option
Mi Daypo

Llengua catalana. Fonètica 1 (vocals i consonants)

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Llengua catalana. Fonètica 1 (vocals i consonants)

Descripción:
Batxillerat. Tria l'opció correcta

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
05/06/2014

Categoría:
Letras

Número preguntas: 20
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Quina de les B següents és l'única que es pronuncia com oclusiva sonora? corBa acaBar comBinar esBrinar.
Quina de les paraules següents NO conté una consonant nasal palatal? bunyol encarar enllaunar Cap de les anteriors conté aquest so.
Quina de les grafies destacades NO correspon a un so nasal? aBnegat canViar eNvair Totes hi corresponen.
Quina de les paraules següents conté una nasal alveolar ([n]) enredar encordar enlloc Totes contenen aquest so.
Quina de les R finals següents NO és muda? terror calor olor Cap; totes són mudes.
Quina de les grafies següents SÍ que es realitza sonora ? norD-oest sòliD aTzucac poTser.
Quina de les grafies següents NO es realitza sonora ? sobRe aBdicar Broca àraB.
Quina de les paraules següents NO conté cap lletra que no es pronunciï? aquest arbre ehem ambdós.
Identifica la paraula que presenta un i només un emmudiment. constantment desxifrar despatxar drogoaddicció.
Marca la transcripció correcta de la U i la I d'AVUI [uj] [wi] [ui] [wj].
Quina de les R de les paraules següents es pronuncia diferent? enroc roda corda cobra.
Quina de les S següents es realitza sorda? enfonSar aSimètric reSolució cap.
Quina de les S següents es realitza sonora éS lleig éS petit éS jove no ho éS.
La I de l'expressió "no hi ha dret"... ...és una vocal ...és un gradual que forma diftong (sinalefa) decreixent amb la O de "no" ...és un gradual que forma diftong (sinalefa) creixent amb la A de "ha" ... forma part d'un triftong.
La paraula "RÈIEU"... ...conté dos diftongs decreixents: EI - EU ...té tres síl·labes: RÈ-I-EU ...s'accentua perquè és esdrúixola ... conté un triftong (una síl·laba començada en diftong creixent i acabada en diftong decreixent): IEU.
La paraula REMEI ...s'ha d'accentuar a la I ...no s'accentua perquè és plana i acaba en vocal ...hauria de dur dièresi, però no es posa perquè és un present de subjuntiu ... no s'accentua perquè és aguda i no acaba en vocal, ni vocal + s, ni -en o -in.
Quina de les consonats destacades es realitza sonora? perD el cap per ella. senT fred als peus. és calB i porta perruca. vaS a casa?.
A la paraula CONTINUÏ podem veure que... ...la dièresi va sobre la vocal tònica. ...la dièresi no marca tonicitat: va sobre la vocal que hauria de desvocalitzar-se i no ho fa, sigui o no tònica. ... en català la dièresi només es pot posar sobre la I i per això no es posa sobre la U, encara que sigui la vocal tònica. ...sempre posem la dièresi sobre la vocal de més a la dreta.
En quina de les sèries següents la divisió en síl·labes de TOTS els mots és la normativament correcta? ci-èn-ci-a; su-brat-llar; es-tà-tu-a; in-ten-ció; traï-ci-ó cièn-cia; su-bra-tllar; es-tà-tua; in-ten-ció; traï-ció ci-èn-ci-a; sub-rat-llar; es-tà-tu-a; in-ten-ci-ó; tra-ï-ci-ó cièn-ci-a; sub-rat-llar; es-tà-tu-a; in-ten-ció; tra-ï-ció.
Quina de les paraules següents no conté cap vocal neutra? frase ideal teatre amalgama.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor