option
Mi Daypo

MA: Qüestionaris auto-avaluació

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
MA: Qüestionaris auto-avaluació

Descripción:
He juntat els qüestionaris 1 i 2

Autor:
M & M
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
09/06/2022

Categoría:
Test de conducir

Número preguntas: 40
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
En els estudis observacionals es controla la intervenció objecte d'estudi. Vertader Fals.
Els estudis de observacionals son sempre descriptius. Vertader Fals.
Els estudis observacionals poden ser descriptius (sense grup control) i analítics (si tenen grup control). Vertader Fals.
Els assaigs clínics poden ser prospectius i retrospectius. Vertader Fals.
Els estudis cas control poden ser prospectius i retrospectius Vertader Fals.
Els estudis de cohorts poden ser prospectius i retrospectius: Vertader Fals.
Un estudi amb assignació aleatòria pot ser retrospectiu Vertader Fals.
Els estudis de transversals poden ser descriptius (sense grup control) i analítics (si tenen grup control). Vertader Fals.
L’assaig clínic per definició sempre és controlat (té grup control) i aleatoritzat Vertader Fals.
L'estudi de cohorts (cohort study) és un estudi analític, experimental, habitualment prospectiu, en el qual es compara una cohort exposada amb una cohort no exposada a algun factor (o amb una graduació d'exposició), i l'aparició en el temps d'esdeveniments o malalties. Vertader Fals.
L'estudi de cohorts té la major evidencia d'una relació causa-efecte entre els estudis observacionals Vertader Fals.
En els estudis de cohorts és molt important l'estudi exhaustiu de les característiques basals per descartar la malaltia a l'inici, classificar els subjectes pel grau d'exposició, i avaluar el possible paper de potencials factors de confusió. Vertader Fals.
L'estudi de cohorts permet fer estimació de taxes d'incidència i riscos relatius Vertader Fals.
L'estudi de cohorts no és útil en malalties rares Vertader Fals.
L'estudi de cohorts permet estudiar l'efecte d'una exposició en l’aparició de diverses malalties Vertader Fals.
L'estudi de cohorts en comparació als estudis de cas-control requereixen, generalment, una mida mostral petita Vertader Fals.
L'estudi de casos i controls (case-control study) és descriptiu, observacional i prospectiu. Vertader Fals.
L'estudi de casos i controls compara l'exposició prèvia a un o diversos factors en un grup d'individus que presenten una condició mèdica (casos=>malalts) respecte dels que no la presenten (controls=>no malalts). Vertader Fals.
En el cas ideal, en el cas-control tots dos grups estan aparellats (matched) per característiques demogràfiques i potencials factors de risc. Vertader Fals.
En el cas-control, al recollir la informació de manera retrospectiva, aquesta és de menor qualitat i està més subjecta a biaixos. Els més coneguts són els biaixos de memòria i el de l'entrevistador. Vertader Fals.
Els estudis de cas-control són més efectius en temps i cost que els estudis de cohorts, però tenen menor evidència de causalitat. Vertader Fals.
El resultat que ens dona l’estudi de cas-control és, bàsicament, una estimació del risc de patir una determinada afecció associat a un factor d'exposició. La mesura es denomina comunament amb l'anglicisme odds ratio (OR). Vertader Fals.
Els estudis de cas-control necessiten una mida reduïda de la mostra comparat amb altres dissenys com el de cohorts Vertader Fals.
Els estudis de cas-control no son útils per l’estudi de malalties poc freqüents o amb llargs períodes de latència, en aquest cas és millor un estudi de cohorts Vertader Fals.
Els estudis de cas-control son útils per estudiar exposicions poc freqüents relacionades amb una malaltia. Son igualment útils en el cas que la exposició sigui, molt molt baixa o nula. Vertader Fals.
Els estudis de cas-control no son útils per l’avaluació de diversos factors d'exposició de manera simultània, en aquest cas és millor un estudi de cohorts Vertader Fals.
Els estudis de cas-control permeten estudiar més d'una malaltia al mateix temps Vertader Fals.
Els estudis de cas-control serveixen per al càlcul d'incidència o prevalença Vertader Fals.
Un estudi transversal o de prevalença (cross-sectional study, cross sectional surveys, prevalence study), estudia simultàniament l'exposició i la malaltia en una població ben definida en un moment determinat. Vertader Fals.
Para los estimadores en escala multiplicativas, el RR y OR, el valor nulo es el 1. Cuando más se aleja su valor del 1, mayor es la intensidad de la relación. Vertader Fals.
Un estudi transversal encara que permet examinar associacions entre una afecció i múltiples variables, el mesurament simultània no permet conèixer la seqüència temporal i no és, per tant, possible determinar causalitat en les relacions. Vertader Fals.
La interpretación del RR y del OR es similar pero cuando la prevalencia de enfermedad no es baja el OR sobreestima el riesgo. Vertader Fals.
Un estudi transversal permet obtenir dades d’incidència de malalties de forma directa Vertader Fals.
Para estudios prospectivos o de cohortes se suele utilizar el RR mientras que para estudios transversales o de caso control se usa el OR. Vertader Fals.
Un estudi transversal permet obtenir dades de prevalença de malalties de forma directa Vertader Fals.
Un estudi transversal permet l’avaluació de diversos tipus d'exposicions i afeccions de forma simultània en el mateix estudi Vertader Fals.
Un estudi transversal té la impossibilitat d'establir la seqüència temporal entre la malaltia i el factor de risc. L'ambigüitat temporal fa que la definició i mesurament de l'exposició siguin dificultoses Vertader Fals.
Estudis ecològics: la unitat d'informació no és un individu sinó una agregació dels mateixos (geogràfica o temporal). Vertader Fals.
Estudis ecològics: es distingeixen els (a) ecològics geogràfics en què es correlaciona prevalença de malaltia amb exposició geogràfiques i (b) les correlacions temporals que correlacionen les evolucions temporals de l'exposició i la malaltia . Vertader Fals.
Ordena segons el grau d'evidencia científica, en una escala decreixent: Estudis experimentals no aleatoritzats Estudis cas-control Estudis de cohorts Notificació d'un cas puntual Sèries de casos Estudis transversals.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor