option

2. FFCCSE

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
2. FFCCSE

Descripción:
Tema B.1. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
23/02/2021

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 33
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
REALIZAR TEST
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
L'EAC va entrar en vigor el día.. 6 de Juliol de 2006 9 d'Agost de 2006 6 d'Agost de 2007 9 de Juliol de 2007.
El Títol Vlll de la CE és: La organizació Territorial del Estat. De las relacions entre el Gobern y las Corts Generals. El Govern i l'Administració. La reforma de la constitució.
S'aprova la proposta de reforma de L'EAC. Per el Ple del Parlament el 5 de Setembre de 2005. Per el president de la Generalitat el 30 de Setembre de 2005. Per el Ple del Parlament el 30 de Setembre de 2005. Per una pònencia de representants de tots els grups parlamentàris el 30 de Setembre de 2005.
Reconeixement de banderes i ensenyes própies. Article 3.2 CE i 8 EAC. Article 4.2 CE i 8 EAC. Article 3.1 i 7 EAC. Article 4.3 i 9 EAC.
Cuants capítols formen el títol I del EAC? 5 2 4 3.
Catalunya accedeix a l'autonomia en el marc de la CE de 1978 mitjançant l'aprovació de l'estatut d'autonomia de 1979 amb la llei: Llei orgànica 4/1979, de 18 de Desembre. Llei orgànica 4/1979, de 18 de Novembre. Llei ordinària 4/1979, de 18 de Desembre. Del 9 de Febrer de 2004.
En quina data s'inícia el procés de reforma de l'EAC? 9 de Gener del 2004 31 de Setembre del 2004. 24 d'Agost del 2004. 9 de Febrer del 2004.
Quin és el capítol primer del EAC? De les Competències. De les institucions. Dels drets deures i principis rectors. Del poder judicial a Catalunya.
La denominació de la comunitat autònoma que s'ajusti millor a la seva identitat històrica es l'article? 5 EAC. 3 EAC. 2 EAC. 1 EAC.
Quina llei aprovada l'EAC? Llei orgànica 6/2006, de 29 de Juliol. Llei ordinària 6/2006, de 29 de Juliol. Llei orgànica 5/2006, 9 d'Agost. Llei orgànica 6/2006, 9 d'Agost.
A qui li pertoca el comandament suprem dels Mossos i la coordinació de l'actuació de les Policies Locals? Al Govern de l'Estat. A la Generalitat. Al departament d'Interior. Al cap de la Guardia Civil.
Segons quin article de la CE, l'Estatut només pot ser reformat pels procediments específics que s'hi preveuen. Article 152.2. Article 151.1 Article 151.2 Article 152.1.
Les matèries de comptètencia de la Generalitat s'enumeren per ordre alfabètic en el.. Capítol I del títol 5 del EAC als articles (116 al 175). Capítol III del títol 2 del EAC als articles (116 al 173). Capítol II del títol 4 del EAC als articles (116 al 173). Capítol III del títol 3 del EAC als articles (116 al 172).
De quin típus poden ser les competències de la Generalitat? Competències reglamentàries, legislatives i exclusives. Competències legislatives, compartides i reglamentàries. Competències reglamentàries, executives i legislatives. Competències executives, exclusives i compartides.
El procediment de designació dels senadors de representació autònomica Article 3.2 CE i 6 EAC. Article 69.5 CE i 61 EAC. Article 69.5 CE i 6 EAC. Article 3.2 CE i 61 EAC.
Quin típus de normes integren l'EAC. Lleis, reglaments, decrets llei i decret legislatius. Lleis, decret legislatius, decret llei i mandats. Decrets llei, decret legislatius, mandats, reglaments. Lleis, mandats, decrets llei i reglaments.
De quina data és l'anterior estatut de l'actual del 2006? 1979. 1977. Cap de les respostes és certa. 1978.
Les institucions, les competències, les relacions institucionals el finançament i el procediment de reforma pertanyen a la part.. Ordinaria del EAC. Dogmàtica del EAC. Orgànica del EAC. Totes son correctes.
El procés va finalitzar amb referèndum del dia: 18 de Juliol del 2006. 19 de Juliol del 2006. 18 de Juny del 2005. 18 de Juny del 2006.
Quin article de la CE fixa les competències exclusives de l'estat? 145.1. 145. 149. 149.1.
Les competències assumides dins del marc establert per.. La Constitució i les bases per al trasàs dels serveis corresponents títol IV EAC. L'Estatut i les bases per al trasàs dels serveis corresponents títol III EAC. La Constitució i les bases per al trasàs dels serveis corresponents títol III EAC. L'Estatut i les bases per al trasàs dels serveis corresponents títol IV EAC.
La denominació, l'organització i la seu de les institucions autonòmes pròpies.. Títol II EAC. Article 5 EAC. Títol III EAC. Article 4 EAC.
Aprovació per el/la/les/las (...) el (...) de 2005. Les Corts Generals el 31 de Setembre El Plé del Parlament el 30 de Setembre. La Generalitat el 27 de Desembre. El Estat el 19 de Juliol.
Les competències exclusives atribueixen de manera íntegra la potestat lesgislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva. Verdader. Falç.
Que és la junta de seguretat? a) Un òrgan de composició paritària entre la Generalitat i l'Estat presidida per el President de la Generalitat. b) L'oficina general de les policies autonòmiques. c) Una junta dels caps de les policies que actuen en la comunitat autònoma. d) Les respostes A i B són correctes.
Estructura del EAC del 2006. Un preàmbul, un títol preliminar, deu títols, quinze disposicions adicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals. Un preàmbul, un títol preliminar, set títols, quinze disposicions adicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals. Un preàmbul, un títol preliminar, set títols, quinze disposicions adicionals, dues disposicions transitòries, dos disposicións derogatòries i quatre diosposicions finals. Un títol preliminar, set títols, quinze disposicions, adicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria, i quatre disposicions finals.
Quin article de la CE estableix un contingut mínim o obligatori per tots els estatuts. 142.7 145.7 147.2 147.5.
Els principis generals, drets i deures dels ciutadans i principis rectors pertanyen a la part: Orgànica del EAC. Dogmàtica del EAC.
La declaració d'oficialitat de la llengua oficial pròpia Article 3.1 CE i 8 EAC. Article 3.2 CE i 6 EAC. Article 2.2 CE i 7 EAC. Article 4.1 CE i 5 EAC.
Celebració de convenis amb altres comunitats autònomes.. Article 3.2 CE i 6 EAC. Article 145 CE i 6 EAC. Article 3.2 CE. Article 145 CE.
L'elaboració de l'EAC de (...) va seguir el procediment de l'article (...) CE, que reforça el caràcter bilateral mitjançant l'exigència d'una negociació entre les (...) i els representants de l'asamblea proponent constituïda pels (...) escollits per els circumscripcións del territori que accedia a la autonomia. 1979, 152.1, Corts Generals, Senadors i Diputats 1978, 151.2, Congrés, Jutges i Magistrats. 1979, 152.1 CE, Corts Generals, Jutges i Magistrats. 1978, 151.2, Congrés, Senadors i Diputats.
La delimitació del territori de la Comunitat Autònoma. Article 9 EAC. Article 6 EAC. Article 7 EAC. Article 8 EAC.
L'EAC recull la competència de seguretat pública a l'article 146. 164. 45. 64.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor