option
Mi Daypo

TEMA 6. Avaliación dos procesos grupais e da competencia s

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
TEMA 6. Avaliación dos procesos grupais e da competencia s

Descripción:
Test sobre avaliación dos procesos grupais

Autor:
Alguén
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
14/03/2023

Categoría:
Deportes

Número preguntas: 30
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Principios da avaliación. Asegúrase de que mide exactamente o que quere medir. Fiable Válida Global Continua.
A competencia social É unha habilidade que vos permite interaccións comunicativas. Permitenos comportarnos de forma adaptada no ámbito social, persoal e profesional. As respostas A e B son correctas As respostas A e B son incorrectas.
A planificación previa contempla: O análise da realidade As avaliacións anteriores A fixación de obxectivos Todas as opcións anteriores son correctas.
A avaliación continua Permitenos correxir accións Permítenos cambiar procedementos Permitenos cambiar comportamentos Todas as opcións anteriores son correctas.
Os indicadores de avaliación: Poden ser de tipo cuantitativo Poden ser de tipo cualitativo A e B correctas A e B incorrectas.
É característico da competencia social Favorecer o enfrontamento de dificultades Aumentar a satisfacción personal Aumentar a autonomía personal Todas as anteriores son correctas.
Diarios e anecdotarios Rexistran actitudes espontáneas e significativas Non permiten emitir xuízos de valor Permiten mellorar a competencia social Son sinónimos.
A sociometría É un método cuantitativo Permite medir as relacións sociais establecidas A e B correctas A e B incorrectas.
O sociograma É unha matriz de dobre entrada É o primeiro instrumento empregado na análise sociométrica A e B correcta A e B incorrecta.
Unha avaliación axustada ao tempo e recursos humanos e materias é: Planificada Realista Válida e fiable Todas son correctas.
En que fase do proceso de avaliación da competencia social débense decidir os obxectivos? Planificación do proceso Execución Propostas de mellora Propostas de avaliación.
A sobreadaptación É a calidade das persoas capaces de adaptarse a todo tipo de situacións Está caracterizada por altas doses de seguridade e autoestima. É consecuencia dun temor excesivo á crítica e ao rexeitamento A e B son correctas.
O inventario de asertividade de Gambrill e Richey Agrupa 50 situacións en categorías Agrupa 30 situacións en categorías Agrupa 40 situacións en categorías Todas as anteriores son incorrectas.
A escala EMES Consta de 44 ítems Valora compoñentes cognitivos e condutuais A e B correctas A e B incorrectas.
As distintas formas ou modos de avaliar son: Procedementos e técnicas Instrumentos A e B correctas A e B incorrectas.
A persoa coordinadora do deporte extraescoalar dun colexio pide a monitores/as que observen a unha nena en concreto, anotando condutas disruptivas, escribindo nunha folla cando suceden, en que circunstancias e canto tempo duran. Trátase dunha observación Directa Indirecta Mixta Todas incorrectas.
Unha entrevista que non segue unha orde preestablecida para realizar preguntas: Semiestructurada Mixta Estructurada Non estructurada.
Como se denomina ao instrumento que recolle anotacións diariamente? Diario Anecdotario A e B correctas A e B incorrectas.
A autoevaluación é necesaria para Obter grande cantidade de datos Mellorar a nosa competencia social A e B son correctas A e B son incorrectas.
O propio suxeito avaliado desenvolve o proceso de Autoevaluación Heteroevaluación Homoevaluación Avaliación mixta.
Ferramentas elaboradas para desenvolver as técnicas, e que nos permitan obter, almacenar, analizar información, tomar decisións e desenvolver conclusións. Técnicas de avaliación Indicadores de avaliación Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación.
Segundo a implicación física da persoa que observa Directa Individual Participante De campo.
Obtención de datos que se limitan á pregunta que se responde Entrevista Ficha de observación Cuestionario Todas as anteriores son correctas.
Sinala o incorrecto con respeto á sociomatriz As filas corresponden aos electores A orde das persoas segue un criterio determinado Os nomes das persoas escríbense na mesma orde na primeira fila e na primeira columna As filas corresponden aos escollidos.
Características da competencia social, sinala a incorrecta É innata Aumenta a satisfacción personal Pode adestrarse para mellorar Contribúe a manter boas relacións cos demais.
Non se pode facer unha avaliación seria dun programa de animación sociodeportiva simplemente a base de indicadores Cualitativos Mixtos Cuantitativos Semiestruturados.
A persoa illada sintese soa, pero tamén síntese segura na súa soidade Timidez Ansiedade social Sobreadaptación Illamento.
Forman parte ad pesoa sempre, independientemente da súa actividade profesional Competencais profesionais Competencias persoais Competencias básicas Competencias sociais.
O resultado oscilará entre +90 e -90 Gambrill e Richey Rathius EMES EHS.
Explora a autoexpresión en situacións sociais, a defensa dos propios dereitos, expresión do enfado ou desconformidade, habilidade para decir non e rematar a interaccións, facer peticións e iniciar interaccións positivas co sexo oposto Gambrill e Richey Rathius EMES EHS.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor