Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEJeje

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Jeje

Descripción:
E un secreto papi

Autor:
Picasso
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
19/01/2023

Categoría:
Arte

Número preguntas: 41
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Quan parlem d'educació inclusiva entenem que: L'escola ha de construir-se basant-se en l'acceptació de què totes les persones són diferents La diferencia s'ha d'entendre com un valor i una possibilitat d'enriquiment personal i professional Les dues respostes anteriors son correctes.
És el mateix integració que inclusió Si. Són dos conceptes sinònims No. La integració és un concepte més excloent Si. La inclusió és l'evolució de la integració.
Per què és tan difícil general cultura inclusiva? Perquè entren en interrelació les creences i valors de tots els membres de la comunitat educativa Perquè entren en interrelació les creences i valors de les famílies que tenen cultures diferents. Perquè entren en interrelació les creences i valors de les mestres com a persones encarregades de gestionar les situacions d'ensenyament aprenentatge.
Què és més important a l'hora d'implementar el discurs de la diversitat El posicionament ideològic La competència pedagògica El coneixement del context.
Per tal de tenir cap a una educació per a totes i per a tots, en la pràctica educativa és necessari: Acomodar als alumnes a les exigències o possibilitats de l'educació Diversificar l'acció educativa introduint variacions en l'organització, en el funcionament del centre i en l'acció pedagògica i didàctica. Cap de les respostes anteriors és correcta.
El currículum té una importància cabdal en el tractament de la diversitat en un centre, ja que depèn de l'orientació que se li doni, el posicionament i plantejament de partida, tindrà efectes clars en l'atenció a la diversitat. En base a aquesta afirmació podem dir que: Les Adaptacions Curriculars Individualitzades no són necessàries si hi ha un bon procés de diversificació curricular. L'accés al currículum poden ser una bona eina, però no han de substituir mai aquest objectiu Les Adaptacions Curriculars Individualitzades són necessàries perquè promouen la igualtat d'oportunitats entre els alumnes .
Pel que fa referència a l'atenció a la diversitat de l'alumnat, el vostre paper com a tutors/es d'un aula d'educació infantil s'ha de centrar en: Organitzar les aules de forma heterogènia i diversificant el currículum en funció dels criteris de l'ensenyament multinivell Organitzar les aules de forma heterogènia, diversificant el currículum en funció dels criteris de l'ensenyament multinivell i detectar possibles dificultats d'aprenentatge per poder realitzar una derivació cap als equips professionals competents. Organitzar les aules de forma heterogènia, diversificant el currículum en funció dels criteris de l'ensenyament multinivell, detectar possibles dificultats d'aprenentatge per poder realitzar una derivació cap als equips professionals competents i, si s'escau, realitzar adaptacions curriculars individualitzades.
L'estructura curricular del nou currículum d'educació infantil (encara en esborrany) està basada en el desenvolupament de competències. Perquè és important aquesta especificació en el marc de l'atenció a la diversitat Perquè la idea de currículum per competències incorpora els conceptes de multisensorialitat i de dimensió Perquè la idea de currículum per competències incorpora els conceptes d'acció i de procés Perquè la idea de currículum per competències incorpora els conceptes de desenvolupament i de capacitat.
És convenient utilitzar sempre el mateix mètode didàctic? No, perquè d'aquesta manera l'infant podrà aprendre des de diferents vies. Sí, perquè en la repetició hi ha la consolidació de l'aprenentatge És indiferent de cara a l'aprenentatge dels infants.
Les bases psicopedagògiques del decret de currículum que proposa l'administració educativa són constructives (tant del decret que tenim actualment com del nou currículum en encara en esborrany) Què vol dir això? Que el currículum es construeix des de varis nivells de concreció de les intencionalitats educatives Que el currículum està orientat a la consecució de competències Que en el preàmbul del decret hi subjau una concepció de l'aprenentatge centrada en la relació de les noves informacions amb els coneixements preexistents per tal que el coneixement nou sigui significatiu i aplicable.
Quins són els 4 eixos del nou currículum d'educació infantil: Un infant que creix amb autonomia i confiança, un infant que es comunica amb diferents llenguatges, un infant que descobreix l'entorn amb curiositat, un infant que forma part de la diversitat de món. Descoberta d'un mateix i dels altres, descoberta de l'entorn, comunicació i llenguatges. Les dues respostes anteriors són correctes.
Quina és la diferència més gran entre el nou decret (encara en esborrany) i el decret de currículum que serà vigent fins que s'aprovi l'esborrany. Que el nou decret es centra en el desenvolupament de competències Que el nou decret possibilita més autonomia als mestres y a les mestres Que en el nou decret està dissenyat per tota la comunitat educativa.
Per tal de proporcionar atenció educativa a totes les persones Es necessita un canvi metodològic El canvi metodològic és necessari, però insuficient perquè ha d'estar connectat a la globalitat del currículum (canvi en les finalitats, canvi en els continguts,...) No fa falta un canvi metodològic. Només han de canviar les finalitats.
La programació educativa és imprescindible per donar resposta a la diversitat? Si, perquè l'educació és intencional No, perquè no es pot establir una coincidència entre el que pretenem i els resultats que s'acabaran succeint. Depèn del context i de la situació.
Segons el decret 150/2017 de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, els compromisos per tal de tirar endavant una escola per totes s'ha de compartir entre: L'administració educativa, els centres educatius i les famílies Les universitats, les administracions educatives i la comunitat educativa El departament d'educació, les famílies i els i les alumnes.
En el marc del paradigma competencial, i segons el posicionament que fa Gimeno Sacristan en el seu article El currículum como texto de la experiència. De la calidad de la enseñanza a la calidad del aprendizaje, quins components del currículum son més rellevants Les competències Els continguts Les metodologies.
Quan parlem de personalització de l'aprenentatge, estem fent referència a .... Fomentar un aprenentatge individualitzat Fomentar un aprenentatge aïllat Fomentar, a nivell de disseny, un aprenentatge per a tothom.
Quin és el concepte que subjau a la idea de disseny universal de l'aprenentatge El concepte de suport El concepte de contextualització El concepte de transdisciplinarietat.
Quan parlem d'ensenyament multinivell, estem fent referència a: Una planificació educativa que assumeix la individualització, la flexibilitat i la inclusió Un conjunt d'estratègies metodològiques que donen resposta a la diversitat dels alumnes d'una aula Unes metodologies d'avaluació que tenen en compte totes les intel·ligències múltiples i tots els nivells de complexitat cognitiva.
Quins són, segons la última revisió, els nivells de complexitat cognitiva Conèixer, comprendre, aplicar, analitzar avaluar i crear Recordar, comprendre, aplicar, analitzar, sintetitzar i avaluar Conèixer, comprendre i aplicar.
Després de fer el seu plantejament inicial de la teoria de les intel·ligències múltiples, Gardner en el seu llibre “La intel·ligència reformulada” hi afegeix: La intel·ligència espiritual La intel·ligència inclusiva Cap de les dues despostes anteriors son correctes.
Quina de les intel·ligències comprèn, les següents habilitats: discriminació visual, reconeixement, projecció, imatge mental, raonament espacial, utilització i reproducció d'imatges d'exteriors o interiors. Intel·ligència espacial Intel·ligència lògico-matematica Intel·ligència gràfica .
Quan a l'aula es proposen jocs amb números, càlculs mentals, problemes d'ingeni, resolució de problemes... la intel·ligència que bàsicament es desenvolupa és: La intel·ligència espacial La intel·ligència espiritual La intel·ligència lògico-matemàtica.
Perquè en l'escola es priortiza la intel·ligència lingüística i la intel·ligència logicomatemàtica? Perquè tenim un currículum d'enfoc nucli Perquè tenim un currículum d'enfoc perifèria Perquè l'educació encara està centrada en un model molt tradicional.
Quin nivell de complexitat cognitiva es desenvolupa en aquesta activitat: Conèixer i comprendre Aplicar i analitzar Es treballen els nivells de complexitat cognitiva.
Quines intel·ligències múltiples es desenvolupen en aquesta activitat: Intel·ligència lingüística Intel·ligència naturalista Intel·ligència lingüística i intel·ligència naturalista.
L'aprenentatge servei fa referència a: Un seguit d'accions que comporten la realització de propostes participatives que, basades en la creativitat, fomenten les relacions entre les persones i contribueixen a construir marcs d'interacció que reverteixen en els participants i la comunitat en la que viuen Una proposta educativa on es realitzen tasques de voluntariat per tal de desenvolupar la consciència social dels alumnes. Una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.
En el treball per projectes: Sempre se segueixen els mateixos passos (elecció del tema, què en sabem, què en volem saber, investiguem i què hem aprés) per facilitar la vinculació amb les famílies i la comunitat educativa No sempre segueixen els mateixos passos. En funció del context, i del mestre, es treball d'una manera o d'una altra. Sempre se segueixen els mateixos passos (elecció del tema, què en sabem, què en volem saber, investiguem i què hem aprés) perquè els infants vagin agafant uns hàbits de treball.
Quina es la funció de la mestra en els ambients preparats? Només observa perquè els infants actuen de forma autònoma i autogestionada Observa i resol conflictes Observa, escolta, documenta i fa propostes.
Què son els ambients preparats? Estratègies didàctico-organitzatives Recursos educatius Continguts.
Quin és el fonament més important per a configurar els espais infantils segons la metodologia del treball per ambients Facilitar la creació i l'expressió lliure Promoure l'educació per totes les persones Potenciar la relació familia-escola.
Els principis pedagògics dels ambients preparats són: Significativa, complexitat, identitat, autonomia i bellesa Funcionalitat, significativitat, globalitat i complexitat Joc, acció i modelatge.
En el marc dels ambients preparats, quan parlem de significativitat fem referència a: Els continguts els hi seran d'utilitat per entendre el món que els hi ha tocat viure Els continguts hauran de ser un mitjà per desenvolupar capacitats Els continguts han d'estar relacionats amb el seu viure més proper.
El principi pedagògic d'identitat fa referència a: Comunicar, a través de l'espai, la finalitat de l'acció educativa Integrar, a través de l'espai, a tots els membres de la comunitat educativa Visibilitzar, a través de l'espai, els límits de l'acció educativa.
Perquè la bellesa és important com a principi pedagògic Perquè darrera l'estètica hi ha una cultura de la infància determinada Perquè darrera una cultura de la infància determinada hi ha un concepte d'estètica Cap de les dues respostes anteriors és correcta.
En els ambients preparats l'espai es concep com: Un mediador instrumental Un mediador actitudinal Un mediador cognitiu.
S'entén que el joc afavoreix l'aprenentatge perquè: Permet vincular la emoció i la cognició i això es fonamental per desenvolupar el psiquisme de les persones Permet vincular el plaer i l'aprenentatge i això es fonamental per desenvolupar el psiquisme de les persones Permet experimentar l'assaig-error i això es fonamental per desenvolupar el psiquisme de les persones.
En el seu article Nous imaginaris per a l'escola, Cultura d'infània a l'escola El Martinet, Meritxell Bonás ens parla que la recerca que presenta s'ha situat en el pensament abductiu com a manera de pensar i abordar les diferents decisions del procés investigador. En aquest sentit, el mètode abductiu considera la observació: Com un acte creatiu Com un acte comunitari Com un acte de recollida d'informació.
En l'article Un debat sobre el currículum, quins sabers son socialment necessaris? Jaume Martinez Bonafe es posiciona en la idea que per transformar, l'educació és necessari endegar debats sobre: La quantitat, qualitat i estructura dels continguts curriculars L'adequació dels sistemes d'avaluació a la idea de ciutadà que pretenem formar i de societat que aspirem a construir L'estructuració de metodologies que donin resposta a la diversitat.
Pel que fa referència a l'elecció de materials educatius: No hi ha un únic criteri que ens pugui ser d'utilitat per a la selecció de materials pedagògics El criteri més adequat per a la selecció de materials educatius és aquell que estableix el departament d'educació El criteri més adequat per a la selecció de materials educatius és aquell que estableix les empreses dedicades a la fabricació de materials pedagògics.
Els materials per a poder treballar en els ambients preparats son: Materials específics pensants exclusivament per a desenvolupar determinats continguts Materials quotidians i naturals Les dues respostes anteriors són correctes.
Denunciar test Consentimiento Condiciones de uso