La reacció química

INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Título del test:
La reacció química

Descripción:
Quimica (L4)

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
11/01/2019

Categoría:
Ciencia
Sigue en facebook las noticias y los mejores tests de daypo apretando en 'Me gusta'
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
1. Ajustar una reaccionar química és: a. Dir quines substàncies reaccionen i quines s'obtenen com a productes. b. Dir quines substàncies reaccionen i quines d'obtenen com a productes de forma que hi hagi igual nombre de reactius que de productes. c. Dir quines substàncies reaccionen i quines s'obtenen com a productes de forma que hi hagi el mateix nombre d'àtoms en els reactius que en els productes. d. Dir quines substàncies reaccionen i quines s'obtenen com a productes de forma que hi hagi el mateix nombre d'àtoms de cada element en els reactius que en els productes.
2. En una reacció química es diu que un reactiu és limitant quan: a. S'esgota completament mentre que dels altres en sobra. b. Hi ha poc reactius d'aquest tipus. c. Quan hi està en esta líquid. d. La seva quantitat en massa és sempre la meitat de l'altre reactiu. e. Quan hi està en estat gasos.
3. A una reacció química les proporcions de les massas del reactius són arbitraries, per exemple, podem fer reaccionar, en la reacció de formació de l'aigua, 10 grams d'hidrogen amb 4 grams de oxigen per donar 14 grams d'aigua. Verdader Fals.
4. En l'estat d'equilibri d'una reacció reversible podem dir que: a. Tots els reactius s'han transformat en productes. b. Cap reactiu s'ha transformat en producte. c. Tots els productes s'han transformat en reactius. d. La concentració de cadascun del reactius i de cadascun del productes és constant en el temps si mantenim les condicions de l'equilibri. e. La suma de les concentracions del reactius és igual a la suma de les concentracions dels productes.
5. En una reacció reversible els catalitzadors fan canviar la Kc ja que s'arriba més ràpidament a l'equilibri químic. Verdader Fals.
6. L'aigua i la sal comuna, reaccionen formant agua salada, i aquest fenòmen és una reacció química. Verdader Fals.
7. Si igualem: Na + H2O --> NaOH + H2 obtenim: a. Na + 2H2O --> NaOH + H2 b. Na + H2O ---> NaOH + 2H2 c. 2Na + H2O --> NaOH + H2 d. Na + H2O --> NaOH + 1/2 H2.
8. Si igualem la següent reacció química: H2S (aq) + O2 (g) --> S (s) + H2O (l) obtenim: a. 2H2S (aq) + 02 (g) --> S (s) + H2O (I) b. H2S (aq) + 1/2 O2 (g) --> S (s) + H2O (I) c. H2S (aq) + O2 (g) --> 3S (s) + H2O (l) d. H2S (aq) + O2 (g) --> S (s) + 2 H2O (l).
9. Si igualmente la següent reacció química: HCl (aq) + Al(OH)3 (s) --> AlCl3 (aq) + 3 H2O (l) obtenim: a. HCI (aq) + 4Al(OH)3 (s) --> AlCl3 (aq) + 3 H2O (l) b. HCI (aq) + 3Al(OH)3 (s) --> AlCl3 (aq) + 3 H2O (l) c. 3HCI (aq) + Al(OH)3 (s) --> AlCl3 (aq) + 3 H2O (l) d. HCI (aq) + Al(OH)3 (s) --> 2AlCl3 (aq) + 3 H2O (l) .
10. Si igualem la següent reacció química: NaOH + MgSO4 --> Na2SO4 + Mg(OH)2 obtenim: a. NaOH + MgSO4 --> 2Na2SO4 + Mg(OH)2 b. NaOH + MgSO4 --> Na2SO4 + 2Mg(OH)2 c. 2NaOH + MgSO4 --> Na2SO4 + Mg(OH)2 d. 4NaOH + MgSO4 --> Na2SO4 + Mg(OH)2 .
11. Com influirà en el sentit de la seguent reacció en equilibri una disminució de la pressió i, per tant, un augment del volum del sistema? N2 (g) + O2 (g) <--> 2 NO (g) a. No hi provocarà cap canvi b. El sistema evolucionarà cap a la dreta. c. El sistema evolucionarà cap a l'esquerra. d. Variarà el valor de la constant d'equilibri.
12. Si igualem la següent reacció química: NH3 (g) + Mg (s) --> N2Mg3 (s) + H2 (g) a. 2NH3 (g) + 3Mg (s) --> N2Mg3 (s) + 3H2 (g) b. NH3 (g) + Mg (s) --> N2Mg3 (s) + 2H2 (g) c. 2NH3 (g) + Mg (s) --> N2Mg3 (s) + H2 (g) d. NH3 (g) + Mg (s) --> N2Mg3 (s) + 3H2 (g).
Denunciar test Condiciones de uso
Usamos cookies para personalizar su experiencia. Si sigue navegando estará aceptando su uso. Más información.