option

PREGUNTES 1

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
PREGUNTES 1

Descripción:
preguntes 1

Autor:
BASKETTRAINER
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
13/02/2019

Categoría:
Animación

Número preguntas: 106
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
REALIZAR TEST
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
La Constitució espanyola de 1978 va entrar en vigor: Als 20 dies de la seva publicació en el BOE El mateix dia de la seva publicació Una vegada sancionada pel Rei.
D’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, Catalunya estructura la seva organització territorial bàsica en: municipis i vegueries municipis i comarques municipis i províncies.
De conformitat amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el titular d’un interès legítim, personal i directe rep la denominació de: administrat interessat legitimat.
Els actes administratius que s’apartin del criteri seguit en anteriors precedents: han de ser motivats són anul•lables han de ser confirmats pel superior jeràrquic.
La definició que els actes de l’Administració seran vàlids i produiran efectes des de la data en què es dictin, excepte que en aquests es disposi una altra cosa, respon al principi de: legalitat validesa dels actes administratius veracitat dels actes administratius.
Tota notificació ha de realitzar-se: dins el termini de 10 dies a partir de la data en què l’acte hagi estat dictat dins el termini de 15 dies a partir de la data en què l’acte hagi estat dictat abans del termini de 10 dies a comptar de la data en què l’acte hagi estat dictat.
Quan les normes reguladores dels procediments no fixin un termini màxim per resoldre, aquest: serà de tres mesos i es comptarà en els procediments iniciats a sol•licitud de la persona interessada des de la data de l’acord d’iniciació serà de sis mesos i es comptarà en tots els procediments des de la data de l’acord d’iniciació serà de tres mesos i es comptarà en els procediments iniciats d’ofici des de la data de l’acord d’iniciació.
Excepcionalment podrà acordar-se de forma motivada l’ampliació del termini màxim de resolució i notificació. L’esmentat acord: ha de notificar-se als interessats i té caràcter recurrible ha de notificar-se als interessats i té caràcter irrecurrible no ha de notificar-se als interessats i té caràcter irrecurrible.
L’error en la qualificació del recurs per part del recurrent: no és obstacle per a la tramitació d’aquest, sempre que es dedueixi el seu vertader caràcter donarà lloc a la inadmissió del recurs implica l’arxivament de les actuacions.
Excepte en el cas de procediments selectius o de concurrència competitiva, el termini per a esmenar sol•licituds: no podrà ampliar-se podrà ampliar-se fins a 5 dies podrà ampliar-se fins a 10 dies.
El termini per a la interposició d’un recurs de reposició és de: 1 mes si l’acte és exprés i 3 mesos si no ho és 1 mes en qualsevol cas. 15 dies si l’acte és exprés i 1 mes si no ho és.
La competència per aprovar una ordenança fiscal és del Ple per majoria absoluta i té caràcter indelegable del Ple per majoria simple i té caràcter indelegable del Ple per majoria simple i té caràcter delegable.
El municipi és: l’entitat local bàsica de l’organització territorial de l’Estat, amb personalitat jurídica i capacitat limitada per l’Estat i la província per al compliment dels seus fins l’entitat local principal de l’organització territorial de l’Estat, amb personalitat jurídica i capacitat limitada per l’Estat per al compliment dels seus fins. l’entitat local bàsica de l’organització territorial de l’Estat, amb personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment dels seus fins.
Un nou municipi, resultant d’una fusió, no podrà segregar-se fins que hagin trancorregut: 5 anys des l’adopció del conveni de fusió 10 anys des l’adopció del conveni de fusió els municipis no poden fusionar-se.
En un municipi amb població de 4.500 habitants existiran comissions informatives: sempre mai sí, si ho acorda el Ple.
Una de les principals novetats introduïdes per la recent reforma de la Llei de bases de règim local ha estat que els nuclis de població que, un cop entrada en vigor la reforma, iniciïn el procediment per a constituir-se en ens d’àmbit territorial inferior al municipi: no tenen personalitat jurídica tenen personalitat jurídica no existeixen.
El consell d’alcaldes és un òrgan de: les àrees metropolitanes els consells comarcals les mancomunitats municipals .
Quan parlem d’entitats locals integrades pels municipis de grans aglomeracions urbanes, els nuclis de les quals tenen vinculacions econòmiques i socials que fan necessària la planificació conjunta i la coordinació de determinats serveis i obres, ens estem referint a: mancomunitats municipals de municipis del Títol X de la Llei 7/1985, de 2 d’abril agrupacions municipals àrees metropolitanes .
En el procediment per aprovar les ordenances locals, el termini d’informació pública és de: un màxim de 30 dies un mínim de 30 dies un mínim d’un mes.
Si durant el referit tràmit d’informació pública de les ordenances es presenten reclamacions, aquestes: s’han de resoldre de forma raonada en el mateix acord d’aprovació definitiva s’han de resoldre de forma raonada i conjunta en un acord diferent i previ a l’acord d’aprovació definitiva s’han de resoldre de forma raonada i individualitzada per a cada reclamació, en un acord diferent i previ a l’acord d’aprovació definitiva.
Les normes que regulen el funcionament organitzatiu d’un ens local són: les ordenances locals els reglaments orgànics els bans.
Si un Ajuntament contracta la neteja de les dependències municipals, estem davant d’un contracte de: gestió de servei públic serveis subministrament.
No estan subjectes a cap tribut: els béns demanials, doncs la resta de béns sí se subjecten els béns demanials i els béns comunals, mentre conservin el seu caràcter els béns demanials, els béns comunals i els béns patrimonials.
El servei de tractament de residus s’ha de prestar: en tots els municipis en els municipis amb població superior a 5.000 habitants en els municipis amb població superior a 20.000 habitants.
La gestió d’un servei públic mitjançant una entitat pública empresarial local és una forma de: gestió Directa gestió Indirecta les entitats públiques empresarials ja no existeixen.
En matèria de classificació dels pressupostos locals, quan parlem dels nivells de capítol, article i concepte ens estem referint a la classificació: funcional per programes económica.
Les bases d’execució del pressupost: formen part del contingut del pressupost general d’un ens local són un reglament que s’aprova amb independència del pressupost general d’un ens local són les normes generals que dicta l’Estat per executar els pressupostos dels ens locals.
Els Estatuts d’Autonomia tenen naturalesa de: reglament llei ordinària llei orgànica.
El conèixer un interessat l'estat de la tramitació dels procediments és: Un deure. Un dret. Una cosa impossible. Una obligació.
Quin és el principal objectiu de l'atenció al ciutadà? a) Ajudar-lo. b) Respondre’l. c) Informar-lo. d) Avisar-lo.
Quin és el document més usat en l'Administració i té per finalitat posar en contacte dos òrgans de l'Administració o posar en coneixement dels particulars les decisions d'un òrgan administratiu? a) L'Ofici. b) El Trasllat. c) La Proposta. d) Les Notes Interiors.
Els registres telemàtics permeten la presentació de sol•licituds: a) En el mateix horari que les oficines presencials. b) De dilluns a divendres, de 8 a 20 hores, i els dissabtes de 9 a 14 hores. c) Tots els dies de l'any, les 24 hores del dia. d) De dilluns a divendres, les 24 hores del dia.
Un professor universitari podrà realitzar una segona activitat pública: a) En cap cas. b) Si ha exercit la docència durant, almenys, cinc anys. c) Només si és a temps parcial i amb durada determinada. d) Només si és titular d'una càtedra.
Dins del nivell de l'Administració, podem trobar funcionaris: a) De l'Administració de l'Estat, autonòmics, locals i de l'Administració institucional b) Autonòmics i locals. c) De l'Administració de l'Estat, autonòmics, locals, institucionals i funcionaris europeus d) De l'Administració de l'Estat i autonòmics.
Les sancions imposades per falta lleu prescriuen: a) A l'any. a) Als dos anys. b) Als quatre anys. c) Als tres anys.
En els concursos, el termini per a la presa de possessió de la nova destinació obtinguda serà de: a) Serà de tres dies hàbils si radica a la mateixa localitat, o de dos mesos, si radica en una localitat diferent o comporta el reingrés al servei actiu b) Serà de cinc dies hàbils si radica a la mateixa localitat, o de dos mesos, si radica en una localitat diferent o comporta el reingrés al servei actiu. c) Serà de tres dies hàbils si radica a la mateixa localitat, o d'un mes, si radica en una localitat diferent o comporta el reingrés al servei actiu. d) Serà de cinc dies hàbils si radica a la mateixa localitat, o d'un mes, si radica en una localitat diferent o comporta el reingrés al servei actiu.
Per ser necessari atendre a un familiar fins al primer grau el funcionari tindrà dret a sol•licitar una reducció fins a: a) El 75% de la seva jornada sense termini màxim. b) No pot reduir la jornada per aquesta causa. c) 0% de la seva jornada per qualsevol tipus de malaltia i pel termini màxim de sis mesos. d) El 50% de la seva jornada per malaltia molt greu i pel termini màxim d'un mes.
L'embriaguesa habitual o toxicomania: a) Serà falta molt greu si repercuteix negativament en el seu treball. b) Serà falta molt greu sempre i en tot cas. c) Serà falta greu si repercuteix negativament en el seu treball. d) Serà falta greu sempre i en tot cas.
Quins són els requisits que ha de complir el contingut de l'acte administratiu? a) No existeixen uns requisits concrets. b) Els que estableixi la llei. c) Que sigui possible, lícit, determinable i adequat a la fi que persegueix. d) Cap de les respostes és correcta.
Mitjançant quin principi, la Constitució garanteix als ciutadans la inexistència d'abusos per part de l'Administració? a) Legalitat. b) Igualtat. c) Jerarquia normativa. d) Seguretat jurídica.
Segons l'article 1 del Codi Civil, el costum només regirà: a) En defecte de llei aplicable i principis generals del dret, sempre que no sigui contrària a la moral o a l'ordre públic i que resulti provada. b) En defecte de llei aplicable, sempre que no sigui contrària a la moral o a l'ordre públic i que resulti provada. c) En defecte de llei aplicable i jurisprudència, sempre que no sigui contrària a la moral o a l'ordre públic i que resulti provada. d) En defecte de llei aplicable, jurisprudència i doctrina, sempre que no sigui contrària a la moral o a l'ordre públic i que resulti provada.
Quina Llei regula el procediment administratiu comú? a) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic. b) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques c) Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. d) Cap de les respostes anteriors és correcta.
Quan el treballador es registra en el fitxer general d'afiliació, dóna dret a obtenir el document d'afiliació en el qual consta: a) Un nombre d'afiliació el qual coincidirà amb el número de la Seguretat Social, que podrà variar en funció de la vida laboral, i serà vàlid per a tot el territori de l'Estat. b) Un nombre d'afiliació el qual coincidirà amb el número de la Seguretat Social, que podrà variar en funció de la vida laboral, i serà vàlid per a tot el territori de la Unió Europea. c) Un nombre d'afiliació el qual coincidirà amb el número de la Seguretat Social, que serà el mateix per a tota la vida laboral, i vàlid per a tot el territori de l'Estat. d) Un nombre d'afiliació el qual coincidirà amb el número de la Seguretat Social, que serà el mateix per a tota la vida laboral, i vàlid per a tot el territori de la Unió Europea.
Per ser veí d'un municipi: a) No cal ser major d'edat. b) Cal estar empadronat a ell. c) Només cal la residència habitual en el mateix. d) Cal saber llegir i escriure.
La inscripció dels estrangers en el padró: a) Constitueix prova de la seva residència legal a Espanya. b) Només és necessària si han d’estar al municipi més de tres mesos. c) No és necessària. d) No constitueix prova de la seva residència legal a Espanya.
De qui no regularà les funcions la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al Servei de les Administracions Públiques? a) Dels treballadors del Banc d'Espanya i d'institucions financeres públiques b) Dels treballadors de les corporacions locals i dels organismes que en depenen. c) D'aquells treballadors que ocupin les seves funcions, tant públiques com privades, i percebin les seves retribucions mitjançant aranzel. d) Del personal militar al servei de l'Administració de l'Estat i dels seus organismes públics.
Qui s'encarregarà d'esmenar els conflictes d'atribucions quan afectin òrgans col•legiats o membres d'aquests, o entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipi? a) La Junta de Govern. b) L'Alcalde. c) El Consell Sectorial. d) El Ple de l'Ajuntament.
L’Administració de la Generalitat té atribuïda la competència de promoure una alimentació saludable a les escoles. Indiqueu l’ instrument principal per dur a terme aquesta política pública de foment: a) Les prohibicions b) Les subvencions c) Les autoritzacions d) L’activitat arbitral.
Quins són els elements del municipi: a) Territori, població i alcalde b) Territori, població i organització c) Població, el Ple i organització.
A l’Alcalde li correspon: a) Aprovar les ordenances b) Ser el cap de tot el personal de l’ajuntament, exercir el comandament de la policia municipal entre altres c) Presidir els Tribunals de selecció de personal.
El Padró municipal d’habitants és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seves dades constitueixen prova de: a) La residència en el municipi b) La residència en el municipi i el domicili habitual c) El domicili habitual i la nacionalitat.
D’acord amb l’article 39 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú: a) Els actes de les Administracions Públiques subjectes a Dret Administratiu es presumeixen vàlids i produiran efectes des de la data en que es dictin, llevat que en ells es disposi una altra cosa. b) Els actes de les Administracions Públiques mai es presumeixen vàlids si no es demostren. c) Els actes de les Administracions Públiques, es presumeixen vàlids des de que han transcorregut 30 dies de la data en que es dictin.
El procediment administratiu es pot definir com: a) El conjunt de documents que existeixen en un expedient b) El camí formal de la sèrie d’actes en que es concreta l’actuació administrativa per a la consecució d’un fi c) La sèrie d’actes de l’administració.
Un cop presentada una sol•licitud , si manca algun requisit: a) L’administració desestimarà automàticament la sol•licitud b) Es tindrà per desistit a l’interessat c) L’administració requerirà a l’interessat, perquè en el termini de 10 dies esmeni les deficiències.
D’acord amb la Llei 39/2015, s’entendran per dies hàbils: a) Tots els dies del mes b) Tots els dies a excepció dels diumenges c) Tots els dies a excepció dels dissabtes, diumenges i festius declarants inhàbils per la Comunitat Autònoma.
El Registre general de documents: a) No és obligatori per a les entitats locals b) És obligatori per a totes les entitats locals c) Només és obligatori per a les entitats locals el registre d’entrada de documents.
Els documents que els interessats dirigeixin a les Administracions públiques, es poden presentar: a) En el Registre electrònic de l’Administració o Organisme al qual es dirigeixin b) A les Oficines de Correus en la forma reglamentària que s’estableixi c) Les dues respostes anteriors són correctes.
Voleu treballar en l’àmbit de protecció i tutela de menors desemparats. Indiqueu quin departament de la Generalitat de Catalunya té aquesta competència: a) El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies b) El Departament de Justícia c) El Departament de Salut d) El Departament d’ Ensenyament.
Disposeu del certificat digital per raó de la vostra feina. Què no us garanteix? a) La integritat de la transacció b) La identificació de l’emissor c) La conservació de l’enviament d) El no-rebuig dels compromisos adquirits per via electrònica.
Un licitador es planteja interposar un recurs per impugnar l’adjudicació d’un contracte administratiu. Davant de quina jurisdicció l’ha d’interposar? a) Penal b) Social c) Contenciosa administrativa d) Civil.
Per motiu de la vostra feina necessiteu contactar amb el Consorci d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya, el qual s’encarrega de: a) Coordinar les actuacions amb el sector privat per millorar els nivells de seguretat TIC de la ciutadania b) Executar el pla nacional d’impuls de la seguretat TIC aprovat pel govern de la Generalitat de Catalunya c) Elaborar criteris i recomanacions per garantir la interoperabilitat de la informació derivada de l’actuació de les entitats que conformen el sector públic de Catalunya d) Donar suport a la protecció de les infraestructures crítiques TIC nacionals.
Un interessat vol interposar un recurs contenciós administratiu contra un acte exprés que posa fi a la via administrativa. Quin és el termini per interposar-lo? a) 2 mesos des de la seva notificació o publicació b) 6 mesos des de la seva notificació o publicació c) Aquests actes no poden ser objecte de recurs contenciós administratiu d) 1 mes des de la seva notificació o publicació.
Conèixer la probabilitat de patir un accident de treball com a conseqüència de no observar prèviament una norma de seguretat laboral, entra en el concepte estadístic de: a) Probabilitat condicionada b) Variable aleatòria discreta c) Probabilitat diferencial d) Distribució normal.
De les següents opcions quina té rang de reglament? a) La norma de creació d’un tribut b) La convocatòria d’una oposició del grup A2 c) La concessió de subvencions per al doblatge de pel•lícules de cinema d) La part de la legislació delegada no emparada per la delegació parlamentària.
D’acord amb la Constitució, la delegació legislativa, quan tingui per objecte refondre diversos textos legals en un de sol, ha d’atorgar-se mitjançant: a) Llei orgànica b) Llei ordinària c) Decret legislatiu d) Llei de Bases.
L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la següent tipologia competencial: a) Competències exclusives de la Generalitat, competències compartides entre l’Estat i al Generalitat i competències executives b) Competències exclusives de la Generalitat, competències concurrents i competències executives c) Competències exclusives de la Generalitat, competències cedides per l’Estat i competències de desenvolupament d) Competències exclusives de l’ Estat, competències compartides entre l’Estat i la Generalitat i competències executives.
Un histograma és: a) Un diagrama circular amb representació del percentatge de cada freqüència respecte a la freqüència absoluta b) La representació amb rectangles discontinus de la distribució de la freqüència de les variables discretes c) Un conjunt de rectangles on cadascun representa un interval d’agrupació o classe per variables continues d) La representació dels valors possibles i freqüències relatives amb una línia que uneix els punts.
D’acord amb l’article 67 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el dret a reclamar: a. No prescriu. b. Prescriu als 6 mesos que s’hagi produït el fet o acte que motivi la indemnització o es manifesti el seu efecte lesiu. c. Prescriu al cap d’un any que s’hagi produït el fet o l’acte que motivi la indemnització o es manifesti el seu efecte lesiu. d. Prescriu al cap de 6 mesos a comptar a partir del cobrament de la indemnització per la companyia asseguradora. .
Finalitzada la instrucció del procediment, l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, preveu el següent tràmit: a. Resolució. b. Proposta de resolució. c. Tràmit d’audiència. d. Sol•licitud emissió d’un informe al departament competent.
Una vegada ha vençut el termini per resoldre i notificar la resolució, en els procediments iniciats d’ofici dels que pogués derivar-se el reconeixement o la constitució de drets o altres situacions jurídiques favorables: a. Els interessats que haguessin comparegut podran entendre estimades les seves pretensions per silenci administratiu b. Els interessats que haguessin comparegut podran entendre desestimades les seves pretensions per silenci administratiu c. Es produeix la caducitat d. Es produeix la prescripció.
Respecte a l’inici del procediment d’ofici, s’entén per denúncia: a. L’acte pel qual qualsevol persona, en compliment o no d’una obligació legal, posa en coneixement d’un òrgan administratiu l’existència d’un determinat fet que pogués justificar la iniciació d’ofici d’un procediment administratiu b. L’actuació derivada del coneixement directe o indirecte de les circumstàncies, conductes o fets objecte del procediment per l’òrgan que té atribuïda la competència d’iniciació c. La proposta d’iniciació del procediment formulada per qualsevol òrgan administratiu que no té competència per iniciar el mateix i que ha tingut coneixement de les circumstàncies, conductes o fets objecte del procediment. a. L’ordre emesa per un òrgan administratiu superior jeràrquic del competent per la iniciació del procediment.
S’entén per expedient administratiu: a. El conjunt ordenat de documents que serveixen d’antecedent i fonament a la instrucció del procediment, així com les diligències encaminades a executar-la. b. El conjunt ordenat de documents i actuacions que serveixen d’antecedent i fonament a la resolució administrativa, així com les diligències encaminades a executar-la. c. El conjunt ordenat de documents i actuacions que serveixen d’antecedent i fonament a la instrucció del procediment, així com les diligències encaminades a executar-la. d. El conjunt ordenat de documents que serveixen d’antecedent i fonament a la resolució administrativa, així com les diligències encaminades a executar-la.
La Constitució Espanyola. Segons la Constitució Espanyola quina és la forma política de l’Estat? a) Monarquia b) Constitucional. c) Parlamentària d) Monarquia parlamentària.
El Municipi. La població és l’element personal del Municipi i està constituïda pel conjunt de persones inscrites? a) Al registre general de l’Ajuntament. b) Al padró municipal. c) Al registre de l’INE. d) És una dada que facilita l’estat.
Organització municipal. Quins municipis disposen de junta de govern local? a) Tots b) Els majors de 50.000 habitants. c) Cap d) Els majors de 5.000 habitants i en els de menys, quan així ho disposi el seu reglament orgànic o així ho acordi el Ple del seu Ajuntament.
Organització municipal. Quin és l’òrgan encarregat de l’elecció de l’Alcalde/essa? a) El Ple Municipal. b) Els ciutadans. c) La junta de Govern. d) Els regidors de l’equip de govern.
Les competències municipals. El municipi exercirà com a competència pròpia, en els termes de la legislació estatal i de les Comunitats Autònomes, entre d’altres la del medi ambient urbà? a) No, aquesta és una competència de la Generalitat de Catalunya. b) No, aquesta és una competència estatal. c) No, aquesta és una competència de les Diputacions i els Consells Comarcals. d) Sí, en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes.
Les competències municipals. La Llei estableix que els municipis hauran de prestar el servei de recollida de residus? a) Sí, en tots els municipis. b) No, no és un servei mínim. c) Sí en els municipis de més de 5.000 habitants. d) Sí, en els municipis de més de 20.000 habitants.
Les competències municipals. La Llei estableix que els municipis hauran de prestar el servei de parc públic? a) Sí, en tots els municipis. b) No, no és un servei mínim. c) Sí en els municipis de més de 5.000 habitants. d) Sí, en els municipis de més de 20.000 habitants.
Formes de gestió dels serveis públics. Quines són les formes de gestió dels serveis públics de competència local? a) Gestió directa i indirecta. b) Gestió directa. c) Gestió directa i mancomunada. d) Gestió directa i empresarial.
Formes de gestió dels serveis públics. Dins la modalitat de gestió directa, per quines modalitats podran optar els ens locals? a) Per la pròpia entitat o per una societat mercantil. b) Per la pròpia entitat, per un organisme autònom local, per una entitat pública empresarial local o per una societat mercantil amb capital social de titularitat pública. c) Només per la pròpia entitat. d) Per la pròpia entitat o per un organisme autònom local.
Procediment administratiu. Quines són les fases d’un procediment administratiu? a) Iniciació, ordenació, instrucció i finalització. b) Iniciació, notificació i finalització. c) Iniciació, ordenació, notificació i finalització. d) Ordenació, notificació i finalització.
La contractació administrativa. Es consideraran contractes menors els contractes de subministres i serveis de valor estimat inferior a? a) 50.000,00€ b) 18.000,00€ c) 15.000,00€ d) 1.000.000,00€.
La contractació administrativa. Es consideraran contractes menors els contractes d’obres de valor estimat inferior a? a) 40.000,00€. b) 2.000.000,00€. c) 100.000,00€. d) 15.000,00€.
El domini públic i privat de l’administració. Els béns dels ens locals es classifiquen en? a) Béns de domini públic i béns privats. b) Béns de domini públic i béns comunals. c) Béns patrimonials i béns no patrimonials. d) Béns de domini públic, béns comunals i béns patrimonials.
Ús i aprofitament del domini públic. Quins nivells d’utilització admeten els béns afectats a l’ús públic? a) Un ús comú general i un ús privatiu. b) Un ús comú general i un ús comú especial. c) Un ús comú general, un ús comú especial i un ús privatiu. d) Un ús públic gratuït i un no gratuït.
Els ingressos locals. Quin és l’òrgan encarregat d’aprovar les ordenances fiscals? a) El Ple municipal. b) L’Alcalde/essa. c) El regidor/a d’hisenda. d) En funció de l’ordenança.
Els ingressos locals. Un cop aprovades provisionalment les ordenances fiscals, aquestes s’hauran d’exposar al públic durant un període de? a) 30 dies. b) 50 dies. c) 15 dies. d) No s’hauran d’exposar al públic.
Els ingressos locals. Els tributs propis de les hisendes locals es classifiquen en? a) Taxes i impostos. b) Taxes, contribucions especials i impostos i recàrrecs exigibles sobre els impostos de les Comunitats Autònomes o d’altres entitats locals. c) Impostos i subvencions. d) Taxes, impostos i subvencions.
Cuál de los siguientes no se considera un elemento configurador del municipio? El territorio. La población. El ayuntamiento. La organización.
¿En qué lengua puede denominarse un municipio? Siempre y solamente en castellano. En castellano y/o en la lengua cooficial. En la lengua cooficial. Sólo en la lengua cooficial.
¿En qué padrón municipal debe inscribirse quien resida en varios municipios a la vez? En cualquiera de ellos. En el que tenga su residencia habitual. En el que resida mayor tiempo al año. No existe obligación de inscribirse en ninguno de ellos.
¿Cuál de los siguientes derechos no es predicable de los vecinos de un municipio? El derecho a pedir la celebración de referéndum. El derecho a solicitar la consulta popular. El derecho a utilizar los servicios públicos municipales. El derecho a ser elector.
¿Cuál es la naturaleza del padrón municipal? Es un registro privado . Es un registro secreto. Es un registro administrativo. Es un registro civil.
¿Qué naturaleza tienen los datos del padrón municipal? Son públicos. Son confidenciales. Son secretos. Son privados.
¿A quién le corresponde ejercer el gobierno y administración del municipio? Al Alcalde. Al Pleno del Ayuntamiento. Al Ayuntamiento. Al Alcalde y al Pleno.
¿Cuál de los siguientes servicios no corresponde prestar a un municipio que cuente con menos de 50.000 habitantes? Protección del medio ambiente. Prevención de incendios. Extinción de incendios. Parque público.
¿Qué es el término municipal? El territorio donde el ayuntamiento ejerce sus competencias. El territorio edificado de un municipio. El territorio urbano de un municipio. El territorio urbanizable de un municipio.
¿Cuál de las siguientes se considera una actividad complementaria o compartida de un municipio? La cultura. El tratamiento de residuos. La pavimentación de las vías públicas. La prestación de servicios sociales.
Son órganos municipales obligatorios en todos los Ayuntamientos: El Pleno, el Alcalde y los Tenientes de Alcalde. El Pleno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y la Comisión Especial de Cuentas. El Pleno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Comisión Especial de Cuentas y la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. El Pleno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno Local.
Los datos del Padrón son: De documento público. De documento públicos, excepto en determinados casos. De documento confidenciales. De documento confidenciales, excepto en determinados casos.
La información que solicita un ciudadano acerca de los requisitos necesarios para ser beneficiario de un derecho es: Información genérica. Información particular. Información general. Información específica.
Entre las funciones de atención al ciudadano, aquélla que se refiere a la localización de oficinas u órganos, es la llamada: Función de orientación e información. Función de recepción y acogida. Función de Gestión. Ninguna es correcta.
Si un ciudadano solicita información acerca de un procedimiento en trámite, esta información es: Información específica. Información general. Información privada. Información particular.
Si un ciudadano solicita información sobre requisitos necesarios para un procedimiento determinado, ésta información es: General Particular. Específica Genérica.
Quins són els requisits que ha de complir el contingut de l'acte administratiu? a) No existeixen uns requisits concrets. b) El que estableix el propi municipi. c) Que sigui possible, lícit, determinable i adequat a la fi que persegueix. d) Cap de les respostes és correcta.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor