Usamos cookies para personalizar su experiencia. Si sigue navegando estará aceptando su uso. Más información.
option

undertale

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
undertale

Descripción:
eso es el test

Autor:
boe99
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
18/07/2020

Categoría:
Fans
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
REALIZAR TEST
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
En cas que no s'especifiqui el temini de resolució d'un procediment adm, aquest serà de 2 mesos 3 mesos 4 mesos 6 mesos.
Les resolucions administratives dels procediments de responsabilitat patrimonial exhaureixen la via administrativa? Sí No.
Les resolucions dels procediments complementaris en matèria sancionadora exhaureixen la via administrativa? Sí No.
Les resolucions dels recursos d'alçada exhaureixen la via administrativa? Sí No.
Els actes de secretaris generals, directors generals i d'organismes, exhaureixen la via administrativa? Sí, però només en matèria de personal Sí, en tot cas. No Cap és correcte.
La finalitat, motivació o contingut de l'acte administratiu serien elements subjectius elements materials elements formals elements objectius.
La recusació suspèn la tramitacio de l'acte administratiu? Sí No.
Els actes que resolen procediments de revisió d'ofici de disposicions, actes o recursos han de ser motivats? Sí No.
Les propostes de resolució de procediments sancionadors o responsabilitat patrimonial han de ser motivades? Sí No.
Els actes produeixen efectes des de la data en que es dicten la seva publicació al BOE o bulletí oficial corresponent la seva notificació efectiva el dia següent a la seva publicació.
Els actes dictats en substitució d'actes anul·lats poden ser retroactius són retroactius tenen caràcter irretroactiu són retroactius, sempre que tinguin efectes favorables per l'interessat, i els supòsits de fet existissin en la data a la qual es retroactivi, i que aquesta no lesioni ddrets o interessos d'altres persones.
De forma general, la impugnació d'un acte administratiu suspèn la seva eficàcia? Sí No.
L'acte administratiu s'ha de notificar per poder ser efectiu? Sí, sempre. No. Sí, si afecta a drets o interessos.
De quin termini disposa l'adm per emetre una notificació? 10 dies 5 dies 15 dies 2 dies.
Les entitats sense personalitat jurídica estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'administració? Sí No.
Durant quans dies es penja una notificació a la seu electrònica? 10 dies hàbils 10 dies naturals 15 dies naturals 15 dies hàbils.
Quants anys s'ha de tenir com a mínim per poder fer-se càrrec d'una notificació a domicili? 14 16 12 18.
Com a norma general, els silencis administratius són + -.
El silenci administratiu a una sol·licitud de suspensió de l'execució d'un acte és positiu i l'acte es suspèn és negatiu i l'acte s'executa.
Una estimació per silenci és un acte presumpte és un acte fictici és un acte exprés cap d'aquestes.
Una desestimació per silenci és un acte presumpte és un acte fictici és un acte exprés cap d'aquestes.
Quan a l'administració se li acaba el termini per resoldre un procediment d'ofici amb possibles efectes favorables per l'interessat es produeix silenci negatiu es produeix silenci positiu es produeix la caducitat.
Quan a l'administració se li acaba el termini per resoldre un procediment d'ofici amb possibles efectes desfavorables per l'interessat es produeix silenci negatiu es produeix silenci positiu es produeix la caducitat.
En la impugnació d'actes i disposicions, i revisions d'ofici a instància de l'interessat, el silenci és positiu negatiu.
De quant temps disposa l'adm per emetre un certificat de silenci adminsitratiu? 15 dies 10 dies 5 dies 20 dies.
La nul·litat d'un acte administratiu es fa sempre d'ofici es fa sempre a instància d'un interessat qualsevol persona pot demanar la nul·litat es fa d'ofici o a instància d'un interessat.
La nul·litat d'un acte administratiu es pot iniciar en qualsevol moment en un termini de 4 anys des de l'acte sempre que no acabi el temini de prescripció en un termini de 6 mesos des de l'acte.
Pot ser interessat (marca la falsa) els titulars de drets afectats, en tot cas qui promou el procediment, essent titular de drets o interessos legítims afectats qui tingui interessos legítims afectats i es presenti abans de la resolució totes són certes.
L'acord d'inici és un acte de tràmit és un acte de tràmit qualificat és impugnable pot ser impugnable.
El silenci en una impugnació d'actes és positiu és negatiu.
El silenci en una revisió d'actes és positiu és negatiu.
Actes que... Regulen matèries reservades a la llei Òrgan manifestament incompetent per matèria Òrgan manifestament incompetent per territori Òrgan manifestament incompetent per jerarquia Prescindeixen d'un tràmit essencial S'adquireixen facultats o drets sense tenir els requisits Defecte de forma on no té els requisits formals indispensables Produeix indefensió Actes quan ha caducat el procediment Actuacions fora de termini quan aquest és essencial.
L'anul·labilitat la pot demanar tothom només la poden demanar els afectats es fa d'ofici o a petició dels afectats es fa d'ofici o a petició de qualsevol persona.
En quins casos es necessita un dictàmen de la Comissió Jurídica Assessora? En la nul·litat En la nul·litat i en la declaració de lesivitat En la nul·litat i en la revocació En l'anul·labilitat.
La anul·labilitat d'un acte administratiu es pot iniciar en un termini de 2 anys des de l'acte en un termini de 4 anys des de l'acte sempre que no acabi el temini de prescripció en un termini de 6 mesos des de l'acte.
La declaració de lesivitat d'un acte administratiu es pot iniciar en un termini de 2 anys des de l'acte en un termini de 4 anys des de l'acte sempre que no acabi el temini de prescripció en un termini de 6 mesos des de l'acte.
La revocació d'un acte administratiu es pot iniciar en qualsevol moment en un termini de 4 anys des de l'acte sempre que no acabi el temini de prescripció en un termini de 6 mesos des de l'acte.
La rectificació d'un acte administratiu es pot iniciar en qualsevol moment en un termini de 4 anys des de l'acte sempre que no acabi el temini de prescripció en un termini de 6 mesos des de l'acte.
La nul·litat d'una disposició general només es pot iniciar d'ofici es pot iniciar d'ofici i a sol·licitud d'interessats només es pot iniciar a sol·licitud dels afectats.
La declaració de lesivitat es produeix contra actes favorables pels interessats es produeix contra actes desfavorables pels interessats.
Contra la declaració de lesivitat no es pot interposar recurs es pot interposar recurs.
La revocació es produeix contra actes favorables pels interessats es produeix contra actes desfavorables pels interessats.
La revocació es fa sempre d'fici es fa d'ofici o a petició dels interessats.
La rectificació d'errors (esmena) es fa sempre d'fici es fa d'ofici o a petició dels interessats.
Termini per interposar un recurs d'alçada contra un acte exprés.
Termini per interposar un recurs d'alçada contra un acte pressumpte.
Termini per interposar un recurs potestatiu de reposició.
Termini per interposar un recurs potestatiu de reposició contra un silenci administratiu.
Termini per interposar un recurs extraordinari de revisió contra errors de fet.
Termini per interposar un recurs extraordinari de revisió per causa d'errors de fet.
Termini per interposar un recurs extraordinari de revisió per causa de testimonis o documents declarats falsos.
Termini per interposar un recurs extraordinari de revisió per causa de l'aparició de documents essencials.
Termini per resoldre recurs d'alçada.
Termini per interposar un recurs extraordinari de revisió per causa de suborn, prevaricació o violència.
Termini per resoldre recurs potestatiu de reposició.
Termini per resoldre recurs extraordinari de revisió.
En quins recursos es necessita un dictàmen de la Comissió Jurídica Assessora? Alçada Potestatiu de reposició Extraordinari de revisió En cap.
La responsabilitat patrimonial es pot demanar (falsa) per lesions causades de forma directa pel funcionament, nomral o anormal, dels serveis públics han de ser danys antijurídics han de ser lesions certes i efectives han de ser danys individualitzats a una sola persona.
La responsabilitat patrimonial s'inicia d'ofici d'ofici o a sol·licitud de l'interessat a sol·licitud de l'interessat.
Termini per iniciar un procediment de responsabilitat patrimonial.
A partir de quin import de responsabilitat patrimonial es requereix un dictàmen favorable de la Comissió Jurídica Assessora? A partir de 50.000 € A partir de 40.000 € A partir de 60.000 € En tots els casos.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor