Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESERedes 2º ASIR 2023

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Redes 2º ASIR 2023

Descripción:
Redes 2º ASIR 2023

Autor:
JMJIMENEZ
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
23/05/2023

Categoría:
Informática

Número preguntas: 92
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Selecciona l'opció correcta a. El servidor DHCP escolta al port UDP 68 b. El servidor DHCP escolta al port UDP 67 c. El client DHCP escolta al port UDP 67 d. El client DHCP emet al port UDP 67.
A les xarxes grans i complicades... a. cal configurar un servidor DHCP per a cada subxarxa b. cal configurar els tallafocs (firewalls) per tal que no bloquegin els missatges DHCP c. cal configurar un servidor autoritzat i un altre centralitzat d. cal configurar un o diversos agents relay.
El paquet per instal·lar el servidor DHCP d'ISC en sistemes Debian/Ubuntu es diu: a. dhcpd. b. dhcp. c. dhcpd-server. d. isc-dhcp-server.
Quan un client DHCP sol·licita la renovació d'una concessió DHCP, el primer missatge que envia és: a. DHCP_DISCOVER b. DHCP_RELEASE c. DHCP_REQUEST d. DHCP_OFFER.
Una configuració eficient DHCP client-servidor és assignar: a. IP fixes als clients i estàtica al servidor b. IP estàtica als clients i dinàmica al servidor c. IPs dinàmiques als clients i servidors d. IP estàtica al servidor i dinàmiques als clients.
Una IP assignada automàticament al client DHCP tornarà a estar disponible quan... a. s'acabi el temps de la concessió b. el servidor la torni a oferir a un altre client c. el client estigui apagat d. el client hi renunciï.
DHCP és un protocol de la capa... a. d'aplicació b. d'enllaç c. física d. de transport.
El paràmetre de configuració de la IP del servidor de nom de domini (DNS): a. és opcional però el servidor DHCP l'envia sempre al client DHCP b. és opcional i el sol·licita el client DHCP al servidor DHCP c. l'envia el servidor DHCP al client DHCP obligatòriament d. el sol·licita el client DHCP de forma obligatòria al servidor DHCP.
El protocol que empra el client per fer el missatge de difusió quan encara no té IP assignada és a. TCP b. UDP c. DHCP d. ARP.
El paràmetre de configuració authoritative significa que a. solament hi pot haver un servidor DHCP a la xarxa b. envia informació errònia de configuració de xarxa als clients DHCP c. és capaç d'enviar una configuració correcta de xarxa a clients DHCP mal configurats d. encamina pel camí òptim els missatges entre el client DHCP i el servidor DHCP.
Un agent relay a. no pot escoltar peticions ni assignacions DHCP b. encamina les peticions i assignacions DHCP entre clients i servidors de xarxes diferents c. deixa passar les peticions i assignacions DHCP entre clients i servidors però no les encamina d. encamina les peticions i assignacions DHCP entre clients i servidors de la mateixa xarxa.
Si un client vol fer una assignació fixa d’IP ha de comprovar el camp del missatge a. ciaddr b. siaddr c. chaddr d. yiaddr.
Un servidor autoritzat a. Envia missatges DHCP_ACK a clients que han rebut una conficutació d’altres servidors DHCP b. Es configura amb el paràmetre broadcast c. Queda definit automàticament en instal·lar el servidor d. Cap de les anteriors.
A les transmissions entre el client DHCP i el servidor DHCP s'utilitza el protocol a. UDP b. DHCP c. ARP d. TCP.
Quan el client DHCP encara no té assignada una adreça IP, enviarà la IP de xarxa següent en els missatges: a. 0.0.0.0 b. en blanc, sense valor c. 255.255.255.255 d. No hi ha espai al missatge reservat per a aquesta informació.
La comprovació que la IP que acceptarà el client DHCP està lliure per ser usada la fa: a. El client DHCP i el servidor DHCP. b. El client DHCP mitjançant un missatge de difusió a tota la xarxa. c. El client DHCP mitjançant un missatge unicast al servidor DHCP de la xarxa. d. El servidor DHCP mitjançant un missatge de difusió a tota la xarxa.
Triau l'opció correcta. a. Els servidors DNS delegats tenen la totalitat de la llista de noms de la zona que administren b. El servidor DNS primari té la totalitat de la llista de noms de la zona que administra i el secundari te les actualitzacions de nous noms a incorporar en la pròxima sincronització c. Els servidors DNS forwarders tenen la totalitat de la llista de noms de la zona que administren d. Els servidors DNS primari i secundari tenen la totalitat de la llista de noms de la zona que administren.
DNS es basa en a. una base dades dinàmica, centralitzada i jeràrquica de noms de dominis. b. una base de dades distribuïda entre diversos servidors DNS i jeràrquica de noms de dominis i subdominis. c. un fitxer centralitzat que conté tots els noms de dominis i s'afegeix com a referència a la configuració dels servidors DNS.
Triau l'opció correcta a. Les zones es creen seguint l'estructura jeràrquica dels dominis i subdominis. b. La creació de zones no respon a cap jerarquia ni ha de respectar els nivells de dominis i subdominis. c. Una zona més genèrica inclou les seves zones filles més específiques.
Triau l'opció correcta a. La nomenclatura dels noms de dominis absoluts segueix la jerarquia d'estructura en arbre des del subdomini mes intern de l'organització fins al subdomini més extern seguint la direcció d'escriptura b. La nomenclatura dels noms de dominis absoluts segueix la jerarquia d'estructura en arbre des del domini arrel fins al subdomini més intern de l'organització seguint la direcció d'escriptura. c. La nomenclatura dels noms de dominis absoluts segueix la jerarquia d'estructura en arbre des del subdomini més intern de l'organització fins al domini arrel seguint la direcció d'escriptura.
Un servidor DNS de resolució basada en l'emmagatzematge a la memòria cau ... a. reenvia les sol·licituds de resolució que no es trobin en la seva memòria cau a uns altres servidors DNS b. gestiona la seva zona c. no pot tenir l'opció de configuració de memòria cau deshabilitada d. és autoritzat.
Triau la resposta correcta. a. DNS és un protocol de la capa d'aplicació que utilitza el port 53 i, encara que es configuri per a utilitzar UDP a la capa de transport, la transmissió es farà per TCP si és molt llarga o es fa entre servidors primaris i secundaris. b. DNS és un protocol de la capa de transport que utilitza el port 53 i, encara que es configuri per a utilitzar TCP a la capa de transport, la transmissió es farà per UDP si és molt llarga o es fa entre servidors primaris i secundaris. c. DNS és un protocol de la capa d'aplicació que utilitza el port 53 i, encara que es configuri per a utilitzar UDP a la capa de transport, la transmissió es farà per TCP si el datagrama és més curt de 512 bytes.
L'ordre de preferència a emprar a la resolució de noms local o de forma distribuïda .... a. és configurable i es fa al fitxer /etc/nsswitch.conf b. és configurable i es fa al fitxer /etc/bind/named.conf c. és configurable i es fa al fitxer /etc/hosts d. no és configurable, sinó només quin dels dos tipus de resolució de noms s'ha d'emprar.
Un servidor DNS pot ... a. fer una resolució de direcció IP dels hosts i del servidor d'impressió. b. fer la resolució a IP d'un servidor de correu electrònic. c. fer una resolució de nom de domini a direcció IP i la inversa.
Amb l'ordre nslookup... a. només podem fer una resolució de nom de domini del nostre localhost b. podem fer una resolució de nom de domini inversa c. podem fer una resolució de nom de domini directa i inversa d. podem fer una resolució de nom de domini directa.
Triau l'opció correcta. a. És indiferent emprar www.facebook.com i facebook.com com a nom de domini o host b. www.facebook.com és un nom de domini c. facebook.com és un nom de host d. www.facebook.com és el nom del host on hi ha el servidor web de facebook.
La directiva nameserver 1.1.1.1 a. Afegeix el servidor DNS 1.1.1. al fitxer /etc/resolv.conf b. domain domini1.net search domini2.org c. Indica el domini del servidor 1.1.1.1 d. Cap de les respostes és correcta.
DNS es basa en a. una base de dades distribuïda entre diversos servidors DNS i jeràrquica de noms de dominis i subdominis. b. un fitxer centralitzat que conté tots els noms de dominis i s'afegeix com a referència a la configuració dels servidors DNS. c. una base dades dinàmica, centralitzada i jeràrquica de noms de dominis.
Per a associar la IP 91.199.120.62 al domini www.domini3.com per a resolució inversa hem d’escriure le registre de recurs. a. www.domini3.com 7200 .in-addr.arpa IN 7200 PTR 91.199.120.62 b. cap de les respostes és correcta c. www.domini3.com IN 7200 A 91.199.120.62 d. 91.199.120.62.in-addr.arpa. IN PTR www.domini3.com.
A l’adreça www.dvcb.iec.cat. a. www és el nom del host, .dvcb és el nom del subdomini de primer nivell, .iec és el nom del segon subnivell, .cat és el nom del TLD, i el darrer punt representa el domini arrel b. www és el nom del domini TLD , .dvcb és el nom del subdomini de primer nivell, .iec és el nom del segon subnivell, .cat és el nom de l'arrel. c. Cap de les respostes és correcta d. www és el nom del host, .dvcb és el nom del subdomini de segon nivell, .iec és el nom del primer subnivell, .cat és el nom del TLD, i el darrer punt representa el domini arrel.
Un servidor DNS configurat per reenviar totes les sol·licituds de resolució de noms .... a. fa forwarder i li passa les preguntes al seu servidor primari b. fa forward i li passa les preguntes al seu servidor forwarder c. fa forwarder i li passa les preguntes al seu servidor autoritzat.
La directiva de configuració d'Apache KeepAlive estableix: a. el temps màxim que hi pot haver entre dues peticions de client consecutives. b. el màxim nombre de recursos que es poden enviar al client al missatge de resposta. c. el màxim temps que pot durar una connexió amb el client. d. si es manté o no una connexió amb el client.
El port d'escolta dels servidors web per a connexions segures per defecte és a. 443 b. 553 c. Cap de les altres opcions és correcta. d. No n'hi ha cap de configurat per defecte.
Triau l'opció correcta a. Perquè la connexió HTTP sigui persistent configuram la capçalera a keep-alive-timeout: no b. Perquè la connexió HTTP sigui persistent configuram la capçalera a connection: long c. Perquè la connexió HTTP sigui persistent configuram la capçalera a keep-alive: on d. Cap de les altres és correcta.
A la versió 2 d'HTTP les connexions entre client i servidor web a. estan multiplexades. b. són persistents. c. són connexions long-lived d. es fan en pipeline.
El contingut de les respostes HTTP ..... a. inclou un codi d'estatus i la seva descripció b. te una estructura diferent a les peticions i a més a més inclouen el codi d'estatus c. té la mateixa estructura que les peticions però no inclou l'estatus d. inclou un codi d'estatus 504 en cas que el recurs no s'hagi trobat al servidor.
A la configuració d'un servidor virtual basat en noms segur configuram les mateixes directives que per a un no segur i .... a. la ruta del fixer de la sol·licitud del certificat i la clau privada del servidor. b. la ruta del fixer on hi ha el certificat digital i la clau pública del servidor. c. la ruta del fixer de la sol·licitud del certificat i la clau pública del servidor. d. no cal afegir mes directives de configuració.
Triau l'opció correcta a. Una pàgina web és independent de les altres pàgines del mateix lloc web. b. Un lloc web pot contenir pàgines web només d'un domini DNS (Domain name server) c. Una pàgina web i un lloc web són el mateix. d. Un lloc web pot contenir pàgines webs de diferents dominis DNS (Domain name server).
Amb la utilitat OpenSSL d'ubuntu podem a. generar la clau pública del servidor i generar el certificat. b. generar sol·licituds de certificats digitals i generar el certificat. c. auto-signar la sol·licitud de certificat i generar el certificat. d. Totes les opcions són correctes.
Triau l'opció correcta a. El protocol HTTPS és segur tant si l'autenticació es fa amb certificats digitals com si no. b. Amb HTTPS la informació es transmet oculta i s'assegura l'origen i el destinatari de la informació. c. La dada que es transmet amb HTTPS viatja encriptada i assegura la confidencialitat de la informació. d. HTTPS és la combinació d'HTTP amb SSL i TSL junts.
Triau l'opció correcta a. L'estructura d'Apache és amodular, la qual cosa el fa més ràpid i lleuger. b. L'estructura d'apache és modular. Tots els mòduls s'instal·len a la primera instal·lació i després només cal activar o desactivar els mòduls a mesura que els necessitam. c. Tots els mòduls bàsics d'apache venen activats per defecte. d. A banda dels mòduls bàsics d'apache també n'hi ha d'específics que hem d'instal·lar per tenir aquestes funcionalitats disponibles.
A la versió HTTP/2 el diàleg entre client i servidor web el pot iniciar a. només el servidor. b. només el client. c. només el navegador web. d. tant el client com el servidor.
Per sol·licitar un recurs al servidor web, a la petició web farem servir el mètode a. POST b. HEAD c. GET d. GET o POST indistintament.
La capçalera de la petició HTTP que serveix per a especificar el nom i versió del navegador és... a. version b. referer c. user-agent d. user-version.
Una petició HTTP està formada per a. un caràcter de retorn de carro i línia (CRLF) que separa les capçaleres del cos o body del missatge. b. línia de petició amb el mètode i el recurs que demana. c. Totes les respostes són correctes. d. capçaleres HTTP.
A la configuració d'un servidor virtual basat en noms segur configuram les mateixes directives que per a un no segur i .... a. la ruta del fixer on hi ha el certificat digital i la clau pública del servidor. b. no cal afegir mes directives de configuració. c. la ruta del fixer de la sol·licitud del certificat i la clau pública del servidor. d. la ruta del fixer de la sol·licitud del certificat i la clau privada del servidor.
Per configurar un servidor virtual basat en nom podríem emprar l'etiqueta VirtualHost de la manera següent. a. <VirtualHost nom_de_domini:80> b. <VirtualHost 127.0.0.1:80> c. Totes les alternatives són correctes. d. <VirtualHost *:80>.
El port d'escolta dels servidors web per defecte és a. al servidor web apache el 80 i en altres servidors web el 8080. b. el 80 i no es pot canviar. c. el 8080. d. Cap de les altres és correcta.
El servei de transferència de fitxers més segur avui en dia és, a. VSFTPD b. FTPS c. SFTP d. FTP.
Triau l'opció correcta a. Els usuaris locals, perquè tinguin dret a penjar fitxers al servidor s'han de configurar amb la directiva local_enable=YES b. El usuaris locals, perquè tinguin dret a descarregar fitxers al servidor s'han de configurar amb la directiva local_enable=YES i s'han de donar d'alta com a usuaris de ftp c. Per fer login com a usuari anònim al servidor FTP, no especificam cap usuari ni cap contrasenya, únicament premem la tecla enter d. Donar d'alta els usuaris com a usuaris ftp és la manera més segura de crear usuaris perquè no són usuaris de sistema, encara que la gestió es més costosa i representa un inconvenient.
Encara que el client pot connectar-se al servidor en mode actiu o passiu, a. es pot forçar per configuració al client que sempre s'utilitzi el port 20 per a connexió de transferència de fitxers amb el servidor emprant la directiva connect_from_port_20 b. es pot forçar per configuració al servidor que sempre s'utilitzi el mode actiu amb les directives pasv_enable=NO i port_enable=YES c. es pot forçar per configuració al servidor que sempre s'utilitzi el mode actiu amb la directiva pasv_disable=YES.
En una arquitectura client / servidor, el servei de transferència de fitxers .... a. s'inicia al client i és unidireccional des del client al servidor b. és unidireccional des del servidor al client c. és unidireccional o bidireccional entre client i servidor segons es configuri i sempre s'inicia al client d. és unidireccional des del client al servidor.
Triau l'opció correcta a. Els clients identificats com anonymous es solen configurar amb la tècnica de seguretat d'engabiar al directori home emprant l'ordre chroot perquè no puguin accedir a tot l'arbre de directoris del servidor d'engabiar al directori home emprant l'ordre chroot perquè no puguin accedir a tot l'arbre de directoris del servidor c. L'accés com usuari anonymous se sol denegar amb la tècnica de seguretat d'engabiar emprant l'ordre chroot perquè no puguin accedir al servidor d. Els clients identificats se solen configurar amb la tècnica de seguretat d'engabiar al directori home emprant l'ordre chroot perquè no puguin accedir a tot l'arbre de directoris del servidor.
Perquè el servidor FTP escolti amb sockets de versió d'IP v4 i v6, ...... a. configuram a xinetd listen=NO, listen_ipv6=YES i listen_ipv4=YES b. configuram a vsftpd listen=YES , listen_ipv6=YES i listen_ipv4=YES c. configuram a vsftpd listen_ipv6=any d. configuram a xinetd listen=YES , listen_ipv6=YES i listen_ipv4=YES.
Amb el mode de transferència de fitxers actiu, a. El client tria el port de transferència de fitxers i el comunica al servidor juntament amb la seva IP b. El client tria el port de transferència d'ordres, el comunica al servidor juntament amb la seva IP fent ús de la directiva PASV c. El servidor tria el port de transferència de fitxers i el comunica al client juntament amb la seva IP d. El client tria el port de transferència d'ordres fent servir la directiva PORT.
El servei de transferència de fitxers, entre client i servidor, empra a. únicament el port 20, que és on el servidor està escoltant b. únicament el port 21, que és on el servidor està escoltant c. el port 20 per a la transferència de fitxers i el 21 per a la connexió i negociació entre el client i servidor d. el port 21 per a la transferència de fitxers i el 20 per a la connexió i negociació entre el client i servidor.
Triau l'opció correcta a. El servidor FTP configurat com autònom (stand-alone) es configura amb la directiva listen=no a vsftpd b. El servidor FTP configurat com autònom (stand-alone) es configura amb la utilitat xinetd c. El servidor FTP configurat per ser controlat per xinetd es configura amb la directiva listen=no a vsftpd.
Triau l'opció correcta de fitxers per usuaris anònims i autenticats b. Als servidors FTP configurats per a una corporació o empresa, sempre es configura l'accés autenticat i es denega l'accés a l'usuari anonymous per seguretat c. Quan configuram el servidor FTP com a públic, és una pràctica habitual que els usuaris anònims puguin accedir no només per llegir els fitxers d. Cap de les altres opcions és correcta.
Triau l'opció correcta a. Tant els servidors públics com els corporatius accepten connexions de transferència de fitxers per usuaris anònims i autenticats b. Cap de les altres opcions és correcta c. Als servidors FTP configurats per a una corporació o empresa, sempre es configura l'accés autenticat i es denega l'accés a l'usuari anonymous per seguretat d. Quan configuram el servidor FTP com a públic, és una pràctica habitual que els usuaris anònims puguin accedir no només per llegir els fitxers.
Triau l'opció correcta a. Si no s'ha definit cap registre MX al servidor DNS, no es poden enviar correus electrònics per SMTP b. Cap de les altres opcions és correcta c. Els servidors de correu electrònic SMTP s'afegeixen a la configuració del servidor DNS amb el registre de tipus MX d. SMTP i DNS es configuren independentment.
Triau l'opció correcta a. A partir de l'aparició dels tipus MIME, SMTP no és compatible amb versions anteriors b. Amb la implementació dels tipus MIME, la dada a transferir es transforma a hexadecimal c. Les capçaleres MIME son obligatòries a partir de la versió ESMTP d. Cal configurar el MUA (mail user agent) per tal de poder tractar missatges amb contingut d'àudio.
Per a poder transmetre un correu electrònic amb un fitxer pdf adjunt ..... a. es codifica el contingut del fitxer pdf a ASCII de 7 bits b. a partir de la implantació dels tipus MIME, que inclouen el format pdf, ja no hi ha necessitat d'emprar codificacions per transmetre els missatges c. es codifiquen les capçaleres MIME a binari d. es codifiquen les capçaleres MIME i el contingut del fitxer pdf a Base 64.
La forma més correcta, sense donar lloc a confusions, de descriure una adreça de correu electrònic, quan el domini de correu i la màquina no coincideixen és.... a. usuari@domini b. usuari@maquina c. Cap de les altres opcions és correcta d. usuari@domini o usuari@maquina indistintament.
Quina Ordre envia l'emissor si vol interrompre l'enviament de missatges? a. RSET b. Cap és correcta c. HELP d. NOOP.
Al següent exemple de missatge de correu electrònic, el final del contingut del missatge correspon al número de línia .... a. 30 b. 29 c. 28 d. 27.
Quan el MTA (Mail Transfer Agent) servidor SMTP rep un missatge ..... a. en funció de si el sistema es local o remot, el lliura o el reenvia b. també arriba a l'usuari final de forma local c. El MTA servidor SMTP es qui envia el missatge, no el qui el rep d. l'ha de reenviar a un altre servidor SMTP per a que arribe a l'usuari final.
Quan el client de correu electrònic utilitza .... a. tant el protocol POP com IMAP els missatges no es descarreguen a local b. el protocol POP els missatges es descarreguen a local c. tant el protocol POP com IMAP els missatges es descarreguen a local d. el protocol IMAP els missatges es descarreguen a local.
Al diàleg entre servidor i client de correu electrònic ..... a. per a emprar la versió extesa de SMTP, el client ha d'iniciar la conversa amb EHLO i el servidor ha d'emetre una resposta positiva b. per a emprar la versió extesa de SMTP, el client ha d'iniciar la conversa amb HELO c. per a emprar la versió extesa de SMTP, el servidor ha d'iniciar la conversa amb EHLO d. la conversa pot iniciar-la el client o el servidor indistintament pero tots dos han d'incorporar ESMTP.
Triau l'opció correcta a. SMTP no utilitza Telnet a les comunicacions entre client i servidor b. Cap de les altres opcions és correcta c. Amb SMTP els missatges i la manera en que transporten no és independent d. SMTP funciona sobre TCP al port 24 per defecte.
Triau l'opció correcta a. Si no s'ha definit cap registre MX al servidor DNS, no es poden enviar correus electrònics per SMTP b. Cap de les altres opcions és correcta c. SMTP i DNS es configuren independentment d. Els servidors de correu electrònic SMTP s'afegeixen a la configuració del servidor DNS amb el registre de tipus MX.
Triau l'opció correcta a. POP i IMAP són protocols de la capa d'aplicació b. SMTP és un protocol de la capa de transport però IMAP i POP són de la capa d'aplicació c. SMTP és un protocol de la capa d'aplicació però IMAP i POP són de la capa de transport d. IMAP és un protocol de la capa d'aplicació i POP de la capa de transport.
Triau l'opció correcta a. Configurant el correu amb el protocol IMAP es descarreguen els correus a local però no de forma permanent b. Els ISP actuals ja no ofereixen la posibilitat de configurar el correu electrònic amb POP perquè ha quedat obsolet c. Si bé és cert que IMAP no es va dissenyar per a descarregar el correu electrònic a local, sí que es pot configurar per a això oferint la mateixa funcionalitat que POP d. Amb la configuració del correu electrònic amb el protocol IMAP, eliminem la possibilitat de descarregar els correus a local, ni tan sols de forma temporal.
Triau l'opció correcta a. Encara que es poden configurar opcions de seguretat, no es pot evitar que un missatge que ha estat autenticat a l'emissor, es rebi al receptor sense la identitat de l'origen b. Implementant opcions de seguretat, es pot configurar que un missatge que ha estat autenticat a l'emissor, es rebi al receptor sense la identitat de l'origen c. El no repudi significa que el receptor no pot bloquejar la recepció de missatges autenticats per l'emissor d. Perquè es permeti l'opció de no repudi cal que els missatges estiguen xifrats i signats per l'emissor.
Perquè funcioni el xifratge i la signatura de correus electrònics cal configurar la seguretat necessàriament en a. el MTA (mail transfer agent) b. el client de correu electrònic c. totes les alternatives són correctes d. el MDA (mail delivery agent).
Triau l'opció correcta a. actualment quasi tots els serveis de correu electrònic es configuren amb IMAPS per la importància de la seguretat i la possibilitat de consultar els correus directament al servidor b. actualment quasi tots els serveis de correu electrònic es configuren amb POPS per la importància de la seguretat i la possibilitat de consultar els correus directament al servidor c. al principi quasi tots els serveis de correu electrònic es configuraven amb IMAP per a enviar correus electrònics i SMTP per a rebre'ls d. al principi quasi tots els serveis de correu electrònic es configuraven amb POP3 per a enviar correus electrònics i SMTP per a rebre'ls.
Seleccionau les propietats de seguretat desitjables en el servei de correu electrònic: a. No repudi b. Integritat c. Autenticitat d. Confidencialitat.
La configuració web del servei de correu electrònic a. es fa amb un potocol diferent a IMAP o POP b. no és possible fer-la amb POP c. només es pot fer amb IMAP d. és possible fer-la amb POP.
Els mecanismes asimètrics de criptografia aplicats al servei de correu electrònic, a. xifren amb les claus privades i signen amb les públiques b. s'implementen mitjançant certificats electrònics, que són les claus privades c. utilitzen 4 claus, 2 de privades i 2 de públiques: una de cada tipus s'empren al client i les altres dues al servidor d. cap de les altres opcions és correcta.
Triau l'opció correcta a. El protocol POP sorgeix com a resposta al problema d’accedir al correu des de diferents ordinadors utilitzant IMAP. b. L’IMAP sorgeix com a resposta al problema d’accedir al correu des de diferents ordinadors utilitzant POP.
Triau l'opció correcta a. SMTP utilitza el port 25, SMTPS el 462 o el 587, POP el 10, POPS el 110, IMAP el 993 i IMAPS el 143 b. SMTP utilitza el port 25, SMTPS el 465 o el 587, POP el 110, POPS el 995, IMAP el 143 i IMAPS el 993 c. SMTP utilitza el port 22, SMTPS el 465 o el 587, POP el 110, POPS el 993, IMAP el 995 i IMAPS el 143 d. SMTP utilitza el port 25, SMTPS el 465 o el 587, POP el 995, POPS el 110, IMAP el 143 i IMAPS el 993.
Els servidors de continguts continus a. serveixen en temps real vídeo, imatge i àudio sense que el client hagi de descarregarlos b. ofereixen una major qualitat de reproducció en el client quan s'implementen sobre TCP per establir una connexió i fer control d'errors c. cap alternativa és correcta d. ofereixen una major qualitat de reproducció en el client quan s'implementen sobre UDP per no establir una connexió i no fer control d'errors de transmissió de flux.
La qualitat d'una imatge es veu modificada amb el tipus a. vectorial b. es veu modificada amb vídeos, no amb imatges c. mapa de bits i vectorial d. mapa de bits.
El format d'àudio MP3 a. permet comprimir l'àudio digital de l'ordre de 5 vegades. b. usa una compressió de dades sense pèrdues. c. usa una compressió de dades amb pèrdues de sons inaudibles, però s'obté una elevada qualitat perquè modela el comportament de l'oïda humana. d. ha tengut poca aplicació pràctica.
Triau l'opció correcta a. A la reproducció de vídeo pel canal de televisió, les formes de transmissions possibles en streaming són en viu i en diferit b. Totes les alternatives són correctes c. L'estàndard FPS fixa una velocitat de transmissió de fotogrames òptima d. A major FPS i taxa de bits el fitxer de vídeo serà més gran.
Triau l'opció correcta a. Els senyals analògics tenen una taxa de mostratge més elevada que els digitals b. Al procés de conversió de senyals elèctrics analógics en digitals, la codificació en bits sempre té la mateixa llargària independentment de la quantitat de nivells analògics c. Els senyals analògics es representen mitjançant ones de pressió sonores i els digitals amb el sistema binari d. Cap altra opció és correcta.
Triau l'opció correcta a. La possibilitat de que la reproducció de streaming no sigui seqüencial la dona RTSP b. RTP ofereix el servei de reproduir al mateix moment que s'està emetent i a més a més sota demanda c. Totes les alternatives són correctes d. El multiplexatge s'empra amb multicast o unicast indistintament.
Es considera servidor de vídeo a. els circuits oberts de televisió i els de vigilància IP b. els hosts on s'emmagatzemen i distribueixen els fitxers d'imatge, vídeo i àudio c. totes les alternatives són correctes d. càmeres i micròfons que capturen imatge, vídeo i so i el transmeten a un altre dispositu per al seu emmagatzematge.
Triau l'opció correcta a. RTP transfereix la dada amb un flux irregular i discontinu ja que al principi carrega només el buffer b. L'streaming amb RTP descarrega parcialment els fitxers que reprodueix c. El rendiment de RTP i RTSP és millor quan treballen amb TCP d. RTP, per evitar pèrdua d'informació i retard necessita d'un gran ample de banda perquè es pugui fer la descàrrega total del fitxer.
Quins dels procediments següents formen part del processament digital de l'àudio? a. mostratge b. quantificació c. codificació.
Triau l'opció correcta a. Després d'una reproducció d'streaming s'esborren els fitxers descarregats b. Podcasting es el terme per a designar la difusió en directe de podcast disponibles a un web per a descarregar c. Podcasting, streaming i webcasting utilitzen els mateixos processos de distribució, descàrrega i difusió d. Al broadcasting tant l'emissió com la reproducció es fan en temps real.
És possible que el servidor DHCP no pugui lliurar cap adreça IP al client DHCP? a. No és molt freqüent però pot passar si no hi ha adreces IP del rang disponibles b. No és molt freqüent però pot passar encara que hi hagi adreces IP del rang disponibles c. Sí, passa sovint i en aquest cas el servidor DHCP envia un missatge DHCP_Decline al client DHCP d. Sí, passa sovint i en aquest cas el servidor DHCP envia un missatge DHCP_ACKnowledge al client DHCP.
El contingut de les respostes HTTP ..... a. inclou un codi d'estatus 504 en cas que el recurs no s'hagi trobat al servidor b. té la mateixa estructura que les peticions però no inclou l'estatus c. te una estructura diferent a les peticions i a més a més inclouen el codi d'estatus d. inclou un codi d'estatus i la seva descripció.
Denunciar test Condiciones de uso