option
Mi Daypo

PSICOLOGIA DE LA PERSONALITAT TEMA 1

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
PSICOLOGIA DE LA PERSONALITAT TEMA 1

Descripción:
Nivell de dificultat: Aluja's

Autor:
AVATAR
El adri un cracK
(Otros tests del mismo autor)


Fecha de Creación:
19/10/2020

Categoría:
Personalidad

Número preguntas: 51
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Pel que fa al terme "personalitat", quina de les següents és falsa? El seu orígen etimològic més lògic és "prosopón", que en grec significa "máscara" En psicologia de la personalitat tractem el terme "personalitat" des d'un punt de vista sistemàtic Segons Pervin, quan definim "personalitat" el que estem fent en realitat és limitar el seu camp d'estudi "Personalitat" és un terme multiconceptual.
Segons Bermúdez, quin dels següents passos a l'hora d'establir un marc de referència conecptual per a la psicologia de la personalitat és el primer? Estudiar i analitzar les diverses definicions per esclarir la idea. Segons les concomitàncies, cal establir categoríes de definició que permetir ordenar-les bé. Cal aïllar els aspectes comuns a totes les definicions. Cal fer un estudi longitudinal per a cada tret o característica de la personalitat.
Quina de les següents idees no inclou la definició de "personalitat" per a Carver i Sheier? Estabilitat temporal Consistència Causalitat interna Diferenciació personal.
Qui va ser el creador de les cinc grans categoríes en les que podem classificar les definicions de personalitat? Eysenck Allport Bermudez Gray.
"La personalitat és el conjunt organitzat d'elements, relacionats entre si, que donden lloc a una personalitat i que estan organitzats de manera jeràrquica". Aquesta definició pertany al grup de... Definicions omnibus o additives Definicions configuracionals Definicions jeràrquiques Definicions en "tèrminos de ajuste".
"La personalitat és el conjunt organitzat d'elements, relacionats entre si, que donden lloc a una personalitat i que estan organitzats de manera jeràrquica". Quin dels següents autors NO podria haver donat aquesta definició de "personalitat"? Allport Eysenck Cattel i Kline Murray i Kluchkon.
L'element més alt de la jerarquia dins de la personalitat, i que fa que la personalitat tingui un aspecte més motivacional es diu... Factor G Rector El model PEN Factor decisiu.
L'element rector de la personalitat ha anat variant segons els autors i les teories durant l'història. Quina de les següents relacions és falsa? Eysenck deia que el rector és el nivell d'arousal cortical Rogers deia que el rector és la necessitat d'autorealització Freud deia que el rector son els complexos inconscients, com les pulsions. Allport deia que el rector és la motivació intrínseca de la persona.
"La personalitat és determinant en l'adaptació de l'individu al medi" és una definició del tipus... Omnibus Configuracional De diferenciació En términos de ajuste.
Els trastorns de la conducta desadaptativa apareixen amb les definicions de tipus... Omnibus Configuracionals De diferenciació En términos de ajuste.
La definició que dona Brody per a personalitat entra dins del grup de definicions... Omnibus Configuracionals Jeràrquiques De diferenciació.
Quin dels següents aspectes de la personalitat és comú en totes les definicions segons Carver i Scheier? Es manifesta en patrons Té una estabilitat Té una consistència Mostra internalitat.
Quin dels següents aspectes de la personalitat és comú en totes les definicions segons Hampson? És un procés És una força causal Es mostra de vàries maneres Tracta les diferències individuals.
"El temperament són els fenòmens característics de la naturalesa emocional d'un individu" és una definició donada per... Eysenck Allport Gray Bermudez.
Quina de les següents premises sobre el temperament i el caràcter és falsa? Origen etimològic: caràcter significa "marca o senyal", mentre que temperament significa "barreja o estat". Metodologia: l'estudi del temperament segueix una metodologia idiogràfica, mentre que l'estudi del caràcter segueix una de nomotètica. Referents actuals: en l'estudi del caràcter trobem a Allport, mentre que en l'estudi del temeperament trobem a Eysenck. Bases teòriques: l'estudi del temperament es basa en bases biològiques o innates, mentre que l'estudi del caràcter té una base moral o adquirida.
Quin dels següents NO és un objectiu de l'estudi de la personalitat segons Levi? Descriure la persona Determinar quan les característiques canvien o es mantenen. Explicar com ha arribat a ser qui és i les característiques de l'individu Buscar, entendre i predir com i quan s'adquereixen certs patrons de comportament.
L'estudi científic de la personalitat ha d'incloure... Explicació, predicció i control de la conducta Explicació, assentament de bases i predicció de la conducta Explicació, experimentació i predicció de la conducta Autoinforme, estudi correlacional i assentament de bases teòriques.
Quina de les següents afirmacions sobre la personalitat és falsa segons Zumlabe? No és directament observable És una disciplina monodisciplinar Pretén donar una imatge unitària de la persona Totes son correctes.
La idea de l'arkhé o ordre que goberna l'univers va ser primerament descrita per... Heràclit Homer Els filòsofs jònics Aristòtil.
L'ànima com a combinació de coneixement i raó és una idea original de... Plató Heràclit Homer Els filòsofs jònics.
L'anima com a part del mon espiritual i per tant no subjecta a les lleis universals és una idea original de... Heràclit Homer Els pitagòrics Les filòsofs jònics.
Els dos nivells d'Aristòtil pels que passa el coneixement son: Sensació i pensament Sensació i percepció Temperament i pensament Sensació i decisió.
La raó com a element hedonista és una idea de... Aristòtil Descartes Heràclit Homer.
L'autor de "sobre les sensacions i caràcters" és... Heràclit Homer Teofrast Descartes.
La teoria humoral és de... Els filòsofs jònics Heràclit Hipòcrates Aristótil.
L'aportació de Galé a la teoria humoral va ser... Diferenciar entre humors freds/calents i secs/humits Descriure cada tipus de humor amb un temperament (per exemple, sang-sanguini) Dir que la salut és l'equilibri entre humors Galé parlava d'una altra cosa, no té res a veure amb la teoria humoral.
Segons la teoria humoral, un excés de bilis negra es relaciona amb un temperament... Optimista Melancòlic Sanguini Apàtic.
La nota predominant de l'element "aigua" en la teoria humoral és... Optimisme Ira Tristesa Apatía.
Quin dels següents adjectius NO fa referència a un temperament colèric: Solidesa Violent Irritable Els tres en formen part del temperament colèric.
Una persona amb entusiasme, color pujat i alegria, segons la teoria humoral, té un temperament de propietats... Sec/Fred Sec/Calent Humit/Fred Humit/Calent.
La lentitut és una característica dels temperaments relacionats amb l'element Aigua Terra Foc Aire.
Per a St Tomas d'Aquino, les pasions son... Les motivacions individuals envers dur a terme una conducta Les reaccions físiques envers els fets agradables o desagradables Les reaccions psiològiques envers els fets agradables o desagradables Les reaccions, físiques i psicològiques, envers els fets agradables o desagradables.
Quins dos elements formen la ment segons la teoria de Descartes? Pensament i volició Sensació i pensament Sensació i volició Pensament i decisió.
Quina de les següents NO és una de les sis pasions bàsiques de Descartes? Desig Admiració Odi Apatía.
Quina de les següents NO és una de les sis pasions bàsiques de Descartes? Amor Tristesa Alegria Repulsió.
Quina de les següents frases NO correspón a l'autor anomenat? Hobbes: "tot allò humà és explicable per la ciència" Locke: "tot ve de l'aprenentatge" Hume: "l'home busca tot tipus de sensacions" Totes son correctes.
Els sis temperments proposats per Cabanis son... Sanguini, biliós, pituitós, melancòlic, nerviós i muscular. Sanguini, biliós, pituitós, melancòlic, colèric i muscular. Sanguini, biliós, humoral, melancòlic, colèric i muscular. Sanguini, biliar, humoral, melancòlic, colèric i muscular.
Les dos característiques bàsiques que afecten a la realitat afectiva de les persones, segons Wundt, son... Velocitat de resposta i força de les emocions Velocitat de resposta i intensitat de resposta Intensitat de resposta i velocitat de les emocions Velocitat de les emocions i velocitat de resposta.
La velocitat de resposta de Wundt es relaciona directament amb... La dimensió d'extraversió d'Eysenck La dimensió de neuroticisme d'Eysenck La dimensió de psicoticisme d'Eysenck. La dimensió d'ansietat de Cattell.
El neuroticisme d'Eysenck es pot relacionar directament amb... L'ansietat de Cattell La inhibició de Allport La velocitat de les emocions de Wundt La personalitat flemàtica de Hipòcrates.
Si un individu presenta emocions d'intensitat elevada i canvis ràpits en les emocions parlem d'un temperament... Colèric Melancòlic Sanguini Flemàtic.
Si un individu presenta emocions de intensitat reduïda i canvis d'emocions ràpits, parlem d'un temeprament... Sanguini Flemàtic Melancòlic Colèric.
Wundt classifica els temperaments ______ i ______ com a temperaments de canvi ràpit. Sanguini i colèric Flemàtic i colèric Colèric i melancòlic Sanguini i flemàtic.
Els temperaments lents... Són el sanguini i el flemàtic Tenen el punt de vista en el futur, més que en el present Són els que corresponen a "salut psicològica" Totes son falses.
Heyman's i Wiesma creen tres dimensions en relació a la personalitat. Quina de les següents NO pertany a la seva classificació? Activitat Funció primària vs funció secundària Emotivitat Motivació.
El model de personalitat d'Eysenck... És un model biològic-factorial S'allunya de les tres dimensions que van proposar Heyman's i Wiesma Inclou la distímia com a patología recurrent en els extrovertits Totes son falses.
Quina de les afrimacions sobre Psique es falsa? Era la major de les tres germanes Era filla del rei d'Anatòlia Afrodita la volia morta perque era una envejosa de merda La seva bellesa va fer que Eros passés de la cara de Afrodita per envejosa de merda x2.
La visió científica de la personalitat inclou que... La personalitat s'interessa per tota conducta Suposa que l'inidivud és singular i únic Totes son certes Implica característiques constants i estables.
Quina de les següents relacions és certa? Temperament = conducta cognitiva Caràcter = conducta volitiva Intelecte = conducta afectiva Totes son falses.
Una de les diferències entre caràcter i temperament és... Que el caràcter es mostra desde els primers anys de vida, mentre que el temperament només a partir de l'adultesa. Que el caràcter es centra en el propòsit de la conducta, mentre que el temperament es centra en els estils de conducta El caràcter no és modificable, mentre que el temperament sí que ho és. El caràcter és fortament influenciat pels factors biològics, mentre que el temperament volta entorn els factors ambientals.
La psicologia de la personalitat es troba entre... Psi. social i psi. diferencial Psi. diferencial, psi. clínica i psicologia social Psi. social, psi. clínica i psicobiologia Psi. social, psi. clínica, psicobiologia i psi. diferencial.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor