option
Mi Daypo

Fol

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Fol

Descripción:
Fol tema 8

Autor:
jf
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
22/05/2022

Categoría:
Otros

Número preguntas: 18
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Indica l'afirmació no correcta Les mesures de prevenció de riscos laborals no permeten tenir un control molt més detallat dels treballadors i centres de representació sindical, però fan equip de delegats de protecció. Tindrem la legislació espanyola que estableix les condicions mínimes per a la utilització dels EPI i no la normativa europea que condicioni com han d'estar dissenyats i fabricats els EPI els comandaments intermedis col·laboraran de forma activa amb l'empresari a l'hora d'avaluar els llocs en els quals s'hagin d'utilitzar equips de protecció individual Les mesures de protecció col·lectiva no poden evitar el risc, però sí que protegeixen a diversos treballadors dels possibles danys.
La senyalització de seguretat de color verd significa: Senyal de salvament, Evacuació Zona de perill Una obligació Una prohibició.
La LPRL estableix que els equips de protecció individuals són les primeres mesures i anteposa sempre la utilització de mesures individuals, de manera que només s'utilitzen EPI com a mesura voluntària quan les mesures col·lectives siguin ineficaces. Fals Vertader.
La certificació d’un guant de protecció exigeix per garantir la seva integritat en situacions normals de treball. uns mínims de resistència sols a la tracció o a la perforació uns mínims de resistència a la tracció i a la perforació uns mínims de consistència a la tracció i a la perforació un màxim de resistència a la perforació de cinc hores seguides.
L’homologació dels mitjans de prevenció, estableix l’obligatorietat de sotmetre cada projecte d’EPI a l’examen "CEE de tipus" per part d'un organisme de control i que garanteixi l’eficiència del producte d'acord amb les normes tècniques vigents. Vertader Fals.
La funció preventiva per la Protecció Col·lectiva mitjans de transmissió entre d'altres: Taps, mascaretes, ulleres, botes, guants Pantalles, xarxes, baranes, resguards Pantalles,ulleres, botes, resguards Ulleres, bata, taps, botes.
L' ergonomia, indica les dues correctes: intenta adequar les condicions del lloc de treball a la persona. tracta de solucionar els problemes que no danyen la salut dels treballadors i de les treballadores, però causen molèsties, desconfort, etc., però sempre per sota dels límits que que es poden considerar perjudicials de forma immediata i notoria per a la salut física. Protegeix dels riscos psicosocials Intenta adequar la persona al lloc de treball.
L’homologació dels mitjans de protecció, estableix l’obligatorietat de sotmetre cada projecte d’EPI a l’examen "CE de tipus" per part d'un organisme de control oficialment reconegut com a tal (notificat) i que garanteixi l’eficàcia del producte d'acord amb les normes tècniques vigents. Trieu-ne una: Vertader Fals.
Indica sortides d’emergència, llocs de primers auxilis i dispositius de salvament. . Símbol o pictograma Senyal indicatiu Senyal de salvament o socors Senyal acústic.
Els treballadors són responsables respecte als EPI de: Informar immediatament al seu comandament directe de qualsevol defecte, anomalia o dany apreciat en l'EPI utilitzat que, al seu parer, pugui comportar una pèrdua de la seva eficàcia protectora Posar l'EPI després de la seva utilització en el lloc establert per a això. Vigilar pel seu ús efectiu i proporcionar instruccions. Proporcionar la formació i informació necessàries per a la correcta utilització dels mateixos Utilitzar i cuidar correctament els equips de protecció individual.
Són mesures de protecció col·lectiva les següents: Senyalització Baranes Reguards Sabates seguretat Ulleres.
Pel que fa als EPI, no és una responsabilitat de l'empresari: Totes són incorrectes Posar l'EPI després de la seva utilització en el lloc adequat Facilitar ALS Treballadors i els Treballadores de manera gratuïta a els Equips de protecció i la roba de Treball necessària per al desenvolupament de les tasques de cada lloc de treball Vigilar pel seu ús i la seva conservació.
Al nostre país, existeix una limitació d'ús per als EPI de protecció respiratòria de quatre hores diàries com a màxim de cinc hores intermitents diàries com a màxim de quatre hores mensuals com a màxim de cinc hores diàries com a màxim.
Indica l'afirmació correcta Tant la reducció dels accidents de treball i malalties no professionals com la millora de les condicions de protecció i mesura en el treball passen per la implantació d'una veritable cultura proteccionista. Tindrem la legislació espanyola que estableix les condicions mínimes per a la utilització dels EPI i la normativa europea que condiciona com han d'estar dissenyats i fabricats els EPI L'article 15.5 de la LPRL de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals no fixa un conjunt de principis que els empresaris han d'adoptar i que han de guiar la proposta de mesures preventives Les mesures de protecció col·lectiva no poden evitar el risc, però sí que protegeixen a diversos treballadors dels possibles danys.
La senyalització de seguretat: És una tècnica de seguretat complementària És un EPI És una tècnica de protecció col·lectiva És una mesura preventiva.
La utilització d’un equip de protecció en mal estat significa: Trieu-ne una: Totes son incorrectes un risc major que la seva inexistència un risc tolerable un risc menor que la seva inexistència.
La funció preventiva per la Protecció individual del treballador entre d'altres Pantalles,ulleres, botes, resguards Taps, mascaretes, ulleres, botes, guants ulleres, botes, pantalles, baranes Pantalles, xarxes, baranes, resguards.
Té com a objectiu la psicología aplicada la prevenció de malalties comunes mitjançant la valoració del risc químic i de la presència riscos ambientals contaminants. Vertader Fals .
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor