option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: pr4ct
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
pr4ct

Descripción:
exam de eso

Autor:
mr
OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación: 16/06/2023

Categoría: Animación

Número Preguntas: 20
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
L’organigrama que representa la organització jeràrquica i les relacions entre els equips d’emergència definits en el pla d’autoprotecció(Indiqueu la resposta CORRECTA): Es el que cal incloure al punt “1.5.3 Organigrama” en la descripció de la ocupació del document 1 seguint l’índex del Pla d’autoprotecció establert al D30/2015 No es necessari que respecti totes les funciones i responsabilitats considerades al Document 3 de l’índex del Pla d’autoprotecció establert al D30/2015 no assignat a ningú les que consideri el titular de l’activitat. Es el que cal incloure al punt “2.2 Mitjans Humans” del Documento 2 seguint l’índex del Pla d’autoprotecció establert al D30/2015. Ha de representar quins son els equips d’ajuda externa (bombers, sanitària, grups d’ordre) i com es relaciones entre ells.
Respecte al càlcul de l’ocupació de una activitat ferroviària (Indica la resposta CORRECTA): El càlcul teòric a les estacions de viatgers se basa en l’aplicació a les superfícies construïdes, dels criteris de densitat d’ocupació (m2/persona) en funció de l’ús definit al CTE, sense que sigui necessari corregir aquest valor considerat l’ocupació de los trens. En un túnel ferroviari, l’ocupació teòrica de la edificació es nul·la, havent de considerar la carrega d’ocupació màxima dels trens como la ocupació del túnel. En un centre logístic ferroviari de Mercaderies, l’ocupació es sempre nul·la, en no ser d’aplicació el CTE. El valor resultant de l’ocupació d’un túnel es el paràmetre que determina si esta obligat a elaborar un pla d’autoprotecció o no.
La normativa que cal consultar per a la identificació dels locals de risc especial d’una estació respecte al risc d’incendi (Indica la resposta CORRECTA): El Real Decret 513/2017, “Reglament d’instal·lacions de Protecció Contra Incendis-RIPCI”. El Real Decret 314/2006 “Codi Tècnic de la Edificació, en el Document Basic de Seguretat Contra Incendis- CTE DB SI” El Real Decret 2267/2004 “Reglament de Seguretat Contra Incendis als Establiments Industrials- RSCIEI” El Real Decret 393/2007 “Norma bàsica d’Autoprotecció. NBA”.
En relació amb l’avaluació dels riscos que afecten a l’activitat, l’única afirmació CORRECTA es: No es necessari que la metodologia d’avaluació dels riscos contempli la descripció del nivell d’actuació para la gestió i control dels riscos associats a cada nivell de risc. La metodologia d’avaluació dels riscos utilitzada ha de ser la mateixa per a tots els riscos (interns, laborals que originen emergències, externs), a fi de que es puguin comparar els resultat i prioritzar les mesures de gestió i control del riscos. Els riscos d’origen extern es contemplen en els plans autonòmics i municipals, i per tant, no cal avaluar-los amb la metodologia aplicada al Pla d’Autoprotecció. Totes les respostes anteriors son correctes.
Respecte a l’elaboració dels plànols dels Plans d’autoprotecció es CORRECTE afirma que: La seva elaboració substitueix la descripció en els documents del Pla dels elements dibuixants. Així, elaborar els plànols de sinterització eximeix de descriure en el document els sectors d’incendi existents i les seves característiques. Els símbols i ombrejats dibuixats en els plànols s’expliquen per si sols, no essent necessari incloure una llegenda explicativa ni identificar el títol del plànol. Els elements dibuixats en els plànols “d’instal·lacions de detecció, extinció d’incendis i de extracció de fums” han de ser coherents amb les informacions descrites al punt 2.1 “Mitjans materials disponibles” del Decreto 30/2015 o al capítol 4 “Inventari i descripció de les mesures i mitjans d’autoprotecció” del RD 393/2007. Les dades sobre les zones vulnerables i sobre les zones de risc de la instal·lació corresponen al plànol del punt 2.4.4. Vies d’evacuació de l’índex del D30/2015.
En el document1, segons el D30/2015, el punt 1.6.5. “Descripció o identificació de les condicions d’evacuació” fa referencia als següents continguts (Indica la resposta CORRECTA): A la descripció de la capacitat d’evacuació de les instal·lacions, podent valorar-les en funció dels criteris de capacitat del CTE o RSCIEI, o amb criteris de normes de referencia com per exemple el càlcul del temps d’evacuació de la NFRA 130. A la descripció de la capacitat de les superfícies de la instal·lació per a acollir a persones per al confinament. Ala descripció dels elements d’evacuació existent a la instal·lació i les seves característiques (escales, rampes, passadissos)... Ala elaboració del plànol que reflecteix el traçat de les vies d’evacuació..
Els sistemes de detecció que es poden considerar per a la protecció enfront a riscos que afecten a les instal·lacions ferroviàries amb Pla d’Autoprotecció: (Indica la resposta CORRECTA): Son únicament els detectors d’incendi termo-velocímetrics. Poden ser sistemes de detecció per al risc d’incendi, però també poden ser d’altre tipus per a altres riscos, com per exemple detectors de caiguda de objecte a la via per al risc de col·lisió. Son per exemple, els sistemes d’extinció per aigua nebulitzada o els sistemes de ruixadors. S’instal·len exclusivament sobre els recorreguts d’evacuació.
Sobre els Centres logístics Ferroviaris de Mercaderies ES CERT que: Estan obligats a elaborar un Pla de Autoprotecció quan la seva àrea es igual o superior a 1000 metres quadrats. La seva ocupació, segons indica el RD2267 (RSCIEI), es calcula en base a la plantilla de personal que hi ha descrita en el projecte de legalització de l’activitat, tenint en compte, a mes a mes, la presencia de transportistes i altres visitants. La determinació de quins son els mitjans de protecció que cal instal·lar per a protegir un determinat sector enfront al risc d’incendi es realitza en base a les indicacions del Reglament d’instal·lacions de Protecció Contra Incendis(RD513/2017) Totes les respostes son correctes.
Tenint en compte la definició de ,es “àrees de la instal·lació” com l’agrupació d’espais per zones homogènies per la seva arquitectura o funcionalitat, quina d’aquestes possibilitats s’ajustaria a les àrees d’un túnel ferroviari: Túnel, Sortida d’Emergència, Boques del túnel. Via, Passadís d’evacuació, Catenària, Escales. Sales tècniques, Túnel, Zona de abassegament de contenidors Taquilles, Local comercial, Túnel, Sortida d’emergència.
En relació amb L’ús d’autoCAD per a l’elaboració de plànols (Indica la resposta CORRECTA): Inserim finestres gràfiques a l’espai “model” y copiem y enganxem l’arquitectura de la instal·lació tantes vegades com plànols s’hagin d’elaborar. NO ES NECESSARIA. La inclusió de llegendes explicatives sobre el significat dels símbols i trames d’ombrejat dibuixades. El Caixetí de cada plànol ha de recollir els textos específics que identifiquen el contingut el plànol i la zona a la que afecta. Els elements que es representen als plànols ja NO cal descriure’ls en el contingut dels documents 1 i 2.
1. La descripción de Medios Humanos, en el Capítulo 4. Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección del RD 393/2007 y en el Documento 2 del D30/2015 se refiere a la descripción de: El organigrama de organización del personal de la actividad en situación de emergencia, teniendo en cuenta los equipos establecidos para las actuaciones frente a las emergencias. El organigrama de la empresa que gestiona la actividad para garantizar las actuaciones de explotación y funcionamiento del servicio comercial. A la descripción de la tipología de ocupantes de la estación y la cuantificación de su número. A la organización de los medios públicos externos de emergencia que pueden acudir para el auxilio en una situación de emergencia.
Respecto a la obligación de elaboración de un Plan de Autoprotección en las infraestructuras logísticas y de transportes ferroviarios, indica la respuesta correcta: Las estaciones de viajeros tienen obligación de autoprotección por el hecho de ser subterráneas. Los túneles ferroviarios tienen obligación de autoprotección independientemente de su longitud. La ocupación de las estaciones de viajeros, es el factor determinante de la obligación de autoprotección El número de vías de estacionamiento de trenes determina la obligación de autoprotección en las áreas de estacionamiento para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril.
Indica la respuesta más correcta respecto al plano que se recoge en el Capítulo 4 del índice del plan del RD393/2007 Planos de compartimentación de áreas o sectores de riesgo análogo a los de los puntos 1.7.1 Zonas de riesgo y 2.4.1 Sectorización del índice del Decreto 30/2015. La identificación de los espacios sectorizados desde el punto de vista de protección contra incendios mediante sombreado, con diversas tramas. La identificación de los espacios afectados por los riesgos de la estación mediante sombreado con una trama identificativa. La identificación de los Locales de Riesgo Especial, existentes en función de los criterios definidos en el Código Técnico de la Edificación. Las tres respuestas son correctas.
En relación la evaluación de los riesgos de emergencia a incluir en los Planes de Autoprotección, cual es la respuesta CORRECTA: Con la finalidad de poder comparar el nivel de riesgo resultante de los riesgos internos, externos y laborales, a fin de priorizar las medidas de control del riesgo, se utiliza una metodología de evaluación distinta para estas tres tipologías de riesgos Es necesario que los niveles de riesgo establecidos en la metodología de evaluación, contemplen la asociación a la aplicación de medidas de actuación para la gestión y control del riesgo. Para la evaluación de todos los riesgos, es obligatorio que ésta siempre se base en un método cuantitativo, que dependerá de la cuantificación de parámetros técnicos medibles (kg de combustible,...). La afectación de los riesgos externos sobre la actividad no debe evaluarse con la metodología de establecida al plan de Autoprotección dado que ya se ha evaluado en los planes autonómicos y municipales.
Es cierto, respecto a los sistemas automáticos de extinción (Que no son medios manuales) que: Se debe utilizar la metodología de cálculo descrita con detalle en el Real Decreto 393/2007 (Norma Básica de Autoprotección). Se considerará el valor resultante del cálculo teórico según el criterio del Código Técnico de la Edificación o el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales, según sea de aplicación. El Código Técnico de Edificación recoge la densidad de ocupación de los trenes de viajeros y la obligación de considerarlos en las estaciones Los túneles ferroviarios deben considerar la ocupación resultante de aplicar una densidad de ocupación (m2/persona) sobre toda la superficie de la zona de vías.
Respecto a las condiciones de accesibilidad de la ayuda externa que deben describirse en el Capítulo 2 punto 2.5 Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad para la ayuda externa. del RD393/2007 o el Documento 1 Punto 1.3 Accesibilidad para ayuda externa: descripción y planos del Decreto 30/2015, es INCORRECTO afirmar que: Se debe identificar las principales vías de acceso a la actividad y su adecuación a los condicionantes de accesibilidad de la ayuda externa descritos en el RD314/2006 Código Técnico de la Edificación No debe confundirse con la accesibilidad para personas de movilidad reducida o discapacidad. El cumplimiento normativo de las condiciones de accesibilidad de las vías exteriores de aproximación al recinto de la actividad no puede ser garantizado por el titular de la actividad ya que implica la intervención de los servicios de urbanismo de los municipios. Los planos descriptivos deben contemplar los recorridos internos de la infraestructura logística y de transporte ferroviaria para acceder a la dependencia afectada por la emergencia.
Es correcto decir que, tanto el RD314/2006 Código Técnico de la Edificación, como el RD2267/2004 Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales: Derogan la reglamentación específica sectorial existente, como puede ser la normativa de accidentes mayores (Seveso). Definen las pautas concretas de mantenimiento periódico de las distintas instalaciones de protección contra incendios. Definen la obligación de la instalación de desfibriladores según el uso de los sectores de incendio. Precisan los requisitos mínimos de reacción al fuego de la estructura portante, los muros, techos y las puertas de los sectores de incendio.
En la descripción de un Centro Logístico de Transporte de Mercancías por Ferrocarril, a realizar en el “Capítulo 2. Punto 2.2 Descripción del centro o establecimiento, dependencias e instalaciones donde se desarrollen las actividades objeto del plan”. Del RD393/2007 o del “Documento 1 Punto 1.4 Descripción de la instalación” del D30/2015 es correcto incluir el siguiente contenido: Identificación y descripción de zonas diferenciadas por sus características funcionales o arquitectónicas (por ejemplo: zona de carga y descarga, edificio de oficinas, zonas de acopio de contenedores, módulo de control de acceso...) Las instalaciones existentes para la protección frente a los riesgos (ventiladores de control de humos, botiquines,...). Identificación de zonas de la actividad afectadas por determinados riesgos concretos (como la zona de vías respecto al riesgo de arrollamiento). La identificación de las áreas destinadas a confinar a los ocupantes de la instalación en caso de emergencia.
En relación a la elaboración de los planos mediante la aplicación AutoCAD, que afirmación es CORRECTA en relación al procedimiento de trabajo: El archivo que dispone del cajetín ajustado al espacio presentación servirá de base para la creación del archivo de planos del proyecto, debiendo incorporar en su espacio modelo la arquitectura, la simbología y la señalización Los dibujos de los elementos a representar en los distintos planos se incluyen todos en una única capa de modo que se irán borrando los elementos a medida que se van imprimiendo los planos. Para identificar las áreas o zonas de riesgo, es usual delimitarlas mediante el uso de la herramienta polilínea para poder sombrearlas con una trama identificativa. El número de “presentaciones” que se generarán en el archivo AutoCAD NO guarda relación alguna con el número de planos que se desea elaborar.
Respecto al cálculo de la ocupación de la infraestructura logística y de transporte ferroviario, de la cual se elabora el Plan de Autoprotección, es cierto que Se debe utilizar la metodología de cálculo descrita con detalle en el Real Decreto 393/2007 (Norma Básica de Autoprotección). Se considerará el valor resultante del cálculo teórico según el criterio del Código Técnico de la Edificación o el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales, según sea de aplicación. El Código Técnico de Edificación recoge la densidad de ocupación de los trenes de viajeros y la obligación de considerarlos en las estaciones. Los túneles ferroviarios deben considerar la ocupación resultante de aplicar una densidad de ocupación (m2/persona) sobre toda la superficie de la zona de vías.
Denunciar Test