option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: 2.1 Estructura social de catalunya
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
2.1 Estructura social de catalunya

Descripción:
2.1 Estructura social de catalunya

Autor:
Sinoda
OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación: 12/03/2023

Categoría: Oposiciones

Número Preguntas: 31
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Que és l'estat del benestar i política social conjunt de polítiques amb l'objectiu de les quals és millorar les condicions de vida dels individus i assegurar la igualtat d'oportunitats de la ciutadania. Dona cobertura a les classes treballadores en matèria de sanitat, educació i ocupació. Sistema jerarquitzat de posicions que pot venir donat per la classe social, l'ètnia, el gènere, l'edat, entre d'altres. és el procés mitjançant el qual els nous membres aprenen, adquireixen i interioritzen els elements necessaris per a la convivència, com ara la llengua, les creences, les normes, els valors, etc. són pautes de comportament i de conducta social que es manifesten en els hàbits, els costums i les pràctiques socials.
Que es el procés de socialització? procés mitjançant el qual els nous membres aprenen, adquireixen i interioritzen els elements necessaris per a la convivència, com ara la llengua, les creences, les normes, els valors, etc. conjunt de polítiques l'objectiu de les quals és millorar les condicions de vida dels individus i assegurar la igualtat d'oportunitats de la ciutadania. Dona cobertura a les classes treballadores en matèria de sanitat, educació i ocupació són pautes de comportament i de conducta social que es manifesten en els hàbits, els costums i les pràctiques socials.
Quins són els agents de socialització? la família l’escola els mitjans de comunicació Totes son correctes.
Tipus de socialització Primaria, secundaria i resocialització, també anomenada socialització terciària. Primaria i ecundaria Primaria, secundaria i una sub secundaria però igual d'important.
Les normes són pautes de comportament i de conducta social que es manifesten en els hàbits, els costums i les pràctiques socials. Que poden ser... Explicites: Regulades per escrit i Implicites: Costums de la cultura Explicites: Regulades per escrit Implicites: Costums de la cultura.
El concepte d'estructura social Sistema jerarquitzat de posicions que pot venir donat per la classe social, l'ètnia, el gènere, l'edat, entre d'altres. s'entén com un procés d'interiorització de continguts culturals, és a dir, actituds, rols i valors d'una societat i/o grup social. són pautes de comportament i de conducta social que es manifesten en els hàbits, els costums i les pràctiques socials.
Que es la posició social lloc que ocupa cada individu. Paper que té de cadascú, conjunt d'actuacions que están d'acord amb una posició social. Com els altres et veuen a tu, Estimació o la valoració que fa el grup d'una persona.
Que es el rol? Paper que té de cadascú, conjunt d'actuacions que están d'acord amb una posició social. Com els altres et veuen a tu, Estimació o la valoració que fa el grup d'una persona. lloc que ocupa cada individu.
Que es el estatus? lloc que ocupa cada individu. Com els altres et veuen a tu, Estimació o la valoració que fa el grup d'una persona. Paper que té de cadascú, conjunt d'actuacions que están d'acord amb una posició social.
Que és L'exclusió social? situació d'acumulació i combinació de factors de desavantatge diversos, vinculats a diferents aspectes de la vida personal, social, cultural i política dels individus. Sistema jerarquitzat de posicions que pot venir donat per la classe social, l'ètnia, el gènere, l'edat, entre d'altres. són pautes de comportament i de conducta social que es manifesten en els hàbits, els costums i les pràctiques socials. procés mitjançant el qual els nous membres aprenen, adquireixen i interioritzen els elements necessaris per a la convivència, com ara la llengua, les creences, les normes, els valors, etc.
Àmbits i factors d'exclusió social economic i laboral formatiu i sociosanitari residencial, ciutadania i participació i relacional Totes son correctes.
Que es l'exclusió residencial? persones o famílies que es troben en una situació que no poden tenir accés o mantenir un habitatge digne sense ajut de serveis o entitats socials, per raons econòmiques o dificultats personals i socials. vulnerabilitat socials son uns successos en cadena que anul·len els tres pilars que ens mantenen dins la societat situació d'acumulació i combinació de factors de desavantatge diversos, vinculats a diferents aspectes de la vida personal, social, cultural i política dels individus. Sistema jerarquitzat de posicions que pot venir donat per la classe social, l'ètnia, el gènere, l'edat, entre d'altres.
Tipologia ETHOS Sense sostre: la persona no disposa d'un espai físic per viure. Sense habitatge: la persona pernocta en equipaments públics o d'entitats socials. Habitatge insegur: la persona disposa d'un espai físic, però no té permís legal d'utilitzar-lo. Habitatge inadequat: la persona disposa d'un espai però no reuneix les condicions adequades per l'habitabilitat. Totes són correctes.
factors de vulnerabilitat socials Estructurals, individuals i socials Estructurals, individuals i familiars relacionals Estructurals i individuals Socials, familiars i estructurals.
Que és l'exclusió residencial? és una forma extrema de manifestació de l'exclusió social que s'ha aguditzat els darrers anys per la creixent crisi d'accessibilitat econòmica a l'habitatge i de solvència de les llars per cobrir les despeses residencials. és la situació generada per la dificultat o la incapacitat de mantener l'habitatge en unes condicions adequades que garanteixin el confort dels seus habitants. és una organització social i biològica que proporciona un entorn de benestar als seus membres i garanteix la socialització dels infants. son uns successos en cadena que anul·len els tres pilars que ens mantenen dins la societat ( afectiu, econòmic i sentit vital).
Que és La pobresa o precarietat energètica? és la situació generada per la dificultat o la incapacitat de mantener l'habitatge en unes condicions adequades que garanteixin el confort dels seus habitants. és una forma extrema de manifestació de l'exclusió social que s'ha aguditzat els darrers anys per la creixent crisi d'accessibilitat econòmica a l'habitatge i de solvència de les llars per cobrir les despeses residencials Cap de les anteriors Totes són correctes.
Quins Tipus d'estructures familiars hi ha? Famílies sense fills (parella). Famílies monoparentals (pare o mare i fills i filles). Famílies homoparentals (parella del mateix sexe). Famílies extenses (en la qual conviuen més de dues generacions). Famílies reconstituïdes (formades per grups familiars d'anteriors unions). Famílies sense fills (parella). Famílies monoparentals (pare o mare i fills i filles). Famílies homoparentals (parella del mateix sexe). Famílies extenses (en la qual conviuen més de dues generacions). Famílies homoparentals (parella del mateix sexe). Famílies extenses (en la qual conviuen més de dues generacions). Famílies sense fills (parella). Famílies monoparentals (pare o mare i fills i filles). Famílies extenses (en la qual conviuen més de dues generacions). Famílies reconstituïdes (formades per grups familiars d'anteriors unions).
Quins son els canvis en les característiques bàsiques de les famílies Les famílies es formen més tard Emancipació a Catalunya als 30 anys. Les famílies prenen noves formes Menys matrimoni, més parelles visquin Els fills es tenen més tard Es tenen menys fills i filles La dona s'incorpora amb dificultats al mercat laboral i continua encarregant-se de les tasques de la llar Les famílies es formen més tard Emancipació a Catalunya als 30 anys. Les famílies prenen noves formes Menys matrimoni, més parelles visquin Els fills es tenen més tard La dona s'incorpora amb dificultats al mercat laboral i continua encarregant-se de les tasques de la llar Cap de les anteriors.
L'emancipació de la Joventut s'ha anat endarrerint al llarg de les darreres dècades. Quines son les causes? Econòmicas, institucionals i culturals Institucionals i culturals Cap de les anteriors Econòmicas i institucionals.
Quines són les noves estratègies familiars? Emancipació mes tard perque els fills per aconseguir una emancipació estable i els pares per assegurar el seu estatus social en el futur Emancipació mes aviat perque els fills per aconseguir una emancipació estable i els pares per assegurar el seu estatus social en el futur Emancipació mes tard perque els fills per aconseguir una emancipació estable Emancipació mes aviat perque els fills per aconseguir una emancipació estable.
tipus de maltractaments infantils fisic, psicologic o emocional, prenatal,explotació laboral, sexual i negligencia o abandonament prenatal,explotació laboral, sexual i negligencia o abandonament fisic, psicologic o emocional, prenatal i explotació laboral fisic, psicologic o emocional, prenatal,explotació laboral i sexual.
àmbits de la violència masclista Parella, familiar, laboral i social o comunitari familiar, laboral i social o comunitari Parella, familiar i laboral Cap de les anteriors.
Quines són les vulnerabilitats de la gent gran Dependencia, envelliment, retallades pressupostàries i més presència dones Dependencia, envelliment i retallades pressupostàries Dependencia, envelliment, retallades pressupostàries, més presència dones i problemes de salut.
El fenomen migratori voluntaries forçades forçades i voluntaries.
Les causes de la mobilitat internacional Globalització economiques i socials Conflictes bel·lics canvi climatic Persecussió Totes son correctes.
La gestió de la diversitat en les societats ha seguit diferents models conceptuals. multiculturarisme, assimilacionisme i assentament multiculturarisme, assimilacionisme, interculturarisme i assentament assimilacionisme, interculturarisme i assentament.
MULTICULTURALISME Dret a la diferència i comporta la tolerància davant els costums de les diferents cultures o grups socials considerats minoritaris. Tractament de cada persona com a individu, dret a la igualtat. Respecte a la diferencia, principi d'igualtat, llibertat i els drets humans en un marc de respecte a la diversitat cultural.
ASSIMILACIONISME Dret a la diferència i comporta la tolerància davant els costums de les diferents cultures o grups socials considerats minoritaris. Tractament de cada persona com a individu, dret a la igualtat. Respecte a la diferencia, principi d'igualtat, llibertat i els drets humans en un marc de respecte a la diversitat cultural.
INTERCULTURALISME Dret a la diferència i comporta la tolerància davant els costums de les diferents cultures o grups socials considerats minoritaris. Respecte a la diferencia, principi d'igualtat, llibertat i els drets humans en un marc de respecte a la diversitat cultural. Cap de les anteriors Tractament de cada persona com a individu, dret a la igualtat.
ASSENTAMENT Procés d'ubicació, acomodament i estabilització al lloc on se sitúa actualment. Dret a la diferència i comporta la tolerància davant els costums de les diferents cultures o grups socials considerats minoritaris. Cap de les anteriors.
Les polítiques d'immigració conjunt de dispositius jurídics i de pràctiques socials que adopta un estat per regular l'entrada i després la instal·lació de les persones estrangeres en el territori nacional. són una constant històrica, han adquirit unes dimensions i una notorietat desconegudes. una forma extrema de manifestació de l'exclusió social que s'ha aguditzat els darrers anys per la creixent crisi d'accessibilitat econòmica a l'habitatge i de solvència de les llars per cobrir les despeses residencials Cap de les anteriors.
Denunciar Test