creixem el seu interior es substitueix per greix (MO groga) En adults els ossos que tenen MOV són el fèmur, l'húmer, la pelvis, l'estèrnum, costelles, vèrtebres En la 3ª edat els únics ossos que tenen MOV són el fèmur, l'húmer i la pelvis.
En l'eritropoesi hi han precursors: Proeritroblast Eritroblast Basòfil Eritroblast Policromàtic Eritroblast Ortocromàtic Reticulòcit.
En la morfologia dels eritròcits es veuen implicades les proteïnes, digues quina és falsa: Les intrínseques són transportadores, mantenen el V de l'eritro, necessiten ATP Les extrínseques són transportadores, mantenen el V de l'eritro, necessiten ATP Les extrínseques estan dins de l'eritro, li donen forma i el mantenen flexible (la espectina fa una xarxa que a l'int. de la memb.).
En el metabolisme eritrocitari: Metabolisme energètic Metabolisme Antioxidant Metabolisme Antioxidant i Respiratori Metabolisme Respiratori.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor