option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: 30_18_09_2023
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
30_18_09_2023

Descripción:
datos protegidos

Autor:
AVATAR
Mintonia
OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación:
18/09/2023

Categoría: Otros

Número Preguntas: 8
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, quan la sol·licitud en l’exercici del dret d’accés es considera excessiva S’exigeix al responsable del tractament la satisfacció del dret d’accés sense dilacions indegudes. S’exigeix al responsable del tractament la satisfacció del dret d’accés en el termini d’un mes i sense dilacions indegudes. S’exigeix al responsable del tractament la satisfacció del dret d’accés en el termini de tres mesos i sense dilacions indegudes S’exigeix al responsable del tractament la satisfacció del dret d’accés sense importar-ne el termini.
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, indicau quina de les respostes següents no és un dels objectius del Pla d’accés a Internet per a l’impuls dels drets digitals: Superar les bretxes digitals i garantir l’accés a Internet de col·lectius vulnerables o amb necessitats especials i d’entorns familiars i socials desfavorits econòmicament Fomentar mesures educatives que promoguin la formació en competències i habilitats digitals bàsiques a persones i col·lectius en risc d’exclusió digital. Fomentar mesures educatives que promoguin la capacitat de totes les persones per fer un ús autònom i responsable d’Internet i de les tecnologies digitals. Impulsar l’existència d’espais de connexió d’accés privat.
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, els responsables i els encarregats del tractament o, si escau, els seus representants han de mantenir el registre d’activitats de tractament al qual es refereix l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679: En tot cas Llevat que no es prevegi el registre d’activitats en el contracte que regula les obligacions de l’encarregat amb el responsable. Llevat que sigui aplicable l’excepció prevista en l’apartat 5. Llevat que l’autoritat de control ho autoritzi.
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades), quan l’interessat s’oposi al tractament amb fins de màrqueting directe: L’encarregat ha de valorar els motius legítims imperiosos per continuar el tractament. El responsable ha de valorar els motius legítims imperiosos per continuar el tractament. Les dades personals poden deixar de ser tractades per a aquests fins tenint en compte l’estat de la tècnica. Les dades personals han de deixar de ser tractades per a aquests fins.
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, als efectes establerts en l’article 12.5 del Reglament (UE) 2016/679 es pot considerar repetitiu l’exercici del dret d’accés més d’una vegada durant el termini de: 3 mesos, llevat que hi hagi una causa legítima per fer-ho. 6 mesos, llevat que hi hagi una causa legítima per fer-ho. 9 mesos, llevat que hi hagi una causa legítima per fer-ho. 1 any, llevat que hi hagi una causa legítima per fer-ho.
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades), quina informació ha de facilitar el responsable del tractament a l’interessat quan les dades personals s’obtenguin de l’interessat? La identitat i les dades de contacte del responsable i, si escau, del seu encarregat. Les dades de contacte de l’encarregat, si escau. Les finalitats del tractament a què es destinen les dades personals i la base jurídica del tractament. El dret a presentar una reclamació davant el mateix responsable.
D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció; de dades personals i garantia dels drets digitals, què; implica el dret a la desconnexió digital en l'àmbit laboral? Que els treballadors i els empleats públics tenen dret a la desconnexió digital a fi de garantir, fora del temps de treball legalment o convencionalment establert, el respecte del seu temps de descans, permisos i vacances, així com de la seva intimitat personal i familiar Que els ocupadors poden tractar les imatges obtingudes a través de sistemes de càmeres o càmeres de vídeo per exercir les funcions de control dels treballadors o dels empleats públics previstes, respectivament, en l’article 20.3 de l’Estatut dels treballadors i en la legislació de funció pública. Que els ocupadors poden tractar les dades obtingudes a través de sistemes de geolocalització per a l'exercici de les funcions de control dels treballadors o els empleats públics. Que els treballadors i els empleats públics tenen dret a la protecció de la seva intimitat en l’ús dels dispositius digitals posats a la seva disposició pel seu ocupador.
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, per a l’adopció de les mesures tècniques i organitzatives apropiades que han d’aplicar els responsables i encarregats del tractament, aquests han de tenir en compte, en particular, els riscos superiors que es poden produir (assenyalau la incorrecta): Quan el tractament impliqui una avaluació d’aspectes personals dels afectats per tal de crear o utilitzar perfils personals d’aquests. Quan es dugui a terme el tractament de dades de grups d’afectats en situació de vulnerabilitat especial. Quan el tractament garanteixi als afectats els seus drets i llibertats. Quan el tractament pugui generar situacions de discriminació.
Denunciar Test