option

ICC examen

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
ICC examen

Descripción:
Aceleraste mis latidos es que me gusta todo de ti

Autor:
Tomeu Sipi
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
10/06/2021

Categoría:
Universidad

Número preguntas: 78
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Quina afirmación és certa, en relación al model del comportamiento del consumidor estudiar durant el curso Ens explica que el màrqueting no té capacitar de generar necessitats Ens indica que el consumidor coneix les seves necessitats i pren decisions en condicions de certesa El coneixement de les variables econòmiques és suficient per explicar les conductes del consumidor El coneixement de les variables psicològiques com motivació, emoció, i percepció és suficient per determinar la conducta del consumidor El punt de partida del model són les necessitats del consumidor.
Si en un qüestionari de Dyane amb 20 preguntes, volem incorporar una nova pregunta entre la 15 i la 16 Cal fer servir l'opció 'instertar' del menú 'Cuestionario' Només es pot fer esborrant totes les preguntes de la 16 a la 20, i fer una introducció de la nova seqüència de preguntes Es pot fer afegint normalment una pregunta, i indicant a la part superior esquerra de la finestra de programació, el número en què es vol col·locar la pregunta S'afegeix una pregunta de forma normal, i després es fa servir l'opció 'Mover preguntas' del menú 'Cuestionario' No es poden moure preguntes un cop es dóna per tancat un qüestionari.
En comerç electrònic, la 'taxa de conversió' es: La quantitat de visites al lloc web que es converteixen en compres La quantitat de sobrepreus a pagar quan es fa la compra en una moneda (divisa) distinta a la pròpia La quantitat de nous clients fets en relació a la quantitat de missatges publicitaris enviats La quantitat de clients que responen a una determinada promoció de vendes Cap de les anteriors.
Respecte el disseny d'investigació Només n'hi ha un de vàlid per a cada problema Molts de dissenys poden ser vàlids per a un mateix problema Si un problema es pot investigar amb més d'un tipus de disseny significa que el problema és de poc importànica Si un problema es pot investigar amb més d'un tipus de disseny, significa que el problema es de gran importànica Cap de les anteriors és certa.
En relació a la investigació qualitativa S’ha de fer sempre Només s’ha de fer quan el mercat objectiu no es pot quantificar Pot no ser necessari fer-la si el projecte d’investigació de mercats s’està repetint S’ha de fer sempre, malgrat a vegades es faci després de la quantitativa Cap de les anteriors.
Un cens és preferible a una mostra Sempre Quan la població és molt gran Quan la població és petita Quan la població és petita i hi ha molt d’interès en la variància de les variables Quan la població és fàcilment accessible.
En relació al test de Khi quadrat aplicat a una tabulació creuada Un valor positiu de ‘p’ indica una relació positiva d eles variables Un valor negatiu ‘p’ indica una relació negativa de les variables El valor ‘p’ és sempre positiu, tant si la relació és positiva com si és negativa A i B Totes les anteriors són falses.
Què és la tècnica de la votació dividida? Un mètode de mostreig que utilitza dues mostres independents Un mètode de mostreig que utilitza dues mostres relacionades: la segona mostra es composa de persones indicades per la primera mostra Una forma de superar el problema de influència del redactat en les respostes a preguntes dicotòmiques Una forma d’evitar les preguntes dobles Cap de les anteriors.
Els participants en un grup focal han de ser Heterogenis o homogenis El més heterogenis possible El més heterogenis possible per tal de que es generi discussió i conflicte entre els participants Homogenis en alguna característica Homogenis pel que fa a característiques demogràfiques, psicogràfiques i en l’ús del producte.
Si un investigador vol agrupar registres o casos en grups segons la seva semblança estadística, ha de fer Una anàlisi discriminat Una anàlisi factorial de components principals Una anàlisi cluster Una anàlisi de variància Cap de les anteriors.
11. En relació a investigació de mercats S’ha de fer d’una forma continuada Les xarxes socials faciliten fer investigacions comercials amb mostres representatives S’ha de fer només si els beneficis que generi la informació superen els costos Per ser objectiva ha d’estar feta per empreses externes Cap de les anteriors.
Indica quina és certa Els models explicatius del comportant del consumidor contemplen totes les variables que el poden afectar Els models integrats o globals contemplen totes les variables que poden afectar el comportament del consumidor Els models estocàstics són els que contemplen totes les variables que poden afectar el comportament del consumidor Els models de processament de la informació contemplen totes les variables que poden afectar el comportament del consumidor No hi ha cap model de comportament del consumidor que contempli totes les variables que el poden afectar→DUDA.
Si un mercat de productes de compra rutinària forma part del grup evocat del consumidor i és la marca habitualment comprada, l’empresa ha d’adoptar l’estratègia de: Lideratge Incorporació Preferent Intensificació Manteniment.
Quina investigació proporciona informació per a la presa de decisions administratives? Exploratòria Concloent Només la descriptiva concloent Casual exploratòria Descriptiva exploratòria.
Indica quina és certa A l’anàlisi de cluster, l’investigador determina quins grups de variables es formen A l’anàlisi de cluster, l’investigador determina quins grups de casos formen A l’anàlisi de conglomerats, l’investigador determina quins grups de casos es formen A l’anàlisi discriminat l’investigador determina quins grups de casos es formen Totes les anteriors són falses.
Les entrevistes en profunditat són Estructurades No estructurades Si són quantitatives són no estructurades Si són quantitatives, serà a criteri de l’entrevistador Poden ser estructurades o no estructurades.
Un estudi longitudinal implica Fer una enquesta a una mostra molt gran Fer una enquesta a dues o més mostres Fer una mateixa enquesta diverses vegades a una mateixa mostra en moments diferents Fer una mateixa enquesta a dues o més mostres en moments diferents Cap de les anteriors.
Si el test de Khi quadrat d’una taula de contingència ens dóna una p=0.0246 vol dir que: Les variables són independents Les variables són dependents Les variables són independents per a un nivell de confiança del 95% Les variables són dependents amb a un nivell de confiança del 95% però no podem dir que no ho siguin per a un nivell de confiança del 99% Les variables són dependents per a qualsevol nivell de confiança.
El model de comportaments de Alonso i Grande contempla les etapes Necessitats, entrades, processaments d’informació, influències externes, estructura individual, decisió de compra i sortides Entrades, processament d’informació, influències internes, influències externes, decisió de compra i sortides DUDA Necessitats, processament d’informació, influències externes, decisió de compra, sortides i dissonància Necessitats, entrades, processament d’informació, influències externes, influències internes, decisió de compra i avaluació Necessitats, recerca d’informació, influències externes, avaluació d’alternatives i dissonància.
Les tipologies de normes que empren els consumidors per triar marca poden ser Actives i passives Operatives i auxiliars Qualitatives i quantitatives Normatives i declaratives Emocionals i cognitives→DUDAS.
El biaix per desig d’acceptació social és: Modificar antics comportaments de compra per tal d’esser acceptat en un entorn social Introduir nous comportaments de compra per tal d’esser acceptat en una entorn social En una enquesta, donar aquelles respostes més acceptades socialment malgrat siguin falses Consumir en secret productes no acceptats socialment Comportament de consum que consisteix en comprar per internet allò que no volem que la gent vegi que consumim.
En relació de l’Annex A (no sale en la foto...) - PULSAR AQUI - - -.
Si en una tabulació de valors mitjans, el valor de ‘p’ associat al test F d’Snedecor és de p= 0.0004 vol dir que Les variables són dependents per a qualsevol nivell de confiança Els valors de la taula no són significativament distints Els valors de la taula són significativament distints Els valors de la taula són significativament distints per a un nivell de confiança del 99% Els valors de la taula no són significativament distints per a un nivell de confiança del 99%.
Entre les decisions de compra familiars, entren dins el quadrant d’involucrar la majoria de la família i no compartir molta informació La compra de cosmètics i de productes financers d’inversió La compra d’un cotxe i de viatges de vacances La compra de gasolina i de subministraments per a la llar La compra de sabates i música La compra de productes d’alimentació.
Estudis de Neuromarketing recents apunten a que l’ús de reclams de caire sexual en la publicitat Tenen més efectivitat que el que indicaven els estudis de mercat convencionals Tenen aproximadament, la mateixa eficàcia indicada pels estudis de mercat convencionals Contràriament al que es pensava, aquests tupis de reclams publicitaris no augmenten l’eficàcia de l’anunci Proporcionen resultats oposats en homes i en dones Cap de les anteriors és correcta.
Un consumidor que es planteja canviar de marca de detergent, està a punt de prendre Una decisió habitual Una decisió limitada Una decisió ampliada Una decisió tant més ampliada com a més marques alternatives estigui considerant Cap de les anteriors.
Si un investigador vol agrupar variables en grups internament homogenis, ha de fer Una anàlisi discriminat Una anàlisi factorial de components principals Una anàlisi de cluster Una anàlisi de la variància Cap de les anteriors.
En relació a la taula de l’Annex B (no hay en foto) PULSA AQUI - - - -.
Les dades primàries Són sempre qualitatives Són sempre quantitatives Poden ser qualitatives o quantitatives Només poden ser qualitatives si provenen de ‘focus groups’ Són sempre quantitatives i sempre procedents d’enquestes.
Pregunta sobre el annexo que no hay... PULSA AQUI - - 8===D -.
Indica quina és certa Bernard London volia fer obligatòria l’obsolescència programada dels productes, que el govern s’encarregaria de destruir Alguns investigadors de neuromàrqueting diuen que qui pren les decisions de consum és el cervell reptilià, el més primitiu de tots Hi ha marques com Apple o Harley Davidson que estimulen la mateixa part del cervell que ho fa la pràctica d’alguna religió o creença religiosa A i C A, B i C.
Les escales de raó Després de les escales d’interval, són les que donen major quantitat d’informació Són les que donen major quantitat d’informació Els números de resposta s’expressen sempre en percentatge Són les que donen major quantitat d’informació, i tenen un punt zero absolut Cap de les anteriors.
La dissonància física fa referència a El malestar físic que provoca una decisió de compra errònia El malestar mental que provoca una decisió de compra errònia La inconsistència entre la percepció de les característiques reals del producte i les que el consumidor esperava que tindria quan el va comprar A i B Cap de les anteriors es correcta.
Una evidència de que Apple ha fet servir l’obsolescència programada per forçar els consumidor a comprar nous productes ha estat Provar que fabricava els iPad de tal forma que la pantalla durava només 5000 hores Demostrar que els ratolins dels seus ordinadors només aguantaven 10000 clics Demostrar que els discos durs dels deus ordinadors portàtils no tenien cap protecció contra moviments bruscos Demostrar que fabricava els iPod de tal forma que la bateria durava menys de 18 mesos Cap de les anteriors.
Anexo que no tenemos... PULSA AQUI - - - -.
Si una marca de productes de compra rutinària no forma part del grup evocat del consumidor, l’empresa ha d’adoptar l’estratègia de: Intercepció Preferent Incorporació Lideratge Cap de les anteriors.
Les investigacions de neuromàrqueting Fan preguntes indirectes en lloc de directes Demostren que un anunci publicitari per ser efectiu ha d’estar situat en un entorn de programació congruent Combinen l’ús de qüestionaris amb observació humana Combinen l’ús de qüestionaris amb observació de càmeres de seguretat Cap de les anteriors.
Les investigacions del professor Dan Ariley demostren que Les decisions de consum tenen una petita part irracional Els supòsits de la teoria econòmica clàssica són perfectament certs a la vida real La llibertat d’elecció és fàcilment visible amb instruments de neuromàrqueting A l’hora de decidir què comprar, és millor tenir molta oferta disponible La diferència entre 2 cèntims i 1 cèntim és mínima, però entre 1 cèntim i gratis és abismal.
Anexo... Pulsa aqui - ÚLTIMO SPRINT AL·LOTS VAMOOOOOS - -.
A Dyane, un filtre és Un procediment per identificar tabulacions creuades significatives Una eina per detectar errors a la base de dades Programar una pregunta perquè, segons la resposta, vagi després a formular una pregunta o una altra del qüestionari Un instrument per omplir les preguntes sense resposta, amb la mitjana o la moda segons s’indiqui -.
L’estudi del comportament del consumidor Es interdisciplinari i requereix distints enfocaments L’enfocament des de la teoria econòmica L’enfocament psicoanalític sosté que l’individu actua per mitjà d’impulsos inconscients L’enfocament conductual manté que les conductes estan controlades per estímuls ambiental Totes les anteriors són certes.
Si es volgués investigar algun aspecte relacionat amb el consum de menjar preparats per part del infants menors de 3 anys... Els infants serien l’element mostral i el pare o la mare l’unitat mostral Els infants serien les unitats mostrals i el pare o la mare l’element mostral Element mostral i unitat mostral coincidirien en la persona dels infants Els infants serien unitats mostrals però no hi hauria elements mostrals Cap de les anteriors és correcta.
En el Dyane, si s’ha construït una pregunta numèrica amb 3 caràcters Es pot introduir com a resposta qualsevol número, enter o fraccionari, entre el 0 i el 999 Es pot introduir com a resposta qualsevol número enter o decimal que tingui com a màxim 3 números Es pot introduir qualsevol número enter entre 0 i 999 i qualsevol decimal entre entre 0 i 99,9 Es pot introduir qualsevol número de 3 caràcters: enter entre 0 i 999, qualsevol decimal entre 0 i 9,9 i qualsevol negatiu entre 0 i 99 Es pot introduir qualsevol número decimal entre 0 i 9,9, i qualsevol negatiu enter entre 0 i -99.
Es diu que hi ha simetria (o asimetria) positiva si: La distribució de freqüències es perfectament simètrica Si hi ha major dispersió en els valors a la dreta de la mitjana Si hi ha major dispersió de valors a l’esquerra de la mitjana Si la distribució de freqüències presenta només valors positius Cap de les anteriors.
Els estudis que serveixen per desenvolupar hipòtesis són De deducció Descriptius Exploratoris De models Racionals.
Indica quina és certa La família, com a grup secundari, desenvolupa funcions rellevants des del punt de vista del consum La família s’estudia com a unitat de presa de decisions, a on poden intervenir els diferents membres que la composen L’estructura de la família no presenta canvis al llarg del temps En la família les decisions de consum no es prenen de forma col·lectiva, sinó de manera individual sense influències dels altres membres L’anàlisi del cicle de vida familiar no presenta cap rellevància, doncs sempre es mantenen els patrons de consum en el temps.
Indica quina és certa Un model de comportament del consumidor ha de recollir totes les variables que influeixen en el procés de decisió i compra El model estudiat durant el curs és un model integrat basat en el de Howard, Seth i Kolla El model estudiat durant el curs contempla el processament de la informació, la psicologia individual, les influències externes i el procés de decisió i compra A i D són correctes -.
Referent a la recerca d’informació, és cert: En els productes que suposen una decisió limitada el consumidor es mourà per aconseguir la màxima difusió Es farà servir una estratègia de lideratge si el producte implica una presa de decisió rutinària. Les fonts controlades per les empreses són principalment la publicitat en el punt de venda i el personal de vendes Les empreses poden controlar els grans mitjan de comunicació de masses La B i D són certes.
Segons la tabulació de l’Annex 4: - - - - No hi ha dades suficients per dir si les diferències són o no significatives.
En relació al procés de Màrqueting (marketing) d’una empresa S’inicia amb la distribució dels productes als punts de venda S’inicia amb el disseny del producte a fabricar S’inicia amb el disseny del producte a fabricar o tria del conjunt de productes a vendre S’inicia amb l’obtenció d’informació sobre el consumidor Cap de les anteriors es certa.
Si no disposes d’un cens o llistat de la població a enquestar, quin mètode de mostreig probabilístic podries fer servir? Aleatori sistemàtic Per conglomerats Estratificat Per quotes Bola de neu.
Indica quina de les següents afirmacions és certa. Un estudi longitudinal és una fotografia en un moment determinat en una situació Un estudi transversal analitza l’evolució de les variables En un estudi transversal la composició de la mostra s’identifica perfectament i es manté al llarg del temps En un estudi longitudinal la composició de la mostra s’identifica perfectament i es manté al llarg del temp Els estudis longitudinals poden obtenir informació per mitjà d’una mostra o per mitjà de dues o més mostres.
D’acord amb la taula de l’annex 1, i aplicant la regla de decisió lexicogràfica, el jersei i la compra són - La marca A - - -.
Indica quina de les següents afirmacions es certa L’enquesta personal cara a cara no permet la utilització de material de recolzament L’enquesta postal evita la influència evita la influència de terceres persones En una enquesta òmnibus, qualsevol empresa hi pot posar totes les preguntes desitjades En una enquesta de panell els individus seleccionats han de comprometre’s a respondre tots els qüestionaris durant tot el període de duració de l’estudi A les enquestes telefòniques, al ser molt còmodes, fan servir qüestionaris molt llargs.
El procés d’investigació comercial Necessita una fase prèvia a on s’analitzi el cost de la investigació Necessita una fase prèvia a on s’analitzin les fonts de dades que s’han de fer servir en la investigació Necessita una fase prèvia a on es determinin els mètodes a emprar per tal aconseguir informació no disponible Necessita una fase prèvia a on es determinin les variables a investigar Necessita una fase prèvia a on es defineixi la mostra i la seva configuració.
Registre equival a Variable Camp Conjunt de camps Número d’identificació del qüestionari Cap de les anteriors.
D’acord amb la classificació d’escales estudiada a la teoria del curs, les preguntes que al Dyane es confeccionen com a ‘Mixtas’ es corresponen a Escales ordinals Escales de ràtios Escales de Wittmann Escales d’interval Escales de suma constant.
En relació amb les tècniques projectives, és cert: Són mètodes qualitatius directes de caràcter exploratori Són mètodes qualitatius directes de caràcter orientatiu Son mètodes qualitatius indirectes de caràcter exploratori Són mètodes qualitatius semidirectes de caràcter orientatiu Son mètodes qualitatius semidirectes de caràcter clínic.
En el Dyane, en cas de voler convertir una pregunta categòrica en una mixta: No es pot fer directament. Cal eliminar la pregunta i programar-la de nou No es port fer directament. Cal eliminar la pregunta, programar-la de nou, i en cas d’haver introduït ja respostes aquestes es perdran Es pot fer creant primerament una variable intermèdia i després transformant aquesta a mixta Es pot fer directament amb l’opció ‘modificar preguntas’ del menú ‘Cuestionario’ Es pot der directament amb l’opció ‘transformar categóricas’ del menú ‘Análisis’.
Indica quina afirmació és certa: Les preguntes filtre no serveixen per fer que diferents persones contestin diferents preguntes Quin hi ha diverses preguntes d’una mateixa temàtica, és recomanable fer-se primer les més concretes i específiques i després les més generals Les preguntes sobre temes delicats (sensibles, tabús, etc.) no és convenient que vagin totes juntes, sinó separades per altres preguntes no delicades És millor posar les preguntes sobre temes delicats al principi del qüestionari Les preguntes de classificació és recomanable fer-les de forma dispersa al llarg del qüestionari.
En una dinàmica de grups, el més important és El coneixement de cada persona La interacció que es genera entre els participants L’opinió final del moderador L’aspecte físic i el llenguatge no verbal dels que hi participen L’experiència prèvia dels participants.
En relació a la taula de l’Annex A - - - - Les variables creuades no presenten diferències significatives i per tant no haurien de formar part de ll’anàlisi de resultats.
Quina afirmació és certa en relació amb el model del comportament del consumidor estudiat durant en el curs Ens explica que el màrqueting no té capacitat de generar necessitats Ens indica que el consumidor coneix les seves necessitats i pren decisions en condicions de certesa El coneixement de les variables econòmiques és suficient per explicar les conductes del consumidor El coneixement de les variables psicològiques com motivació, emoció i percepció és suficient per determinar la conducta del consumidor El punt de partida del model són les necessitats del consumidor.
Si en un qüestionari de Dyane amb 20 preguntes, volem incorporar una nova pregunta entre la 15 i la 16 Cal fer servir l’opció ‘’insertar’’ del menú ‘’cuestionario’’ Només es pot fer esborrant totes les preguntes de la 16 a la 20 i fer una introducció de la nova seqüència de preguntes Es pot fer afegint normalment una pregunta i indicant a la part superior esquerra de la finestra de programació el número en què es vol col·locar la pregunta S’afegeix una pregunta de forma normal i després es fa servir l’opció ‘’mover preguntas’’ del menú ‘’cuestionario’’ No es poden moure preguntes un cop es dóna per tancat un qüestionari.
Indica quina és certa Els grups primaris reben aquest nom per ser més pròxims i influents sobre la persona Els grups secundaris no influeixen les decisions de consum de la persona Els grups secundaris reben aquest nom perquè ‘’secunden’’ o recolzen les decisions de consum d’una persona El grup d’amics és un grup secundari C i D són correctes.
Si un informe oficial del CIS parla d’un Índex de Confiança del Consumidor igual a 76 s’interpreta que Els consumidor tenen percepció positiva, per superar el valor de 50 Els consumidors tenen percepció positiva per superar el valor de 75 Els consumidors són indiferents per no superar el valor de 80 Els consumidors tenen percepció negativa per ser el valor inferior a 100 Cap de les anteriors es correcta.
A l’activitat de comprovar que a la base de dades d’una investigació comercial no hi falten dades, que no n’hi ha d’errònies, etc., se’n diu: Data checking Tabular Tabulació inicial Depurar dades Cap de les anteriors.
Si a una base de dades de Dyane se li demana una ‘tabulació simple’ d’un conjunt de variables S’obté una taula d’una sola fila de resultats S’obté la distribució de freqüències de respostes Realitza totes les tabulacions creuades possibles de les variables escollides Proporciona un llistat d’estimadors estadístics Proporciona un llistat de paràmetres estadístics.
Segons la taula de l’annex 2,.... La B - - - -.
Pel que fa als diferents tipus de fonts d’informació La informació primària és més ràpida però més costosa que la secundària La informació secundària és més ràpida i menys costosa que la primària La informació secundària és més lenta però menys costosa que la primària Proporciona un llistat d’estimadors estadístics Proporciona un llistat de paràmetres estadístics .
Segons la taula de l’annex 3 - el 85,37%... - - -.
Indica quina és certa Tota cultura té un component innat (o genètic) de les persones que la formen La cultura canvia ràpid a curt termini Trobar noves utilitats a un producte és una estratègia que pot ser viable davant societats amb reducció de població La facilitat d’accés a l’habitatge no és una variable demogràfica que afecti el màrqueting La demografia és una variable interna del model de comportament de consumidor estudi.
Al documental ‘’comprar, llençar, comprar’’ s’afirma Que la bombeta fon el primer producte amb obsolescència programada al limitar-se la seva durada a 5000 hores Que Ford introduí l’obsolescència programada a través del disseny de cotxes Que el Segle XVIII ja hi havia fabricació en cadena de productes amb obsolescència programada Que Apple és un exemple de marca de productes que mai ha fet servir l’obsolescència programada Que els pilar de la societat de consum són: la publicitat, l’obsolescència programda i el crèdit al consum.
En relació al comerç electrònic, indica quina es certa En comerç electrònic ja no és vàlid que l’important és fer un client i no una venda En comparació al comerç tradicional, no cal repensar la P de distribució ni la P de promoció En comerç electrònic no existeix el risc funcional En comerç electrònic la taxa de conversió fa referència al perjudici econòmic generat pel tipus de canvi de la divisa en la que està fixat el preu del producte Cap de les anteriors es certa.
Indica quina és certa Entre els adults no existeix l’aprenentatge per imitació El risc funcional consisteix en comprar un producte i que resulti estar romput de fàbrica i no funcioni El risc físic consisteix en comprar un producte i que resulti estar romput de fàbrica i no funcioni El risc de transacció resulta de no ser ben atès un client per part de l’empresa venedora No existeix el risc de temps en el processament de la informació .
L’anomenat ‘Spam’ telefònic és Telefonades amb ofertes comercials no sol·licitades o no autoritzades El fet de no trobar cap supervisor amb qui parlar quan es telefona a un ‘’call centre’’ El fet de passar el client d’un teleoperador a un altre sense motiu El fet que el ‘’cal centre’’ talli intencionadament la comunicació amb el client Cap de les anteriors.
Un consumidor que es planteja provar una nova marca d’un producte de supermercat estarà fent Una decisió habitual Una decisió habitual ampliada a canvi de marca Una decisió limitada Una decisió ampliada Una decisió ampliada a canvi de marca.
Referent a neuromàrqueting, és cert que Els anuncis que es recorden i els que no es recorden generen una activitat cerebral idèntica Investiga el consumidor sense formular preguntes, sinó observant l’activitat cerebral Ha provat que els reclams sexuals en publicitat són altament efectius Les decisions són altament raonades i poc racionals Totes les anteriors són certes.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor