option
Mi Daypo

PSICOLOGIA DE LA PERSONALITAT TEMA 2

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
PSICOLOGIA DE LA PERSONALITAT TEMA 2

Descripción:
Nivell de dificultat: Aluja's

Autor:
AVATAR
El adri un crack sisi
(Otros tests del mismo autor)


Fecha de Creación:
20/10/2020

Categoría:
Personalidad

Número preguntas: 44
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Les cinc etapes de la investigació de la personalitat segons Craik son... Etapa pre-identitat, etapa prèvia a la 2WW, etapa posterior a la 2WW, etapa contemporània i etapa actual Etapa pre-identitat, etapa prèvia a la 2WW, etapa posterior a la 2WW, etapa contemporània i etapa moderna Etapa identitària, etapa prèvia a la 2WW, etapa posterior a la 2WW, etapa contemporània i etapa actual Etapa identitària, etapa prèvia a la 2WW, etapa posterior a la 2WW, etapa contemporània i etapa moderna.
Segons Craik, quin dels següents autors NO entraria dins de l'etapa posterior a la 2WW? Murray Cattel Comrey Wiggins.
Segons Craik, quin dels següents autors NO entraria dins de l'etapa pre-identitat? Murray Rorschach Freud Mischel.
Segons Craik, quin dels següents autors NO entraria dins de l'etapa actual? Cattel Eysenck Zucherman Wiggins.
Els tres enfocaments metodològics fonamentals en la investigació en personalitat segons Pervin son... Clínic, correlacional i experimental Clínic, experimental i factorial Clínic, observacional i experimental Autoinformes, experimental i correlacional.
Les diferències entre els tres enfocaments porposats per Pervin incideixen en... (marca la incorrecta) Tipus de subjecte Instruments d'avaluació Fiabilitat Teories en les què es basen.
Pel que fa a l'enfocament clínic segons Pervin... Estudia casos únics És un enfocament descriptiu Utilitzen entrevistes clíniques i autoinformes Segeuix una metodologia quantitativa.
L'enfocament clínic es basa en teories... (marca la incorrecta) Fenomenològiques Humanistes Psicoanalistes Cognitivistes.
Charcot entra dins de l'enfocament... Clínic Experimental Correlacional Charcot no era psicòleg, era cineasta.
Quin dels següents autors NO entra dins de l'enfocament clínic? Murray Kelly Rogers Bandura.
L'enfocament experimental... (marca la incorrecta) Estudia grups d'individus Segueix una metologia quantitativa Utilitza tècniques estadístiques d'anàlisi factorial Es basa en els models conductuals i socio-cognitius de la conducta.
Quin dels següents autors NO entra dins de l'enfocament conductual? Skinner Bandura Rotter Murray.
Pel que fa a l'enfocament correlacional... (marca la incorrecta) Estudia grups reduïts Utilitza tècniques estadístiques multivariades Es basa en models de tret o dimensionals-factorials Utilitza els autoinformes o heteroinformes d'iguals.
Si parlem d'un estudi que ha utilitzat l'anàlisi ANOVA per a treure conclusions, parlem d'un enfocament... Clínic Correlacional Experimental No-científic.
Eysenck i Cattel son dos autors que entrarien dins de l'enfocament... Correlacional Experimental Clínic Observacional.
McCrae entra dins de l'enfocament... Clínic Experimental Observacional Correlacional.
Skinner entra dins de l'enfocament... Correlacional Experimental Clínic Observacional.
"La personalitat és un element més dins de la globalitat del subjecte" és una frase de... Skinner Bandura Murray Gray.
D'entre les crítiques als mètodes clínics, quina de les següents NO és certa: Faciliten la creació de relacions entre variables El mètode comprensiu-descriptiu no permet replicar les dades Tendeix a la subjectivitat, fent-lo menys fiable Les idees del l'observador poden suposar un biaix per a l'estudi.
Les entrevistes no estructurades van ser utilitzades sobretot pels... Conductistes Fenomenologistes Humanistes Personòlegs.
L'ús de tècniques projectives s'utilitza sobretot en els mètodes... Correlacional Experimentals Observacionals Sols les va utilizar Rorschach, el de les taques de tinta.
En el mètode experimental... Hi ha una dependència molt forta entre el mètode i el tipus de realitat abordada No estableix cap relació entre dades i models històrics Posa èmfasi en la verificació d'hipòtesis L'investigador manté un paper passiu durant l'estudi.
Segons Zuckerman, nivells baixos de l'enzim monoaminoxidasa es relacionen amb el tret... Extroversió Cerca de sensacions Apatía/Depressivitat Agressivitat/Dominància.
Un altra manera d'anomenar els mètodes correlacionals és: Quasi-relacionals Ultra-relacionals Quasi-observacionals Cap de les anteriors.
Els mètodes més utilitzats per estudiar la personalitat son... Els correlacionals Els experimentals Els observacionals Els clínics.
Respecte als mètodes correlacionals, quina de les següents afirmacions és falsa? Estudia variables que no es podríen estudiar al laboratori Pot estudiar moltes variables al mateix temps Estableix relacions causals entre les variables És un mètode molt generalitzable.
El path analysis s'utilitza en els mètodes... Correlacionals Experimentals Observacionals En tots els mètodes, és bàsic.
L'estadístic Kappa ha fet millorar la fiabilitat de l'enfocament... Clínic Observacional Experimental S'utilitza en tots.
Si parlem d'Eysenck, es troba... A l'enfocament clínic Entre l'enfocament experimental i el correlacional Entre l'enfocament experimental i observacional Entre l'enfocament clínic i el correlacional.
Quin dels següents NO és un avantatge dels mètodes clínics? Eviten l'artificialitat del laboratori Estudia els individus amb profunditat Estudia la relació persona-ambient Utilitza la observació sistemàtica.
Quin dels següents inconvenients correspon a les metodologies observacionals? Interpretació subjectiva Limita la generalització de resultats Crea relacions associatives, no causals. Utilitzar l'autoinforme fa que perdi validesa i fiabilitat. .
Quin dels següents avantatges NO correspon als mètodes experimentals? Manipula variables concretes Estableix relacions causa-efecte Fa un enregistrament objectiu de les dades Estudia moltes variables alhora.
Quin dels següents és un inconvenient dels mètodes experimentals? Limita la generalització dels resultats Estableix relacions associatives, no de causalitat Careix de fiabilitat i validesa Fa una observació sistemàtica.
Respecte a l'enfocament nomotètic, quina de les següents és falsa? Utilitza els qüestionaris com a eina Parteix d'un model estructural de la personalitat Té com a objectiu predir el comportament El seu major exponent és Allport.
Respecte a l'enfocament idiogràfic, quina de les següents afirmacions és certa? Diu que hi ha trets únics en cadascú de nosaltres Parteix del model estructural de la personalitat Entra dins dels mètodes científics d'estudi de la personalitat Totes son falses.
Quin dels següents entra dins de l'enfocament idiogràfic de la personalitat? Eysenck Costa i McCrae Zuckerman Allport.
Si parlem del conductisme de Skinner, estem parlant de... Nivell teòric nomotètic i nivell metodoloògic idiogràfic Nivell teòric idiogràfic i nivell metodoloògic nomotètic Els dos nivells nomotètics Els dos nivells idiogràfics.
Si parlem d'una aproximació teòrica idiogràfica, però d'una aproximació metodològica nomotètica, estem parlant de... Dels humanistes i de la fenomenologia Del conductisme de Skinner De l'anàlisi factorial i les diferències individuals De l'aproximació d'Allport.
Per a Marceil, les aproximacions més fructíferes per a la psicologia de la personalitat haurien de seguir... Nivell teòric idiogràfic i nivell metodològic nomotètic, o a la inversa Nivell teòric idiogràfic, i nivell metodològic a escollir NIvell teòric nomotètic, i nivell metodològic a escollir Nivell teòric nomotètic i nivell metodològic nomotètic també.
Segons Lamiell, si parlem del perquè de la personalitat estem tractant un nivell... Idiogràfic Nomotètic És independent Barrejat entre idiogràfic i nomotètic.
Segons Barguena, l'èmfasi en expliar una conducta es pot donar... (marca la incorrecta) En la persona En la situació En la interacció Totes son correctes.
Segons Bàrguena, la interacció entre l'individu i l'entorn a través de la conducta es pot diferenciar en: Dinàmica o mecànica Extrovertida o introvertida Dominant o sumisa Esporàdica o permanent.
Quina de les següents afirmacions no va ser feta per Mischel? Es va qüestionar sobre la consistència, la estabilitat i la utilitat predictiva de les classificacions dels trets. Deia que les variables cognoscitives tenen una major estabilitat Deia que les variables de la personalitat tenen una menor consitència Si un tret és inestable en el temps, cal analitzar la persona com a possible factor. .
Qui va proposar el model situacionalista? Eysenck Cattel Gray Mischell.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor