Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESETE-2-ELS AGENTS RURALS COM A POLICIA JUDICIAL

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
TE-2-ELS AGENTS RURALS COM A POLICIA JUDICIAL

Descripción:
oposiciones

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
11/09/2023

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 43
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Agents Rurals com a Policia Judicial Vigilància, control i col·laboració en la gestió del medi natural. Protecció i prevenció integrals del medi ambient. Policia administrativa especial. Coneixement Necessari: Delictes penals relacionats amb les seves competències. Codi Penal: Necessitat de conèixer el Codi Penal vigent i els delictes a tenir en compte.
Agents Rurals com a Policia Judicial Funcions d'Investigació Objectiu: Investigar les infraccions en l'àmbit de les seves funcions per esbrinar-ne l'abast, les causes i els presumptes autors. Col·laboració: Poden col·laborar en la investigació amb altres òrgans o organismes amb competència en la matèria.
Agents Rurals com a Policia Judicial Funcions d'Investigació Recorda Els Agents Rurals poden exercir funcions de policia judicial dins de l'àmbit de les seves competències. Atenció! És crucial conèixer els diferents delictes penals relacionats amb les seves competències per exercir adequadament les funcions de policia judicial.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS Codi Penal Actual -Any d'Origen: 1995 (Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre). -Motivació: Elaborat a partir dels intents de reforma des de la instauració del règim democràtic. Llei Orgànica 15/2003: Una de les reformes més importants. Darrera Modificació Llei Orgànica 1/2015: Modifica la Llei Orgànica 10/1995, actualitzant el Codi Penal.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS Important -El Codi Penal ha sofert múltiples reformes des de la seva entrada en vigor. Recorda -L'actual Codi Penal és un document viu que ha passat per diverses reformes, i és crucial conèixer les seves actualitzacions per entendre els delictes penals en l'àmbit de les competències dels Agents Rurals. Atenció! -La darrera modificació és especialment rellevant i ha de ser tinguda en compte en l'exercici de les funcions de policia judicial dels Agents Rurals.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS El codi penal Llei Orgànica 1/2015 Modifica: Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. Objectius de la Reforma: -Revisió del Règim de Penes: S'ajusta la seva aplicació. -Millores Tècniques: Per un sistema penal més àgil i coherent. -Noves Figures Delictives: S'introdueixen o s'adeqüen tipus penals existents. -Supressió d'Infraccions: Es treuen les de menor gravetat. -Compromisos Internacionals: Orientada a complir amb aquests. -Sistema Legal per a la Justícia: Garanteix resolucions previsibles i justes. Innovacions Importants -Presó Permanent Revisable: Per delictes d'extrema gravetat.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS El codi penal (Atenció!) -Revisió de Delictes: Homicidi, assassinat, detenció il·legal o segrest amb desaparició. -Ampliació de Marc Penal: Permet fixar la pena de manera més ajustada segons el cas.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS El codi penal Eficàcia de la Justícia Penal -Suspensió i Substitució de Penes: Nou sistema amb un únic règim de suspensió. -Flexibilitat i Eficàcia: Introdueix alternatives per a una justícia més eficaç. Supressió de Faltes -Llibre III: Supressió de faltes històricament regulades. -Llibre II: Algunes s'incorporen com a delictes lleus.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS El codi penal Recorda -La reforma busca adaptar el sistema penal a les necessitats actuals i als compromisos internacionals d'Espanya. Atenció! -La revisió de delictes com l'homicidi i l'assassinat és crucial per a la determinació de les penes i ha de ser tinguda en compte en l'exercici de les funcions de policia judicial.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS El codi penal (El Delicte) Definició Legal: Accions i omissions doloses o imprudents penades per la llei (Article 10 CP). Definició Doctrinal: Fet humà, típic, antijurídic, culpable i punible.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS El codi penal (El Delicte) Elements del Delicte -Element Objectiu: Acció o omissió amb transcendència externa i voluntarietat. -Element Subjectiu: Culpabilitat, pot ser per dol o imprudència. -Tipicitat: Adecuació del fet a la descripció legal. -Antijuridicitat: Il·licitud del fet, a no ser que hi hagi una causa de justificació. -Punibilitat: Possibilitat de ser castigat amb una pena.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS El codi penal (El Delicte) Classes de Delictes (Segons Article 13 CP) Delictes Greus: Pena greu. Delictes Menys Greus: Pena menys greu. Delictes Lleus: Pena lleu.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS El codi penal (El Delicte)Altres Criteris de Classificació Segons el Bé Jurídic: Delictes de lesió i delictes de perill. Segons la Forma de Perfecció: Delictes de mera activitat i delictes de resultat. Segons la Intervenció del Subjecte: Delictes d'autoria i delictes de participació. Segons la Forma de Culpabilitat: Delictes dolosos i delictes imprudents. Segons la Forma de la Conducta: Delictes d'acció, d'omissió i de comissió per omissió. Segons el Subjecte Actiu: Delictes comuns i delictes especials.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS El codi penal (El Delicte)Altres Criteris de Classificació Recorda -La classificació dels delictes segons la seva gravetat és crucial per determinar la competència del jutjat i el tipus de procediment penal. Atenció! -Entendre els elements i les classes de delictes és fonamental per a l'exercici de les funcions de policia judicial.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS PRINCIPIS GENERALS(Atenció!) -L'exercici de la potestat punitiva de l'Estat està limitat per la seva naturalesa com a Estat social i democràtic de Dret (Article 1 CE). Aquests límits afecten tant la creació de normes com la seva aplicació i execució.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS PRINCIPIS GENERALS Principi d'Intervenció Mínima: Limita l'acció de l'Estat a casos estrictament necessaris. Principi de Legalitat: No hi ha delicte ni pena sense llei prèvia que ho estableixi. Principi d'Humanitat de les Penes i de Dignitat de la Persona: Prohibeix penes crueles o inhumanes. Principi de Re-socialització: La pena ha de tenir com a objectiu la reinserció social del condemnat. Principi de Culpabilitat: Només es pot castigar si hi ha culpabilitat.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS PRINCIPIS GENERALS Principi de Culpabilitat: Només es pot castigar si hi ha culpabilitat. Principi de Proporcionalitat de les Penes: La pena ha de ser proporcional al delicte comès. Principi Non Bis In Idem: No es pot ser jutjat dues vegades pel mateix fet. Principi de Personalitat: La pena s'aplica a l'individu que ha comès el delicte. Principi de Presumpció d'Innocència: Tota persona és innocent fins que se li demostri la seva culpabilitat. Principi de Subsidiarietat: El dret penal és l'última ratio, quan altres àmbits del dret no poden resoldre el conflicte. Principi de Prohibició de l'Accés: Limita l'accés al sistema penal a casos estrictament necessaris.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS ESTRUCTURA DEL CODI PENAL El Codi Penal es divideix en dos llibres, precedits d’un Títol Preliminar. El Llibre III ha estat derogat per la Llei Orgànica 1/2015. Es corresponia amb la rúbrica “Faltes i les seves Penes”, comprenia cinc títols (articles 617 al 639).
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS ESTRUCTURA DEL CODI PENAL Títol preliminar: -denominat "de les garanties penals i de laplicació de la Llei penal", de l'article 1 al 9. Llibre I: -denominat “Disposicions generals sobre els delictes, les persones responsables, les penes, les mesures de seguretat i altres conseqüències de la infracció penal”. -Conté set Títols i comprèn des de l’article 10 fins al 137. Llibre II: -denominat “Delictes i les seves penes”; -és el més extens, amb vint-i-quatre Títols, dividits la majoria d’ells en capítols i, ocasionalment, algun d’aquests en diverses seccions. -Va de l’article 138 al 616.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS CONTINGUT Títol Preliminar "De les garanties penals i de l’aplicació de la Llei Penal" 📗 Llibre I: Disposicions Generals Títol I: De la infracció penal (delictes, circumstàncies, responsabilitat) Títol II: De les persones criminalment responsables Títol III: De les penes (tipus, aplicació, substitució) Títol IV: De les mesures de seguretat (privatives i no privatives de llibertat) Títol V: De la responsabilitat civil i costes processals Títol VI: De les conseqüències accessòries Títol VII: De l’extinció de la responsabilitat 📕 Llibre II: Delictes i les seves Penes Títol I: De l’homicidi Títol II: De l’avortament Títol III: De les lesions ... Títol XXIV: Delictes contra la comunitat internacional 📌 +INFO Disposicions Addicionals: 3 Disposicions Transitòries: 12 (la dotzena derogada per la Llei 5/200) Disposició Derogatòria: 1 Disposicions Finals: 7.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS DELICTES SOBRE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I L'URBANISME 🚨 IMPORTANT Capítol I del Títol XVI del Codi Penal regula aquests delictes. 📜 Article 319: Penes per a Promotors, Constructors o Tècnics -Pena de Presó: 1 any i 6 mesos a 4 anys -Multa: 12 a 24 mesos (o tant al triple del benefici si aquest és superior) -Inhabilitació: 1 a 4 anys -Demolició d'Obra: Pot ser ordenada pels jutges -Comís de Guanys: Obligatori 🚨 ATENCIÓ! -Modificat per la L.O. 1/2015 -Persones Jurídiques: Multa d'1 a 3 anys (o doble al quàdruple del benefici si aquest és superior).
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS DELICTES SOBRE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I L'URBANISME 📜 Article 320: Penes per a Autoritats o Funcionaris Públics -Pena de Presó: 1 any i 6 mesos a 4 anys -Multa: 12 a 24 mesos -Inhabilitació: Segons article 404 🚨 ATENCIÓ! -Article 404: Inhabilitació de 9 a 15 anys per a ocupació o càrrec públic i per l'exercici del dret de sufragi passiu.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS DELICTES SOBRE EL PATRIMONI HISTÒRIC RECORDA -Article 46 de la Constitució Espanyola: Garantia de la conservació i enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic. Sancions penals contra atemptats a aquest patrimoni. 📜 Article 321: Penes per Enderrocar o Alterar Edificis Protegits -Pena de Presó: 6 mesos a 3 anys -Multa: 12 a 24 mesos -Inhabilitació: 1 a 5 anys -Reconstrucció o Restauració: Pot ser ordenada pels jutges.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS DELICTES SOBRE EL PATRIMONI HISTÒRIC 📜 Article 322: Penes per a Autoritats o Funcionaris Públics -Pena de Presó: 6 mesos a 2 anys o multa de 12 a 24 mesos -Inhabilitació: Segons article 404 🚨 ATENCIÓ! Penes similars per autoritats o funcionaris que votin a favor de la concessió sabent-ne la injustícia.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS DELICTES SOBRE EL PATRIMONI HISTÒRIC 📜 Article 323: Penes per Danyar Béns de Valor Històric, etc. -Pena de Presó: 6 mesos a 3 anys -Multa: 12 a 24 mesos -Restauració del Bé: Pot ser ordenada pels jutges 📜 Article 324: Penes per Imprudència Greu -Multa: 3 a 18 mesos, segons la importància dels béns danyats.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS DELICTES CONTRA ELS RECURSOS NATURALS I EL MEDI AMBIENT 📜 Article 325: Penes per Emissions, Abocaments, etc. -Pena de Presó: 6 mesos a 2 anys -Multa: 10 a 14 mesos -Inhabilitació: 1 a 2 anys 🚨 ATENCIÓ! Penes augmentades si les conductes poden perjudicar greument l'equilibri dels sistemes naturals: -Presó de 2 a 5 anys, multa de 8 a 24 mesos, i inhabilitació de 1 a 3 anys. 🌟 IMPORTANT Si hi ha risc greu per a la salut de les persones, la pena de presó s'aplica en la meitat superior.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS DELICTES CONTRA ELS RECURSOS NATURALS I EL MEDI AMBIENT 📜 Article 326: Penes per Residus i Transport -Penes similars a l'article 325. -Pena addicional per trasllat il·legal de residus. 📜 Article 326 bis: Penes per Activitats Perilloses -Penes similars a l'article 325. 📜 Article 327: Pena Superior en Grau -Si es compleix alguna de diverses circumstàncies (com funcionament clandestí, desobediència d'ordres, etc.), la pena és superior en grau.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS DELICTES CONTRA ELS RECURSOS NATURALS I EL MEDI AMBIENT 📜 Article 328: Penes per a Persones Jurídiques -Multa d'1 a 3 anys o del doble al quàdruple del perjudici causat. 📜 Article 329: Penes per a Autoritats o Funcionaris Públics -Pena de presó de 6 mesos a 3 anys i multa de 8 a 20 mesos. 📜 Article 330: Penes per Dany en Espai Natural Protegit -Pena de presó d'1 a 4 anys i multa de 12 a 24 mesos. 📜 Article 331: Penes per Imprudència Greu -Pena inferior en grau als articles anteriors.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS DELICTES CONTRA ELS RECURSOS NATURALS I EL MEDI AMBIENT Article 332 Qui talli, tali, arrenqui, reculli, adquireixi, posseeixi o destrueixi espècies protegides de flora silvestre, o trafiqui amb elles, les seves parts, derivats de les mateixes o amb els seus propàguls, llevat que la conducta afecti una quantitat insignificant d’exemplars i no tingui conseqüències rellevants per a l’estat de conservació de l’espècie -Pena: Presó de 6 mesos a 2 anys o multa de 8 a 24 mesos. -Inhabilitació: Especial per a professió o ofici de 6 mesos a 2 anys. -Imprudència greu: Presó de 3 mesos a 1 any o multa de 6 a 8 mesos. Atenció: Pena més alta si afecta espècies en perill d'extinció.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS DELICTES CONTRA ELS RECURSOS NATURALS I EL MEDI AMBIENT Article 333 El que introdueixi o alliberi espècies de flora o fauna no autòctona, de manera que perjudiqui l’equilibri biològic, contravenint les lleis o disposicions de caràcter general protectores de les espècies de flora o fauna -Pena: Presó de 4 mesos a 2 anys o multa de 8 a 24 mesos. -Inhabilitació: Especial per a professió o ofici d'1 a 3 anys.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS DELICTES CONTRA ELS RECURSOS NATURALS I EL MEDI AMBIENT Article 334 qui, contravenint les lleis o altres disposicions de caràcter general: -Caci, pesqui, adquireixi, posseeixi o destrueixi espècies protegides de fauna silvestre; -Trafiqui amb elles, les seves parts o derivats de les mateixes; o, -Realitzi activitats que impedeixin o dificultin la seva reproducció o migració. -Pena: Presó de 6 mesos a 2 anys o multa de 8 a 24 mesos. -Inhabilitació: Especial per a professió o ofici i per a caçar o pescar de 2 a 4 anys. -Imprudència greu: Presó de 3 mesos a 1 any o multa de 6 a 8 mesos. Atenció: Pena més alta si afecta espècies en perill d'extinció.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS DELICTES CONTRA ELS RECURSOS NATURALS I EL MEDI AMBIENT Article 335 El qui caci o pesqui espècies diferents de les indicades en l’article anterior, quan estigui expressament prohibit per les normes específiques sobre la seva caça o pesca, -pena: multa de 8 a 12 mesos i inhabilitació especial per a l’exercici del dret de caçar o pescar per temps de 2 a 5 anys. Article 335 El qui caci o pesqui o realitzi activitats de marisqueig rellevants sobre espècies diferents de les indicades en l’article anterior en terrenys públics o privats aliens, sotmesos a règim cinegètic especial, sense el degut permís del seu titular o sotmesos a concessió o autorització marisquera o aqüícola sense el degut títol administratiu habilitant, pena: multa de quatre a vuit mesos i inhabilitació especial per a l’exercici del dret de caçar, pescar o fer activitats de marisqueig per temps d’un a tres anys, a més de les penes que li puguin correspondre, si és el cas, per la comissió del delicte que preveu l’apartat 1 d’aquest article.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS DELICTES CONTRA ELS RECURSOS NATURALS I EL MEDI AMBIENT Article 336 El qui, sense estar legalment autoritzat, empri per a la caça o pesca verí, mitjans explosius o altres instruments o arts de similar eficàcia destructiva o no selectiva per a la fauna -Pena: Presó de 4 mesos a 2 anys o multa de 8 a 24 mesos. -Inhabilitació: Especial per a professió o ofici i per a caçar o pescar d'1 a 3 anys. Atenció: Pena més alta si el dany és de notòria importància. .
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS DELICTES CONTRA ELS RECURSOS NATURALS I EL MEDI AMBIENT Article 337 professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per a la tinença de animals, el que per qualsevol mitjà o procediment maltracti injustificadament, causant-li lesions que menyscabin greument la seva salut o sotmetent-lo a explotació sexual, a: -Un animal domèstic o amansit, -Un animal dels que habitualment estan domesticats, -Un animal que temporalment o permanentment viu sota control humà, o -Qualsevol animal que no visqui en estat salvatge. -Pena: Presó de 3 mesos i 1 dia a 1 any. -Inhabilitació: Especial d'1 any i 1 dia a 3 anys. -Mort de l'animal: Presó de 6 a 18 mesos. -Maltractament en espectacles: Multa d'1 a 6 mesos. Les penes s’han d’imposar en la meitat superior quan es doni alguna de les circumstàncies següents: -utilitzat armes, instruments, objectes, mitjans, mètodes o formes concretament perilloses -acarnissament -causat a l’animal la pèrdua o la inutilitat d’un sentit, òrgan o membre principal. - fets executats en presència d’un menor d’edat.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS DISPOSICIONS COMUNES Article 338 Espai natural protegit: -Si el delicte afecta un espai natural protegit, les penes seran superiors en grau a les establertes. Article 339 -Restauració ecològica: --Els jutges poden ordenar mesures per restaurar l'equilibri ecològic, a càrrec de l'autor del fet. -Mesures cautelars: --Poden incloure qualsevol altra mesura necessària per a la protecció dels béns tutelats. Article 340 Reparació voluntària: -Si l'autor ha reparat el dany de forma voluntària, la pena serà inferior en grau a la prevista.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS DELICTES RELACIONATS AMB ELS INCENDIS FORESTALS SECCIÓ 1: Perill per a la Vida o Integritat Física Article 351 -qui provoquin un incendi que comporti un perill per a la vida o integritat física de les persones -Pena: Presó de 10 a 20 anys. -Excepció: Pena inferior si el perill és menor. Si no hi ha perill per a la vida o integritat, es castiga segons l'article 266.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS DELICTES RELACIONATS AMB ELS INCENDIS FORESTALS SECCIÓ 2: Incendis de Forests o Masses Forestals Article 352 Els que incendiïn forests o masses forestals Pena: Presó d'1 a 5 anys i multa de 12 a 18 mesos. Si hi ha perill per a la vida o integritat, s'aplica l'article 351 i multa de 12 a 20 mesos.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS DELICTES RELACIONATS AMB ELS INCENDIS FORESTALS SECCIÓ 2: Incendis de Forests o Masses Forestals Article 353 Els fets a què es refereix l’article anterior quan l’incendi tingui una gravetat especial, la concurrència d’alguna de les circumstàncies següents: -Que afecti una superfície de considerable importància. -Que es derivin grans o greus efectes erosius en els sòls. -Que alteri significativament les condicions de vida animal o vegetal, o afecti algun espai natural protegit. -Que l’incendi afecti zones pròximes a nuclis de població o llocs habitats. -Que l’incendi sigui provocat en un moment en què les condicions climatològiques o del terreny incrementin de forma rellevant el risc de propagació del mateix. -En tot cas, quan s’ocasioni un deteriorament greu o destrucció dels recursos afectats. -Pena: Presó de 3 a 6 anys i multa de 18 a 24 mesos. -Circumstàncies: Afecta superfície important, efectes erosius, altera vida animal o vegetal, etc. Mateixa pena si l'autor busca benefici econòmic. .
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS DELICTES RELACIONATS AMB ELS INCENDIS FORESTALS SECCIÓ 2: Incendis de Forests o Masses Forestals Article 354: Incendis sense Propagació qui cali foc a forests o masses forestals sense que arribi a propagar-se l’incendi dels mateixos Pena: Presó de 6 mesos a 1 any i multa de 6 a 12 mesos. Exempt de pena si l'autor atura l'incendi voluntàriament. .
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS DELICTES RELACIONATS AMB ELS INCENDIS FORESTALS SECCIÓ 2: Incendis de Forests o Masses Forestals Article 355: els jutges o tribunals poden decidir que la qualificació del sòl en les zones afectades per un incendi forestal no pugui modificar-se en un termini de fins a trenta anys. Igualment podran acordar que es limitin o suprimeixin els usos que s’hi duien a terme a les zones afectades per l’incendi, així com la intervenció administrativa de la fusta cremada procedent de l’incendi.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS DELICTES RELACIONATS AMB ELS INCENDIS FORESTALS SECCIÓ 3 Article 356 El que incendiï zones de vegetació no forestals perjudicant greument el medi natural pena de presó de 6 mesos a dos anys i multa de 6 a 24 mesos.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS DELICTES RELACIONATS AMB ELS INCENDIS FORESTALS SECCIÓ 4 Article 357 incendiari de béns propis si tenia el propòsit de defraudar o perjudicar tercers, hagués causat defraudació o perjudici, existís perill de propagació a edifici, arbrat o plantació aliena o ha perjudicat greument les condicions de la vida silvestre, els boscos o els espais naturals. pena de presó 1 a 4 anys.
Agents Rurals com a Policia Judicial ELS DELICTES PENALS DELICTES RELACIONATS AMB ELS INCENDIS FORESTALS SECCIÓ 5 Article 358 Qui per imprudència greu provoqui algun dels delictes d’incendi penats a les seccions anteriors ha de ser castigat amb la pena inferior en grau, a les respectivament previstes per a cada supòsit. Article 358bis El que disposen els articles 338-340 serà també aplicable als delictes regulats en aquest capítol.
Denunciar test Consentimiento Condiciones de uso