option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Investigación educativa usc
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
Investigación educativa usc

Descripción:
preguntas que ya han caído alguna vez en los exámenes

Autor:
AVATAR
setemares
OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación: 24/06/2024

Categoría: Universidad

Número Preguntas: 48
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
1. Dados grupos ( J=4 ) con n diferentes , indique qué proba se debería utilizar para levar a cabo as comparacións posibles por pares : Levene Chi Cadrado Kruskall - Wallis Scheffé .
2.Unha das regras básicas para formular as preguntas dun cuestionario é : Inducir a resposta Redactar as preguntas de forma clara Preguntar dúas cousas á vez Utilizar unha linguaxe con tecnicismos.
3. Las escalas se utilizan para: Determinar hasta qué punto un rasgo, característica o comportamiento es verdadero Determinar el valor ético de un rasgo, característica o comportamiento Determinar la importancia de un rasgo, característica o comportamiento Determinar la presencia o ausencia de un rasgo, característica o comportamiento .
4. Cando se adopta como media de intelixencia da poboación a media obtida nunha mostra aleatoria de suxeitos da devandita poboación estaríase a levar a cabo unha : Proba de contraste de hipóteses Estimación por intervalos Estimación puntual Estimación dun estatístico.
5. A potencia do contraste é : O erro que se comete cuando se rexeita unha hipótese nula que é verdadeira A probabilidade de rexeitar a hipótese nula cando é falsa A probabilidade de aceptar a hipótese nula cando é verdadeira O erro que se comete cando se acepta unha hipótese nula falsa.
6. Un estudo no que se desexa coñecer a opinión do alumnado de todos os cursos do Grao en Pedagoxía sobre o plaxio académico durante a pandemia é un : Estudo transversal Estudo experimental Estudo etnográfico Estudo lonxitudinal.
7. Indicar que proba estatistica empregaríase para comprobar se existen diferenzas por rama de coñecemento ( Ciencias Sociais e Xurídicas Humanidades , Clerclas da Saúde , Ciencias e referaj nas condutas de plusio ( variabile ava lasa nuna escala de 1 a 7 ) realizadas polo alumnado que está a cursar estudos de Máster na universidade Seleccione unha Proba de U de Mann - Whitney Proba de Wilcoxon Proba de Análise de Varianza Proba de Chi Cadrado .
8. Que proba estatística deberíamos empregar se queremos coñecer a existencia de diferencias por sexo no rendemento en matemáticas : Proba t de Student Proba de Levene Proba Chi Cadrado Proba de Kolmogorov .
9. A investigación experimental contén todas as características seguintes excepto : Seleccione unha : Manipulación de variables Entrevistas intensivas aos suxeitos Un grupo de control ou de comparación Asignación aleatoria de suxeitos.
10. Unha das vantaxes da pregunta aberta é : Reducir a ambigüidade das respostas Favorecer a comparación das respostas Proporcionar unha información ampla e profunda das respostas Facilitar a codificación das respostas.
11. Que nivel de significación mínimo é utilizado habitualmente en calquera proba de hipótese ?: 5 % 0,05 0,01 1 %.
12. Se ao realizar unha proba de hipótese , o resultado é significativo a un nivel de confianza do 99 % , a probabilidade asociada ao estatístico de contraste é : p < 0.01 p > 0.05 p < 0,05 p > 0,005.
13. A análise de varianza é util para : Seleccione unha : Determinar se as variables están ou non relacionadas Indicar o grao ou tipo de relación entre as variables Analizar datos de variables cualitativas Ningunha resposta é correcta.
14. Un parámetro é : Un valor descoñecido Un μ Todas as respostas son correctas Un valor numérico que describe á poboación .
15. Un investigador/a desexa comprobarse en diferenzas entre homes e mulleres na competencia dorada nunha escala de 1 a 10. Cal ser a proba estatistica máis apropiada se os datos de distribución non son normales se cumpre o criterio de homoxeneidade das varianza ? Kruskal- Wallis U de Mann - Whitney t de Student Chi Cadrado.
16. Cal dos seguintes tipos de mostraxe garante mellor a representatividade da mostra seleccionada ?: Mostraxe aleatoria Mostraxe por conveniencia Mostraxe por cotas Mostraxe intencional.
17. A hipótese estatística dun estudo no que se quere comprobar que un novo programa de enriquecemento cognitivo ( 1 ) dará lugar a un maior rendemento que un programa tradicional ( 2 ) en persoas con deficit cognitivo e H0: u1<u2 H1: u1>u2 H0: u1>u2 H1:u1=u2.
18: Que proba debe utilizarse para comprobar o criterio de homoxeneidade de varianzas dunha distribución Kolmogorov - Smirnov Barlett Levene Wilcoxon .
19. Como se denominan as preguntas dun cuestionario que se utilizan para eliminar aos suxeitos que non lles afectan determinadas preguntas posteriores? Bateria Filtro Control Amortiguadores.
20. Sinalar que tipo de investigación é aquela que trata de estudar se odite da integración dun grupo de alumnado inmigrante nunha aula da ESO pode deberse a implementación dun programa especifico curtos resultados no grupo son contratados con resultados doutro grupo que no recibe tal in ... Correlacional Experimental Explicativa Descriva.
21. Nunha táboa de continxencia, as frecuencias esperadas tamén se denominan : Categóricas Observadas Empíricas Teóricas.
22. En que modalidade de observación quen observa non interacciona socialmente cos suxeitos observados ?: Observación non participante Observación directa Observación sistemática Observación estructurada.
23: A proba t de Student utilizase cando : O tamaño da mostra é reducido Nun 20 % de casillas o valor esperado é superior a 5 Se queren comparar dous tratamentos Se queren comparar máis de dous tratamentos .
24. Un investigador quere comprobar que un novo programa de enriquecimiento cognitivo (2) mellorará o rendemento do alumando que un programa tradicional (1) en alumnos con deficit cognitivo. Inca cal dos seguintes son as hipótesis estatísticas do estudo: Ho: u2>u1;H1;u2>u1 Ho: u2=u1;H1;u2>u1 Ho: u1=u2;H1;u1>u2 Ho: u2=u1;H1;u2<u1.
25. Cal sería a proba a utilizar para realizar un contraste sobre unha media cando non se cumpren os supostos da proba t para mostras independentes: Binomial Kolmogorov-Smirnov Wilcoxon U de Mann-Whitney.
26.Indique cal dos seguintes supostos non é un suposto de contraste da proba t para a mostra: Variables medidas en escala de intervalo Normalidade Homoxeneidade das varianzas Variables medidas en escalas de razón.
27. Se has hipótesis estatísticas dunha investigación son: H0: u=40,>40, e os resultados da proba t recollidos no programa SPSS son t(47)=1.471 e p=148: Acéptase a hipótese nula porque o valor da probabilidade 148 é maior que 0.5 Acéptase a hipótese alternativa porque o valor da probabilidade 148 é maior que 0.5 Acéptase a hipótese nula porque o valor da probabilidade 074 é maior que 0.5 Rexeitase a hipótese nula poruqe o valor da probabilidade 074 é maior que 0.5.
28. O método asintótico empregase cando: A mostra é <20 Menos do 20% das frecuencias esperadas son <5 Non hai casillas con frecuencias observadas <1 Todas as respostas son correctas.
29. Cal das seguintes probas e apropiada para comparar a existencia de diferencias nas cualificacións do alumnado que participa en catro programas de adestramento diferentes: Proba Chi Cadrado Proba t para mostras relacionadas Proba t para mostras independientes Proba de Análise de Varianza.
30. O nivel de significación alfa (a). Debe fixarse sempre en 0.5 Dependendo do tipo de proba estatítica empregada Corresponde a probabilidade de equivocarse ao rexeitar a hipótese nula E fixado de antemán polo investigador/a.
31. Indica cales das seguintes son tarefas que se realizan na análise educativa: A reducción dos datos A manipulación dos datos A disposición e transformación dos datos As opción a e c son correctas .
32. Un parámetro é : Un valor descoñecido un μ Todas as respostas son correctas Un valor numérico que describe á poboación .
33.Aceptamos a hipótese alternativa no contraste de hipóteses cando: O cero se atopa entre o límite superior e inferior do intervalo de confianza da diferencia de medidas. O valor da probabilidade asociada ao estatístico de contrastes t é menor que 0.5 O cero non se atopa entre o límite superior e inferior do intervalo de confianza da diferencia de medidas. As opcións b e c son correctas. .
34. O resumo da investigación ten que Ter unha extensión máxima de 300 palabras Estar redactado en voz pasiva Incluir os obxetivos, o método e os resultados e conclusións Incluir as palabras chave. .
35. Os inconvintes da enquisa por correo postal son que: Necesitase coñecer as direccións dos/as esquisados E dificil asegurar quen a responde en ocasiones é dificil conseguir unha cooperación adoitada Todas as respostas son verdadeiras.
36. Unha pregunta de control nun cuestionario: Sirve para seleccionar individuos que pertenecen a un universo obxeto de estudo Sirve para averiguar a coherencia das respostas obtidas Sirve para obter información sobre as actitudes do entrevistado Sirve para investigar xuizos de valor.
En cal dos seguintes tipos de fiabilidad é suficiente cunha sola aplicación do instrumento para poder calcular o seu coeficiente de fiabilidad: Test -retest Consistencia interna Contigo Criterio.
38. En que orden se secuencia as 3 fases dunha entrevista: Preparación, Valoración, Desenvolvemento Rexistro, Desenvolvemento, Realización Rexistro, Valoración, Desenvolvemento Preparación, Desenvolvemento, Valoración .
39. Indicar que tipos de escala está formada por dous adxectivos bipolares onde o suxeito se situa: Osgood Thurstone Likert Ningunha das tres opcións é correcta .
40. A característica principal dos deseño cusiexperimentais que os diferencia dos experimentais é: A aleatorización das condicións A ausencia da asignación aleatoria dos suxeitos ás condicións Preguntas ás que temos que dar unha resposta A selección aleatoria da mostra .
41. Dos seguintes principios que rexen a recollida de datos, indicar o que non sexa correcto. Non é convinte integrar técnicas cuantitativas e cualitativas Hai que facer unha valoración da adecuación do instrumento á situación Temos que ter presente os aspectos éticos É conveniente facer uso da triangulación.
42. Cando o propósito dunha escala é escalar o estímulos que se presentan ao longo dun continuo desde os máis favorables aos máis desfavorables, estamos facendo referencia a: Unha escala de tipo Likert Unha escala de tipo Thursthone Unha escala de tipo Osgoog Unha escala de diferencial semántico.
43. O tamaña recomendado dos grupos de discusión debe ser Entre oito e trece Entre seis e doce Entre tres e dez Ningunha resposta é correcta.
44. Entre as principais vantaxes do cuestionario destacan: A sinceridade nas respostas dos suxeitos A súa posibilidad de ser contestado Non necesitar personas preparadas para a recollida de información A superficialidade na análise.
45. Seleccioanar cal das seguintes características son propias dunha investigación etnográfica: Describe os fenómenos dun xeito individual investigador mantese á marxe da investigación investigador emite xuízos de valor sobre as observacións investigador forma par do mundo que estudia e vese afectado por él.
46. A estimación da media poblacional faise Cando se descoñece o estatístico media Por un proceso de inferencia chamado estimación Describindo os datos empíricos da mostra Por un proceso de inferencia chamado contraste de hipótesis .
47. A probabilidade de acertar a hipótese nula cando é verdadeira é: O ivel de significación 1-a Un valor de .05 a.
48. Unha vantaxe das probas non paramétricas é que. Son máis sensibles que as probas paramétricas Require menso suposicións que as probas paramétricas Requiren o uso dunha escala de intervalo Requiren sempre unha mostra máis pequena que as probas paramétricas. .
Denunciar Test