option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Tests màquines hidràuliques només teoria (MUEI)
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
Tests màquines hidràuliques només teoria (MUEI)

Descripción:
pues el que posa al titol, no t'ha quedat clar?

Autor:
AVATAR
NoSócEnQuim
OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación: 18/06/2024

Categoría: Ocio

Número Preguntas: 64
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Un ventilador és: Una turbomàquina generadora de flux incompressible Una màquina de desplaçament positiu generadora de flux incompressible Una turbomàquina receptora de flux incompressible Una turbomàquina receptora de flux compressible.
Quan extrapolem el rendiment de model a prototipus d’una bomba centrifuga sabem que: El rendiment és adimensional, per tant és el mateix en model i prototipus S’han d’utilitzar els números adimensionals de cabal, pressió i potència El rendiment del model sempre serà més petit que el del prototipus El rendiment del prototipus sempre serà més petit que el del model .
En una bomba centrifuga treballant per sota del cabal de disseny: Sempre hi ha prerotació a la entrada L’angle d’incidència és positiu L’angle d’incidència és negatiu L’angle d’incidència no té influència.
La desviació a la sortida en un rodet centrífug: És negativa per cabals més grans que el de disseny Pot ser negativa o positiva A alta càrrega és més gran que al punt de disseny És més gran com més petit és el número d’àleps del rodet.
Per un rodet centrífug amb β2f=90o: L’alçada teòrica és independent del cabal L’alçada teòrica és més gran per cabals per sota del cabal de disseny L’alçada teòrica és més petita per cabals per sota del cabal de disseny L’alçada teòrica és independent de la velocitat de rotació .
La configuració de la imatge representa un rodet axial amb directriu a la entrada. Quina de les afirmacions és certa: Permet que la velocitat absoluta a la sortida sigui axial La velocitat absoluta a la entrada del rodet és axial La fricció sobre l’àlep del rodet és més petita que en altres configuracions de directrius La velocitat relativa a la sortida és més gran que a la entrada.
El rodet de la figura (el flux entra cap al full): És un rodet axial i gira en sentit horari És un rodet centrífug i gira en sentit horari És un rodet axial i gira en sentit antihorari És un rodet centrífug i gira en sentit antihorari.
Quina bomba és ideal per impulsar aigua a un desnivell de 1000m? Axial Centrífuga de doble entrada Centrífuga multicel·lular Centrífuga amb inductor a la entrada.
En una bomba centrífuga amb rendiment volumètric de 0.98 El cabal que passa pel rodet és més gran que el cabal que passa pel circuit El cabal que passa pel rodet és més petit que el cabal que passa pel circuit El cabal que passa pel rodet és igual que el cabal que passa pel circuit L’altura d’elevació real es 0.98 vegades la teòrica.
Una bomba centrífuga impulsa aigua des d’un dipòsit inferior a un superior amb una diferència de cotes de 100m. En la situació actual, la bomba funciona amb un cabal Q determinat. Es vol reduir el cabal que passa per la bomba a la meitat sense augmentar l’alçada que dona la bomba. Com es podria fer? Regulant amb una vàlvula en sèrie amb la bomba a la impulsió d’aquesta Regulant amb una vàlvula en sèrie amb la bomba a la aspiració d’aquesta Regulant amb una vàlvula en paral·lel amb la bomba Variant la velocitat de rotació de la bomba.
On és més habitual patir cavitació en una bomba centrífuga A la entrada i cara de succió A la sortida i cara de succió A la entrada i cara de pressió A la sortida i cara de pressió.
Quina afirmació és certa del ventilador d’àleps corbats cap endavant de la figura? Gira en sentit antihorari i té millor prestacions que si els àleps estiguessin corbats cap endarrere Gira en sentit horari i té millor prestacions que si els àleps estiguessin corbats cap endarrere Gira en sentit antihorari i té pitjor prestacions que si els àleps estiguessin corbats cap endarrere Gira en sentit horari i té pitjor prestacions que si els àleps estiguessin corbats cap endarrere.
En una turbina Pelton es pot regular el cabal: Obrint i tancant les directrius Obrint i tancant els àleps del rodet Obrint i tancant el injector Variant la velocitat de rotació.
En una turbina Kaplan és cert que (punta és a radi exterior i base al radi interior) β1f-punta< β1f-base β1f-punta >β1f-base β1f-punta =β1f-base β1f-punta =β2f-punta .
La potència mecànica extreta en un aerogenerador depèn: Linealment de la velocitat del vent De la velocitat del vent al quadrat De la velocitat del vent al cub De la velocitat del vent elevada a quatre.
La següent figura mostra: Turbomàquina generadora de flux incompressible Turbomàquina generadora de flux compressible Turbomàquina receptora de flux incompressible Cap de les anteriors.
Quin tipus de turbina està dissenyada amb una velocitat específica més baixa: Kaplan Francis Pelton Axial.
Quina afirmació és certa en una turbina hidràulica La potència hidràulica es inferior a la potència elèctrica El salt aprofitat es mes gran que el salt net El salt net es superior al salt brut El cabal que passa per la turbina es inferior al que passa pel circuit hidràulic.
La seguent figura mostra la evolució de la pressió a l’entrada d’una bomba. Quina afirmació es certa? La bomba en qüestió té cavitació La línia discontinua correspon a l’evolució de la pressió en la cara de pressió de l’àlep Al punt 4 és on tenim màxim risc de cavitació. El punt 1 correspon a la sortida de la bomba.
Suposeu que una bomba en un banc d’assaig no té cavitació en una certa condició d’operació. Per tal d’investigar quan apareix la cavitació es va buidant el nivell del dipòsit inferior mantenint el cabal constant amb una vàlvula de regulació Quina afirmació és certa? Al disminuir el nivell del dipòsit no apareixerà mai cavitació. El nivell del dipòsit no afecta a l’aparició de cavitació Primer apareixerà cavitació incipient i si es continua buidant apareixerà cavitació desenvolupada. Primer apareixerà cavitació desenvolupada i si es continua buidant apareixerà cavitació incipient.
Quina de les següents afirmacions sobre les juntes és certa La junta mecànica és més efectiva que la junta laberíntica La junta laberíntica és sensible a les vibracions La junta premsaestopes es menys econòmica que la junta mecànica La junta mecànica accepta velocitats d’eix més elevades que la junta laberíntica.
Tenim dues bombes de dimensions similars, girant a la mateixa velocitat i una d’elles te 𝛽2−alep superior respecte a l’altre bomba. Que es pot esperar d’aquesta bomba amb 𝛽2−alep? Tindrà menys prestacions que la bomba amb 𝛽2−alep petit Tindrà els canals més llargs que la bomba amb 𝛽2−alep petit Tindrà menys pèrdues per fricció a la carcassa ja que 𝑐2 serà més baixa Tindrà menys rendiment.
Quina afirmacio es falsa sobre Hth- infinits aleps i Hth aleps finits? Hth infinits aleps > Hth aleps finits La diferència entre les dues és més petita quan la bomba treballa amb cabals grans La diferència entre les dues és més petita si la bomba té més àleps El rendiment hidràulic és defineix com Hth aleps finits/Hth infinits aleps.
Quina opció correspon a la trajectòria absoluta d’una partícula que passa per la següent bomba centrífuga? a b c d.
Una bomba axial consta d’un àlep i una directriu a la sortida. Considereu 1, l’entrada de l’àlep, 2 la sortida de l’àlep i 3 la sortida de la directriu. Considereu que a 1 el flux entra sense prerotació i que la sortida a 3 es axial. Quina afirmació es certa c2<c1 w2>w1 u2=u1 c2u=0.
Quina afirmació sobre una màquina receptora és sempre certa L’energia específica del fluid a l’entrada es superior a l’energia específica a la sortida La pressió a l’entrada és inferior a la pressió a la sortida La cota a l’entrada de la màquina es inferior que la cota a la sortida Cap de les anteriors.
Quina relació existeix entre la diferencia de cotes ( 𝐻0 ) i la altura d’elevació de la bomba (𝐻𝑏) en un circuit de bombeig. Hb = H0 Hb>H0 Hb<H0 Hb pot ser inferior, superior o igual a 𝐻𝑜 depenent de la cota a on instal·lem la bomba.
Pel rodet d’una bomba centrífuga representada a la figura. El despreniment que s’indica correspon a una situació on el cabal és més gran que el cabal de disseny El despreniment que s’indica correspon a una situació on el cabal és més petit que el cabal de disseny El despreniment que s’indica correspon a una situació de vòrtex de punta Cap de les anteriors.
Pel rodet d’una bomba centrífuga representada a la figura El despreniment que s’indica es produeix a la cara de pressió i la bomba gira en sentit horari El despreniment que s’indica es produeix a la cara de succió i la bomba gira en sentit antihorari El despreniment que s’indica es produeix a la cara de succió i la bomba gira en sentit horari El despreniment que s’indica es produeix a la cara de pressió i la bomba gira en sentit antihorari .
Per evitar el risc de cavitació en un bomba: Es convenient reduir la cota de la bomba i augmentar el diàmetre de la canonada d’aspiració Es convenient augmentar la cota de la bomba i augmentar el diàmetre de la canonada d’aspiració Es convenient augmentar la cota de la bomba i disminuir el diàmetre de la canonada d’aspiració Es convenient disminuir la cota de la bomba i disminuir el diàmetre de la canonada d’aspiració.
En el gràfic següent es representen les corbes característiques de dues bombes a dues velocitats de rotació diferents n1 i n2 , i la corba d'un circuit. Trieu la resposta correcte: A i B són punts homòlegs A i C són punts homòlegs B i C són punts homòlegs Cap de les anteriors.
A la figura: S’ha representat una junta laberíntica i el sentit del cabal de fuites és el A S’ha representat premsaestopes i el sentit del cabal de fuites és el A S’ha representat una junta mecànica i el sentit del cabal de fuites és el A Cap de les anteriors.
Entre la sortida i l’entrada de l’àlep d’una bomba axial sempre es compleix: w2<w1 w2>w1 c2<c1 c2>c1.
Per a la bomba axial representada en la figura, es pot aconseguir: Cu2=0 cu1=0 Wu2=0 Wu1=0.
Per a la central hidroelèctrica de la figura, el tipus de turbina més adequat seria: Turbina Pelton Turbina Francis Turbina Kaplan Turbina bomba.
En una turbina Francis sempre es compleix: Les components meridianes de les velocitats absolutes son iguals Cm1=Cm2 La velocitat del rodet a l’entrada és igual a la sortida u1=u2 a i b són certes Cap de les anteriors .
Pel que fa a la formació de la torxa al tub d’aspiració en una turbina És més probable que es formi la torxa al tub d’aspiració en una turbina Francis que en una turbina Kaplan És més probable que es formi la torxa al tub d’aspiració en una turbina Kaplan que en una Francis És més probable que es formi la torxa al tub d’aspiració en una turbina Pelton que en una Kaplan Cap de les anteriors.
El rendiment hidràulic en una turbina es defineix com: El quocient entre el salt brut i el salt net (salt brut/salt net) El quocient entre el salt net i el salt brut (salt net/salt brut) El quocient entre el salt net i el salt brut menys les pèrdues de càrrega del circuit (salt net/(salt brut-pèrdues de càrrega del circuit) Cap de les anteriors.
Una condició de disseny d’una turbina Pelton és: Cu2=0 Cu2: component tangencial de la velocitat absoluta a la sortida del rodet Cm2=0 Cm2: component meridiana de la velocitat absoluta a la sortida del rodet C1=u/2 C1: Velocitat absoluta a l’entrada, u:velocitat del rodet Cap de les anteriors.
En una turbina Francis es detecta que al tub d’aspiració hi ha una torxa estreta sense moviment circumferencial i altament inestable. Que podem dir d’aquesta turbina? Treballa en càrrega parcial i la C surt en la direcció de U Treballa en càrrega parcial i la C surt en la direcció contraria a U Treballa en sobrecàrrega i la C surt en la direcció de U Treballa en sobrecàrrega i la C surt en la direcció contraria a U .
Quina de les següents afirmacions és correcte? La solar i la eòlica son fonts d’energia altament predictibles i renovables La energia hidràulica es una font d’energia renovable però te l’inconvenient que és altament impredictible. Les turbines hidroelèctriques solen augmentar la seva potència per la tarda/nit quan l’energia solar disminueix La energia nuclear no es una energia renovable però te l’avantatge que al llarg d’un dia s’adapta contínuament a la demanda energètica.
Quina de les següents afirmacions és falsa? Els “dampers” són equivalents a una vàlvula en sèrie en un circuit de bombeig La variació de velocitat de rotació es pot aplicar en màquines axials i centrífugues En una màquina centrífuga es pot variar l’angle de “pitch” per variar el punt de funcionament del circuit Les directrius a la entrada s’utilitzen en un ventilador centrífug per a modificar la corba característica .
Sobre els ventiladors axials, quina es certa: Quan tenen una directriu a la sortida es busca que la velocitat absoluta surti de la directriu amb una component tangencial Quan tenen una directriu a la entrada, la velocitat absoluta sempre entra al rodet amb una component tangencial en el sentit de U Quan tenen una directriu a la sortida, la velocitat absoluta surt del àlep amb una component tangencial en el sentit de U En el rodet d’un ventilador axial la velocitat absoluta a l’entrada i a la sortida es axial, sense component tangencial.
En quin punt de la següent bomba centrífuga amb directrius a la sortida tenim mes risc de cavitació? 4 2 1 3.
Quina de les següents afirmacions és correcte respecte als NPSH requerit? El podem disminuir fent una longitud de canonada més curta El podem disminuir fent un diàmetre de canonada mes gran És independent de la velocitat d’entrada a la bomba Cap de les anteriors és certa.
Respecte a les pèrdues hidràuliques en una bomba centrífuga, quina de les següents afirmacions es falsa Les pèrdues al interior del rodet i a la carcassa augmenten linealment amb Q Les pèrdues als discos no es consideren com hidràuliques i es tenen en compte en el rendiment mecànic El vòrtex de flux secundari, que fa que el flux surti amb una desviació positiva, no és una pèrdua Per cabals mes petits que cabals de disseny tenim una pèrdua a l’entrada perquè i>0º .
Quines avantatges tenen les juntes laberíntiques respecte a les mecàniques Son molt poc sensibles a les vibracions Admeten velocitats d’eix més elevades No necessiten refrigeració externa Totes les anteriors .
Si comparem la configuració d’una directriu a la sortida amb una directriu a l’entrada en un ventilador axial: Amb la directriu a la entrada aconseguim que el flux entri axial a l’àlep Amb la directriu a la sortida assegurem que el flux surti axial de l’àlep Amb la directriu a la sortida aconseguirem incrementar la pressió del fluid en el seu pas a traves de la directriu Amb la directriu a la sortida aconseguirem incrementar la velocitat del fluid en el seu pas a traves de la directriu.
Per un projecte d’una central hidroelèctrica s’ha de triar la cota a on s’instal·larà la turbina. Es coneix el salt brut definit per z1-z2. Les pèrdues al cantó de pressió i de aspiració són un 2% del salt brut. Com afectarà la cota Zturb? No afecta ja que el salt es el mateix Si Zturb es més baixa podrem aprofitar més salt Si Zturb és més baixa tindrem més pressió a l’entrada i a la sortida de la turbina Zturb s’ha d’instalar sempre per sobre de Z2.
Quina diferència principal hi ha entre una màquina volumètrica i una turbomàquina de flux incompressible En la volumètrica no hi ha una transferència real d’energia En la turbomàquina s’assoleixen pressions majors En la volumètrica el flux es discontinu Les volumètriques s’utilitzen per a cabals molt grans.
Com s’augmenta la potència en una turbina Pelton? Obrint les directrius Tancant les directrius Obrint l’injector Tancant l’injector.
Quina de les següents característiques anirà mes associada a un ventilador centrífug amb àleps corbats cap endavant? Rendiment alt Molt resistent a l’abrasió Bona capacitat per donar Q Corba H-Q estable.
Per quin mecanisme succeeix la cavitació en un líquid Augment de pressió a temperatura constant Disminució de pressió a temperatura constant Augment de temperatura a pressió constant Disminució de temperatura a pressió constant.
Quina conseqüència te el vòrtex que succeeix als canals d’una bomba centrífuga? Disminueix l’angle d’incidència Disminueix l’angle de desviació Augmenta β2 àlep Disminueix β2 fluid.
Quina de les següents avantatges tenen les juntes laberíntiques Admeten velocitats de l’eix més elevades que els altres tipus de juntes No necessiten refrigeració forçada Son molt poc sensibles a les vibracions Totes les anteriors.
Quins dels següents sistemes de regulació considereu més eficient per doblar el cabal que passa per un circuit hidràulic i que originalment funciona amb una sola bomba treballant amb un cabal proper al seu cabal màxim Instal·lar una vàlvula en sèrie i tancar-la parcialment Instal·lar una bomba similar a la primera en sèrie Instal·lar una bomba similar a la primera en paral·lel Instal·lar una vàlvula en by-pass .
Una bomba axial amb variació de l’angle dels àleps treballa en un circuit hidràulic. Si augmentem l’angle dels àleps (pitch) que passarà amb el cabal i l’altura de la bomba? El cabal augmentarà i la altura disminuirà El cabal augmentarà i l’altura augmentarà El cabal disminuirà i l’altura augmentarà El cabal disminuirà i l’altura disminuirà.
Quin tipus de màquina de les indicades a continuació és una turbomàquina de flux compressible receptora? Turbina hidràulica Compressor Turbina de gas Aerogenerador.
A cabals molt alts respecte el de disseny, les pèrdues dins d’un rodet de bomba centrífuga són degudes principalment La fricció amb les parets dels àleps La pre-rotació La circulació a l’interior dels canals entre els àleps El xoc degut al gran angle d’incidència.
Tenim dues bombes idèntiques A i B instal·lades en paral·lel en un circuit. Posem les dues bombes en funcionament, fent treballar A a més velocitat que B. Quina de les següents afirmacions és falsa? La màxima altura que se li donarà al fluid amb les dues bombes funcionant estarà limitada per la bomba B Pel mateix circuit, tenim més cabal i més altura fent funcionar les dues bombes en paral·lel que fent treballar qualsevol de les dues individualment Pel mateix circuit, el cabal que circula quan fem treballar les dues bombes és la suma dels cabals que obtenim per a cada una de les bombes quan treballen individualment Totes són correctes.
La zona inestable de la corba característica d’un ventilador axial Limita el rang de funcionament del ventilador a càrregues altes És deguda principalment al despreniment rotatiu No varia amb l’angle d’inclinació dels àleps Sol ser molt petita.
Quin mètode NO s’utilitza per a regular el punt de funcionament d’un ventilador centrífug? L’instal·lació de directrius mòbils a l’entrada Variació del pas d’àleps L’instal·lació de dàmpers Variació de la velocitat de rotació del ventilador.
En una bomba-turbina (marqueu la opció falsa): El cabal bombejat pel rodet sempre és més gran que el cabal útil El cabal turbinat pel rodet sempre és més petit que el cabal teòric El salt brut sempre és més petit que l’altura d’elevació de la bomba El salt real aprofitat com a turbina és el salt brut menys les pèrdues dins del rodet.
Les turbines Kaplan es caracteritzen per tenir (marqueu la opció falsa): Un grau de reacció major que zero Velocitats específiques elevades Només el terme de difusió associat a la velocitat relativa en l’equació d’Euler Poder regular l’angle d’inclinació dels àleps.
Denunciar Test