Materiales III

INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Título del test:
Materiales III

Descripción:
Preguntas para el examen global

Autor:
Estudiante de Materiales III
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
13/06/2018

Categoría:
UNIVERSIDAD
Sigue en facebook las noticias y los mejores tests de daypo apretando en 'Me gusta'
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
¿Qué material aislante de los siguientes tiene mayor densidad? Lana mineral Poliuretano expandido Poliuretano extruido Arcilla expandida.
Una armadura bituminosa identificada como FV se refiere a… Malla con fieltro de fibra de vidrio Malla de fibra con vidrio Fieltro con armadura revestida Fieltro de fibra de vidra.
¿Cuál de los siguientes no es un sistema valido de protección para telas bituminosas? protección con áridos de pizarra molida protección con aleación de aluminio pintura al aceite pinturas en dispersión acuosa.
Entre las armaduras habitualmente utilizadas para laminas impermeables ¿Cuál tiene mayor estabilidad dimensional? Poliéster Fibra de vidrio Polietileno Las tres tienen la misma estabilidad dimensional como armadura.
¿Qué parte del árbol, de las siguientes, se refiere a la madera? Albura Corteza Xilema Floema.
¿cuál es la función principal de la lignina en la madera? almacenar la fécula que sirve de alimento al árbol durante el invierno dar rigidez a la madera aglomera las células regula el movimiento de la savia.
La capacidad de un material para transmitir el calor es.. transmitancia térmica resistividad térmica conductividad térmica densidad térmica.
¿Qué características de las siguientes no se utiliza para definir a un producto de construcción que se utilice en la parte ciega de las cubiertas? absortividad conductividad térmica densidad Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua.
¿en qué parte del tronco de un árbol de las coníferas es mayor el peso específico aparente? parte superior zona central parte inferior en todas es igual.
¿Qué unión de piezas del mismo tipo de madera , sin refuerzos, es más delicada en madera estructural? compresión tracción cortante las tres presentan el mismo nivel de problema.
¿Que material se suele utilizar para conseguir efectos de relieve como el gotelé en una pintura? pintura a la cal pasta de temple esmalte clorocaucho.
¿Cuál es el disolvente más utilizado en pintura para construcción? aguarrás mineral hidrocarburos alifáticos hidrocarburos aromáticos acetatos.
A quins del següents materials es pot utilitzar l’extrusionat com e mètode de fabricació? 1 – El poliestirè. 2 – Argila. 3 – Polietilè. a tots. a cap. 2 i 3. 1 i 2. .
A quins del següents materials es pot utilitzar l’extrusionat com e mètode de fabricació? 1 – El poliestirè. 2 – Argila. 3 – Polietilè. 4 – Termoargila. 1 i 2 a cap. 2 i 3. a tots.
El EPS i l’absorció d’aigua Han aparegut al mercat nous tipus de EPS de molt baixa absorció d’aigua 3% L’EPS al ser un material plàstic no absorbeix aigua. L’EPS mai absorbeix mes de un 10% d’aigua. La B es falsa. (L’EPS al ser un material plàstic no absorbeix aigua.).
A quins dels següents materials s’utilitza l’extrusionat com a mètode de fabricació? 1- Poliestirè 2 – Guix 3 – Acer 4 – Termoargila. A tots. 3 i 4. 2 i 3. 1 i 4. .
Quin dels següents tractaments de la fusta es pot considerar actiu? Pulveritzacio. Difusió Autoclau Immersió prolongada. .
L’assaig de flexió de la fusta que es va realitzar a Cetebal amb unes barres de 2x2x30cm s’utilitzaren dos tipus de fusta; una mes dura. Quina diferencia essencial hi notares? Les dues tenien una gràfica idèntica La blanca trencava instantàniament sense avisar La dura es trenca longitudinalment i paral·lelament a les fibres. La dura es trenca sobtadament i amb un soroll mes sec.
El EPS i l’absorció d’aigua. Una lamina de plom. Un contraxapat de fusta. Un mur de plaques de guix. Tots igual. .
Quina diferencia hi ha entre Poliestirè Extrusionat i l’expandit? Únicament el sistema de fabricació. Actualment no tan sols la densitat, ja que s’han obtingut expandits de densitats similars. Que el primer te els seus porus intersticials totalment tancats i contenen un gas de menor conductivitat tèrmica. Totes son falses. .
A la màxima quantitat d’aigua que pot tenir una fusta sense que es presenti com aigua lliure se li denomina: Aigua d’impregnació. Màxima humitat d’equilibri higroscòpic. Punt de saturació de les fibres. Màxima humitat d’equilibri higroscòpic o punt de saturació de les fibres.
En una misma membrana de material bituminoso no podremos mezclar: dos tipos de betunes distintos láminas de oxiasfalto (LO) con láminas LBM betunes asfálticos con másicos de alquitrán modificado .
Una lámina de betún modificado elastómero con una masa de 40 g/dm2, con una protección de gránulos minerales coloreados, con armadura de fieltro de poliéster de 130 g/m2, se denominaría: LBM-4/G-FP-130 UNE 104-242/1 LBM (SBS)-40-FP-130 UNE 104-242/1 LBM (SBS)-40/G-FP-130 UNE 104-242/1.
La resistencia al frío y al calor viene determinada en las láminas asfálticas por: plegabilidad (frío) y fluencia (calor) fluencia (frío) y plegabilidad (calor) ambas son ciertas .
Las placas asfálticas se definen como: materiales semirrígidos, no elásticos que se fijan mecánicamente materiales semirrígidos, elásticos, que se fijan adheridos materiales flexibles, elásticos, que se fijan mecánicamente.
Las armaduras de las láminas asfálticas que podamos elegir en una terraza, que estará sometida a altos esfuerzos de tracción y punzonamiento, serian las siguientes: FP FV PE.
Elige la lámina asfáltica con mejor comportamiento elástico oxiasfalto betún modificado con SBS betún modificado con APP .
A cual de estas láminas asfálticas se le prevé peor comportamiento en durabilidad betún modificado con SBS betún modificado con APP Oxiasfalto .
Una lámina en la que el recubrimiento bituminoso es un mástico modificado y los polímeros modificadores son el SBS y el APP, es una lámina: LOM LBM LAM.
Els metalls en esser deformats plàsticament en fred, experimenten..? Una deformació dúctil. Una deformació elastoplàstica. Un augment de duresa i fragilitat. Un augment de resiliència.
Indica quins dels noms genèrics de les següents marques i/o materials son correctes: 1 – Betum, Fang, Coles: Aglomerants. 2 – Termoargila: Argila alleugerida. 3 – Porexpan: Poliestirè expandit. 5 – Maplar: Polietilè. 6 – Calç, guix, ciment: Conglomerants. Tots cap 1,5,6 2,3,5.
Indica quins dels noms genèrics de les següents marques i/o materials son correctes: 1 – Betum, Fang, Coles: Conglomerants. 2 – Termoargila: Argila expandida. 3 – Porexpan: Poliestirè extrusionat. 5 – Maplar: Polipropile. 6 – Calç, guix, ciment: Aglomerants. Tots cap 1,2,6 2,3,5.
Per a quins mètodes destriaries les substancies contingudes a les argiles a un procés de producció? Pel mètode de la fenolftaleïna Per colada. Per levigació. Per oxidació.
Si volem aconseguir una rajola ceràmica dimensionalment perfecte, compacta i de gran qualitat amb relleu i formes complexes. Quin dels següents sistemes d’emmotllat utilitzarem? Emmotllat per colada. Emmotllat per premsa. Emmotllat per extrusió. Emmotllat per laminació.
Al procés d`emmotllat per extrusió de la pasta d`argila es necessita d`una adequada plasticitat per tal de obtenir un material compacte, i no un material que es format per múltiples lamines de fang superposades sense cohesionar. Com s’aconsegueix aquesta plasticitat? Posant mes aigua just abans de passar per l’ extrusora Afegint addicions plastificants desprès del control de qualitat Addicionant aigua en forma de vapor i es fa passar per la cambra de buit. Addicionant plastificants i es fa passar per la cambra d’autoclau.
Al procés d`emmotllat per extrusió de la pasta d`argila es necessita d`una adequada plasticitat per tal de obtenir un material compacte, i no un material que es format per múltiples lamines de fang superposades sense cohesionar. Com s’aconsegueix aquesta plasticitat? Posant mes aigua just abans de passar per l’ extrusora. Addicionant aigua en forma de vapor i es fa passar per la cambra de buit. Afegint adicions plastificants després del control de qualitat. Addicionant plastificants i es fa passar per la cambra d’autoclau.
A quins del següents elements es pot utilitzar l’extrusionat com e mètode de fabricació? Una rajola. Una teula àrab. Un bloc de formigó. Una teula romana.
A quins del següents materials es pot utilitzar l’extrusionat com e mètode de fabricació? 1 – El poliestirè. 2 – Argila. 3 – Polietilè. 4 – Termoargila. a tots. a cap. 2 i 3. 1 i 2.
A quins del següents materials es pot utilitzar l’extrusionat com e mètode de fabricació? 1 – El poliestirè. 2 – Argila. 3 – Polietilè. 4 – Termoargila. 1 i 2. a cap. 2 i 3. a tots.
Quina diferencia hi ha entre el ferro fos i l’acer? La temperatura de cocció a la que se ha sotmès el mineral per a obtenir-los. Que el percentatge d’altres metalls aliats es superior al 5% a la fosa, mentre a l’acer es pot superar Si la quantitat de carboni es menor al 2% obtindrem acer i si es superior ferro fos. Que el percentatge d’altres metalls aliats juntament al carboni es inferior al 5% a l’acer.
Si un material varis en el seu comportament en funció del fenomen analitzat, la direcció en que s’observa o es produeix aquest fenomen, i de la forma o estructura final que li donem al material. Direm que es tracta de un material. Discontinus. Anisòtrop. Versàtil. Dúctil.
Si un material varis en el seu comportament en funció del fenomen analitzat, la direcció en que s’observa o es produeix aquest fenomen, i de la forma o estructura final que li donem al material. Direm que e tracta de un material. Poliformi. Versàtil. Anisòtrop. Heterogeni.
Continua la següent frase:” Un material resilent es aquell que....” Te un límit elàstic baix i un mòdul d’elasticitat alt. Es aquell que te un període de fluència positiu. Te un límit elàstic alt i un mòdul d’elasticitat baix. Es aquell que es molt resistent a tot tipus d’esforços.
Continua la següent frase: “Si un material sofreix una deformació remanent o irreversible desprès de ser sobmes a un esforç.....” Es trenca sobtadament i sense avisar, al haver superat el límit elàstic. El seu trencament es imminent, al haver superat el període elàstic. podem afirmar que estem al període elàstic. Podem afirmar que acabem de superar el límit elàstic.
Quin o quins son els elements i proporcions mes usuals en un acer inoxidable? De un 12 a un 14% de manganès De un 5 a un 10% de cromo y un 0.15% de vanadi. Un 18% de cromo y un 8% de níquel. Un 8% de wolframi y un 0.25% de crom.
quant un material trenca per fatiga. Que significa? Que ho fa per l’acció prolongada d’una acció Que trenca per l’efecte d’una acció d’intensitat i signe variable Que ha superat el límit elàstic. Totes les respostes anteriors son errònies.
La conductivitat tèrmica: A) Per un material quant major es el seu valor millor aïllament tèrmic tenim. B) Quant mes baix millor aïllament tèrmic tenim. C) Si un material aïllant absorbeix humitat la conductivitat tèrmica augmenta La B i la C son certes.
El EPS i l’absorció d’aigua A) Han aparegut al mercat nous tipus de EPS de molt baixa absorció d’aigua 3% B) L’EPS al ser un material plàstic no absorbeix aigua. C) L’EPS mai absorbeix mes de un 10% d’aigua. La B es falsa.
Sobre el reciclat Hormipan – Ecològic. Te una densitat de 250 Kg/m3 i una conductivitat tèrmica que varia entre 0.06 y 0.08 W/mk. No es un formigó estructural Les principals aplicacions son farciment i aïllament tèrmic de tancaments horitzontals. Totes son correctes.
Quina operació cal fer abans d’aplicar les successives capes per executar un correcte estucat de calç? Humitejar-les per aconseguir una millor adherència superficial Humitejar la plana que utilitzem per aplicar el morter i evitar que s’adhereixi Arremolinar les successives superfícies. L’estucat es realitza d’una sola capa.
A igual massa per metre cuadrat. Quins dels productes aïlla mes acústicament? Una lamina de plom. Un contraxapat de fusta. Un mur de plaques de guix. Tots igual.
Quines forces es fan sobre la mostra de sol a l’assaig de tall directe? Nomes una força tangencial. Nomes una força normal. Una força obliqua en un angle determinat per descomposarla en tangencial y normal Una força normal i una tangencial independents.
En quin fenomen es basa l¡efecte hivernacle d’un habitatge? En el fet de que s’escalfin per convecció els objectes i l’aire interior de l’habitatge. En la bona transmissió a traves dels vidres de les radiacions ultraviolades i mala de les ultraroges En la mala transmissió de les radiacions ultraviolada a traves dels vidres. En la bona transmissió de les radiacions ultraroja a traves dels vidres.
A quins dels següents materials s’utilitza l’extrusionat com a mètode de fabricació? 1- Poliestirè 2 – Guix 3 – Acer 4 – Termoargila. A tot 3 i 4. 2 i 3. 1 i 4.
Quin dels següents elements es mes noble que el ferro i, per tant, no s’utilitzarà per a recobrirlo i evitar així la seva oxidació. El níquel. L’alumini. El zinc. El crom.
Continua la següent frase :” Les plaques prefabricades armades per a façanes realitzades amb el sistema styropor....” A) Tenen una funció estructural a l’edifici, al poder disposar de l’armadura necessària. B) Serveixen exclusivament de tancament o encofrat perdut de l’armadura de l’edifici. C) Porten l’armadura necessària per a resistir el seu propi pes i sol·licituds de durabilitat. La B i la C son correctes.
Quina de les següents barres d’acer estriat s’allarga mes quant es sotmet a tracció abans de trencar-se? B 500 S B 500 SD B 400 SD Igual ja que tenen el mateix límit elàstic.
Quant serà necessari determinar la secció equivalent d’una barra d’acer per a formigó armat? Sempre. No es una dada de les barres d’acer Quant l’acer sigui del tipus B 500 S. Quant la barra d’acer sigui llisa.
PSi observem a les estries d’una barra d’acer que una d’elles es mes gruixuda que les altres en el lloc oposat al de identificació i/o procedència de la barra, es tracta de Una barra d’acer estriat servida en rotllo Una barra d’acer del tipus B-500-SD. Una barra d’acer soldable independent de la seva resistència. Una barra d’acer sud-americana o d’importació.
Si observem que les ales d’una barra d’acer estriada no son perfectament rectes i descriuen una trajectòria helicoïdal, es tracta de: Una barra d’acer estriat servida en rotllo Una barra d’acer del tipus B-500-SD. Una barra d’acer soldable independent de la seva resistència Una barra d'acer defectuosa i per tant es rebutjarà.
A l’assaig de tracció de les barres d’acer. UNE 7.474/1-92 s’utilitza l’extensòmetre. Quina es la seva utilitat? Calcular amb exactitud la tensió de trencada. Calcular la tensió del Límit Elàstic. Quan la trencada es imminent per evitar la projecció de llenques als operaris Indica el punt exacte de trencada.
Per què s’utilitza el carbonat càlcic per a la fabricació de l’argila espandida? Per millorar la seva adherència per confeccionar els morters i formigons Per a una millor cocció de les argiles dintre del forn. per evitar l’adherència d’uns grans d’argila amb els altres. Per cobrir els porus dels grans i millorar el seu comportament tèrmic.
Quin aparell ens permet determinar la localització de les armadures existents a una estructura de formigó ja realitzada? Un escleròmetre. Un lambe Un paxometre. Un sonòmetre.
L’assaig de tracció d’una barra estriada ens dona una carrega unitària i un allargament de trencament de 575 Mpa i el 20% respectivament. De quina de les següents barres es tracta? B 500 S. B 500 SD. B 400 S. B 400 SD.
La secció que tendria una barra d’acer estriada si aquesta fos llisa es denomina. Secció total. Secció màxima. Secció mitjana. Secció equivalent.
Una aleación de Hierro que tiene 1.5% de C es... hierro alfa fundición puede ser cualquiera de las tres acero.
¿Cuál de los procesos siguientes no se produce en una deformación en frío de productos de acero? aumenta la densidad augmenta la dureza disminuye la tenacidad disminuye el alargamiento.
El vidrio laminado tiene entre las distintas capas... nada gas desidratado butiral de polivinilo PVC.
¿Cuál de los siguientes no es una causa de corrosión del acero existencia de par galvánico contacto con electrólitos discontinuidad en las capas protectoras contacto con medios desionizados.
¿En qué casos se contempla en la EHE el uso de alambres lisos? como elementos de conexión en armaduras básicas electrosoldadas como componentes de mallas electrosoldadas las dos son válidas ninguna es válida.
¿Cuál de los siguientes procedimientos crea tensiones en el vidrio para aumentar si resistencia mecánica? .recocido templado las dos son correctas ninguna es correcta.
¿Cuál de los siguientes tipos de acero presenta un mayor alargamiento de rotura según la instrucción del acero? .B400S B500S B400SD B500SD.
¿Cuáles de las que se indican son armaduras normalizadas según la EHE? todos los tipos B400S B400SD B500S.
¿En qué tipo de acero corrugado para armaduras de hormigón debe estar controlada la relación fyreal/ fynominal? 400 SD y 500 SD 400 SD y 400 S 500 SD y 500 S 400 S y 500 S.
¿Cuáles de las que se indican son armaduras normalizadas por la EHE? armaduras pasivas armaduras activas mallas electrosoldadas odas son normalizadas si tienen distintivo de calidad oficialmente reconocido.
Cuando se comprueban los porcentajes máximos en masa de un componente químico del acero ¿cuál de las siguientes es correcta? los porcentages sobre colada son superiores los porcentages sobre producto son superiores pueden ser los mismos si se comprueban sobre colada.
¿Con qué objetivo se exige en la Instrucción el cumplimiento de los límites establecidos para el acero en los productos de acero para hormigón? por soldabilidad por durabilidad por las dos por ninguna.
¿Qué tensiones resisten bien los metales? la de tracción la de compresión las dos depende del sentido de la aplicación de la tensión.
Los productos metálicos se pueden conformar en: Fase líquida Fase sólida Las dos son correctas Las dos son correctas si se combinan.
En un esquema de resistencia a tracción del acero ¿cómo se llama el punto de transición entre el periodo elástico y el periodo plástico? Límite elástico Límite plástico Tensión de rotura aparente Punto de relajación.
La lámina de vidrio flotado presenta pulidas las caras: Superior Inferior Las dos salen pulidas Hay que pulir posteriormente.
En la fabricación de acero, durante el afino del arrabio al aumentar el % de carbono ¿qué característica de las siguientes disminuye? Resistencia Ductilidad Dureza Modulo elástico.
En el vidrio ¿cuál no es un defecto superficial y si de masa? Picaduras Mermas y creces Aguas Coloración indeseable.
La h de la corruga de una barra de 12mm de diámetro para hormigón armado, suministrado en rollo, debe ser con respecto al límite establecido en el certificado específico de adherencia: Superior a la indicada más 0.01 mm Superior a la indicada más 0.05 mm Superior a la indicada más 0.10 mm Superior a la indicada más 0.50 mm.
Durante la fabricación del vidrio ¿con qué finalidad se incorporan al horno productos que generan burbujas de gran tamaño? Abaratar el proceso de fusión Arrastrar a la superficie las burbujas pequeñas Aumentar el aislamiento térmico Homogeneizar la masa.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es una razón cierta para considerar que el acero de una estructura constituye a incrementar su valor de sostenibilidad? Que no se utilicen materias primas radioactivas Que no se aprovechen las escorias de alto horno.
¿Cuál de las siguientes estructuras de acero tienen una vida útil nominal más corta según la EAE, en el peor de los casos? Elementos estructurales reemplazables que no forman parte de la estructura principal Edificios de carácter temporal.
Cuál de las siguientes características del acero para perfiles y chapas debe estar garantizada por el fabricante? Tenacidad de fractura Extricción Diagrama tensión-deformación Deformaciones remanentes concentradas de rotura.
¿Cuál de los siguientes grados de acero presenta mayor soldabilidad según la EHE? JR J0 J2 K2.
¿Cuál és la resistencia a tracción mínima de una cero S235? 215 235 275 360.
¿Cuál de los siguientes defectos de soldadura no es superficial? Desbordamientoc Falta de penetración Mordedura Picadura.
La metalización como método de protección del acero consiste en... Proyección de cinc Galvanización Las dos Ninguna.
Que efecto produce el óxido sódico cuando se añade a la materia prima para la fabricación del vidrio? Actúa como fundente Aumenta la durabilidad química Disminuye la solubilidad en agua Ayuda a la formación de cristales.
¿Qué relación debe haber entre la tensión de rotura y el limite elástico de un acero para perfiles laimnados, no contemplados en el DB para garantizar k tiene suficiente ductibilidad? Será inferior a 1,2 Seran iguales Estara comprendido entre 1.05 y1.15 No será inferior a 1.2.
De que manera influye la temperatura minima a que esta sometido un perfil laminado sobre su posible rotura frágil? La probabilidad de rotura frágil aumenta al amentar la temperatura Disminuye al descender la temperatura Aumenta al descender la temperatura. No influye.
¿Cuándo ira cada partida de acero corrugado par ahormigon acompañada del certificado de garantía del fabricante, en el que se indiquen los valores limite de las caracteriticas mecanicas y de adherencia? Siempre 90.1 Cuando se trate de producto certificado Cuando se trate de producto no certificado No es necesario.
¿Cuándo ira cada partida de acero currugado para homigon acompañada de los ensayos correspondientes a la composición química? Siembre Cuando se trate de producto certificado Cuando se trate de producto no certificado No es necesario.
¿Qué euroclase define un comportamiento combustible y con contribución alta al fuego? E CCAF F CF.
¿Qué limite elástico corresponde a un elemento de caero s275r de esperos menor que 16mm? 275 255 410.
¿ En qué influye elespesor de un producto de acero laminado a la rotura frágil? Aumenta Cuando amenta el espesor disminuye cuando aumenta el espesor Solo afecta a la rotura ductil.C.
¿Que es la temeperatura de transición referida al acero estructural? La minima a la que la resistencia a rotura ductil supera la frágil La máxima a la que la resistencia a rotura gragil supera da ductil En la que las resistencias a rotura gragil y ductil tienen el mismo valor.
¿Cuál de los siguientes defectos de soldadura no es superficial? Desbordamiento Picadura Falta de penetración.
Denunciar test Condiciones de uso
Usamos cookies para personalizar su experiencia. Si sigue navegando estará aceptando su uso. Más información.