Usamos cookies para personalizar su experiencia. Si sigue navegando estará aceptando su uso. Más información.
option

Mates marixose

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Mates marixose

Descripción:
Test para mates 3

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
18/06/2019

Categoría:
Arte
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
REALIZAR TEST
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
El llibre els elements va ser escrit per Kepler Euclides Pitagores Arquimedes.
A 1r de primaria Es treballara el cercle amb la seua definició mitjançant el compas Es treballara el cercle a partir de la identificació d'aquest amb objectes reals que roden Es treballara el cercle donant la seua definició Es dibuixara el cercle amb llapis i un cordell no elastic.
El concepte d'escala sindrodueix 3r 4t 5é 6é.
El volum de lesfera coincideix amb Dos terceres parts del volum del con Un terç del volum del cilindre Dos terceres parts del colum del cilindre Un terç del volum del con.
En la capacitat relacions entre els costats i entre els angles d'un triangle que no cal treballarà la Primària? La demostració amb el material manipulatiu del teorema de Pitàgores Si donat tres costats es pot o no es pot construir un triangle rectangle Si donats tres costats es pot o no es pot construir un triangle rectangle Comprovar que la suma de les amplituds dels tres angles d'un triangle a180.
En la classificació inclusiva dels quadrilàters Els romboides formen part de la classe dels rombes Els quadrats formen part de la classe dels rombes Els rectangles no formen part de la classe dels romboides Els rectangles formen part de la classe dels quadrats.
En quin curs Es treballen les posicions relatives de més d'una recta 2n i 3r de primària 3 i 4t de primària 4t i 5è de Primària 5è i 6è de primària.
Indica la frase incorrecta El Tangram serveix per treballar la composició i descomposició Quan composa una esfera en qualsevol altre cos sempre obtenint un cos concau Hi ha moltes combinacions quan composem figures tridimensionals Hi ha un nombre de combinacions menús quan composem figures tridimensionals però el que és important és trobar el composicions concaves.
Indica quina capacitar-nos ha de treballar durant els cursos de primària Distingir construir superficies planes i Corbes Compondre i descompondre figures planes i cossos geometrics Completat en trencaclosques' puzzles mosaics maquetes etcètera Treballar la representació de cossos geomètrics en perspectiva isomètrica i cabelleres.
Indica la frase correcta Les transformacions topològiques conserven els angles de la figura En tota transformació projectiva les línies paraleles Continuen sent paraleles Les semblances conserven la distància entre els punts de la figura La composició d'un fill i una translació és un moviment rígid.
Indica la frase correcta Tota línia tancada sobre una superfície és una frontera Dos punts són una frontera en una línia tancada Un puntes és una frontera en una línia tancada Un punt no és una frontera en una línia oberta.
Indica la frase correcta Un casquet esfèric és cadascuna de les dues parts de l'esfera que resulten de tallar aquesta amb un pla Un segment esfèric d'una base és el tros de cera que queda compresa entre dos plans parallels que la tallen S'anomena zona esfèrica a la porció de la superfície esfèrica compresa entre dos plans paralels que la tallen S'anomena fus esferic a la intersecció d'una esfera amb un cuny esfèric.
Indica la frase incorrecta en els quadrilàters Si els dos costats oposats són paralels els angles oposats seran iguals Un quadrat és un parallelogram amb un angle recte i diagonals perpendiculars Un quadrat és un rombe amb diagonals d'igual longitud Les diagonals d'un trapezi sempre són d'igual longitud.
La definició de cercle és Lloc geomètric de tots els punts del pla que estan a una distància inferior o igual a un diàmetre d'un punt fix anomenat centre Lloc geomètric de tots els punts del pla que estan a una distància inferior a un radi d'un punt fixe anomenat centre Lloc geomètric de tots els punts del Pla que estan a una distància inferior o igual a un radi d'un punt fix anomenat centre Lloc geomètric de tots els punts del Pla que equidisten una distància anomenada radi d'un punt fixe anomenat centre.
La fórmula de la longitud de la circumferència Cal treballar-la investigant el internet Quines són les xifres del nombre pi Cal treballar-la calcula'n la longitud de molta circumferències Cal treballar-la Veient que funciona i que el valor Pi es constant Cal treballar-la Veient que el valor Pi sempre és el quocient entre la longitud i el radi de la circumferència.
Per introduir el concepte de bisectriu d'un angle Cal emprar el mètode de Plegat de paper i construcció amb GeoGebra Mesurar l'angle amb un semicercle graduat i dividir-la en dos Helena guapa.
Perquè S'estudien les rectes i les circumferències Perquè les transformacions projectives d'aquestes són les que es troben els i les alumnes en l'aula de primària Perquè les transformacions topològiques d'aquestes són les que es troben els i les alumnes a l'aula de primària Perquè jo les úniques línies que verdaderament existeixen Perquè són les que podem representar.
Puc trobar El poliedres regulars que tinguen Sis cares per vèrtex Quatre cares per vèrtex que siguen pentagons Tres cares per Vertex que siguen hexàgons Cinc cares per Vertex que siguen triangles equilàters.
Quan es xiquets treballen la capacitat identificar descriure dibuixar al polígons en que consiste quan representen el contorn del polígon En que dibuixen ve la línia poligonal En que Cal considerar sempre la superfície limitada En que el dibuix en sempre partir d'un model Que utilitzen la regla escaire i cartabó.
Quin és l'objectiu de la capacitat tu aplicar les nocions d'orientació Conèixer les diferents posicions espacials que pot ocupar qualsevol persona o objecte En un context determinat Conèixer les diferents posicions que pot ocupar qualsevol persona en un context determinat Conèixer les diferents posicions especials que pot ocupar qualsevol persona objecte En un context qualsevol de la vida quotidiana Coneixer les diferents posicions espacials que pot ocupar qualsevol persona o objecte En un context indeterminat.
Quina és la raó perquè ens interessa estudia en l'aula de primària l'essencia més Primitiva intuïtiva o descriptiva de la geometria que s'encarrega del coneixement de l'espai i de les figures geomètriques Perquè Cal dotarà l'alumnat d'eines Perquè se sàpiga orientar al seu voltant i perquè siga capaç de d'escriure clasifica el que l'envolta Perquè siga capaços de resoldre problemes geomètrics Jejej Marijose tonta.
Sí dic la joguina està lluny de tu Aquell era el punt de referència és l'element eliel tiquet i s'observen posicions especials del nen respecte d'alguns objectes Aquell en el que el punt de referència és el propi cos dels xiquets i s'observen posicions espacials d'altres xiquets objectes respecte d'ell El punt de referència és un elemental i al xiquet i s'observen posicions espacials d'uns altres elements Aliens El xiquet Cap dels anteriors.
Quins tipus de geometria existeixen Projectiva afi i de la semblança Topologica de les projeccions i projectiva Topologica de les projeccions i euclidiana Projectiva de les semblances i euclidiana.
Indica quina és la resposta correcta Dues rectes en l'espai poden ser no paraleles i tallar-se en cap punt S'anomena mediatriu a tota recta que passa pel punt mig d'un segment Una corda és un tram opció de la circumferència compresa entre dos punts d'aquesta.
un triangle és de dos dimensions i no es pot agafarem les mans Fals En els blocs lògics hi ha triangles Verdadera Fals es pot agafar Verdader només podem agafar figures una dimensió.
Quina de les següents frases no és correcte Les diagonals de tot rombe es tallen perpendicularment Les diagonals de tot rectangle es tallen perpendicular me'n Un quadrat és un paralelogramo amb angles rectes i diagonals perpendiculars Les diagonals d'un rombe Es tallen El punt mig.
Quina de les següents definicions és excloent Els triangles isòsceles zona que es que tenen almenys dos costats iguals Els rumbes són quadrilàters amb quatre costats iguals Els rectangles són quadrilàters amb 4 anglès iguals Els triangles isòsceles són aquells que tenen dos costats únicament iguals.
Quin poligon es pot dividir en triangles equilàters unint el centre amb tots els vèrtex aquest Pentàgon regular Heptàgon regular Hexaedre regular Hexàgon regular.
Indica la resposta correcta Un cercle és convex Una recta i una circumferència són o tangents o secants Dos circumferències poden ser interiors o exteriors Un cercle és concau.
Quan els xiquets les xiquetes acoloreixen un dibuix sense eixir de la vora estan treballant La lateralitat Les fronteres Les fronteres i les línies La superfície.
Abans de la localització de punts en el pla utilitzant coordenades cartesianes en cinquè de primària cal Mirar localitzacions en l'espai A partir de 3r de primària Saber què són les coordenades cartesianes a partir de primer de primària Saber construir perpendiculars amb escaire i cartabó Jugar a enfonsar la flota a partir de 3er de primària.
En la capacitat dos de geometria recorre organitzar i dibuixar trajectes i laberints un material didàctic es pot ajudar és Fitxes amb representacions de laberints i recorregut El llistons geomètrics El geopla Figures geometriques planes.
En la capacitat tres de geometria reconèixer i reproduir l'ordre espacial lineal y ciclica Quan es tracta de transformar els tipus d'ordre serà necessari Decidir el primer element i el sentit de l'ordre per als punts que situen en la Línia Oberta Decidir el primer element del sentit de l'ordre per als punts que se situen en línia tancada Que els xiquets i xiquetes decidisquen el primer i últim element per a produir l'ordenació adequada Reproduir l'ordre dels punts però En sentit invers la qual cosa obligar modificar les posicions primera i última.
Per adquirir les nocions de punt línia superfície i espai Iniciarà aquesta capacitat en segon de primària però no és desenvoluparà Començarem aproximant-nos a les superfícies Començarem aproximant-nos a l'espai i els cossos sòlids Començarem aproximant-nos a les línies i Punts.
En tercer i quart de primària que part dels eixos treballaríem Tant la positiva com la negativa Solament la positiva Solament la negativa No treballaríem encara amb els eixos.
A partir de 3r de primària podem treballar el concepte de concavitat i convexitat Recorren contorns d'edificis o camps de futbol Fent cerques a internet per veure què diu d'aquests conceptes Veient el desenvolupament matemàtic del contingut Unint tots els possibles per ells de Punch de la figura amb segments.
En la capacitat 14 de geometria identificar descriure construir-li dibuixar circumferències i Cercles En primer curs treballem la circumferència i en segon el cercle En primer curs treballem el cercle i en segon curs la circumferència En primer curs treballem el cercle i la circumferència el segon curs treballem el cercle i la circumferència.
Quan es troben en els darrers cursos de primària amb l'expressió de la longitud de la circumferència cal que Se'l aprenguin de memòria Cerquen el internet del valor de pi Comprovem que és un valor constant per qualsevol cercle i que aquesta expressió obté la superfície per qualsevol cercle Comprovem que Pi és un valor constant per qualsevol circumferència i comproven que aquesta expressió obté la longitud per a qualsevol circumferència.
En la capacitat de 7 de geometria identificar d'escriure construir Quina qüestió reforçarem intentant realitzar construccions d'aquest coses amb materials con plastilina argila Que comproven experimentalment el nombre de cares arestes i Vertex queTenen Que a partir de la construcció comprenguin el desenvolupament pla dels cossos Que completen la idea de sòlid que volem transmetre Què compro en el el nombre de Vertex sobretot.
Un angle pla és Dos semirectes amb l'inici de cadascun en comú Dos semirrectas amb l'inici de cadascuna en comú a la regió del pla que delimiten Dos semirrectas secans i l'espai Pla que hi ha entre elles 2M rectes amb un vèrtex comu.
En la capacitat de neu adquirir nocions de transformacions En sisè curs de primària serà el moment de quantificar el desplaçament mesurat en el cas de les translacions de longitud del vector de translació i en el cas delsf girs l'amplitud de l'angle del gir En sisè curs s'han de treballar les reduccions implantacions proporcionals de figures En sisè curs ens ocuparem de les translacions los giros i les simetries En sise curs els xiquets i xiquetes han d'arribar a descobrir l'eix de simetria a través de la seva imatge en un Espill.
En la capacitat 18 compondre i descompondre Quina és la idea de fer combinacions de figures planes o cossos geomètrics La idea és que construïsquen i descobrisquen noves figures planes i cossos geometrics que troben regularitats i singularitats entre elles La idea és que facen joc lliure i que relacionen les figures i els cossos Totes són correctes La idea és reflexionar amb ells sobre les figures i dels cossos que es van component incidint en les condicions que han de donar-se per a formar un nou cos conegut.
Què és una enquesta En cuestionari Unes preguntes Un estudi investigació Un estudi matematic.
El mos tratge estratificat pot ser Aquell que ha tingut en compte el nivell econòmic dels elements de la població Aquell que ha tingut en compte els diferents conglomerats de la població Aquell que ha tingut en compte l'aleatorietat dels elements de la població I aquell Què ha tingut en compte la història dels elements de la població.
El nombre d'intervals en una taula de freqüències agrupades es calcula a partir de L'arrel quadrada positiva del nombre de valors de la variable Del recorregut Del càlcul de la amplitud Desviació típica.
La meitat dels alumnes d'una universitat Valenciana té més de 22 anys Media aritmetica Mediana Moda Desviació típica.
En 5é i 6é es treballa en el bloc d'estadística Les taules sense agrupar Les tables de freqüencia més complexes Les taules de doble entrada i les taules agrupades en intervals Les taules amb histogrames.
En la cap. 1 d'estadistica '' descobrir la necessitat de recollir desde sobre un fet objecte d'interès, mitjançant experiències senzilles. Elaborar.... Cap a 3r o 4t, treballarem les diferencies entre variable qualitativa i quantitativa. Cap a 3r o 4t, introduirem estudis fets en els que la variable pren una gran quantitat de valors per a encontrar valors candidats a ser agrupats. Cap a 3r o 4t, es pot introduir els nombres dels dos tipus de variables sense pretendre que els xiquets i xiquetes els utilitzen quotidianament. Cap a 3r o 4t, es tindrà que explicar als xiquets i xiquetes, d'acord amb el seu nivell evolutiu, la idea matemàtica d'interval.
Per construir diagrames de sectors, quins conceptes es deuen treballar prèviament? Compàs i transportador d'angles Amplitud angular, compàs i transportador d'angles. Proporcionalitat, percentatge, amplitud angular i sector circular. Localització de punts en el pla.
La probabilitat sempre serà Un valor entre -1 i 1 Un valor entre 0 i 1 Un valor real amb tres xifres decimals Un valor entre 0 i 100.
En quin curs s'ha de construir el concepte de probabilitat 3r i 4t infantil 1r i 2n 5è i 6è.
Per a construir el concepte de probabilitat, hi ha que afavorir situacions recreades tipo: Jocs d'atzar Urnes i daus Totes són correctes Cartes.
I la capacitat 6 d'estadística construir el concepte de probabilitat a partir de la freqüència relativa i de l'arbre de possibilitats etcètera En cinquè curs connectarem el concepte de freqüència relativa amb el de probabilitat introduït per la llei de grans nombres Quart curs connectarem el concepte de freqüència absoluta amb el de probabilitat introduït per la llei de grans nombres En cinquè curs connectarem el concepte de freqüència absoluta amb el de probabilitat introduït per la llei de grans nombres Quart curs conectarem el concepte de freqüència relativa amb el de probabilitat introduït per la llei de grans nombres.
La capacitat estadistica relacionar els conceptes de probabilitat i percentatge trauran com a conclusió que Deuen igualar se la probabilitat d'un succes amb un percentatge A partir d'aquest moment la probabilitat la donarem amb un valor que pertany a l'interval No deuen igualar se la probabilitat d'un succes amb el seu percentatge A partir d'aquest moment el percentatge el donarem amb un valor que pertany a l'interval.
ordena punt,linea, siperficie, cossos linea, cossos, superficie, punt cossos, superficie, linia, punt cossos, superficies, punt, linia.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor