Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEmarineeeeeet

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
marineeeeeet

Descripción:
TEST CONDUCIR

Autor:
MAD
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
21/11/2023

Categoría:
Test de conducir

Número preguntas: 49
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Als grups focals, els investigadors podrien utilitzar grups preexistents Cert Fals.
En una entrevista del mètode biogràfic, l'investigador no comenta fins al final del discurs Cert Fals.
Es poden generalitzar els resultats d'un estudi qualitatiu a la població general Cert Fals.
Als grups focals els participants són seleccionats a proposit Cert Fals.
"Pots descriure un dia típic a la clínica?" és una pregunta de tipus "mini-tour" Cert Fals.
A la investigació qualitativa es generen hipòtesis abans de començar l'estudi Cert Fals.
La fenomenologia descriptiva és enfocada a buscar a la resposta per què? Cert Fals.
La investigació qualitativa és un mètode que és estadísticament fiable Cert Fals.
La investigació qualitativa és subjectiva Cert Fals.
A les entrevistes estructurades hi ha un gran risc de tenir "taxa escombraries" Cert Fals.
En quin tipus d'estudis l'objectiu principal és millorar la pràctica? La investigació-acció La investigació etnogràfica La investigació fenomenològica La teoria fonamentada.
“...Hmm, doncs no... és que, per exemple, avui el meu cap Joan em va dir que no pot confirmar la meva petició perquè en té moltes en espera. [Sembla enfadada] Això no és just, la setmana passada va confirmar les vacances de la Júlia des de l’UCI i fa uns dies les de la Maria des del quiròfan. Quan em toca, mai ho aconsegueixo! [Puja la veu] Sempre hi ha excusa!” Quines parts d’aquesta transcripció NO estan escrites d’acord amb els principis ètics de la investigació? a. Les parts on es veuen el noms de les persones implicades. b. Les parts on es veuen els departaments de les persones implicades c. Les parts amb parèntesis on s’entén l’actitud del responent. d. Les opcions “a” i “b”.
“Un investigador fa un estudi qualitatiu. La seva intenció no és crear una hipòtesi al final de l’estudi i comença a analitzar les dades mentre continua fent les entrevistes”. Segons aquesta informació, quina de les següents opcions podria ser la metodologia que utilitza? Teoria fonamentada Fenomenologia interpretativa Fenomenologia descriptiva Etnogràfica.
“Suport social percebut amb un diagnòstic recent de càncer cervicouterí”. Segons el títol d’aquest estudi, quina de les respostes següents ha de ser un criteri d’inclusió per al mostreig? Supervivents del càncer cervicouterí Les dones amb càncer d’úter Les dones amb càncer de mama Els homes amb càncer.
Quin dels mètodes següents s’utilitza més a l’àrea educativa? La investigació-acció La teoria fonamentada La investigació fenomenològica La investigació etnogràfica.
Quina de els respostes següents NO és un avantatge dels grups focals: No es poden discutir temes delicats Produeix dades a través de la interacció social Ajuda a recordar els sentiments oblidats Són ràpids i més barats que els entrevistes.
Si voleu l’anonimat del participant, quin tipus de mostratge és el més apropiat? Mostreig d’oportunisme Mostreig de referència en cadena (bola de neu) Mostreig teòric Mostreig de variació màxima.
“Investigació realitzada a Andalusia durant l’any 1999. Es van entrevistar persones que exercien el rol de cuidadors principals en 3 procesos de malalita: càncer, demència i sida” En quina part d’un article científic, es pot trobar aquesta explicació? Mètodes Conclusions Resultats Introducció.
Si l’investigador va triar el mostreig a l’hospital X només perquè era a prop, aquest tipus de mostreig és: Mostreig d’oportunisme Mostreig de referència en cadena Mostreig de variació màxima Mostreig de població total.
En quin tipus de recerca qualitativa, la fase de l’anàlisi comença poc després de recopilar les primeres dades? La investigació fenomenològica La teoria fonamentada La investigació biogràfica La investigació-acció.
Títol de l’estudi: “Millorar l’èxit acadèmica i el nivell de satisfacció dels estudiants universitaris durant el 1r any”. Quina de les opcions següents pot ser el tipus d’aquest estudi? La investigació etnogràfica La investigació fenomenològica La investigació-acció El mètode bibliogràfic.
En quin tipus d’observació, NO es pot demanar el consentiment informat del participants? a. El participant complet b. El participant com a observador c. L’observador com a participant d. Les opcions “b” i “c”.
Si l’investigador demana que els participants convidin a altres participants amb la mateixa condició, és un mostreig: Mostratge de variació màxima Mostratge homogeni Mostratge de bola de neu Mostratge heterogeni.
En quin tipus d’observació, l’observador NO pren part en l’àmbit de la recerca? El participant complet El participant com a observador L’observador com a participant L’observador complet.
Quina de les entrevistes següents és la més Inapropiades en el enfocaments qualitatius? L’entrevista no estructurada L’entrevista estructurada L’entrevista semiestructurada L’entrevista de grups focals.
En quin tipus d’estudis, en lloc de centrar-se en el mostreig o la població, es centra més en el participant, l’informant o el subjecte? La investigació etnogràfica El mètode biogràfic La investigació-acció La investigació fenomenològica.
Títol de l’estudi: “L’experiència de rebre quimioteràpia: un estudi qualitatiu amb esl supervivents del càncer”. Quina de les opcions següents NO pot ser el mètode per recopilar dades en aquest estudi? Observacions Diaris no sol·licitats Entrevistes Grups focals.
En quin tipus d’entrevista, l’investigador té menys flexibilitat? L’entrevista no estructurada L’entrevista semiestructurada L’entrevista estructurada Cap.
“L’objectiu d’aquest estudi és investigar ell mètodes d’afrontament utilitzats per les víctimes de violència sexual durant el període posterior a l’esdeveniment”. Quin dels mètodes següents NO es pot aplicar a l’etapa de recopilació de dades d’aquest estudi? Diaris sol·licitats Entrevistes per correu electrònic Entrevistes individuals Grups focals.
“Emma és infermera i treballa a la clínica quirúrgica de l’hospital. Últimament està molt pertorbada en veure que les altres infermeres de la clínica no segueixen estrictament el protocol d’higiene de mans de l’hospital. A més, les taxes d’infeccions de la clínica han augmentat un 9% el darrer any. Per tant, va decidir fer un estudi qualitatiu observacional amb l’objectiu d’entendre els hàbits d’higiene de mans d’un grup d’infermeres que treballen a una clínica quirúrgica. Va començar a observar i registrar els hàbits de mans dels seus col·legues mentre continua treballant a la seva clínica.” Considerant el tipus d’observació que va utilitzar, quines de les frases següents són incorrectes? 1. Ella ha de demanar permís del comitè ètic abans de publicar l’estudi. 2. Abans de començar l’estudi, ha de demanar el consentiment per escrit dels participants. 3. En aquest tipus d’estudi, no cal el consentiment del participant. 4. El mètode d’observació que va utilitzar és la millor opció per aconseguir resultats fiables i valuosos. 5. Abans de començar l’estudi, ella ha d’informar als companys que els observarà. 3,4 1,2,4 1,2,5 2,3,4.
Quin tipus d’estudi es centra més en la experiència viscudes dels participants? La investigació fenomenològica La teoria fonamentada La investigació-acció La investigació etnogràfica.
En quin tipus d’entrevista, comencem només amb una pregunta general? Cap L’entrevista estructurada L’entrevista no estructurada L’entrevista semiestructurada.
“Una investigadora, va plantejar una investigació fenomenològica qualitativa (1) sobre el nivell d’ansietat a les dones joves amb incontinència urinària. L’objectiu del seu estudi és (2) descobrir l’experiència viscuda de tenir incontinència urinària a les dones joves. Es farà l’estudi a la (3) clínica ambulatòria d’urologia d’un hospital públic. Va seleccionar una (4) escala d’ansietat per avaluar l’experiència de tenir ansietat i afirma que farà (5) entrevistes a un grup focal per recopilar dades. Com que no té gaire sensibilitat teòrica a l’àrea d’incontinència urinària, prefereix utilitzar (6) una guia de preguntes no estructurades per recopilar dades. Segons aquesta informació, quines oracions seleccionades NO són adequades segons els principis de la investigació qualitativa? 1,4,5,6 1,3 2,5,6 2,3,4.
Quina de les preguntes següents NO és adequada per fer una entrevista qualitativa? Ara has d’estar molt enfadada amb tu mateixa, oi? Per què penses així? Aleshores, amb tot això que vas fer? Què et fa creure que no ets capaç de fer-ho?.
“Després de l’amputació ja no sóc la mateixa persona. No puc acceptar aquest canvi brutal al meu cos”. En quina fase, quin dels següents seria un codi in- vivo adequat? No vol acceptar el canvi del cos. No pot acceptar el canvi del seu cos. Trastorn de la imatge cultural. Manca d’acceptació de la imatge corporal.
Quina de els entrevistes següents comporta més risc de crear taxa escombraries (tasa basura)? Cap L’entrevista no estructurada L’entrevista semiestructurada L’entrevista estructurada.
Quina de les opcions següents NO pot ser una codificació inicial (in-vivo)? Les seves preocupacions estan relacionades amb el dolor. Preocupació. Està preocupat per tenir dolor. Li fa por pensar en el dolor.
Títol de l’estudi: L’adaptació cultural dels estudis universitaris japonesos que estudien a l’estranger. Quina de les opcions següents pot ser el tipus d’aquest estudi? La investigació-acció La investigació etnogràfica El mètode biogràfic Cap.
Un mostreig que inclou a estudiants de medicina amb diabetis mellitus tipus I és: Mostreig homogeni Mostreig de població total Mostreig de variació màxima Mostreig heterogeni.
“Emma és infermera i treballa a la clínica quirúrgica de l’hospital. Últimament està molt pertorbada en veure que les altres infermeres de la clínica no segueixen estrictament el protocol d’higiene de mans de l’hospital. A més, les taxes d’infeccions de la clínica han augmentat un 9% el darrer any. Per tant, va decidir fer un estudi qualitatiu observacional amb l’objectiu d’entendre els hàbits d’higiene de mans d’un grup d’infermeres que treballen a una clínica quirúrgica. Va començar a observar i registrar els hàbits de mans dels seus col·legues mentre continua treballant a la seva clínica.” Quin és el tipus d’observació que esta fent? El participant complet El participant com a observador L’observador com a participant L’observador complet.
Quin tipus d’entrevista té menys flexibilitat per a l’investigador durant la fase de fer l’entrevista? L’entrevista estructurada L’entrevista no estructurada L’entrevista semiestructurada L’entrevista de grups focals.
Quina de les opcions següents NO és un avantatge d’utilitzar els grups focals? Es poden recordar els sentiments oblidats Es poden generar idees noves i espontànies Són més barats i més ràpids Es pot parlar sobre temes delicats.
Quina de les opcions següents NO és una característica d’un codi inicial (in-vivo)? És la primera fase de l’anàlisi Cal utilitzar les paraules de l’entrevista No es pot canviar el significat Ha de ser molt abstracte.
Quines de les accions següents NO es consideren ètiques en un estudi de recerca qualitativa? (1)Contractar algú per a que escrigui les transcripcions de les entrevistes. (2)Fer un enregistrament de veu durant l’entrevista amb el consentiment (3)Mantenir els formularis de consentiment i les transcripcions al mateix lloc (4)Ús de pàgines web d’autotranscripció per tenir totes les entrevistes escrites (5)Eliminar els enregistraments de les entrevistes després de confirmar que les transcripcions estan ben escrites 1,2,3 2,4,5 1,3,4 2,3,5.
En quin dels temes següents, NO és apropiat utilitzar grups focals per recopilar dades? Recuperar-se d’una violència sexual Desigualtats de gènere a la feina L’experiència de rebre quimioteràpia Cuidar un familiar amb càncer.
Quin tipus d’estudi està més centrat en l’aspecte cultural d’un grup de participants? La investigació biogràfica La investigació etnogràfica La investigació fenomenològica La investigació-acció.
Un investigador vol investigar “l’experiència de ser estranger/a a Barcelona”. Segons aquesta informació, quin tipus de mostratge és el més apropiat per aquest estudi Mostreig d’oportunisme Mostreig de bola de neu Mostreig de població total Mostreig de variació màxima.
En un estudi qualitatiu, NO és possible observar: Persones Comportaments Pensaments Esdeveniments.
“L’objectiu d’aquest estudi és investigar les causes principals del penediment en persones que s’han sotmès a cirurgia reconstructiva facial i han tingut resultats estètics negatius”. Quin dels mètodes següents NO es pot aplicar a l’etapa de recopilació de dades d’aquest estudi? Diaris sol·licitats Diaris no sol·licitats Entrevistes individuals Grups focals.
Denunciar test Consentimiento Condiciones de uso