option
Mi Daypo

monte_test_7_alt

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
monte_test_7_alt

Descripción:
monte_test_7_alt

Autor:
3calabera
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
27/11/2021

Categoría:
Ciencia

Número preguntas: 8
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
1.- Segundo o artigo 1.2 da Constitución Española, a soberanía nacional reside: a) No pobo español. b) Na Coroa. c) No Presidente do Goberno. d) Nas Cortes Xerais.
2.- Segundo o artigo 17.2 da Constitución Española, a detención preventiva non poderá durar máis do tempo estritamente necesario para a realización das indagacións tendentes ao esclarecemento dos feitos, e, en todo caso, o detido deberá ser posto en liberdade ou á disposición da autoridade xudicial no prazo máximo: a) De 24 horas. b) De 48 horas. c) De 72 horas. d) Que determine a lei.
3.- Segundo o artigo 28.1 da Constitución Española, a lei regulará as peculiaridades do exercicio do dereito a sindicarse libremente: a) Ás forzas ou institutos armados. b) Aos corpos sometidos a disciplina militar. c) Aos funcionarios públicos. d) A todos os españois.
4.- Que tipo de Lei regula o Estatuto de Autonomía? a) Lei Orgánica. b) Un Decreto-Lei. c) Unha Lei do Parlamento de Galicia. d) Unha Lei Orgánica do Parlamento de Galicia.
5.- Segundo o artigo 2.2 do Estatuto de Autonomía de Galicia, a organización territorial: a) Organizarase en Concellos e Pedanías. b) Terá en conta a distribución da poboación galega e as súas formas tradicionais de convivencia e asentamento. c) Organizarase en Provincias, Concellos e Mancomunidades de Concellos. d) Está comprendida polas provincias de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.
6.- Segundo o artigo 33 do Estatuto de Autonomía de Galicia, en materia de Seguridade Social correspóndelle á Comunidade Autónoma de Galicia: a) O desenvolvemento lexislativo e a execución da lexislación básica do Estado. b) A competencia exclusiva do Estado. c) O desenvolvemento lexislativo básico. d) A execución da lexislación da Comunidade Autónoma e a aplicación complementaria da normativa do Estado.
7.- Segundo o artigo 1.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, esta lei ten por obxecto regular (sinalar a resposta INCORRECTA): a) Os requisitos de validez e eficacia dos actos administrativos. b) As bases do réxime xurídico das Administracións Públicas. c) O procedemento administrativo común a todas as Administracións Públicas. d) Os principios a que se debe axustar o exercicio da iniciativa lexislativa e da potestade regulamentaria.
8.- Segundo o artigo 6.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os poderes inscritos no rexistro electrónico de apoderamentos terán una validez determinada máxima de: a) 6 meses a contar desde a data de inscrición. b) 2 anos a contar desde a data de inscrición. c) 5 anos a contar desde a data de inscrición. d) 7 anos a contar desde a data de inscrición.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor