Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEPedagogia Transit

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Pedagogia Transit

Descripción:
Pedagogia

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
17/04/2023

Categoría:
Test de conducir

Número preguntas: 33
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
L'objectiu general de l'educació viària és la... seguretat en el comportament viari. eficàcia en el comportament viari. seguretati eficàcia en el comportament viari.
Les modalitats de la formació permanent del conductor són... la formació inicial, el reciclatge i la reeducació. e lreciclatge i la reeducació. la formació permanent.
Els objectius generals... sòn els que estan més vinculats amb la pràctica. són parts de l'objectiu especif. són els que descriuen a grans trets els resultats que es volen aconseguir. .
Quan un professor de formació viària analitza quins factors de risc estan presents en el seu alumne i treballa per evitar que aquests factors apareguin en un futur, tot integrant les mesures preventives necessàries per poder evitar un accident, està incorporant en la formació... el model de canvi d'actituds. el model dels factors de risc i les mesures preventives. els models d'aprenentatge. .
Quina d'aquestes dimensions és fonamental per entendre el perfl del professor de formació viària Conèixer el marcinstitcional, normatiu i psicopedagògic en el qual s'ubica la seva tasca professional. Planificar la seva tasca. Ambdues dimensions són fonamentals per entendre el seu perí.
Durant la fase d'ensenyament-aprenentatge de les unitats de formaci s'estableixel grau de risc previ que té l'alumne. el professor ha d'ensenyar de la milor manera possible i ha de garanti que l'alumnat aprengui. es revisa fins a quin punt s'han produit els aprenentatges desitjats.
La fase de sensibilització que s'inclou en les unitats d'informació... marca el principi d'una proposta concreta d'ensenyament i aprenentatge. estableix un nivell d'entrada dels continguts d'aquella unitat. Les dues opcions ai b són correctes. .
Les respostes dels qiestionaris amb un 1 impliquen... altnivell de risc. un nivell de risc acceptable. baix nivell de risc.
L'analisi la síntesi i relacionar fets són destreses vinculades amb... el raonament o el pensament. el domini del vehicle. l'avaluació inicial. .
La programació de les activitats d'ensenyament i aprenentatge... calfer-la abans de dur a terme les sessions formatives. serveix per preveure tots els elements que es volen desenvolupar durant les classes per assolir els objectius. Les dues opcions a i b són correctes.
Les activitats d'ensenyament aprenentatge responen a la pregunta: Què volem ensenyar Què ha de fer l'alumne per aprendre aquest contingui Com ha d'actuar el professor durant la docència perquè l'aprenentatge sigui òptimP.
La funció innovadora d'un recurs didàctic significa... la incorporació d'elements nous que permetin desenvolupar sessions de clesse més atractives i diferents. disposar d'una guia perquè l'alumne pugui fer-se una representació de cada bloc de contingut i les seves relacions. poder transmetre exclusivament informacions.
Quin d'aquest recurs tindria un grau d'iconicitat més elevat Una experiència arícial. Una simulació. Una experiència real. .
Durant una sessió formativa, el professor ha de tenir en compte la fatiga que pot patir un alumne. En quin moment es pot produir més fatiga7 Durant tota la sessió formativa. Durant el desenvolupament de la sessió formativa. Ala finalització de la sessió formativa.
La modalitat de treball per parelles a l'aula permet... una màxima exercitaió i concentració. conéixer ales punts de vista. fer debats dirigits. .
La formació viaria es pot concebre com una relació personal entre el preconductor i el professor de formació viària. Resulta certa aquesta afirmació Si, ja que la formació és sempre individualitzada entre l'alumne preconductor i el formador. No,ja que entre el preconductor i el professor de formació viària no hi ha relació. No,ja que cal considerar també la relació entre el grup i el formador. .
En una dinàmica de grup, un dels membres adopta el rol d'induir al grup a actuar i a prendre decisions procurant augmentar la quantitat i la qualitat de l'activitat. Quin tipus de rol està adoptant2 Informador. Energitzador. Elaborador.
En quines de les fases dels programes de canvi d'actituds intervé el grup2 En la fase d'integració de valors. En toles les fases. En la fase de revisió de comportaments. .
Imagina que estàs duent a terme una dinàmica de grup amb 50 persones. En aquest cas, la cohesió de grup... és més feble ja que el nombre de persones és massa eleva. és més forta perquè hi participen més persones. ésindierent elnombre de persones per tal d'aconseguir la cohesió grupal.
Després de l'exposició per part del testimoni, el formador: Eslimita a escoltar el que diuen els alumnes. Fa preguntes generals i repara els compromisos. Prepara la fase de l'avaluació final.
Quina seria la distbució a l'aula que afavoreix la dinàmica grupal Ladistibució per fles i columnes. Qualsevoltipus de distibució es vàlida. La distribució en U ja que permet que tothom es vegi la cara.
Imagina que el formador vol promoure el debat a parti d'un cas i escull una persona extravertida perquè faci de moderadora. Quina és la intenció del formador en escollir aquesta persona La seva intenció és que lideri el debat. La seva intenció és que la participació del moderador quedi canalitzada i no dificulti la de les altres persones. La seva intenció és que el moderador no formi part del debat i no tingui opció a parlar. .
El procés d'ensenyament-aprenentatge per a les pràctiques de conducció comporta com a mínim tres fases: Vehicle aturat, adaptació a la conducció i adaptació a la conducció ordinària. Vehicle en marxa, adaptació a la conducció i adaptació a la conducció ordinària. Vehicle aturat, adaptació a la conducció i adaptació a la conducció noctuma.
En situació de vehicle aturat, la valoració de les cobertes, amortidors, frens i fars s'associa a... l'anàlisi de la situació personal del conductor. l'anàlisi dels comandaments. l'anàlisi de l'estat dels elements exteriors del vehicle.
La transferència de l'aprenentatge es produeix quan... l'alumne participa activament. l'alumne s'autoavalua. l'aprenentatge ja consolidat s'aplica a altres contextos en els quals sigui funcional. .
Al final de la sessió pràctica resulta útil per al formador utilitzar un sistema de registre per tal d'anotar... Els errors que ha comès l'alumne. No cal que el formador utilitzi un registre. els aspectes postilsi negatius del seu procés d'aprenentatge.
L'avaluació educativa es un procés que es desenvolupa... abans, duranti després de la formació duranti després de la formació. abansi després de la formació.
L'avalvació inicial permet al formador... conèixer el perfil de personalitat de l'alumne. identificar el perfil de risc-seguretat de l'alumne. analitzar les seves emocions i valors respecte a temes personals i socials.
A quin criteri de l'avaluació final s'està fent referència quan es diu: és la relació entre els objectius plantejats i els resultats aconseguits Criteri d'eficiència. Criteri d'eficàcia. Criteri d'impacte. .
L'avaluació diferida del conductor es defineix com... l'avaluació que es produeix quan ha passat un temps des de loblenció del permís de conduir. l'avaluació que té lloc abans d'iniciar el procés de formació. l'avaluació que es produeix al llarg de tot el procés formatiu.
Quan un professor de formació viària incorpora en la seva tasca educativa les idees, les conviccions i les creences, els valors de la conducció segura i eficaç i les destreses de conducció segura i eficaç, està incorporant en la seva tasca docent el model... de canvi d'actituds. d'aprenentatge per demostració. d'aprenentatge cognitiu.
Els valors per a la conducció segura són... totesles tècniques els procediments que cal activar per conduir adequadament. aquells elements emocionals que ens ajuden a determinar el que és bo el que no ho és. tota la informació necessària per poder entendre el funcionament del vehicle en la via pública a partir de la nostra actuació.
L'avaluació de processos permet avaluar... la formació inicial i la formació final. la formació teòrica i la formació pràctica. la formació inicial, final i diferida.
Denunciar test Condiciones de uso