Organització admin. de la Generalitat de Catalunya

INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Título del test:
Organització admin. de la Generalitat de Catalunya

Descripción:
Tema IV agent rural

Autor:
Manuel Fernández
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
14/10/2009

Categoría:
Otros
Sigue en facebook las noticias y los mejores tests de daypo apretando en 'Me gusta'
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Qui son els organs superiors? El president de la Generalitat, els consellers i el govern. El secretari general i els directors generals.
Qui son els Alts Càrrecs? El president de la Generalitat, els consellers i el govern. El secretari general i els directors generals.
Qui dirigeix un departament? El conseller. El secretari general. El director general. El director de serveis.
Qui representa un departament? El conseller. El secretari general. El director general. El director de serveis.
Proposen al Govern els avanprojectes de llei, o projectes de decret, dins del seu àmbit. El conseller. El secretari general. El director general. El director de serveis.
Exerceixen la potestat reglamentària: El conseller. El secretari general. El director general. El director de serveis.
Proposen el nomenament i cessament dels àlts càrrecs i nomenen i cessen els altres càrrecs. El conseller. El secretari general. El director general. El director de serveis.
Resolen alguns recursos i reclamacions administratives. El conseller. El secretari general. El director general. El director de serveis.
Presenten lavantprojecte de pressupost del departament. El conseller. El secretari general. El director general. El director de serveis.
Quin es la segona autoritat del departament? El conseller. El secretari general. El director general. El director de serveis.
Representa el departament, per delegació del conseller. El conseller. El secretari general. El director general. El director de serveis.
Inspecciona els centres, dependències, i organismes adscrits al departament. El conseller. El secretari general. El director general. El director de serveis.
És lòrgan de comunicació amb altres administracions i entitats, i amb els altres departaments. El conseller. El secretari general. El director general. El director de serveis.
Es el cap superior del personal del departament (contracta el personal laboral, nomena els funcionaris interins, ...) El conseller. El secretari general. El director general. El director de serveis.
Coordina les diferents direccions generals i organismes adscrits. El conseller. El secretari general. El director general. El director de serveis.
Tramita les disposicions generals, i les pot elaborar i ferne estudi i informe. El conseller. El secretari general. El director general. El director de serveis.
Elabora amb els Directors Generals lavantprojecte de pressupost del departament, per a sotmetrel al conseller. El conseller. El secretari general. El director general. El director de serveis.
Supervisa els expedients de contractació, la compra de béns i serveis, i autoritza les despeses. El conseller. El secretari general. El director general. EL director de serveis.
Pot dictar circulars i instruccions, publicables al DOG, però que no es consideren reglaments. El conseller. El secretari general. El director general. EL director de serveis.
Dirigeix els serveis de la seva Direcció General. El conseller. El secretari general. El director general. El director de serveis.
Proposa al Conseller o Secretari General les resolucions sobre les matèries pròpies de la seva direcció general. El conseller. El secretari general. El director general. El director de serveis.
Dirigeix, organitza, i gestiona, les dependències corresponents. El conseller. El secretari general. El director general. El director de serveis.
Pot dictar circulars i instruccions, publicables al DOG, però que no es consideren reglaments. El conseller. El secretari general. El director general. El director de serveis.
Es una figura potestativa. El conseller. El secretari general. El director general. El director de serveis.
Està sota la direcció del secretari general, exerceix funcions administració, règim interior, i gestió dels serveis generals del Departament. El conseller. El secretari general. El director general. EL director de serveis.
Els departaments dels organs centrals... Son creats per decret de la Presidència de la Generalitat. Depenen dun departament, al que han estat adscrites reglamentàriament.
Els comissionats... excepcionalment es poden crear, amb un àmbit dactuació concret. Actuen sota el conseller corresponent, i el seu mandat és duna legislatura. Depenen dun departament, al que han estat adscrites reglamentàriament.
Depenen dun departament, al que han estat adscrites reglamentàriament. Els organs territorials. Els organs centrals. Els organismes autónoms.
Denunciar test Condiciones de uso
Usamos cookies para personalizar su experiencia. Si sigue navegando estará aceptando su uso. Más información.