option
Mi Daypo

Tramentos Psicolóxicos II USC Emilio

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Tramentos Psicolóxicos II USC Emilio

Descripción:
Test NON EXAME elaborado a partir dos contidos da parte de Emilio

Autor:
Perlika
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
01/06/2019

Categoría:
Personalidad

Número preguntas: 96
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
A que fai referencia a Síndrome de Yavis? A que as persoas tenden a remitir espontáneamente dentro dun contexto terapéutico, obviando o encadre de cada profesional Ao namoramento da figura paterna durante a etapa fálica A que as persoas novas, atractivas, intelixentes e existosas teñen máis probabilidade de superar calqueira problema A que o feito de denominar (diagnosticar) xa é en si mesma un acto terapéutico, porque reduce a incertidume do paciente.
Unha persoa atractiva e intelixente (como por exemplo ti) tenderá a mellorar máis facilmente porque a terapia será máis fluida, despertará maior interese no terapeuta... Isto esta relacionado con: Síndrome de Yavis Síndrome de Travis Principio de Rumpelstilskin Efecto de primacía.
A caída do paradigma psicanalítico prodúcese: En 1952 da man dun informe de Eysenck acerca da efectividade da Psicoterapia En 1964 por parte de William Schofield En 1956 coa conferencia universitaria de Skinner en Boston En 1960 cando Elisardo Becoña asesina a Freud.
A que fai referencia o mito da uniformidade? A que os resultados empíricos acerca da efectividade na práctica clínica parecen non amosar diferenzas significativas entre distintos enfoques terapéuticos A suposta uniformidade entre pacientes e tratamentos que fai que se prescriba un mesmo tratamento a pacientes supostamente similares A que os resultados empíricos acerca da eficacia na práctica clínica parecen non amosar diferenzas significativas entre distintos enfoques terapéuticos A que cando non sabes que vestir é mellor ir todo de negro A que a relación terapéutica será máis positiva cando terapeuta e cliente sexan semellantes .
Por que se desbota o mito da uniformidade? Porque é mellor levar estampados Porque malia os resultados empíricos as distintas terapias non son equivalentes Porque non podemos falar de "clientes en termo xenérico Porque a semellanza persoal entre terapeuta e cliente non incide na relación terapéutica.
Que é Uniforme? Pacientes Tratamentos Ambas Ningunha.
A que fai referencia a Especificade? A atopar o tratamento axeitado para a persoa axeitada, baixo as circunstancias axeitadas, o profesional axeitado para a problemática axeitada. Aos efectos propios da terapia, descontando o efecto placebo Aos supostos específicos e non compartidos por cada orientación terapéutica A abordar, mediante unha análise funcional, o punto crítico do problema do paciente.
Con respecto á Especificidade; É un obxectivo do paradigma terapéutico actual Significa que as asignaturas de bacharelato ponderan 0,2 Desbótase por ser irresoluble É unha cuestión fundamental do enfoque Interpersoal.
A especifidade Implicaría realizar millóns de estudos sen sentido É frecuente na práctica clínica Desbótase porque as características persoas resultan menos relevantes do que cabería esperar en terapia Xa non se me ocorren máis opcións.
O Veredicto de Dodo di; Que as terapias son equivalentes Que todo o alumnado merece aprobar Que diferenza entre as terapias é moito menor do que se predica Que tanto homeopatía como psicoterapia son recursos válidos e éticos.
Veredicto de Dodo Todas as terapias son iguais Non parece haber diferenzas de efectividade entre distintos tipos de terapias Non parece haber diferenzas de eficacia entre distintos tipos de terapias Non parece haber diferenzas de eficiencia entre distintos tipos de terapias.
Ante o Veredicto de Dodo, cales son as solucións que se formulan? Aprender a botar o Tarot como forma de terapia Que podemos medir ben os resultados, e por iso parecen iguais Que o paradigma cognitivo-condutual falsea informes clínicos de eficacia Que, en realidade, a maioría de terapias comparten un núcleo común Realizar maiores estudos acerca da eficacia sobre persoas determinadas, en condicións determinadas, con problemas determinados... Que a cuestión da equivalencia ten resposta Que se debe desbotar o paradigma terapéutico actual.
Actualmente falamos de: Tratamentos baseados na evidencia Tratamentos con soporte empírico Tratamentos validados empíricamente Tratamentos de eficacia demostrada.
Chambess (1998), promotora da división 12 da APA, propón: A absurda cuestión da especificidade Unha nova forma de abordar a "validez empírica" A importancia de facer estudos acerca da especificade A relevancia do efecto placebo.
Unha das cousas que non se adoita ter en conta na "validez empírica" dos tratamentos é A afiliación terapéutica Os ensaios con resultados negativos A cantidade de ensaios realizados Ningunha é correcta Todas son correctas.
Como podemos clasificar os Ensaios Clínicos Aleatorizados segundo a interese dos resultados? Ensaio explicativo: eficacia e Ensaio Pragmático: efectividade Ensaio experimental: eficacia e Ensaio Pragmático: eficiencia Ensaio explicativo: efectividade e Ensaio Pragmático: eficacia Ensaio explicativo: eficacia e Ensaio Clínico: efectividade.
Os Ensaios Clínicos Aleatorizados, tomados do modelo médico, empregan; O control de varibles mediante a técnica do cego O control de varibles mediante a técnica de dobre cego Ensaios normalmente realizados con poboación clínica e ecolóxica Unha implantación de tratamento flexible.
Cal NON é característica dun Ensaio Explicativo Mostra homoxénea Intervención Flexible Grupo Control definido Medidas Obxectivas Seguimento a curto prazo.
Cal NON é característica dun Ensaio Pragmático: Mostra homoxénea Resultado con relevancia clínica Seguimento a longo prazo Intervencións flexibles Pacientes reais Comparador activo.
Como podemos saber se un ensaio é mais ben explicativo ou pragmático? Preguntándolle a Emilio Mediante o Pragmascopio Pola afiliación terapéutica do investigador Mediante a análise de resultados Mediante a avaliación formal da APA.
me llamo maria jose me gustan los libros soy taciturna vegetariana.... animalista posmoderna conductista constructivista.
Aproximadamente necesítase un promedio de 17 anos Para que o 14% do coñecemento obtido en investigación se traduza en práctica clínica Para considerar a formación completa dun psicoanalista Para que se efectúe un cambio de paradigma no centro da psicoloxía académica Para que apareza un novo enfoque terapéutico dentro da psicoterapia.
Limitación dos Ensaios Clínicos Explicativos Adoitan tardar pouco tempo en convertirse en práctica clínica A maioría de revisións sistemáticas conclúen que non parece haber evidencia para tomar decisións clínicas As condicións aplicadas son ecolóxicas respecto á práctica clínica A eficacia nun ECA implica efectividade real A realización dun ECA é custosa A maioría de ECAs son favorables a un único enfoque terapéutico.
Tratamento que causa un impactivo significativo nunha investigación explicativa Eficaz Eficiente Efectivo Efímero.
Tratamento que en condicións controladas ten resultados superiores ao azar Eficaz Eficiente Efectivo Efilocuente.
Tratamento que amosa os seus resultados en contextos naturais Eficaz Eficiente Efectivo Efiefi.
Que é un tratamento de buena fé? Rezarlle a San Roque tres rosarios Aqueles que o paciente considera que está recibindo de verdade e non é placebo Aqueles nos que o terapeuta deposita toda a súa confianza Aqueles que non recollen efectos secundarios.
Cal é a diferenza entre un paciente real e un que se emprega en estudos? O paciente real é homoxéneo coa súa mostra O paciente de estudos presenta un cadro xeral e indefinido O paciente real presenta comorbilidade con outras casuísticas da vida O paciente de estudos non paga pola terapia.
Que é a afiliación terapéutica? Que dous terapeutas vaian de cañas ao acabar o traballo A crenza na validez superior da teoría do cambio que está asociada co seu tratamento A relación de confianza mutua e reciprocidade que manteñen paciente e terapeuta A aculturación do paciente ao modelo teórico do terapeuta.
Que % da eficacia terapéutica explican os cambios extraterapéuticos? (sen %).
Que % da eficacia da terapia explican as técnicas terapéuticas? (sen %).
Que % da eficacia terapéutica explican os factores comúns das terapias, en especial a Relación Terapéutica? (sen %).
Que % da eficacia terapéutica explican as expectativas placebo? (sen %).
O veredicto de Dodo dinos: Que todas as terapias teñen a mesma eficacia Que na investigación comparativa é infrecuente atopar diferenzas apreciables entre diferentes tratamentos Que a eficacia dun tratamento apoia os supostos teóricos Que a terapia Cognitivo-Condutual prima sobre o resto.
Escolle a correcta A afiliación do terapeuta evítase mediante o dobre cego O dobre cego vese influenciado irremediablemente pola afiliación terapéutica A pizza con piña O cliente ten un papel reducido no cambio Nas posturas teóricas mutuamente excluíntes unha adoita primar sobre a outra.
Sinala a Falsa O cliente é o factor común máis importante Na investigación comparativa é infrecuente atopar diferenzas de eficacia entre tratamentos Existen evidencias razoables de que outros enfoques máis aló do Cognitivo-Condutual poden ser eficaces A suposta equidade nos resultados de eficacia débese a que o contexto terapéutico é complexo, multicausal e multisistémico.
Que implica que en psicoloxía non esté estrictamente definido o que é a normalidade? Que carecemos dun patrón de restitución Que só podemos detectar a ausencia de normalidade Que a psicopatoloxía non existe Non se me ocorre nada máis.
Sinala a correcta Enfermedad Mental Trastorno Mental Elefante telépata de combate Mental Illness.
A que fai referencia o Disorder? Saúde Mental Trastorno Mental Enfermidade Mental Malestar inespecífico.
A que fai referencia o Disease? Saúde Mental Trastorno Mental Enfermidade Mental Malestar inespecífico.
A que fai referencia o Illness? Saúde Mental Trastorno Mental Enfermidade Mental Malestar inespecífico.
Nos trastornos hai: Queixas Síntomas Signos Anosognosia.
Sinala a falsa Trastorno Mental e Saúde Mental son conceptos relacionados, xa a presencia do primeiro impacta sobre o estado do segundo Trastorno Mental e Saúde Mental son conceptos relacionados pero independientes, xa que pode haber saúde mental en presenza dun trastorno e ausencia de trastorno pero tamén de saúde mental. Trastorno Mental e Enfermidade Mental son termos diferentes Trastorno Mental é un termo que implica relativismo de por si.
Cal das seguintes ten unha base obxectiva? Signo Síntoma Queixa Diagnóstico.
Cal das seguintes ten unha base subxectiva? Signo Enfermidade Síntoma Non sei que.
Entre as seguintes opcións, sinala aquelas que forman parte das 6 áreas problemáticas do DSM Psicopatoloxización da vida cotiá Densidade dos volumes Problemas de obxectividade e referencia Ter que estudar os criterios Ausencia de instrumentos de medida incorporados Suposta ateoricidade Etiquetamento.
Entre as seguintes opcións, sinala aquelas que forman parte das 6 áreas problemáticas do DSM Psicopatoloxización da vida cotiá Aculturación Instrumento de comunicación científica-investigadora Ter que estudar os criterios Ausencia de instrumentos de medida incorporados Suposta ateoricidade Irrelevancia de cara ao tratamento.
Entre as seguintes opcións, sinala aquelas que forman parte das 6 áreas problemáticas do DSM Instrumento de control social Formación Cultural Instrumento de comunicación científica-investigadora Obxectivos investigadores e estatísticos Ausencia de instrumentos de medida incorporados Suposta ateoricidade Etiquetamento.
O Modelo de Recuperación: Foi baseado no estudo de pacientes ansiosas Implica o traballo directo sobre a parte enferma do cliente Defende que sempre que hai unha parte enferma haberá unha parte sá (sana) Traballa dende un enfoque constructivista.
Sinala a incorrecta ao respecto do Modelo de recuperación Formúlase como alternativa facer crecer a parte sana con respecto á enferma Aparece a raíz do traballo con pacientes anoréxicas Implica un Diagnóstico DSM-5 de TCA Emilio sigue un modelo sistémico.
No estudo da anorexia, a hiperactividade É unha característica secudaria pero frecuente É un proceso top-down Leva a auto-inanición É voluntaria.
As persoas anoréxicas purgobulímicas Amosan menor peso en ambientes fríos Amosan menor peso en ambientes cálidos Teñen cognicións dismórifcas acerca do peso Os síntomas son egosintónicos.
Un estudo de 2005 acerca da eficacia de tratamentos na anorexia amosou que o máis eficaz era: Terapia Interpersoal Terapia cognitivo-condutual Specialized Supportive Clinical Managemnt Acceptance a Commitment Therapy United States of America.
A que fai referencia o SSCM (Specialized Supportive Clinical Management) A unha terapia de manexo clínico non específico É unha terapia de corte condutual que se basea no reforzamento da conduta alimentaria É unha terapia por sauna É unha pseudoterapia.
Cal é o modelo actual da anorexia que empezou co traballo con ratas? ABA ACAB BABACAD DACACA ACT ATC.
As características diagnósticas do DSM Esixen unha inferencia mínima por parte do observador Teñen unha elevada fiabilidade interxuíz Adopta unha posición favorable ao modelo Cognitivo-Condutual Implican en certa medida unha interpretación subxectiva.
Unha síndrome é Conxunto de signos e síntomas que covarían no tempo e teñen unha orixe en común Conxunto de síntomas que covarían no tempo e teñen unha orixe en común Entidade xeralista e subclínica a un trastorno do DSM-5 Alteración do estado de ánimo ansioso-depresivo que non acada criterios de trastorno.
Canta xente aproximadamente ven a terapia sen ningún trastorno: 0% 10% 50% 90%.
Sinala a falsa respecto á orientación terapéutica Baséase nuns supostos arbitrarios Implica que se parte duns axiomas verdadeiros Define o que é un problema Establece cando un problema deixa de ser un problema.
Compoñentes básicos dunha orientación terapéutica Supostos, Modelo, Contexto, Problema Supostos, Análise Funcional, Intervención Investigación, Diagnóstico e Tratamento Axiomas, Paradigma Explicativo, Técnicas Terapéuticas.
Os problemas: Veñen a terapia Fanse en terapia Redefínense en terapia Implican un diagnóstico .
As queixas: Son as definidas polo terapeuta Redefínense nun problema por parte do terapeuta Utilízanse como apoio diagnóstico.
O placebo: É unha substancia que carecendo por si mesma de acción terapéutica, produce algún efecto curativo no enfermo, se este cree que a substancia realmente posúe acción É a melloría debido ao acto terapéutico de recibir axuda nun contexto terapéutico e dentro dunha relación terapéutica Desbota por completo o uso de antidepresivos É un fárcamo de efecto común.
A reposta placebo É unha substancia que carecendo por si mesma de acción terapéutica, produce algún efecto curativo no enfermo, se este cree que a substancia realmente posúe acción É a melloría debido ao acto terapéutico de recibir axuda nun contexto terapéutico e dentro dunha relación terapéutica Implica unha resposta ante o contexto artificial e non ecolóxico da terapia É unha resposta formulada polo reforzamento positivo da interacción co terapeuta.
Cal é a % de efectividade real do tratamento farmacolóxico antidepresivo (sen%).
Cal é a % de efectividade real do placebo no tratamento farmacolóxico antidepresivo (sen%).
O dobre cego: Evita a afiliación terapéutica no tratamento farmacolóxico É unha estratexia exclusiva da investigación psicoterapéutica Vese habitualmente perpetrado na investigación farmacéutica.
Cal é o medicamento máis receitado en España aos nenos? Cantar Cara el Sol Paroxetina 2-metilfenidato Imipramina.
Cal é a peza chave do placebo? A esperanza O sabor A duración.
Que neurotransmisor se ve producido na resposta placebo? Serotonina Dopamina Noradrelina Purpurina .
Que circuito neurolóxico se ve activado ante a expectativa de mellora? Sistema frontotalámico Circuito dopaminérxico mesolímbico Circuito frontocalloso Rede pechada frontobasal.
Sinala a falsa O placebo é activo O placebo é non específico O placebo débese ao contexto e non á intervención O placebo é unha resposta únicamente psicosocial, sen mediadores físico-químicos.
Os efectos non-específicos do placebo na depresión son Psicolóxicamente Activos, Terapeúticamente Inertes e Teóricamente Incongruentes Psicolóxicamente Activos, Terapeúticamente Inertes e Teóricamente Congruentes Psicolóxicamente Activos, Terapeúticamente Activos e Teóricamente Congruentes Psicolóxicamente Inactivos, Terapeúticamente Inertes e Teóricamente Incongruentes.
Se quixésemos DESCARTAR o efeto placebo nunha investigación farmacolóxica, este debería ser; Psicolóxicamente Activo e Terapéuticamente Inerte Teóricamente Congruente e Psicolóxicamente Activo Terapéuticamente Activo e Teóricamente Incongruente Teóricamente Congruente e Terapéuticamente Activo Que cojones es esta pregunta.
A respota placebo implica Resposta ao significado simbólico e Efecto do Contexto Terapéutico Un efecto específico e un efecto inespecífico Respostas reais e respostas simbólicas Actuar sobre o Disease Actuar sobre o Disorder.
Que núcleo cerebral ten especial importancia no efecto placebo? Núcleo Accumbens Corpos Mamilares Amígdala Núcleo Geniculado Lateral.
Cal e o principio mediante o cal o mero feito de diagnosticar é un acto terapéutico? Síndrome de Yavis Principio de Rumpelstiltskin Principio de Rasputín Síndrome de Travis Ley da gravidade.
A droga máis frecuente utilizada en práctica xeral, segundo un artigo de 1955, é: Paroxitina Tranquimacín Placebo Valium.
Que caracteríza, fundamentalmente, o perfil do "buen médico"? A convicción da eficacia do tratamento que propón A afiliación terapéutica A calidez interpersoal A bata branca.
Segundo a Perspectiva Evolutiva, Humphrey propón unha avaliación; Das circunstancias e dos beneficios/costes de enfermar e mellorar Do cliente e do terapeuta Do entorno social e do mundo interior Dos beneficios secundarios da condición de "enfermo".
Cando o malestar se debe a autodefensas xeradas: Este conleva beneficios e o custo de curación é baixo Non existen beneficios e o custo de curación é alto Pese a haber beneficios, implica un custo de curación alto.
Cando hai unha condición patolóxica, seugnod a perspectiva evolutiva do placebo; Hay un beneficio no malestar pero a curación require un custo alto Non hay un beneficio no malestar e coste de cura é alto O coste de cura é baixo, pero mantense por haber beneficios no malestar.
O paradigma actual en psicoterapia é: Cognitivo-Condutual Psicanalítico Condutual Sistémico.
Sinala a falsa con respecto ás Orientiacións puras de escola: Conleva unha gran afiliación Entenden que os problemas se fan en terapia Implica identificarse cunha terapia exclusivamente Cada vez é menos común.
Que define unha orientiación terapéutica: A roupa que levas Por que un problema da beneficios Que hai que facer para que un problema deixe de ser un problema Que problemas remiten espontáneamente.
"Sé del Barsa pero coge a Messi" ou ser Psicanalista pero usar técnicas de Exposición, é propio dun enfoque: Ecleticista Técnico Integrador Teórico Ecleticista Sintético Integrador Asimilativo.
O Ecleticismo Técnico foi proposto por: Emilio Gutiérrez Lazarus Ellis.
O Ecleticismo Técnico: Implica integración de teorías (ACR) É unha terapia multimodal (Basic) Aparece moi recentemente ante o panorama tan diverso en psicoterapia.
A integración teórica Fusiona dúas terapias cual Digimon coa esperanza de obter unha máis forte Fusiona técnicas nun modelo único de terapia Absorbe técnicas sen entrar en elucubracións explicativas.
O Ecleticismo Técnico Implica usar un pouco de todo, sen moito cuestionamento, en función do que nos veña Defende a teoría psicanalítica pero toma recursos do paradigma condutual Parte dunha síntese teórica para desenvolver novas técnicas.
A integración asimilativa: Favorece o asentamento nun paradigma concreto, pero incorpora ou asimila técnicas ou perspectivas doutros paradigmas Pretende facer unha síntese integradora de todos os modelos actuais en psicoterapia Conleva escoller as técnicas e paradigmas asimilando o caso particular ao que nos enfrontamos.
"Sé del Madrid, pero pille a Messi y adopte la filosofía de Guardiola" ou defender un paradigma pero incorporar elementos e perscpetivas doutros é propio de: Integrador Técnico Integrador Teórico Integrador Asimilativo Ecleticista Sintético.
"Formar el Barmadrid" ou xuntas as concepcións teóricas de dous ou máis paradigmas a fin de obter unha perspectiva superior é propio de: Ecleticista técnico Ecleticista Teórico Integrador Teórico Integrador Asimilativo.
Que modelo defende que, en realidade, o importante da terapia son os aspectos contextuais compartidos por todos os modelos (relación, ritual...) Factores Comunes Ecleticismo Comunal Apoyo Social Empézame a doer a cabeza de facer tantas preguntas Integrador Asimilativo Integrador Teórico.
Cales son os factores comúns da psicoterapia que inciden na eficacia da mesma? Contexto enmarcado, Ritual Ritual, Esquema Conceptual, Relación e Contexto Enmarcado Relación Terapéutica, Placebo Placebo, Relación Terapéutica, Expectativa de Sanación.
Ante o Veredicto de Dodo, cales son as solucións que se formulan? Aprender a botar o Tarot como forma de terapia Que non podemos medir ben os resultados, e por iso parecen iguais Que o paradigma cognitivo-condutual falsea informes clínicos de eficacia Que, en realidade, a maioría de terapias difiren moito Realizar maiores estudos acerca da eficacia sobre persoas determinadas, en condicións determinadas, con problemas determinados... Que a cuestión da equivalencia ten resposta Que se debe desbotar o paradigma terapéutico actual.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor