option
Mi Daypo

Tratamentos Psicolóxicos USC II Parte Cristina

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Tratamentos Psicolóxicos USC II Parte Cristina

Descripción:
Test NON EXAME da parte de Cristina Seguramente sexa máis difícil que o exame

Autor:
Perlika
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
02/06/2019

Categoría:
Personalidad

Número preguntas: 202
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Nesta época, non había diferenzas entre o individuo e o colectivo Sociedades Tribais Cultura Helénica Psicanálise Renacemento.
Son os primeiros en propoñer a curación pola palabra: Mesmeristas Cultura Helénica Renacentistas Neocondutistas.
Cando os catro humores hipocráticos están en equilibrio fálase de: Crasis Equinea Locus Amoenus Preterismo Aunugus.
Sinala a falsa con respecto ao panorama psicoterapéutico na Idade Media: Os trastornos mentais eran producto do demo Entre as prácticas comúns estaban a confesión e a terapia ocupacional A Igrexa tivo un papel moi relevante na demonificación dos Trastornos Mentais Non había un corpus científico-teórico que explicase a conduta das persoas "posuídas".
Cal é a doctrina que permite á Igrexa impugnar ás persoas por pecaminosas por actos da "vida mental interior"? Doctina Construtivista Doctrina Neotestamentaria Doctrina Evanxelista Doctrina Santificada.
No Renacemento: Faise unha diferenciación entre "preternatural" e "natural" O padre Jofré reivindica o papel do exorcista no tratamento das enfermidades preternaturales Hai unha progresiva deshumanización das enfermidades mentais Recupérase o modelo helenista do tratamento pola palabra.
Cando dicimos que aparece a psicoterapia? en 1912 a inicios do século XIX en torno á metade do século XX no último cuarto do século XIX.
Que autor establece a primeira nosoloxía psiquiátrica? Hipólito Merino Krapelin Freud Liébault.
A psicoterapia aparece intensamente ligada á; Filosofía Humanista Rogeriana Suxestión Hipnótica Método Catártico Asociación Libre.
Caso paradigmático no que se pon de manifesto que o "purgar a chimenea" ten efectos terapéuticos H. M. Anna O. E. Amenedo Phineas Gage Bryan P.
O "purgar a chimenea" fai referencia a: A asociación libre O método catártico Bricomanía A etioloxía da histeria Os mecanismos de defensa.
Cal é a enfermidade da época psicanalítica? A histeria A distimia O histriónico A angustia.
En certa medida, a histeria aseméllase a... O trastorno de estrés postraumático A fobia específica Os trastornos somáticos O trastorno depresivo maior.
Sinala a falsa respecto ao Inconsciente segundo a teoría psicanalítica O seu contido non é accesible normalmente polo consciente Inclúe o Ello e o SuperYo A "conexión directa" que ten é co preconsciente Búscase acceder ao seu contido na psicoterapia Preténdese encerrar o seu contido durante a terapia.
Con que concepto está relacionado a teoría psicanalítica? Indefensión aprendida Apego Resiliencia Directividade.
Mecanismo de defensa que consiste en excluír da concienta pensamentos e desexos ameazantes: Desprazamento Racionalización Represión Proxección Negación.
Mecanismo de defensa que consiste en retroceder a nivel evolutivo menos maduro: Desprazamento Racionalización Represión Regresión Ningunha é correcta.
Mecanismo de defensa que consiste en xustificar a nosa conduta con motivos admirables ou lóxicos: Ningunha é correcta Racionalización Represión Proxección Negación.
Mecanismo de defensa que consiste en comportarse de maneira oposta aos nosos sentimentos reais: Ningunha é correcta Racionalización Represión Proxección Negación.
Mecanismo de defensa que consiste en atribuír a outra persoa os nosos sentimentos, pensamentos e condutas non aceptables: Ningunha é correcta Desprazamento Represión Proxección Negación.
Mecanismo defensivo de Desprazamento Excluír da conciencia os pensamentos e desexos ameazantes Xustificar a nosa conduta atribuíndo motivos admirables ou lóxicos Redirección dalgunha emoción, como a agresividade, dende a fonte real cara outra persoa ou obxecto Retroceso a un nivel evolutivo menos maduro Ningunha é correcta.
Mecanismo defensivo de Represión Excluír da conciencia os pensamentos e desexos ameazantes Xustificar a nosa conduta atribuíndo motivos admirables ou lóxicos Redirección dalgunha emoción, como a agresividade, dende a fonte real cara outra persoa ou obxecto Retroceso a un nivel evolutivo menos maduro Ningunha é correcta.
Mecanismo defensivo de Formación Reactiva Excluír da conciencia os pensamentos e desexos ameazantes Comportarse dunha maneira oposta aos sentimentos reais do individuo Redirección dalgunha emoción, como a agresividade, dende a fonte real cara outra persoa ou obxecto Reticencia do individuo a facer consciente o material ameazador inconsciente Ningunha é correcta.
A trasferencia é propia; Do cliente Do terapeuta.
A contratrasferencia é propia; Do cliente Do terapeuta.
Técnica psicanalítica que consiste en explicar o significado subxacente da conduta Asociación Libre Interpretación Suxestión Hipnótica Análise dos soños Insight.
O desprazamento insconsciente do paciente cara o terapeuta de sentimentos, actitudes e fantasías de persoas significativas do pasado é Experiencia Emocional Correctiva Transferencia Resistencia Contratransferencia.
A reticencia do individuo a facer consciente o material ameazador inconsciente que foi previamente reprimido ou negado é: Experiencia Emocional Correctiva Transferencia Resistencia Contratransferencia.
No panorama psicoanalítico actual, considérase que o terapeuta debe ser: Impersoal, obxectivo e neutro Unha Pantalla Branca Amosar compromiso, interese e preocupación humana O que sente no diván.
O psicodrama foi unha escola creada e propulsada por: Por min porque para drama xa está a miña vida Moreno Breuer Durkheim Rogers.
Como se denomina en psicodrama ás persoas que axudan a interpretar o papel ao protagonista? Egos Sintónicos Egos Auxiliares Corpos Mamilares Actores Secundarios Actores Contextuais.
A que fai referencia Moreno cando fala do átomo social? Ao núcleo poboacional que resulta indivisible As persoas que constitúen o ambiente de interacción cercano Ao individuo inmerso nunha sociedade multitudinaria A un novo elemento da táboa periódica.
Cal se di que é unha terapia ahistórica? Psicodrama Psicanálise Modificación de Conduta A terapia Sistémica A terapia Narrativa.
Cales son as etapas do Psicodrama de Moreno? Luz, Escena e Acción Caldeamento, Dramatización e Comentarios Entrenamento, Execución e Avaliación Ningunha das anteriores.
Cantas etapas ten o psicodrama de Moreno? Básicamente 2 3 ou 4 5 pero modificables 7 máis menos 2.
Técnica Psicodramática Asociación Libre Soliloquio Intervención Paradóxica Autorrepresentación.
Segundo o modelo Existencialista-Analista, cales son os grandes interrogantes que nos xeramos ao longo da vida? Morte Aprobar Diseños Autorrealización Liberdade Intimidade Illamento Existencial Sensentido Logro.
Quen formulou a logoterapia? Victor Frank Salvador Minuchin Carl Rogers Karl Jasper.
Cal é o primeiro modelo en formular a intención paradóxica? A logoterapia A psicoterapia centrada no sentido A terapia sistémica A psicoterapia centrada no cliente.
Carl Rogers propón 3 características básicas na psicoterapia; Autorrealización Autenticidade Autorrevelación Empatía Silencios Tarefas Aceptación positiva incondicional.
Amosar ou devolver o contido verbal do paciente coas nosas propias palabras é.
Amosar ou devolver o contido emocional que deprende o que nos contan coas nosas propias palabras é.
A Teoría do Dobre Vínculo foi formulada por: Salvador Minuchin Gregory Bateson Emilio Gutiérrez Weakland Paul Watzlawick.
Que sostén a Teoría do dobre vínculo: Que a causa da esquizofrenia é unha comunicación familiar incongruente Que tanto cliente como terapeuta establecen vínculos entre si Que é imposible non xerar certar dependencia no cliente ao longo da terapia Que o emprego de coterapeutas diminúe a dependencia do cliente no terapeuta.
Un sistema é Un conxunto de elementos dinámicamente estructurados, cuxa totalidade xera unhas propiedades que en parte son independentes daquelas que posúen os seus elementos por separado Unha teoría xeral en que se agrupa unha serie de principios e ideas que pretenden explicar unha materia determinada e as leis por que se rexe Conxunto estruturado en que os seus elementos están rexidos por determinadas leis Plano que utiliza un ou máis números ou coordenadas, para determinar de forma única a posición dun punto ou doutro elemento xeométrico.
Escolas Sistémicas: Escola de Saint-Marie Escola Internacional Escola Condutual Escola Psicanalista Escola de Londres Escola de Milán Escola de San Martiño de Abaixo Escola Estrutural.
Segundo os axiomas sistémicos, utilizamos unha comunicación; Dixital e Analóxica Presente e Histórica Ningunha é correcta Estrutual e Lingüística Anterior e Posterior.
Axioma Sistémico; É imposible non comunicar A personalidade xorde como unha dinámica en conflicto Os sistemas son as familias Non hai diferenzas significativas entre psicoterapias.
Segundo os axiomas sistémicos, pode haber intercambios comunicacionais; Compelementarios ou simétricos Congruentes ou Paradigmáticos Superiores ou Inferiores A priori ou a posteriori.
A que fai referencia a "viaxe do duelo"? Ao traxecto especialmente crítico que se realiza camiño ao enterro ou ritual social Á volta aos lugares significativos compartidos coa persoa falecida Á viaxe que se realiza con frecuencia despois dun falecemento a fin de crear distancia psicolóxica co suceso ía poñer algunha opción de coña pero paréceme un tema serio :c.
Gregory Bateson divide; Cambios de primeira orde (axustes) e cambios de segunda orde (transformación maior) Cambios ordinarios (non terapéuticos) e cambios transcendentais (terapéuticos) Cambios de primeiro nivel (significativos) e cambios de segundo nivel (tanxenciais) Cambios físicos e cambios psicolóxicos.
O paciente realiza unha serie de accións para obter datos sobre a fiabilidade do terapeuta. A isto chámaselle; "Tocar a auga" (Test Waters) Test da confianza Proba de fidelidade Reaseguración terapéutica Relación terapéutica Vinculación confidencial.
A ira ten varias fases: Fase de estallido e fase de lamentación Fase de disparo e fase de normalización Fase de incremento e fase de estallido Fase acumulación, fase de estallido e fase de avaliación.
Durante a primeira fase da ira, é preciso: Recoñecer internamente a rabia Promover unha conduta asertiva Evitar as frases feitas e dar tempo ao cliente Non enfadarnos nós Expresar o discomfort coa situación terapéutica.
Durante a segunda fase da ira, é preciso: Dar mostras verbais de empatía Promover condutas alternativas nun futuro Dar tempo ao cliente Falicitar, mediante preguntas abertas, a expresión da ira.
Con que pacientes nos podemos permitir ser máis directivos? Con pacientes comórbidos, cunha casuística na que urxe a intervención Con pacientes con baixo nivel de resistencia Con pacientes moi reticentes ao cambio Con calqueira tipo de paciente.
As intervencións paradóxicas nas que o terapeuta disuade ou nega o cambio no cliente son: Prescriptivas Invalidatorias Restrictivas Imperativas Inquisitivas.
As intervencións paradóxicas nas que o terapeuta anima a conduta desexo de cambio: Prescriptivas Invalidatorias Restrictivas Imperativas Inquisitivas.
Dende a perspectiva narrativa, as persoas que buscan terapia atópanse atrapadas: Nun laberinto emocional Nun cadro inamovible Nunha narrativa dominante Nunha narración catastrófica.
As seguintes estratexias pretenden abordar a resistencia Aceptación-Validación Confrontación Intervencións paradóxicas Utilización de metáforas Aplicación da imaxinación.
Con respecto a proporcionar información Débese evitar dar consellos A psicoeducación aumenta a preocupación do cliente As guías non son aconsellables As suxerencias deben ser comúns.
A que fai referencia o: Patrón composto de memorias, emocións, cognicións e sensacións corporais en relación cun mesmo, e as relacións dun mesmo con outroas persoas que se desenvolven durante a infancia ou adolescencia, elaboradas durante a vida do individuo e disfuncionais en grado significado Apego inseguro de Bowlby Esquemas adapativos tempranos de Young Narrativa patolóxica de Mahoney Esquemas disfuncionais de Ellis.
Con respecto á concepción actual da catarse na terapia: É positiva, pero non suficiente É o factor común máis importante da psicoterapia Ten sempre efectos positivos Implica a revelación do material inconsciente.
Hoxe en día sabemos; Que a terapia cognitivo-condutual cumple con máis rigor os criterios de calidade Que é a relación terapéutica o que cura Que debemos preparar intervencións específicas para cada trastorno Que non imos aprobar tratamentos.
Os grupos de encontro de Rogers: Son grupos terapéuticos entre 4 e 6 persoas Promoven a autoaceptación e autoestima Son grupos autoiniciados e anónimos Promoven o cambio terapéutico polo modelado.
Que queremos dicir cando nos referimos á terapia como un microsomo social? Que actúa como un pequeno tecido social seguro para o cliente no que aprenda habilidades que logo xeralice a todos os contextos Que é dificil lograr unha xeralización das habilidades adquiridas en terapia, por non ser representativas do contexto natural do individuo Que a interacción diádica resulta insuficiente para propiciar un cambio no individuo Estou espeso así farei un descanso en breves.
O procedemento de escritura autoexpresiva de Pennenbaker... Amosa que escribir acerca de acontecementos relevantes facilita o seu procesamento Non obtivo resultados significativos, pero posteriores liñas de investigación apuntan a que pode ser un recurso interesante Implica a escritura dos motivos de consulta, para facilitar o Rapport terapéutico según o cliente chega a terapia.
Na invesitgación de Pennebaker, que persoas tiñan peor saúde? Pensamento egodistónico Pensamento anticipado Escritura microscópica Escritura macroscópica Pensamento de baixo nivel.
Na terapia a dúas mans; Existen dous coterapeutas, que traballan simultáneamente co cliente Implica un procedemento narrativo do cliente ao final de cada sesión Implica a utilización de actividades manuais a modo de metáfora, para abordar a resistencia Hai un nexo entre terapeuta e núcleo familiar.
A terapia a dúas voces; É unha obra na que cliente e terapeuta escribían as súas impresións acerca de cada sesión É un metodo narrativo na que o paciente confronta o seu eu pasado mediante a escritura dunha carta É o método terapéutico que implica dous coterapeutas Dios hai dúas chicas coa bandeira de españa diante miña e acábome de desconcentrar moitísimo pero non me podo rir socorro.
As cartas non enviadas foron propostas por; Pennebaker Yalom Mahoney Cristina.
Con respecto á autorrevelación do paciente; É necesaria para o proceso terapéutico Debe ser equitativa coa autorrevelación do terapeuta, a fin de non descompensar o equilibrio relacional Debemos conseguila nunha primeira instancia por medio de diversas técnicas.
A autorrevelación terapéutica; Debe primar o contido sobre o proceso Debe ser acerca de eventos sen importancia Nun inicio facilita o rapport se se centra no proceso Debe ser vista dende unha perspectiva funcional.
En psicoterapia falamos de: Paciente Cliente Enfermo Usted.
A demanda; Inicia o proceso terapéutico Vén sempre do portador do problema Sempre debe ser admitida.
A que nos referimos cando falamos da persoa sobre a que existe un consenso social que porta o síntoma ou problema? Cliente Paciente Identificado Persoa Afectada Portador Social.
Guy dinos (1987) Que hai motivacións funcionais e motivacións disfuncionais para ser psicoterapeuta Que necesitamos máis psicólogos clínicos para resposta á demanda crecente da sociedade Que sempre que existe unha boa formación o profesional estará plenamente capacitado.
Guy (1987) parece atopar que na infancia dos profesionais da psicoterapia Tendían a estar en familias altamente desestructuradas O pai descríbese como pasivo e a nai tiña tendencia a comunicar os seus problemas ao neno Existe un conflito interpersoal relevante entre pai e nai, que non se resolve e é transferido ao marco da psicoterapia Hai un irmán ou irmá maior que actúa como figura conciliadora dentro da familia.
Indica a correcta por orde crecente -> equipo terapéutico - sistema terapéutico sistema terapéutico - equipo terapéutico coterapeutas - terapeuta sistema terapéutico - terapeuta.
A que fai referencia a supervisión directa? A consultar un caso con outro profesional da rama Á presencia doutro profesional durante as sesións clínicas que achegue críticas e suxestións ao terapeuta Á formación práctica que reciben os psicoanalistas durante un período de 2 anos Ao superpoder de ver máis alá do normal.
A que fai referencia a supervisión indirecta? A consultar un caso con outro profesional da rama Á presencia doutro profesional durante as sesións clínicas que achegue críticas e suxestións ao terapeuta Á formación práctica que reciben os psicoanalistas durante un período de 2 anos Ao superpoder de ver máis alá do normal.
A que fai referencia o encuadre externo? Ao modelo psicoterapéutico do que parte para explicar os problemas o terapeuta (psicanálise, condutismo...) Ao conxunto de regras fixadas polo terapeuta que fan viable a psicoterapia (honorarios, duración...) Á actitude que se entende que o psicoterapeuta debe manter na terapia Ao marco sociopolítico no que se sitúa a terapia.
A que fai referencia o encuadre interno? Ao modelo psicoterapéutico do que parte para explicar os problemas o terapeuta (psicanálise, condutismo...) Ao conxunto de regras fixadas polo terapeuta que fan viable a psicoterapia (honorarios, duración...) Á actitude que se entende que o psicoterapeuta debe manter na terapia Ao marco sociopolítico no que se sitúa a terapia.
Segundo o modelo de Egan, o terapeuta debe ser máis directivo na Fase 1 2 3 4.
Segundo o modelo de Egan, o terapeuta debe ser menos directivo na Fase 1 2 3 4.
Que nos di a doctrina neotestamentaria? Que o novo testamento debe rexir a vida moral da Igrexa, ignorando os escritos anteriores Que as persoas non poden pecar só coa súa conduta, senón co seu corazón Que os posuídos polo demo deben ser salvados nas mans de Deus Que os enfermos mentais deben dispoñer dos recursos da caridade cristiá.
Onde se crea o primeiro hospital psiquiátrico do mundo? Valencia, 1410 París, 1637 Móstoles, 1212 Viena, 1876.
Quen crea o primeiro hospital psiquiátrico do mundo? Sigmund Freud Padre Jofré A administración Madison Beuer.
Galeno pretendía curar as enfermidades con cousas Naturais Prenaturais Preternaturais Non naturais.
A teoría de Mesmer era O magnetismo animal A catarse A cura por disociación A hipnose.
Quen é a primeira persoa en acuñar o termo da hipnose Mesmer Liélbaut Freud Breuer Braid.
A división entre a psicoloxía académica e a práctica clínica; Aparece xa dende o xurdimento da psicoterapia É de recente suceso É menor do que se fai ver Ven ligado á corrente humanista.
Eysenck (1952) publica un informe; A favor da psicanálise A favor de potenciar as relacións terapéuticas En contra dos resultados do modelo condutista En contra dos resultados do modelo psicanalítico.
Con respecto a se todos os enfoques terapéuticos son equivalentes É unha falacia soster que do feito de que dous tratamentos non poidan diferenciarse se siga que son iguais O feito de atopar resultados semellantes invalida moitos supostos dos modelos É posible que non sexan equivalentes pero non sexamos capaces de medir esa diferenza É posible que existan factores comúns que expliquen o éxito terapéutico de diversos modelos É recomendable utilizar intervencións cognitivo-condutuais, polo estar basadas na evidencia Existen correntes claramente superiores en eficacia a outras.
Ecleticismo no que cada quen colle o que lle gusta; por exemplo, a min mólame curar chakras e pa diante Ecleticismo Técnico Ecleticismo Intuitivo Ecleticismo Sintético.
A partir de que numero se considera unha terapia como breve? 10 15 12 25.
A histeria diferénciase da neurose obsesiva, segundo na psicanálise Que a histeria presenta síntomas somáticos Que na neurose o neno xogou un rol máis activo no abuso sexual e chegou a sentir pracer Que a paciente perde o sentido da realidade e adopta unha nova identidida hipersexual Que a neurose é un cadro máis duradeiro.
A que fai referencia o modelo topográfico da psicanálise? Á presencia dun consciente, preconsciente e inconsciente Á presenza dun Eu, SuperEu e Ello Ás etapas do desenvolvemento psicanalítico Ao proceso terapéutico de catarse Á ubicación dos contidos inconscientes.
A que fai referencia o modelo estrutural da psicanálise? Á presencia dun consciente, preconsciente e inconsciente Á presenza dun Eu, SuperEu e Ello Ás etapas do desenvolvemento psicanalítico Ao proceso terapéutico de catarse Á ubicación dos contidos inconscientes.
Ente ilóxico, atemporal, que pode simultanear sucesos do pasado e do presente Eu Inconsciente Preconsciente Ello.
Rexión vagamente definida que media entre insconsciente e consciente Preconsciente Interconsciente Mesoconsciente Pseudoconsciente.
O modelo económico psicanálitico ocúpase da distribución, transformación e gasto da Pulsión Sexual Libido Enerxía do Ello Enerxía Subconsciente.
As nocións de fixación e regresión son propias do modelo psicanalítico Xenético Estrutural Topográfico Dinámico Económico.
Escolle a orde correcta Fase anal Fase oral Fase fálica Fase genital Fase oral Fase anal Fase genital Fase fálica Fase anal Fase fálica Fase genital Fase oral Fase oral Fase anal Fase fálica Fase genital.
En que etapa ocorre o complexo de Edipo? Fase oral Fase anal Fase fálica Fase genital.
Conceptos asociados á fase fálica Complexo de Edipo Neurose de Transferencia Regresión Ansiedade de castración Dinámica de conflicto Envexa do pene.
Que parte do aparato psíquico xorde do proceso de socialización, por medio da internalización de normas e valores paternos? Yo SuperYo Preconsciente Ello.
A que concepto fai referencia o feito de dicir que toda a conduta está determinada, e polo tanto, o psicoanalista pode interpretala a partir de procesos inconscientes? Analizabilidade Principio da determinación múltiple da conduta Ley da aprendizaxe Principio de causalidade da conduta Interpretación.
Mecanismo defensivo de Identificación Excluír da conciencia os pensamentos e desexos ameazantes Comportarse dunha maneira oposta aos sentimentos reais do individuo Redirección dalgunha emoción, como a agresividade, dende a fonte real cara outra persoa ou obxecto Aumentar a valía persoal por medio da adopción de características dunha persoa que se admira Ningunha é correcta.
Mecanismo defensivo de Illamento Excluír da conciencia os pensamentos e desexos ameazantes Comportarse dunha maneira oposta aos sentimentos reais do individuo Redirección dalgunha emoción, como a agresividade, dende a fonte real cara outra persoa ou obxecto Aumentar a valía persoal por medio da adopción de características dunha persoa que se admira Ningunha é correcta.
Mecanismo defensivo de Sublimación Separar unha idea da súa emoción Subsituír o obxecto ou actividade por outra con valor social Reemplazar un obxecto libidinoso por outro Aumentar a valía persoal por medio da adopción de características dunha persoa que se admira Ningunha é correcta.
Mecanismo defensivo de Substitución Separar unha idea da súa emoción Subsituír o obxecto ou actividade por outra con valor social Reemplazar un obxecto libidinoso por outro Aumentar a valía persoal por medio da adopción de características dunha persoa que se admira Ningunha é correcta.
Mecanismo defensivo de Illamento Separar unha idea da súa emoción Subsituír o obxecto ou actividade por outra con valor social Reemplazar un obxecto libidinoso por outro Aumentar a valía persoal por medio da adopción de características dunha persoa que se admira Ningunha é correcta.
Mecanismo defensivo de Represión Separar unha idea da súa emoción Subsituír o obxecto ou actividade por outra con valor social Reemplazar un obxecto libidinoso por outro Aumentar a valía persoal por medio da adopción de características dunha persoa que se admira Ningunha é correcta.
Mecanismo defensivo de Identificación Separar unha idea da súa emoción Subsituír o obxecto ou actividade por outra con valor social Reemplazar un obxecto libidinoso por outro Atribución de características propias non recoñecidas e que provocan ansiedade e outra persoa Ningunha é correcta.
Que autor fala da Psicoloxía Individual Alfred Adler Carl Rogers Antonio Rial Carl Jung Frank Bentrano.
Que autor fala da Psicoloxía Analítica Alfred Adler Carl Rogers Antonio Rial Carl Jung Frank Bentrano.
Conceptos relacionados coa Psicoloxía Individual Sombra Inconsciente Colectivo Analizabilidade Sentimento de inferioridade Neurose de transferencia Estilo de vida Arquetipo Cósmico Plan de vida.
Conceptos relacionados coa Psicoloxía Analítica Sombra Inconsciente Colectivo Analizabilidade Sentimento de inferioridade Neurose de transferencia Estilo de vida Arquetipo Cósmico Plan de vida.
Regras fundamentais da terapia psicanalítica para o CLIENTE É imposible non comunicar Regrar fundamental Regra Procedimental Regra de Catarse Regra de Restricción Regra de Asociación Libre Regra da Sublimación Libidinal.
Regras fundamentais da terapia psicanalítica para o TERAPEUTA Regra da Atención homoxénea Regra Fundamental Regra de Abstención Regra de Catarse Regra de Restricción Regra de Asociación Libre Regra da Sublimación Libidinal.
Cales son as etapas do proceso terapéutico na psicanálise? Fomento da Transferencia, Catarse Neurótica e Desvinculamento Apertura da análise, Etapa Intermedia e Terminación da Análise Inicio, Asociación libre, Interpretación e Liberación Inconsciente.
A duración media do tratamento psicanalítico é de 25 sesións 50 sesions 6 meses Varios anos.
Técnicas para a producción de material psicanálitico Asociación Libre Análise das reaccións transferenciais Análise da resistencia Confrontación Clarificación Interpretación Apoio Transferencia.
Cal é o termo que acuñan os psicanalistas para falar das características do paciente que pode ser psicanalizado con éxito? Introspectividade Analizabilidade Potencial de Transferencia Neuroticismo Freudismo.
O método terapéutico Freudiano Pretende aumentar a calidade de vida (sobre todo sexual) e a capacidade para traballar Busca a reconsideración do estilo de vida Traballa baixo a máxima de "convertirte no que queres".
O método terapéutico de Adler Pretende aumentar a calidade de vida (sobre todo sexual) e a capacidade para traballar Busca a reconsideración do estilo de vida Traballa baixo a máxima de "convertirte no que queres".
O método terapéutico de Jung Pretende aumentar a calidade de vida (sobre todo sexual) e a capacidade para traballar Busca a reconsideración do estilo de vida Traballa baixo a máxima de "convertirte no que queres".
Rasgos e habilidades desexables nun psicoanalista Habilidade para traducir a inconsciente o consciente Habilidade para suscitar a contratransferencia Habilidade para amosarse impasivo e distante Habilidade para comunicarse non verbalmente Habilidade para interpretar soños Habilidade para facilitar a formación da neurose de transferencia.
Antecende á psicoloxía humanista Corrente fenomenolóxica Racionalismo Renacentismo Corrente construtivista.
Ser-en-el-mundo Dasein Umuwelt Mitwelt Eigenwelt.
Características comúns dos modelos humanísticos-existenciais Énfase na non-directividade Autonomía e interdependencia social Análise Funcional Autorrealización Empowerment Concepción global do ser humano Análise de sistemas Búsqueda de sentido.
Cal NON é un principio da terapia gestáltica Valoración da actualidade Valoración da conciencia e aceptación da experiencia Valoración da responsabilidade ou integridade Valoración da percepción globalista.
Bloqueos de conciencia GESTÁLTICOS Represión Retroflexión Introxección Sublimación Transferencia Illamento Desenbilización Proxección Desprazamento.
O análise humanista das transaccións pode ser Transaccións recíprocas e transaccións complementarias Transaccións anteriores, transaccións intermedias e transaccións posteriores Transaccións complementarias, transaccións cruzadas e transaccións ulteriores Transaccións egosintónicas e transaccións egodistónicas.
A análise transaccional implica Análise Psicodramático Análise Estrutural Análise de Guións Análise de Transferencia Análise das Transaccións Análise de Xogos Análise Interpretativa Análise do Desenvolvemento.
Debemos entender a corriente humanista como; Un enfoque paradigmático de gran rigor científica Unha crítica á psicoloxía académica Unha corrente hexemónica na APA.
Forma de organizar os feitos para que formen unha secuencia ordenada, segundo a corrente sistémica Puntuación Sistematización Crenzas Egosintónicas Matización.
Sinala a FALSA respecto á MRI Identifícase con investigadores de Palo Alto Diferencia Cambios-1 e Cambios-2 Formula o seu traballo en 10 sesións Propulsa o uso do espello unidireccional.
Sinala a correcta respecto á escola estrutural-estratéxica Promove o uso do espello unidireccional Emprega a técnica de desquelibración, a intención paradóxica, a redefinición positiva do síntoma... Diferencia cambios-1 e cambios-2.
Unha alianza diferénciase dunha coalición En nada, son termos equiparables En que na coalición o número de persoas que forman parte é superior a 5 En que na coalición hai un posicionamento en contra de alguén En que a alianza tende a ser negada.
Sinala a INCORRECTA respecto á escola de Milán Diferencia entre familias aglutinadas e familias desligadas Formula a hipótese circular Promove o uso do espello unidireccional.
A intervención paradóxica pode implicar Petición de cambio lento Petición de non-cambio Prescripción do síntoma Todas son correctas.
Sinala a INCORRECTA respecto á prescripción de tarefas na terapia sistémica Poden facerse simplemente para incrementar o Rapport Pódese pedir simplemente que o cliente deixe de facer algo Pódense facer co obxectivo de que non se cumplan Poden forzar un comportamento novo nos membros da familia Todas son correctas.
Rasgos e habilidades desexables nun psicoanalista Habilidade para traducir a consciente o inconsciente Habilidade para suscitar a contratransferencia Habilidade para amosarse impasivo e distante Habilidade para comunicarse non verbalmente Habilidade para interpretar soños Habilidade para facilitar a formación da neurose de contratransferencia.
Rasgos e habilidades desexables nun psicoanalista Habilidade para traducir a suprimido o inconsciente Habilidade para suscitar a contratransferencia Habilidade para amosarse impasivo e distante Habilidade para comunicarse co paciente Habilidade para interpretar soños Habilidade para facilitar a formación da neurose de contratransferencia.
A que fai referencia a provisión de "palabras sanadoras"? Iatrogénico Iatrológico Diálogo Socrático Epoché.
Non leva implicado un tratamento, senón a reafirmación e consello ás persoas Terapia centrada no cliente Psicoterapia Consueling Terapia sistémica.
Razóns polas que non debemos dar consellos en psicoterapia Habitualmente non funcionan Desempodera ao cliente na toma de decisións Non é ético.
Cando podemos dar consello en Psicoterapia? Nunca Ante unha acción eminentemente dañina para o cliente Ante problemas interpersoais graves Ante cuestións filosóficas e triviais Para a prescripción dunha acción.
Paul Watzlawick diferencia entre Realidade de primeira orde (obxectiva) e realidade de segunda orde (construída) Cambios de primeira orde (trascendentais) e cambios de segunda orde (axustes) Familias desligadas e familias aglutinadas Cambios reais e cambios pragmáticos.
A que fai referencia o "expoñer ao cliente de novo, baixo circunstancias máis favorables, a situacións emocionais que non puido resolver no pasado" Trasferencia Insight Experiencia Emocional Correctiva Neurose Catártica Reconstrucción Narrativa.
Condicións da experiencia emocional correctiva Relación terapéutica segura Capacidade de Insight Empatía do terapeuta Énfase na Gestalt humana Reexperimentar no aquí-e-agora Respostar dunha maneira diferente do que espera o cliente.
A que fai referencia en terapia o termo de estructuración? Ó desprazamento insconsciente do paciente cara o terapeuta de sentimentos, actitudes e fantasías de persoas significativas do pasado Á comunicación que debe existir entre terapeuta e cliente coa fin de chegar a percepcións e expectativas similares respecto á terapia Á forma de organizar os feitos para que formen unha secuencia ordenada.
Emocions que interfiren coa solución de problemas Emocións primarias Emocións secundarias Emocións negativas Emocións instrumentais.
Emocions que son utilizadas consciente ou inconscientemente para acadar un logro persoal Emocións primarias Emocións secundarias Emocións negativas Emocións instrumentais.
O terapeuta exerce influencia social no cliente mediante Modelado Identificación Contratransferencia Condicionamento clásico Persuasión emocional Condicionamento operante.
Á hora de presentar as tarefas, o cliente de poder responder ás seguintes cuestións Que facer Con que frecuencia facelo Como rexistrar o propio progreso Como obter feedback Contixencias para completar as tarefas.
Definición de relación terapéutica; Sentimentos e actitudes que os participantes teñen entre si, e a súa maneira de expresión O desprazamento insconsciente do paciente cara o terapeuta de sentimentos, actitudes e fantasías de persoas significativas do pasado Expoñer ao cliente de novo, baixo circunstancias máis favorables, a situacións emocionais que non puido resolver no pasado.
Compoñentes da relación terapéutica Autenticidade Alianza de traballo Transferencia Empatía Intercambio Interpersoal.
Rogers define 3 cualidades básicas do terapeuta Empatía Transferencia Analizabilidade Aceptación positiva incondicional Contratransferencia Autenticidade Aceptación positiva condicional.
Elementos que configuran a alianza de traballo Tarefas, Obxectivos e Vínculos Intercambio, Transferencia e Empatía Empatía, Autenticidade e Aceptación Positiva Incondicional Colaboración, Análise e Apertura.
A empatía que implica a repetición dos sentimentos do cliente sen engadir nada novo é; Empatía Nivel 1 Empatía Nivel 2 Empatía Nivel 3 Empatía Nivel 4 Empatía Nivel 5.
A empatía que implica engadir algo aos sentimentos expresados é; Empatía Nivel 1 Empatía Nivel 2 Empatía Nivel 3 Empatía Nivel 4 Empatía Nivel 5.
A empatía que implica atender aos sentimentos do cliente pero tamén engadir un paso posible de acción é; Empatía Nivel 1 Empatía Nivel 2 Empatía Nivel 3 Empatía Nivel 4 Empatía Nivel 5.
A empatía que implica atender únicamente ao contido do que di o cliente é; Empatía Nivel 1 Empatía Nivel 2 Empatía Nivel 3 Empatía Nivel 4 Empatía Nivel 5.
A ausencia de empatía é; Empatía Nivel 1 Empatía Nivel 2 Empatía Nivel 3 Empatía Nivel 4 Empatía Nivel 5.
Elementos da Autenticidade do terapeuta Contratransferencia Comportamento de rol Empatía Apertura Espontaneidade Congruencia.
Reformulación ou interpretación por parte do terapeuta que axuda ao cliente a adquirir unha nova perspectiva Empatía facilitadora Empatía afectiva Empatía compartida Empatía nutritiva.
Apoio emocional e sentimento de seguridade Empatía facilitadora Empatía afectiva Empatía compartida Empatía nutritiva.
Confirmar aos clientes que non estás sós e que clientes e terapeutas Empatía facilitadora Empatía afectiva Empatía compartida Empatía nutritiva.
Sensación de comodidade e satisfacción debido a que o terapeuta comunica entender os sentimentos do cliente Empatía facilitadora Empatía afectiva Empatía compartida Empatía nutritiva.
Como vas facendo o test? Ben Agobiándome.
A aceptación positiva incondicional É tolerante pero avaliativa e condenatoria, xa que non pode ser inpasible ante a actitude do cliente Dáse unha mensaxe de soidade e marxinación Implica unha actitude non defensiva por parte do terapeuta Implica alabar constantemente ao cliente.
Debemos Estar por, estar en e estar xunto ao cliente Estar en, estar para e estar con o cliente Estar a ante bajo cabe con contra de desde en en entre hacia hasta para por según sin so sobre tras Estar para, estar xunto e estar pese ao cliente.
Caracterítiscas que diferencian a relación terapéutica da amizade: Formalidade Transferencial Limitada no tempo Equitativa Bilateral Unilateral Educativa.
Unha resposta de proceso fai referencia a: Atender aos motivos da comunicación do cliente Os detalles da historia relatada polo cliente A mensaxe literal das palabras que se comunican A relación transferencial que se está a producir.
A que fai referencia á predisposición a ocultar activamente aos demais a información persoal que un percibe como perturbadora ou negativa? Represión Autoencubrimento Resistencia Introversión.
Con respecto ao autoencubrimento: As persoas que comparten as súas experiencias negativas tenden a rumiar máis As persoas que non falan acerca dos seus traumas tenden a rumiar esas experiencias e non pechalas Debe ser abordado mediante intervencións paradóxicas no curso da terapia Enténdese como un mecanismo defensivo normal de persoas que presentan unha alta resistencia.
A autorrevelación do terapeuta; Debe estar centrada no proceso sempre Inicialmente é de contido pero ao longo da terapia é de proceso Debe realizarse frecuentemente para promover a equidade na relación Céntrase no contido da historia revelada polo paciente.
Con respecto a compartir sentimentos negativos por parte do terapeuta Débese facer frecuentemente, para aumentar o rapport e a autenticidade Débese facer tal cual se pensa, para ser verdadeiramente auténtico Débense escoller aqueles persistentes que interfiren coa terapia Sempre fortalece a relación terapéutica.
A resistencia pode vir por parte do Cliente Terapeuta Cliente e terapeuta.
Faltar a citas ou chegar sistemáticamente tarde á terapia é Resistencia de cantidade de resposta Resistencia de contido de resposta Resistencia de estilo de resposta Resistencia do manexo da lóxica.
Respostas caracterizadas por unha cantidade limitada de información é Resistencia de cantidade de resposta Resistencia de contido de resposta Resistencia de estilo de resposta Resistencia do manexo da lóxica.
Manipular a maneira de comunicar a información ao terapeuta é Resistencia de cantidade de resposta Resistencia de contido de resposta Resistencia de estilo de resposta Resistencia do manexo da lóxica.
Agredir ou agradar ao terapeuta é Resistencia de cantidade de resposta Resistencia de contido de resposta Resistencia de estilo de resposta Resistencia do manexo da lóxica.
Non pagar nos plazos acordados é Resistencia de cantidade de resposta Resistencia de contido de resposta Resistencia de estilo de resposta Resistencia do manexo da lóxica.
Esquecer información crítica é Resistencia de cantidade de resposta Resistencia de contido de resposta Resistencia de estilo de resposta Resistencia do manexo da lóxica.
Con respecto ao manexo da resistencia Clientes que carecen de competencias ou coñecemento necesario Clientes que teñen expectativas pesimistas Factores ambientais que dificultan o cambio.
Ténica modificada da asociación libre (Mahoney) Discurrir Insight Asociación Estruturada Fluír.
Stiles (1980) propón dividir as sesións terapéuticas en torno a 2 perspectivas Transferencia e Contratransferencia Suavidade e Profundidade Contido e Proceso Recollida de datos e Acción.
Cuestionario que pretende puntuar a implicación do paciente no proceso terapéutico Escala de Implicación Terapéutica Escala da Narrativa Individual Escala de Experiencias do Paciente.
As sesións que resultan suaves para o cliente e profundas para o terapeuta defínense como Suave fluír Marejada Bordear Fondeado.
As sesións que resultan suaves para o cliente e baleiras e insignificantes para o terapeuta defínense como Suave fluír Marejada Bordear Fondeado.
As sesións que resultan moi duras para o cliente e baleiras e insignificantes para o terapeuta defínense como Suave fluír Marejada Bordear Fondeado.
As sesións que resultan moi duras para o cliente e profundas para o terapeuta defínense como Suave fluír Marejada Bordear Fondeado.
As metas en terapia Deben ser escolleitas polo terapeuta Deben ser de éxito compartido Deben pertencer ao cliente Poden ser non realistas, sempre que estimulen o cambio Podémolas definir en termos subxectivos.
Con respecto a manter os logros terapéuticos Debemos identificar situacións de alto risco É recomendable preparar o afrontamento Non é recomendable abordar o afrontamento, xa que pode causar unha profecía autocumplida Debemos evitar a auto-culpabilización Debemos fomentar o uso de sistemas de apoio Podemos extender as sesións de terapia para axudar ao cliente.
Two bros chilling in a hot tube five feet apart cause theyre not gay seven feet apart cause theyre not gay three feet apart cause theyre not gay.
Shes fuckin dead Miss Keisha Carrero Blanco A miña autoestima Miss Vanjie.
Hi welcome to Chili´s Wendy´s Eric´s Adri que fas coa túa vida por favor.
Hurricane Katrina?? More Hurricane Tortilla Marina Godzilla Paella Warina.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor