Població: elements d'estudi

INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Població: elements d'estudi

Descripción:
Unitat 1 Geografia e Historia 2º ESO

Autor:
AVATAR
Irene Fernández
(Otros tests del mismo autor)


Fecha de Creación:
05/05/2019

Categoría:
Geografía
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
REALIZAR TEST
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Per a estudiar la població d'un lloc determinat hem de fixar-nos en Gráfics de barres Pirámides de població indicadors demográfics tendéncies demográfiques.
indicadors demográfics Taxa de natalitat,Taxa de mortalitat Saldo migratori,Taxa de fecunditat i Taxa de natalitat Taxa de fecunditat Taxa de natalitat Taxa de fecunditat Taxa de natalitat i Taxa de mortalitat.
Segons les tendéncies demográfiques distingim tres grups de pirámides Progressiva, estancada i regressiva Estancionada, regressiva i progressista Progressiva i desenvolupada,rehogada.
Natalitat es: Naixements en el món i durant tota la vida. Naixements en una zona determinada i en un període de temps concret. Naixements en el mon en un període de temps concret.
Saldo migratori Suma entre immigrants i emigrants Multiplicación entre immigrants i emigrants Diferéncia entre immigrants i emigrants División entre immigrants i emigrants.
Creixement natural Suma entre la taxa de natalitat i la de mortalitat, expressada en tant per 100. Diferéncia entre la taxa de natalitat i la de mortalitat, expressada en tant per 1000. Diferéncia entre la taxa de mortalitat i la de natalitat expressada en tant per 100. Diferéncia entre la taxa de natalitat i la de mortalitat, expressada en tant per 100.
Indicador per a saber si la població ha crescut, disminuit i s'ha mantingut estable. Taxa de mortalitat creixement real Creixement natural Creixement de la població.
Relacioneu les característiques de la població segons les piramides progressiva, regresiva i estancada PROGRESSIVA REGRESSIVA ESTANCADA.
Pirámides de població ESTANCADA REGRESSIVA PROGRESSIVA.
Les pirámides de població són: Grafics en cercles Gráfics de barres Barres i cercles Triangles .
Les barres que representen la quantitat d'homes i de dones agrupats per franges d'edat en un moment determinat son Pirámides de població Trianguls de població Grafics de linees Grafics amb molta geometria.
Relacioneu zones dels moviments migratoria Zones receptores Zones emissores.
En la distribució i característiques de la població mundial. La població actual es caracteritza per una distribució igual. una distribució inexistente. una distribució progressiva. una distribució desigual.
Hi ha zones del món amb gran quantitat de població i,altres amb població escassa. Perque: (Raons) Factors: Físics, Económics i Socials Factors: Físics, Económics e Histórics Factors: Quimics, Económics e Histórics Principis: Quimics, Socials i Económics .
La relació existent entre la població d'un lugar i el espai que ocupa es diu Densitat de la població Tasa de Natalitat Saldo migratori Creixement natural.
Una població amb 80.000 habitants i una superficie de 22 km2 . Calculeu su densitat 3.636,3636 4.636,6363 5.636,3636 4.3636,6363.
En Sant Andreu de la Barca han nascut en l'any 2018:160 nens i 108 nenes i la seva població es: 14.000 homes i 14.500 dones. Quina es la seva Tasa de Natalitat? 9403 940,3 94,03 9,403.
Característiques demográfiques, segons el desenvolupament socioeconómic de cada país Paisos desenvolupats Paisos emergents Paisos subdesenvolupats o en vies de desenvolupament.
Causes dels moviments migratoris Sociopolítiques,Naturals i Económiques Sociopolítiques, Artificials i Económiques Sociopolítiques, Artificials i Ecologiques Naturals, Artificials i Sociopolítiques.
Els moviments migratoris. Tipus Interiors, Exteriors Exteriors, estancants, expansius Interiors, exteriors, estancants, expansius Interiors, estancants, expansius.
Relacioneu els tipus de moviments migratoris Moviments de població d'un país o continent a un altre. Moviments de població dins d'un mateix Estat o país.
Conseqüencies demográfiques dels moviments migratoris Económiques,Culturals i Personals Socials,Culturals i Personals Económiques,Socials,Culturals i Historiques Económiques,Socials,Culturals i Personals.
Els moviments migratoris. Conseqüències Econòmiques Font d'ingressos per als paisos emissors:Envien part del salari que guanyen als paisos receptors, Font de despeses per als paisos receptors en Serveis Socials Font d'ingresos pagan Impostos i supleixen les necessitats de má d'obra que no es cobreixen amb població autóctona. Font d'ingressos envien el salari que guanyen als paisos receptors, Font de despeses per als paisos receptors en Serveis Socials Font de despeses per als paisos receptors en Serveis Socials Font d'ingresos pagan Impostos i supleixen les necessitats de má d'obra que no es cobreixen amb població autóctona Font de despeses per als paisos receptors en Serveis Socials.
Consequencies Personals dels moviments migratoris: No s'han d'adaptar al nou país van acompanyats de seus familiars . Estan sols en situacions personals molt bones. S'han d'adaptar al nou país els immigrants acostumen a emigrar sois, perden els vincles familiars durant un temps, causant situacions personals complicades. Les families els reben be i no treballan mai.
Calculeu el creixement natural sabent que han nascut 200 nens i han mort 235 8510 851 85,10 8,510.
Sabent que el creixement natural de la població es de 1050 habitants i han mort 425 quan han nascut durant l'any 2017 a Tanganika. 3098 1475 4463 3099.
El saldo migratori es positivo quan Es major el nombre d'immigrants i major el de emigrants Es menor el nombre d'immigrants i menor el de emigrants Es igual el nombre d'immigrants i el de emigrants Es major el nombre d'immigrants i menor el de emigrants.
Denunciar test Condiciones de uso
CREAR TEST
Usamos cookies para personalizar su experiencia. Si sigue navegando estará aceptando su uso. Más información.