Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEPROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

Descripción:
tipo test tributario

Autor:
CATAA08
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
12/04/2024

Categoría:
Universidad

Número preguntas: 20
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
La declaració de nul·litat de ple Dret… S’ha d’adoptar abans que transcorrin quatre anys des de la notificació de l’acte administratiu. Requereix un dictamen favorable previ del Consell d’Estat o de l’òrgan equivalent de la respectiva Comunitat Autònoma. Només pot ser instada per l’Administració. S’ha de resoldre en el termini de tres mesos.
L’Administració pot declarar lesius per a l’interés pùblic els seus actes i resolucions favorables als interessats que incorrin en qualsevol infracció de l’ordenament jurídic… A fi de procedir a la seva impugnació en via contencioso administrativa. Només ho podrà fer en el termini de tres mesos des de la notificació de l’acte. Sempre que els interessats estiguin d’acord. Quan així ho declari un tribunal economicoadministratiu.
La resolució per la qual es posa fi al procediment de rectificació d’errors… És susceptible únicament de reclamació economicoadministrativa. No és susceptible de cap recurs administratiu. És susceptible de recurs de reposició i de reclamació economicoadministrativa. Requereix informe previ del tribunal economicoadministratiu competent.
El recurs de reposició, en l’àmbit estatal,… Té caràcter previ a la reclamació economicoadministrativa. Es pot presentar juntament amb la reclamació economicoadministrativa. Es presenta davant el tribunal economicoadministratiu competent. Només es por presentar en relació a l’IRPF i a l’IVA.
El termini per interposar un recurs de reposició és de … 15 dies, a comptar des de la notificació de l’acte. Un mes, comptat des del dia següent al de la notificació de l’acte. Tres mesos. Un any.
Contra la resolució d’un recurs de reposició… Es pot tornar a interposar un nou recurs de reposició. Caldrà iniciar un procediment de nul·litat de ple dret. Només es pot interposar reclamació economicoadministrativa. Transcorregut un any, s’entendrà admès per silenci administratiu.
L’escrit d’interposició d’una reclamació economicoadministrativa… Es pot presentar davant del mateix òrgan que va dictar l’acte. Es planteja davant els tribunals del contenciós-administratiu. S’ha de presentar davant del mateix òrgan que va dictar l’acte. S’ha de presentar davant el Defensor del Contribuent.
La reclamació economicoadministrativa… Per si sola no suspèn el cobrament de la deute tributaria. No es pot plantejar en matèria de retencions i repercussions, perquè aquestes no són actes administratius. Es refereix a matèries no susceptibles de recurs de reposició. Requereix dictamen favorable del Consell d’Estat.
Els òrgans economicoadministratius en l’àmbit de competències de l’Estat són… El Tribunal Economicoadministratiu Central, els Tribunals Economicoadministratius Regionals i Locals i la Sala Especial per a la Unificació de Doctrina. El Tribunal Economicoadministratiu Central i el Tribunal Suprem. El Tribunal Economicoadministratiu Central, els Tribunals Economicoadministratius Regionals i Locals, i els Consells Tributaris municipals. El Tribunal Economicoadministratiu Central, els Tribunals Economicoadministratius Regionals i Locals, les Juntes Superiors d’Hisenda autonòmiques i els Consells Tributaris municipals.
El Tribunal Economicoadministratiu Central coneixerà … En única instància, de les reclamacions en les quals s’ha d’escoltar el Consell d’Estat. En única instància, quan la quantia de la reclamació superi els 5.000 euros. En segona instància, sempre que, prèviament, s’hagi interposat un recurs de reposició. Només dels assumptes que afectin als òrgans constitucionals de l’Estat.
Els Tribunals Economicoadministratius Regionals i Locals coneixeran… En primera instància, de les reclamacions que s’interposin contra actes dictats pels òrgans centrals del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. En única instància, de les reclamacions que s’interposin contra actes dictats pels òrgans perifèrics de l’Administració General de l’Estat, qualsevol que sigui la quantia de la reclamació. En segona instància, de les reclamacions interposades contra les resolucions de les Juntes Superiors d’Hisenda i dels Consells Tributaris municipals. En única instància, de les reclamacions que s’interposin contra actes dictats pels òrgans perifèrics de l’Administració General de l’Estat, quan la quantia de la reclamació sigui igual o inferior a 150.000 euros, o 1.800.000 euros si es tracta de reclamacions contra bases o valoracions.
Són recurribles davant dels Tribunals Economicoadministratius de l’Estat … Els actes d’aplicació dels tributs cedits per l’Estat a les comunitat autònomes, els recàrrecs establerts per aquestes sobre tributs de l’Estat i la imposició de sancions que es derivin dels uns i dels altres. Els actes de l’administració tributària de les comunitats autònomes referits als seus propis tributs. Els actes de l’administració local sobre tributs locals, sempre que no es refereixin a la gestió censal. Tots els actes tributaris, sigui quin sigui el seu origen.
El termini per interposar una reclamació economicoadministrativa és de… 15 dies. Un mes. Tres mesos. Un any.
Són nuls de ple dret… Tots els actes dictats amb infracció de l’ordenament jurídic. Només els actes que atentin contra la seguretat de l’Estat. Els que lesionin els drets i les llibertats susceptibles d’empara constitucional. Els que presentin errors materials, de fet o aritmètics.
La rectificació d’errors materials, de fet o aritmètics… Només es pot dur a terme dins del termini de prescripció. Requereix d’una declaració formal i prèvia del Tribunal economicoadminsitratiu. És un procediment que només es por iniciar d’ofici. És inaplicable si han transcorregut sis mesos desde la notificació de l’acte.
En l’àmbit local, només existirà un òrgan per a la resolució de les reclamacions economicoadministratives… Quan ho determini l’Estatut d’autonomia de la respectiva Comunitat Autònoma. Si el municipi té una població superior a 250.000 habitants o és capital de província, capital autonòmica o seu de les institucions autonòmiques. No pot existir en cap cas. A les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.
La Junta Superior d’Hisenda és l’òrgan competent per conèixer i resoldre les impugnacions en via economicoadministrativa amb relació a la matèria següent … Els actes d’aplicació dels tributs propis i cedits a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Tots els mecanismes de deriven del sistema de finançament autonòmic. Els actes d’apliccaió de tots els tributs que es recapten al territori de les Illes Balears. Els actes d’aplicació dels tributs que dicta l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, inclosa l’Agència Tributària de les Illes Balears, en relació amb els tributs propis.
Contra els actes ferms de l’Administració tributària i contra les resolucions fermes dels òrgans economicoadministratius només es pot interposar … Recurs extraordinari de revisió, quan apareguin documents de valor essencial per a la decisió de l’assumpte d’impossible aportació en el moment de dictar-se i que posin en evidència l’error comés. Si són ferms, no admeten cap tipus de recurs. Recurs d’alçada. Recurs extraordinari d’alçada.
Les resolucions dels Tribunals Economicoadministratius regionals i dels locals que no siguin susceptibles de recurs d’alçada ordinari poden ser impugnats… Sempre que la quantia de la reclamació sigui superior a 150.000 euros. Quan hi ha dictamen del Consell d’Estat sobre l’assumpte. Pels directors generals del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i pels directors de departament de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per unificació de criteri, per no adequar-se a la doctrina del Tribunal Economicoadministratiu Central. Mai poden ser impugnades.
Són impugnables en via economicoadministrativa … Les actuacions relatives a les obligacions de repercutir i de suportar la repercussió prevista legalment. Quasevol acte de tràmit, sempre que formi part d’un procediment tributari. Les circulars i les instruccions dictades pel Ministre d’Hisenda. Les sentències dels tribunals del contenciós-administratiu, en matèria tributària.
Denunciar test Consentimiento Condiciones de uso